ELJÖTTEM, HOGY ÉLETRE KELTSEM SZENTSÉGES SZÍVEM TISZTELETÉT. SZÍVEM SZERETETTÕL LÁNGOL AZ EGÉSZ EMBERISÉGÉRT

Az “Igaz élet Istenben” üzenet tizenegyedik születésnapja,
1996. november 28.

Áldott legyen az én Sziklám,
áldott legyen Szabadítóm!
Áldott legyen Szentséges Szíve,
az a Szív, amely az egész világnak
kinyilvánítja szeretetét!
Áldott legyen az a Szív,
amely kívánatosabb a legtisztább aranynál,
mert méznél édesebbek
benne rejlõ kincsei. 1

 

Áldott legyen Szentséges Szíve,
az a Szív, amely fölemelt
és nevelt engem!
Ó Uram, jöjj,
és mutasd be csodáidat az emberiségnek,
jöjj, és mutasd meg csodálatos jóságodat!

Sohasem foglak elhagyni. Szentséges Szívemet azért kínáltam fel neked, hogy lelked napfénye, szíved gyönyörûsége és életed öröme legyen. Az volt a kívánságom, hogy újból életre keltselek és halljalak. Dédelgess engem szereteteddel! Irántam érzett szomjúságod gyógyító balzsam megsebzett Szívemre…
Jöjj, engedd meg, hogy rajtad keresztül kiárasszam a jóság és imádság lelkét, hogy szeretõ jóságomban emlékeztessem a világot csodáimra és irgalmamra!
Szívem szeretettõl lángol az egész emberiségért, és minél elõrébb jutnak engem {üzenetemet} olvasva, annál több szent kegyelmet adok nekik, hogy még mélyebbre merítsem õket Szívem lángjaiban.
Végtelenül gazdag vagyok kegyelemben, és ebbe a Szívbe {Jézus saját Szívére mutatott} akarom õket befogadni, ebbe a Szívbe, amelynek gyönyörûséget jelent az emberek fiaival és leányaival lenni.
Szentséges Szívemben kincs és méltóság, tartós gazdagság és hûség van. Kincseim az erény útjára vezetnek benneteket. Boldog az a szem, amely láthatja, amit Szívemben lát, és el is nyeri, mert életet nyer, és elnyeri Atyám kegyeit. Mellette maradunk, nap mint nap megörvendeztetjük, áldást áldásra adunk neki és egész háznépének.
Szentséges Szívem olyan, mint a békéltetõ illat. Olyan, mint a sötétségetekben fénylõ napsugár.
Szentséges Szívem édesebb a méznél, és mindenkit szívesen látok, aki meg akarja ízlelni édességemet.
Szentséges Szívem olyan, mint a válogatott rózsákkal ékes virágágy.
Szentséges Szívem telve van jósággal. Igen, olyan, mint az élet forrása.
Fordítsátok szemeteket Szentséges Szívemre és ragyogása verõfényessé teszi sötét éjszakátokat.
Vegyétek Szentséges Szívemet és öleljétek át! Közelsége a szent kegyelem koronáját helyezi fejetekre, lábatokat a hûség útjára vezeti, hogy még véretek se sajnáljátok kiontani tiszteletemre.

Szentséges Szívem legyõzhetetlen szentsége lehet pajzsotok, amikor a gonoszság megdicsõíti a gonoszságot.
Szentséges Szívem olyan, mint a gyümölccsel tele, sûrû lombú fa, amelynek ágai között oltalomra leltek.
Szívem tüze hatalom, amely világosságot gyújt lelketekben. A legfényesebb csillagok sem tudják úgy megvilágítani lelketek félelmetes éjszakáját, mint a Szívembõl kiáradó tûz.
Szentséges Szívem tüze ezerszer fényesebb a Napnál. Olyan, mintha ezerszeresére növelnénk a csillagok együttes fényét.
Nálam van az isteni szeretet, az isteni irgalom, az isteni gyümölcsök, az isteni világosság, az isteni édesség, az isteni források, az isteni gazdagság, amelyek gazdaggá teszik azokat, akik hozzám jönnek és az én tisztaságommal töltik fel kincstárukat.
Így szóltam, amikor népemet meg akartam menteni a haláltól:
“Eljövök hozzájuk Szívemmel a kezemben, és megnyitom Szívemet mint kincstárt és elárasztom õket isteni kincseimmel. Úgy jövök hozzájuk, mint a hatalmas óceán, hogy megerõsítsem õket.”
Mihez tudjátok hasonlítani ezt a Szívet, amely lerakta szentélyem alapjait? Tömjén ágacskához nyár idején? A hárfa dallamához? A kristálytiszta gyémánthoz?
Szentséges Szívem legyõzhetetlen szentségét semmihez sem lehet hasonlítani. Szívemben megszentelt kegyelmek vannak, mert egyedüli ragyogásában, sokszoros kegyelmeiben és erényeiben, Szívem gyengéd, szelíd és könyörületes közületek még a legnyomorúságosabbhoz is.
Szívem nem pihen, mert én vagyok az Ige, és Isten Igéje él és cselekszik. Szívemet nem lehet megsérteni dicsõségében. Jóakaratú és tele van irgalommal, amikor hiányt szenvedtek, vagy segítségre van szükségetek.

Mivel Szívem a kegyelem trónja, bízzatok jóakaratomban! Együtt érzek veletek tudatlanságotokban. Ne csüggedjetek, tudjatok arról, hogy állandó helyetek van Szentséges Szívemben! Én vagyok Isten Igéje, és szájamból éles kard tör elõ 2. Itt vagyok, és Szívem helyreteszi kardjával, ami nem helyes.
Szentséges Szívemet nem nehéz megérteni, nem vagyok nehezen érthetõ Isten, mert olyan vagyok, mint a lámpás, kívül-belül világítok, teljesen átjár a fény, ezért sohasem vezetlek benneteket tévútra, és biztosítalak mindenkor, hogy a szentség végül elnyeri jutalmát.
Szentséges Szívem a világ világossága, fénylõ és tiszta.
Szentséges Szívem isteni és ellenállhatatlan, mert magába foglalja üdvösségetek minden gazdagságát. Aki szívesen fogadja e Szívet, az hódolattal, hûséggel és tisztelettel elfogad minket mint háromszorosan Szentet, és én istenségemben elvezetem õt az örök életre.
Szentséges Szívem szeretettel dobog az emberiségért, mert szeretettel van az ember iránt. Ha gyermekként közeledtek hozzám, kezetekbe teszem Szentséges Szívemet.
Amikor meglátjátok kincseimet, amint bölcs mondásokkal megvilágítja misztériumaimat és titkaimat, szent félelem vesz erõt rajtatok, mert rádöbbentek, hogy Isten vagyok, háromságos és a lényeg egységében mégis Egy, aki drágább nektek, mint a világ egész gazdagsága, drágább még saját életeteknél is.
Ó Vassula nálam van az irgalom, mégis oly sok gyermekem hagyja el és veti meg ezt az irgalmas Szívet.
Bár számûzött vagy a Földön, teremtés, nyisd ki szemedet és szemléld Szentséges Szívemet!
Nyisd ki szemedet és szívedet a Szívemben lévõ csodákra! Nem fogom elrejteni elõled felbecsülhetetlen kincseimet.
Bár számûzött vagy, kinyitom Szívem ajtaját, és amikor nyomorúságodban Szívem fenségét fogja szemlélni szemed, olthatatlan vágyakozást fogsz érezni rendelkezéseim után. Szándékaim örömmel töltenek el téged, és azok lesznek tanácsadóid. Majd önként fogod kérni, hogy az Áldozat áldozata, a Keresztrefeszített keresztrefeszítettje lehess. Félelem és szégyen nélkül fogod hirdetni a világnak szándékaimat, nem feledve, hogy ki talált meg téged, a számûzöttet a számûzetésben.
Akkor így fogsz szólni Szentséges Szívemre mutatva: “Mester, mindörökre itt akarok maradni, ez az az otthon, amelyet választottam.”
Szavam lényege a hûség, és engem arról ismernek, hogy hûséges vagyok és igaz. Szívemben nincs megtévesztés.
Szentséges Szívem, a te mennyországod, telve van igazságos rendelkezésekkel. Boldog az az ember, aki felfedezi Szívem állhatatosságát, mert értéke felülmúlja a gyöngyökét. Semmi sem egyenlõ vele azok közül, amit magatoknak kívánnátok.
Fiaim, leányaim, semmi sem egyenértékû Szentséges Szívemmel, mert én vagyok az Alfa és az Omega.
Szentséges Szívem útjai örömteli utak, bensõséges kapcsolatot teremtenek, amit annyira áhítunk. 3
Mihez hasonlíthatnátok Szentséges Szívemet? Forráshoz, amely termékennyé teszi a kertet? Igen, ha valaki szomjas, jöjjön hozzám! Jöjjön és igyék! Szívem az élõ víz forrása. Jöjjetek és merítkezzetek bele ezekbe a folyamokba 4, amelyek Szentséges Szívembõl folynak!
Szentséges Szívem a ti biztosítékotok, és az élet fája azoknak, akik birtokolni akarják. Ne engedjétek, hogy lábatok halálra vigyen benneteket!
Tudjatok róla, hogy az én szelíd, Szentséges Szívem dicsõséggel teljes és fenséges, megbízható, hûséges és igaz! Egeket betöltõ állhatatosság veszi körül. Kiemeli a szegényt a porból 5, Vassula, és kiemeli õket nyomorukból, hogy helyet adjon nekik mélységeiben, a végtelen irgalom mélységeiben.
Legyen Szentséges Szívem a gyökér, mely titeket fenntart, és ti azért vagytok belém oltva, hogy kapjatok gazdag nedveimbõl, ami életet ad nektek, örök életet. Maradjatok belém oltva, hogy az én részem legyetek és életetek meg lesz kímélve.
Vassula, azért jöttem újból, hogy életre keltsem Szentséges Szívem tiszteletét! Boldogok, akik követik ezt az áhitatot! A világból kihalt a szeretet, mert eltávolodott tõlünk {a Szentháromságtól.}, és elhagyva a bölcsesség forrását, meghalt szárazságában. Ezért jöttem Szívemmel a kezemben hozzátok, hogy érezzétek dobbanásait. Ne lepõdjetek meg, nem olvastátok?

“Forrás fakad az Úr házából.” 6

Ez az élõ víz 5 vízeséséként fog kiáradni Szívembõl… Igen, úgy hogy mindannyian megkapjátok a szabadságot, amit egyedül az én Lelkemben találhattok meg.
Eljöttem hozzád, de nem érdemeid miatt, mivel nincs érdemed.
Nem csak nyomorúságod és semmiséged miatt választottalak, ahogyan az embereknek mondod, hanem azért, mert jelentéktelen vagy és Szentséges Szívemrõl semmit sem tudtál. Igen 6, és mivel Egyházamról sem tudtál semmit. Nem voltak erényeid, bûneid miatt pedig társadalmad képmása voltál, és távol az én lábnyomaimtól. Még angyalaim szemében is elképesztõnek tûntél!
Mégis eljöttem hozzád, kicsiny kis teremtés, hogy megmutassam a világnak Szentséges Szívem hatalmát és végtelen irgalmamat.

Eljöttem tudatlanságodhoz és képességedet meghaladó feladattal bíztalak meg. Megismertettem veled Szentséges Szívemet és továbbra is meg fogom ismertetni ebben a hideg és bûnei miatt saját vérében ázó világgal.
A Szentséges Szívembõl folyó Forrással 7 elárasztom ezt a hideg világot, hogy életet fakasszon, amerre folyik. Ígéretem beteljesedik, mert Szentlelkem, az Életadó fogja kormányozni ezt a gonosz társadalmat és õszinte néppé fogja tenni. Akkor majd szentség és igazságosság lesz a társuk.
Vassula, egykor megengedtem szeretett tanítványomnak, Jánosnak, hogy vessen egy pillantást Szívem kincsére, s ez a pillantás elvitte õt ama nap félelmein keresztül keresztemhez.
Majd késõbb meghívtam Gertrúdot, hogy tisztelje Szentséges Szívemet, megmutattam neki a Szívembe rejtett kincsek értékét. Örömkönnyek hullottak szemébõl, amikor meglátta ezeket az isteni kincseket.
Arra vágytam, hogy kinyilvánítsam elõtted napjaidban, a ti korszakotokban misztériumom gazdagságát, amelyet titokban tartottam végtelen idõkön át.
Tiszteld ezért Szentséges Szívemet és légy ártatlan!
Légy a föld sója és világossága, világíts fényes csillagként a világban, mert föl fogod ajánlani 8 az élet Igéjének.
Borulj most térdre és dicsérj engem! Látod milyen nagyok az én csodáim? Látod milyen nagyok csodatetteim? Legyen könnyû számodra igám, ne terheljen téged, és nyoma sem lesz fáradtságodnak… Kövesd azt az utat, amelyet számodra kijelöltem, és mondd meg népemnek, hogy senki sem élhet meg csupán értelmével, és hogy sohasem fedem fel magamat azok elõtt, akik azt állítják, hogy csak a földi dolgokat ismerik, mert az nem az igazi, Istentõl származó tudás.

Az igazi tudás az, hogy ismertek bennünket háromságos Szentségünkben és bensõséges egységben éltek velünk. Nincsenek kedvenceim, hirdesd ezért Szentséges Szívem tiszteletét minden népnek! 9
Legyetek egyek bennünk!
Szeretünk téged, drága gyermek. Fogadd áldásunkat!

Késõbb:

Igen! Ezt 10 megmentõ üzenetem tizenegyedik születésnapjára adtam neked. Továbbra is megtöltöm szájadat és táplállak Szavammal. Továbbra is bõséges megszentelt kegyelmet kapsz Szívemtõl, hogy betölthesd küldetésedet. És ahogy megmondtam Szentséges Szívem más apostolainak, megmondom neked is:
“Szeresd ezt a Szívet, amelyet oly kevéssé szeretnek, és mondd meg nekik {az embereknek}, hogy aki ezt a tiszteletet gyakorolja, nemcsak saját részére kap szent kegyelmeket, hanem egész háznépének is.”
És te, szeretett gyermekem, légy velem egy! IC


1 kincsei: Isten szavai
2 vö. Jel 2,16
3 A Szentháromság áhítja.
4 Jézus a Szentlélekrõl beszél.
5 Jézus ezt rám célozva mondta, mivel engem életre keltett és helyet adott nekem Szívében.
6 Joel 4,18
7 a Szentlélek
8 Arra gondoltam, hogy az Egyházról sem tudtam semmit.
9 Jézus Szentlelkérõl beszél
10 a világot
11 Jézus arra gondol, hogy nemcsak a katolikusoknak, hanem másoknak is.
12 az elõbbi üzenetet

SZAVAM OLYAN, MINT A LÁMPÁS

Párizs, 1989. augusztus 28.

Uram, kérlek válaszolj nekem erre a kérdésre a Szentírásból: Miképpen akarod üzenetedet továbbadni, hiszen erre a munkára már kiválasztottad szolgálódat. Azt kívánod, hogy részleteiben terjesszem, vagy egyben, ahogy nekem diktáltad? 1

Vassulám, Szavam olyan, mint a lámpás, világosságot ad és fénylik, hogy minden lélek láthasson, érezhessen engem és visszatérhessen hozzám. Érted? Szeretném eloszlatni a sötétséget, amely súlyosan ránehezedik erre a világra. Azért adom nektek lámpásomat, hogy a lámpatartóra helyezzétek, nem pedig az ágy alá!

Köszönöm, Uram Jézus.

Jöjj, virágom, megáldom a házat, amely befogadott téged, és megáldom gyermekeimet. Végtelenül szeretem és sohasem hagyom el õket. Hordozd keresztemet a válladon te is, osztozz te is keresztemben! Megteszed értem? A Szeretet szeret téged.1A választ Szent Márk 4,21-25 versében találtam meg.

LETASZÍTOM A CSALÓKAT OROSZORSZÁG LESZ A TI IDÕTÖK ÉLÕ PÉLDAKÉPE

1989. november 13-14.

Béke legyen veled gyermekem! Szeretettel evangelizálj a Szeretetért ! Az Ecclesia újra életre kel, mert én, az Úr letaszítom mindazokat a csalókat, akik magas székre helyezkedtek benne. Leányom, távolítsd el ezeket a töviseket, amelyek fejemet szúrják, ezeket a töviseket, amelyek miatt sok vért ontottam. Ne félj tõlük leányom, mert melletted vagyok, és mondom neked, hogy hatalmammal és nagy irgalmammal mindannyiukat letaszítom. Látod gyermekem, túl sokáig gyászolt már az egész mennyország nõvéred miatt, akit oly kevéssé szeretnek. Évek óta hullatjuk keserû könnyeinket...
"Ó Oroszország, te egyszerû testi teremtmény! A gonoszság már méhedbe is beférkõzött. Te porból és hamuból való teremtmény, én, a Magasságbeli feltámasztalak, mert én vagyok a Feltámadás. Addig ápollak, míg vissza nem térsz az életbe, és rád helyezve ujjamat, dicsõséges nemzetté változtatlak, ahogy én magam is átváltoztam. Öltözeted fenséges lesz, ragyogó fehér. Az egész mennyország leveti gyászruháját, és örömkönnyé válik keserû könnye. Az egész mennyország meg fogja ünnepelni feltámadásodat, és szent vértanúid, akik szüntelenül Szent Édesanyánk lábánál imádkoztak közbenjárásáért, e napon Édesanyámmal és nagy sereg szent angyalával együtt leszállnak gyermekeid otthonába, és náluk fognak lakozni. Testemmel fogom akkor gyermekeidet táplálni, és inni kínálom nekik Véremet. Oroszország nagy szeretettel fog enni engem és inni engem. Dicsérni fog engem. Oroszország lesz a ti idõtöknek és a következõ nemzedéknek élõ példája nagy megtérése miatt. Nõvéred, akit sokan nem szeretnek, megváltoztatja bûnös magatartását, és egész erejével engem, Istenét fogja hívni. Vassula, hallod? Figyelj... figyelj nõvéred gyermekeinek sírására!
1 . Gyermekei panaszkodnak és jajgatnak. Az én Oroszországom gyermekei sírnak, az egész mennyország látja bánkódásukat. A menny mélyen megindult ínségük láttán, és én, aki mindig is szerettem õt, itt vagyok halott teste mellett. Kezemet hideg szívére teszem, és csontjai felvirágoznak a sírból. Nevérõl jót fognak szólni, mert én fogom õt, fiait és leányait is felékesíteni. A béke és a szeretet szövetségét kötöm és pecsételem meg vele. Szeretem, mindig is szerettem még irántam való hûtlenségében is, és gonoszságában is újból és újból megáldottam. Ez lesz dicsõséges csodám! Csak várjatok és meglátjátok! Azokat is visszahozom az életbe, akik gyûlöletükben elaludtak. - Ok nélkül gyûlöltek, mivel õk is Oroszország fiai, és még méhében 2 élnek. Mindez hamarosan bekövetkezik leányom. Szent vagyok, én, a Magasságbeli, a Szentháromság. Szerezz nekem örömet, és hallgass meg, ahogy ma meghallgattál!


(Isten elégedettnek látszott.)

Angyalok kórusa:  "Alleluja a Felkentnek! Légy az Úr örömére, és keresd Õt a szív tisztaságában, keresd a szív egyszerûségében! Angyalaitok vagyunk, akik szüntelenül õrködnek felettetek."

Dániel, az õrangyalom: "Isten szeret téged, és én, Dániel mindig veled vagyok. Maradj kicsiny, mert ez tetszik az Úrnak!"

Ó Dániel... hogyan kerülhetném el az imatalálkozókat, ahol az emberek kezdik megismerni a kinyilatkoztatást és engem is? Hogyan maradhatnék "kicsiny"? Te tudod, hogy mennyire nem szeretek a nyilvánosság elõtt szerepelni!

Dániel: Vassula, kicsinek maradni annyi, mint alázatosnak maradni, és az Úrnak tetszeni. Ne felejtsd el, az Úr kívánsága, hogy gyûljetek össze!
3 Ne félj! Üzenetét meg fogják ismerni. A világnak találkoznia kell a Béke Királyával! Nemzedékednek el kell ismernie Istent, és meg kell térnie! Adj hálát Istennek irgalmas mûveiért! Én, Dániel, szüntelenül imádkozom érted. Isten azt akarja, hogy légy jó, és félelem nélkül hirdesd szeretetét az egész emberiségnek! A Magasságbeli megáld téged és mindazokat, akik elkötelezik magukat az üzenet mellett, és hirdetik a nemzeteknek.

A Szeretet szeret benneteket.1Ekkor sírni kezdtem, nemcsak Oroszország szenvedõ gyermekei miatt, hanem azért is, mert Isten olyan leírhatatlanul szomorú hangon szólt.
2országában
3A havonként megtartott imaösszejövetelre.

EZEKRE A CSODÁKRA VISSZA FOG EMLÉKEZNI LELKETEK

1997. április 4.

Szívem virága, figyelj Szavamra! Hiszed-e, ami a Szentírásban van?

Természetesen hiszem, Uram!

Hiszed-e, hogy Isten szólhat az emberhez?

Velem beszélgetve neveltél engem, hogyne hinném, hogy Te szóltál hozzám?

Házamban ma sokan emelik kardjukat ellenem. Felfuvalkodott szívvel így beszélnek: “Istenek vagyunk.” Azt állítják, hogy sokkal nagyobbak annál, amit az emberek “istennek” neveznek, sokkal nagyobbak annál, amit imádnak. Szentélyemben akarnak trónra lépni és ezért azt állítják, hogy istenek. Szavaimat elvetik, de a nagy tûz készen áll arra, hogy eleméssze õket… Azt állítják, hogy megértették az én misztériumomat.
Van egy Közvetítõ1, aki arra figyelmezteti az embert, hogy mi a kötelessége. Könyörületében imádkozik az emberek helyett, hogy meggyógyuljanak és megmeneküljenek a kelepcétõl.
Mindezt újból és újból megteszem az emberekért, megmentem lelküket az örök tûztõl és felragyogtatom felettük az élet világosságát…
Azok, akik nap mint nap a magasba emelnek engem, sötét tervük megpecsételésére meg akarják dönteni Péter székét, el akarják hallgattatni Egyházam helytartóját és mindazokat, akik elõtt felfedtem terveiket, és akik leleplezik hitehagyásukat. Azt tervezik a sötétben, hogy elhallgattatnak engem. Így beszélnek: “Ki lát minket?” “Ki ismer fel minket?” Pedig az alázatos örül, amikor meghallja és felismeri hangomat. A legszegényebb ujjong jelenlétemben. Nekem bemutatott áldozatuk csupán megtévesztés.2 Udvaromnak valóságos szégyene lettek. Ezek a házamban lévõ gonosztevõk azon mesterkednek, hogy elhallgattassák hangomat. Megpróbálnak rászedni benneteket egy rendelettel, hogy ítéljétek el a Bölcsesség fenséges mûveit, mert ez a mû3 fenséges zászlóként emelkedik a magasba és feltárja gonoszságukat. Ez lett elsõ számú céltáblájuk.4 Olyan lett legszebb örökségem, mint a szerelmesét megcsaló asszony…
És neked, akinek kinyitottam fülét, hogy hallj engem és tanítványom légy, azt mondom: Ne félj! Vágyakozz utánam, mint eddig még sohasem, hogy ez a vágy legyen édes mámorítód, mert édesebb a bornál. Kövess engem, hogy végül megismerd Istent és az Õ bölcsességét. Szívedbõl óhajts engem, ahogy az árva óhajtja szüleit. Teljes szívedbõl óhajts engem! Semmi másban ne leld örömödet sem égen, sem földön, mint a mi háromságos jelenlétünkben! Az legyen boldogságod, hogy közel vagy hozzánk, mert eljegyeztünk téged Szentségünknek a mi dicsõségünkre, de a te megszentelõdésedre is. .

Istenem, Istenem, itt a cselekvés ideje, mert megtörték törvényedet és a gonoszság jut hatalomra házadban. Látom, amint terjed az undokság, eláraszt bennünket, mint a medrébõl kilépõ folyó. Háromságos Istenünk, jólétünk biztosítója, jöjj segítségünkre!

Teljesítem ígéretemet, véget fog érni nyomorúságotok és aggodalmatok. Mondd meg ezért fiaimnak és leányaimnak, hogy hamarosan mennydörgésként fog hallatszani hangom a magasságokból és megrendül a hegyek alapja.
Az Egyházamban lévõ kufárok most körülveszik azt, akit Péter székébe helyeztem, és semmi mással nem törõdnek, csak azzal, hogy megdöntsék õt. Olyanok, mint az oroszlán, mely szét akarja tépni áldozatát. Olyanok, mint a fiatal oroszlán, mely barlangjában lapul.
Figyelem azokat, akik el akarják hallgattatni hangomat.5 Intézkedéseik undort keltenek bennem.
Figyelem hûséges szolgámat6, amint ajka szüntelenül áldást mond üldözõire. Figyelem, mit mond, mialatt hátára ütéseket mérnek:7

 

“Nagy szeretetedben hallgasd meg kérésemet, Megváltóm! Kegyetlen üldözõim körülvesznek engem, és milyen messze vannak törvényedtõl! Itt vagyok elõtted, hajnal elõtt felkeltem, hogy segítségedet kérjem: Üdvözlégy, Királynõnk, jöjj segítségünkre, szánj meg minket… jöjj segítségünkre! Istennek Anyja, a Szentlélek Mátkája, bárcsak elérne Hozzád kiáltásom, és megindítaná anyai Szívedet! Ó tiszta Szûz, akit az Atya, a Fiú és a Szentlélek emelt mennyei trónjára, vedd pártfogásba ügyemet és hozz nekünk egyetemes békét!… könyörülj rajtunk… könyörülj gyermekeiden… Reménykedve nyitom ki számat, mert Te palástod alá veszed a szenvedõt, a nyomorúságost, a szegényt és az elveszettet. Védelmünkre a világosság és a remény sugarait árasztod ránk, és akkor alábbhagy aggodalmam. Nálad biztonságban vagyok, mint anyja mellett a kisded. Nálad oltalomra találok, mint anyja mellett a kisded és beléd helyezem reményemet, Szentháromságnak égi trónja! Minden kegyelem közvetítõje, védj meg minket a bûn viharos áradatától! Sokasítsd meg kegyelmeidet! Fordítsd a szülõk szívét gyermekeik felé, és a gyermekek szívét szüleik felé!

Ó, isteni szeretet Anyja, királynõi Szívedet kérem, mely tele van kegyességgel és jósággal, emlékezz meg rólam az Atyánál! Nem magamban bízom, hanem Benned, Te vagy Pártfogóm, aki szeretõ gyengédségedben megmentetted életemet azon a napon8, hogy tovább legeltessem a rám bízott juhokat. Szûz Mária erényekben gazdag Szíve, könyörülj gyermekeiden, nyisd ki Szíved kapuját a számûzöttek elõtt és áraszd ki fényedet ránk! Tanítványok Édesanyja, diadalmas Anya, a felbecsülhetetlen értékû megváltás Anyja, próféták és karizmák Anyja, az igazi Szõlõtõ Anyja, bárcsak megérintené anyai Szívedet könyörgésem! Szeretetedben hallgass kiáltásomra!

Istenem, lelkek Õrzõje, Beléd helyezem reményemet… Ó, Istenem, mily nagyon szeretem törvényedet! Ámen.”

Törd meg hallgatásodat, Uram, fordítsd feléje füledet és hallgasd meg imáit! Áraszd ki élõ vizedet a magasságokból, moss meg és tisztíts meg minket!

Eljön a hajnal e végtelenül hosszú éjszaka után, Vassula, barátom, és felragyog háromságos Szentségünk dicsõsége!

Szûz Mária: És én, a te Szent Édesanyád is szólok hozzád. Vassula, igen, a mi Szívünk hajnalként kel fel, hogy bevilágítsa a sötétségben lévõ Földet. Diadalmas Szívünk fényesebben fog felragyogni az emberiség felett, mint a csillagok együttes fénye. Ragyogóbb lesz ezernyi Napnál, és az emberek, akik éveken keresztül sötétségben jártak, nagy fényességet fognak látni az égen.
Fény fog felragyogni azok felett, akik a sötétség országában éltek.
Sokan várnak közületek, kis gyermekeim, külsõ jelekre és külsõ csodákra.
Sokan fordítják tekintetüket felfelé az eget kutatva, pedig Fiam, Jézus figyelmeztetett titeket, hogy ne keressetek külsõ jeleket, hanem arra {a csodára} figyeljetek inkább, amit Isten kegyelme mûvel bennetek..
Közületek sokan olvassák és újra elolvassák ezt a prófétai kinyilatkoztatást, de szemetek látván nem lát, mert csak az érdekel benneteket, hogy rendkívüli jeleket vagy csodákra való utalást találjatok benne ahelyett, hogy segítségül hívnátok a Szentlelket. Õ felruházhat benneteket a megkülönböztetés és megértés lelkével, hogy inkább Krisztus misztériuma és megváltásának misztériuma felé forduljatok. A Szentlélek képessé tehet benneteket arra, hogy lelkiekben gazdagodva elérjétek az igazak földjét…
Ha továbbra is a csodavárás lesz szívetek és elmétek vágya, szegény gyermekeim, akkor azon a napon, amikor majd Teremtõtökkel találkoztok, üres kézzel fogtok trónja elõtt állni, mert lelketek nem lesz más, mint pusztaság, kiszáradt föld és sivatag.
Ha azonban tiszta szívvel fogadjátok azokat a misztériumokat, amelyeket ezekben az üzenetekben felfedünk elõttetek, meg fogjátok érteni, hogy Isten tettei tele vannak dicsõséggel és fenséggel;

mert valahányszor látjátok, hogy Isten miként ékesít fel fenségével egy lelket és miként változtatja meg, hogy az beléphessen országába és a mennybe, vissza fogtok emlékezni arra a csodára9 , mert felismeritek benne az Õ dicsõségét;

mert valahányszor látjátok, hogy Isten miként lakatja jól égi eledellel az éhezõket és azokat, akik félik Õt, hogy azok is örökölhessenek és országának örököseivé válhassanak, mert hûségbe és õszinteségbe öltöztek, meg fogtok emlékezni arról a csodálatos eseményrõl is10, mert fel fogjátok ismerni benne az Õ áldását. Úgy fogjátok nyakatok körül viselni azt az áldást, ahogy a gyöngysort viseli az ember;
mert valahányszor a Bölcsesség mûve, amely olyan, mint a végtelen tenger és úgy világít, mint ezernyi Nap, fényesen megvilágítja lelketeket, megsokasodik ajkatokon a gyümölcs és olyan lesz szavatok, mint az emésztõ tûz, ami megtisztítja ezt a Földet.
Azon a napon és éjszakán szüntelenül himnuszokat fogtok énekelni az Ámennek túláradó jóságáért, türelméért és megértéséért, amit irántatok tanúsított pusztaságotok évei alatt.
Azokra a csodákra
11, csodálatos eseményekre és jelekre életetek minden napján vissza fog emlékezni lelketek.
Ezért mondom gyermekeim, hogy csak megtérésetekben fogjátok valóban felismerni a bennetek lakó és felragyogó Isten igazi dicsõségét.
Vegyétek le szemetekrõl a fátyolt, akkor meglátjátok, hogy Teremtõtök bennetek is él és szeretetében átölel benneteket. Teremtõtök a ti Jegyesetek is
12, mert Õ minden teremtmény Feje.13
Gyermekeim, imádkozzatok azokért, akiknek szíve távol van Istentõl! Sokan mondják közülük:

“Együnk, igyunk,
mert holnap úgyis meghalunk!”(Iz 22,13)

Jöjjetek ünnepeljünk, amíg élünk! Életünk eltûnik, mint a felhõfoszlány, igen, napjaink meg vannak számlálva, és elillannak, mint az árnyék. Vigadozzunk hát!
És továbbra is szégyent hoznak magukra és Isten képmására, egyre mélyebbre süllyednek a bûnben, és nem tudják, hogy már inkább holtak, mint élõk…
Ó mily sokat vezetett félre közülük saját vakmerõségük, és a romlott nézetek mennyire megfertõzték gondolataikat…
Fiamnak, Jézus Krisztusnak, az emberiség Megváltójának hatalma van arra, hogy mindenkit megmentsen, mert az Atya, a ti Teremtõtök hatalmat adott Neki az egész emberiség fölött.
Ma olyan jeleket és csodákat tesz, amilyeneket még nem tett a történelem folyamán.
Isten lehajol hozzátok a mennybõl, gyermekeim.
Királyotok, Jézus Krisztus levette koronáját és leszállt dicsõséges trónjáról, hogy eljöjjön hozzátok. Az a Király, aki királyi trónján ült félelmetes ragyogásba öltözve, dicsõségében jobban tündökölve, mint az arany vagy a drágakövek, kegyességgel felemelte Arcát és fenséggel az Õt körülvevõ angyalseregre tekintett. Szentjeire és az egész mennyei udvarra tekintett, majd így szólt Szívében lángoló szeretettel:

 

Elhatároztam, hogy megnyitom mennyei tartalékomat14, és kiárasztom e vakmerõ nemzedékre rejtett mannámat15, azt a kincset, amit félretett a mostani idõkre, amikor a világ hideggé válik és szívének hidegsége miatt elfordul Isten szeretetétõl.16
Tudja meg mindenki, hogy e tartalékból fognak táplálékot kapni az istentelenek.
Mert én magam megyek el hozzájuk vigasztaló szavakkal és megnyugtatom a nyomorúságost. Megmutatom nagy szeretetemet a nyomorúságosságnak és meggyógyítom sebeiket.17
Én magam fogok velük beszélni és megmondom, hogy Testvérük és isteni Barátjuk vagyok, aki vissza tudja adni istenségüket.18
Rabszolgaságuk keserûségében sorra megkérdezik: “Hogyan gondolhatom, hogy a Magasságbeli gyermekének számítok én, aki a férgek férge vagyok, aki féreg vagyok a férgek között? Miképpen tekinthet rám kétszer a dicsõséges Isten, és miképpen jelölhet ki nekem helyet szentjei között? Miképpen kelhet fel felettünk és ragyoghat ránk is e dicsõséges Nap?”
Nem fogsz meghalni, te kis féreg, Királyod nem engedi, hogy meghalj. Saját kezemmel mentelek meg, kis féreg, és segítségedre jövök, hogy te is megjelenhess egy napon udvaromban..
Utálatosságodat ünnepre fordítom, mert Királyod most közel van hozzád19, és ünnepedet Paradicsommá, dicsõséges mennyországgá teszem, hogy dicsérhess és megdicsõíthess engem Fenségemben.
Ebben a mennyországban engem fogsz segítségül hívni és attól fogva az én utaimat fogod keresni, hogy életed legyen. Mindenható leheletem fogja rád árasztani illatomat.
Senki sem ismeri a menny csodáit és azt sem, hogyan teszem ismertté akaratomat a Földön ugyanúgy, mint a mennyben. Kinyitom ajkamat, hogy felemeljelek téged, kis féreg. Akár jelentõs vagy jelentéktelen, gazdag vagy szegény vagy, szájamból kiöntöm rád különleges kenetemet, és felkenlek téged.20
Igen, eljövök és megszabadítom õket. Felbátorításukra megmutatom nekik csodálatos mûveimet, emlékeztetem õket örökségükre és felkínálom nekik országomat…
Végtelen könyörületemben lehajolok az égbõl és arany jogarommal felemelem azokat, aki éppen hogy megszülettek, hogy kövessék nyomaimat. Sokan fogják csodálkozva nézni választásomat nem értvén, hogy azok is nyerhettek kegyelmet és irgalmat, akik egyszer megszûntek létezni. Le fogok jönni hozzájuk, elmegyek a távoli országokba és velük leszek. A bornál is jobban fogják dicsérni Nevemet:

“Milyen jó Téged szeretni, mindenség Ura!”


Szûz Mária: Jézus akkor kegyesen felemelte jobb kezét, és megáldotta a Földet.
Te pedig, leányom, tedd meg, amit Isten parancsolt neked! Lásd, mennyivel tisztább a szemed most, hogy ettél a mézbõl!
21 Végy szájadba olajat és menj áldásommal!22 Veled vagyok.


1 Azt hiszem, Jézus itt a Szentlélekrõl beszél.
2 Isten a hitehagyottakról beszél.
3 Az “Igaz élet Istenben” üzenet.
4 Majd Jézus úgy folytatta, mintha csak magának mondta volna.
5 Azokat, akik el akarják érni, hogy a lokúciókat ne tekintsék lokúciónak, hanem egyszerûen elmélkedésnek.
6 A pápát.
7 Az Úr engedte hallanom a pápa imáját.
8 Amikor merényletet követtek el a pápa ellen.
9 A ti lelketekben történt.
10 A ti lelketekben történt.
11 A ti lelketekben végbement.
12 vö. Iz 54,5
13 vö. 1Kor 11,3
14 Ezzel egy idõben a “készlet” szót is hallottam.
15 Isten írásban is megerõsítette azt, amit értésemre adott.
16 A bûn okozta sebeket lelkünkön.
17 Isteni életüket.
18 Ez eszembe juttatta Dániel õrangyalom elsõ szavait Istennel kapcsolatban. 1985-ben mondta: “Isten közel van hozzád és szeret téged.” Ez azt jelentette, hogy akkor kezdõdött megtérésem, és az Õ kegyelme által történt meg.
19 “Keneteidnek illata kellemes, mint a kiöntött olaj, olyan a neved, azért szeretnek a lányok.” (Én 1,3) Jézus arra utal, hogy ha ráönti kenetét a bûnösökre, akkor meggyógyulnak. Más szavakkal: a kenet az Õ Nevét jelenti, és ha Neve ismertté válik a bûnösök elõtt, akkor Isten iránti szeretetre indítja õket.
20 A Szûzanya úgy érti, hogy a mennyei Mannából, ami itt Isten Szavát jelenti.
21 Az olaj itt Isten Nevét jelenti. “Mint kiöntött olaj, olyan a Neved” (Én 1,3).
22 Mialatt a “rejtett manna” szavakat kimondta, megértettem, hogy “a Szentséges Szív rejtett kincseire” gondol, amelyekre Nagy Szent Gertrúdnak szabad volt egy pillantást vetnie, és megtudhatta, hogy kincsei olyan idõkre vannak félretéve, amikor az emberek szíve elpártol Isten szeretetétõl. Jézus azokban az idõkben fogja kincseit kiosztani. Azok az idõk most vannak itt.

78-82

Ősszel 25-én

(78) - Szabadíts meg a gonosztól

Ó, Jézus, védj meg Engem a Sátán hatalmától.
Helyezz engem a Szívedbe, miközben én megszabadulok minden iránta való hűségemtől és az ő gonosz útjaitól.
Átadom neked akaratomat, és térden állva, alázatos és töredelmes szívvel jövök színed elé.
Életemet a Te Szent Karjaidra bízom,
Ments meg engem a gonosztól. Szabadíts meg és vigyél el engem védelmed biztos kikötőjébe, most és mindörökké. Ámen.

(82) - Ima a Maradék egyházam győzelméért

Jézus, a világ Királya és Üdvözítője, felajánljuk neked tiszteletünket, hűségünket és cselekedeteinket, hogy Dicsőségedet minden embernek hirdethessük.

Segíts nekünk, hogy elnyerjük az erőt és bizalmat ahhoz, hogy felálljunk és mindenkor hirdessük az Igazságot.

Ne engedd, hogy meginogjunk vagy tétovázzunk menetelésünkben a győzelem felé, és azon tervünkben, hogy lelkeket mentsünk.

Felajánljuk önmagunkat, szívünket és minden vagyonunkat, hogy mentesek legyünk minden akadálytól, amint folytatjuk a tövissel teli utunkat az Új Paradicsom kapui felé.

Szeretünk Téged drága Jézus, szeretett Üdvözítőnk és Megváltónk.

Egyesítjük magunkat Szent Szíveddel, testben és lélekben.

Áraszd reánk Védelmed Kegyelmeit.

Boríts be minket Drága Véreddel, hogy elteljünk bátorsággal és szeretettel, hogy felálljunk és hirdessük Új Királyságod Igazságát. Ámen.

„Uram, köszönöm, hogy megalkottál, hogy terved van életemmel, hogy célokat adtál nekem, és megismerhettelek. Köszönöm, hogy hagyod, magam dönthessek arról, elfogadom vagy elutasítom megváltásodat. Alázattal kérlek Uram, hogy ments meg. Nem a saját cselekedeteim okán, hanem azért, mert Krisztus értem is az életét adta a kereszten. Nem foghatom fel teljesen, ugyanakkor szeretném a bizalmamat a te Fiadba helyezni. Meg akarlak ismerni. Szeretni akarlak, szomjazni és éhezni akarom az igazságot a hátralévő életemben. Minden bizalmam a kegyelmedben és a megbocsátásodban van. Azt akarom, hogy te légy az életem ura. Ámen.”

MEGMUTATOM NEKIK, MIT JELENT AZ IGAZ ÉLET ISTENBEN

1988. október 19.

Szent Mihály:
Dicsõség legyen Istennek! 1

Szûz Mária:
Dicsértessék a mi Urunk! 2

Az én békémet adom neked. Jöjj! 3
Én, az Úr mondom nekik 4 . Megáldom õket. Mindazokat megáldom, akik segítenek isteni üzenetem terjesztésében, különösen azokat, akik szabad idejüket áldozzák nekem. Felszólításom nem lesz hiábavaló. Úgy szeressétek egymást, ahogy én szeretlek benneteket! Terjesszétek üzenetemet, még azok között is, akik kigúnyolnak benneteket. Imádkozzatok megvilágosításáért! Egyformán bánjatok egymással! Szeretteim, én szüntelenül jelen vagyok. Én, Jézus, örökké tartó szeretettelszeretlek titeket. Jöjj hozzám Vassula, mutasd meg nekik Szentséges Szívemet! Én, az Úr, megtanítom õket arra, hogyan járjanak velem, megmutatom nekik mit jelent Az igaz élet Istenben!

Megértetem velük, hogy mindannyian az én ivadékaim, és hozzám tartoznak. Megmutatom nekik, mennyire megtévesztette õket a Sátán, és hogy milyen álnok. Újból és újból el akarom nekik mondani, hogy a Sátán létezik, õ a gonosz lélek, õ az, aki kezdettõl fogva megtévesztett benneteket, de végül legyõzik és eltiporják. Imádkozzatok szeretteim, hallgatlak benneteket, imádkozzatok és beszélgessetek velem! Jelen vagyok, én vagyok Szent Társatok, mindig közöttetek vagyok. Higgyetek jelenlétem misztériumában, irántatok való szeretetem örökké tart. Mélységét és teljességét csak a mennyben fogjátok felfogni. Érezzétek jelenlétemet… érezzétek jelenlétemet… megáldalak benneteket.

 


1 Válaszul a Szent Mihály imádságra.
2 Válaszul a Szûzanya imádságára.
3 Válaszul a Szentséges Szív imádságára.
4 annak a kis csoportnak, amellyel találkozni szoktam

124

Ősszel 24-én

 

Hogy alázatos szolgaként tudjunk Jézus elé járulni, a napi legalább 10 perces imát ezzel kezdjük.

Amikor letérdeltek előttem vagy egyszerűen csak a szívetekben beszélgettek Velem, mindig ezzel kezdjétek:
„Jézus bocsáss meg Nekem, mert vétkeztem.”
Ezt követően érezni fogjátok Jelenlétemet, és Én élni fogok a lelketekben. Minél gyakrabban fordultok Hozzám, annál közelebb kerültök Hozzám. Hamarosan olyan leszek számotokra, mint egy barát, aki nélkül nem tudtok már élni. Ezután majd minden kis dologért Hozzám fogtok fordulni, és Én ott leszek. Én mindig biztosítani fogom azt, hogy azok, akik időt töltenek Társaságomban, nagy kegyekben részesüljenek, és hogy Áldásaim elhozzák számukra a lélek nyugalmát és békéjét. Ne feledjétek, hogy Én azonnal válaszolok azoknak, akik keresnek Engem.

A Keresztes Imahadjárat 124. imája: Hallgasd meg a szabadságért Hozzád intézett kérésemet

Ó Istenem, Irgalmas Atyám, minden létezőnek a Teremtője, hallgasd meg a szabadságért Hozzád intézett kérésemet.
Szabadíts meg engem a rabszolgaság láncaitól, és védj meg engem a gonosz üldöztetéstől.
Segíts nekem, hogy felismerjem az Igazságot, és jöjj segítségemre még akkor is, ha össze lennék zavarodva, vagy ha kételkednék Szavadban. Bocsáss meg nekem, ha megbántalak, és vigyél engem Új Földi Paradicsomod menedékébe. Ámen.
„Drága Istenem! Lenyűgöző, hogy te a barátodnak szeretnél tudni engem. Én tényleg nagyon szeretném megtanulni azt, hogyan legyen párbeszéd kettőnk között. Segíts nekem, hogy időt töltsek veled minden nap. Köszönöm, hogy az életem minden egyes részletével törődsz. Jézus, én napról napra többet szeretnék tudni rólad, és szeretnék a te tanácsodra támaszkodni a munkám, a családom, a jövőm s az életem minden egyes területén. Szeretnélek megkérni arra, hogy legyél az életem menedzsere, én Uram, és Megváltóm, ahogy követlek téged, és bízom benned. A te nevedben imádkoztam. Ámen.”


JÉZUS KRISZTUS DRÁGA SZENT VÉRE, MENTS MEG MINKET ÉS AZ EGÉSZ VILÁGOT!


Jézus Krisztus nevében most elvetem a gonosz csábító varázsának minden formáját, és nem engedem, hogy a bűn uralkodjon rajtam. Elutasítom a sátánt, az ő mindenfajta működését és üres ígéreteit. Mennyei Atyám, kérlek, bocsáss meg nekem, rokonaimnak, őseimnek, mivel megengedtük, hogy Jézus elleni gonosz erők uralkodjanak bennünk. Elutasítok minden nyitottságot és kíváncsiságot az okkultizmus iránt, minden hamis imádatot és a mágia minden ígéretét. Elutasítok minden olyan erőt, amely Isten erején kívül van, és minden olyan tiszteletet, áhítatot, amely nem adja meg Jézusnak, mint Isten Fiának az igazi tiszteletet. Jézus nevében megtörök minden átkot, amely ellenem vagy családom ellen irányul, és megállítom azoknak az átkoknak a folyamatát, amelyek esetleg őseimen keresztül rám, ránk szálltak. Szerető Istenem, tisztíts meg engem és családomat a gonosz lélek minden szennyétől és mesterkedésétől! Köszönöm, hogy megszabadítottál. Ámen.
Úr Jézus Krisztus, az Örrökkévaló Isten Fia!
Könyörülj rajtunk, bűnösökön és űzd el tőlünk a sötétség démonait!
Hála legyen Néked, Örökkévaló Mennyei Atyánk, hogy a Te Szent Fiadban megjelent a Te Világosságod a Világban! Ámen!
Drága jó Úr Jézus!
Te, aki az egész világ terhét vetted a vállaidra, segíts elhordoznunk mindennapi terheinket! Ámen!

„Uram, köszönöm neked ezt az embert, arra kérlek, hadd legyen egy jó napja. Imádkozom azért, hogy megismerjen téged, és hogy áldd meg őt.”

Jézus: Zűrzavar az Egyházban

Jézus: Drága engesztelő gyermekeim! Nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Már most, a tanításom előtt Szent Véremmel teli aranytállal körbemegyek és védelmül a gonosz támadásai ellen mindegyiketeket lepermetezem. Ugyanis most olyan dologról lesz szó, ami egyáltalán nincs ínyére ellenségemnek. Arról a zűrzavarról fogok beszélni, ami napjaitokban eluralkodott az Egyházban.

Milyen más volt az Én Egyházam Krisztus után a kezdet kezdetén. Egyszerűségtől, Isten iránti hódolattól és tisztaságtól ragyogott. Lassan a gazdagság, a fény, a pompa melyben a hatalmon lévő főpapok fürödtek, éket vert közém, Jézus Krisztus és az én hívő népem közé. Ahogy teltek az évszázadok, úgy fakult az én Sziklámnak, Péternek egyszerűsége és tündöklő tisztasága. Kezdetben a pápák nem voltak megközelíthetetlenek a hétköznapi ember számára. Az első szerzetesrendek rongyos, mezítlábas alapítói bátran felkereshették az egyházfőt alapításengedélyért. Bezzeg a mai bíborosok maguk köré és a pápa köré vastag kőfalat vonnak. Erre jellemző példa, hogy már a második világháború előtt kértem Mária Natália nővéren keresztül a normafai engesztelő kápolna felépítését. Hány és hány pápa váltotta azóta egymást, és az egyházi hierarchia makacs ellenállása megakadályozta, hogy valamelyik lánglelkű pap-fiam személyesen megszerezze hozzá a pápai engedélyt.

Az első nagy zűrzavar az Egyház történetében a reformáció volt. Testem Luther és Kálvin engedetlensége, lázadása miatt darabokra szakadt. Ez nagy káoszt okozott a hívők seregében. Megszülettek a protestáns egyházak, melyek megreformálták a tízparancsolatot és az egész liturgiát.

A megcsonkított katolikus Egyház igyekezett megerősödni és védeni a hagyományokat. De a II. Vatikáni zsinat új reformokat vezetett be: az áldoztató rácsok eltüntetését, az állva és kézbe áldozást, a hívekkel szembe misézést, és a latin szentmisék helyett az anyanyelven misézést. Vajon mi okozta ezt a nagy változást? Az, hogy nem kívánatos elemek szivárogtak be a Vatikán legbensőbb szentélyébe. Ezt én mai üzeneteimben így fogalmaztam meg nektek, Gyermekeim: „Nem a pápákat vádolom, akik Péter székében ültek. Az ő küldetésük mindig védelem alatt állt. A pápák közül többen a Szentszék foglyaként éltek, szabadkőműves csoportoktól körülvéve, akik nem Istent képviselik. Gyűlölik Istent, és 50 éve hazugságokat terjesztenek Isten kegyelméről. Munkálkodásuk az Egyház összeomlásához vezet.”
A legnagyobb zűrzavart Egyházam életében, most a legújabb időben, Benedek pápa lemondása okozta, melynek indítékairól már adtunk tanítást nektek. A pápaváltás alaposan megosztotta Egyházamat, papokat és híveket egyaránt. Két táborra oszlottak gyermekeim. Az egyik tábor, a többség, ujjongva fogadta a reformokat képviselő, alázatos színben megjelenő új pápát, a másik tábor, a kisebbség – az emberiségnek küldött üzeneteimben bízva – aggódva figyelte, és azóta is figyelemmel kíséri Egyházam sorsát. Ez a megoszlás nagy káoszt okoz. Komoly ellentétek születnek a magasabb körökben bíboros és bíboros között, püspök és püspök között, egyik pap és a másik között. A templomba járó hívek is ellentétbe kerülnek egymással. A bátrabbak igyekeznek terjeszteni az Igazság Könyvét, de gúnyolódással, rágalmazással, fenyegetőzésekkel találják szembe magukat. Látom, hogy egy lelkes, elszánt követőm saját költségén 20 db könyvet vásárolt és ajándékként osztogatja templomi hittestvérei között. Egy asszony csóválja a fejét és beszalad a sekrestyébe a szentmise után. Még ott találja a plébánost és megkéri, segítsen leállítani a könyveket osztogatót. A pap odamegy, leszidja a meglepődött asszonyt. Magyarázza neki, hogy aki ilyen szemetet olvas vagy terjeszt azt eretneknek nyilvánítja, és nem gyóntatja és nem áldoztatja meg. Azonnal hagyja el Isten Házát. Szegény gyermekem megalázva, fájdalommal teli szível távozik, és új helyet keres az igazság terjesztésére. Ez a szegény, megtévedt papfiam felelni fog azért, hogy akadályozta Szent és Igaz Szavaim terjesztését.

Egy kis faluban látok egy kegyelmekkel gazdagon megáldott, bátor kiállású, lánglelkű papot. Ő nem söpri válogatás nélkül a szemétkosárba mai üzeneteimet, hanem gondosan elolvassa és híveivel is ismerteti. A szellemek megkülönböztetésének birtokában van. Az interneten kiszűri a hamis, ezoterikus közléseket és csak az én tiszta, igaz szavaimat fogadja el. Egyházközségében keresztes imahadjárat csoportot vezet. Fekete reverendában jár, és senkit sem áldoztat kézből.
Nála csak azok nem térdelnek le szentáldozás közben, akik nem tudnak. Ó, ha látnátok milyen lelkiismeretesen gyóntat! Megmagyarázza minden bűn okát, következményét és tanácsot ad arra vonatkozólag, hogyan lehet legközelebb elkerülni. Szentmiséit teljes átéléssel, odaadással, hódolattal és lángoló Istenszeretettel végzi. Egyházmegyéjében a paptestvérei nem fogadják be, szektásnak és eretneknek bélyegzik meg. Ez az én lelkes papfiam még sincs egyedül, vannak még ilyenek a világon. Amikor majd elkezdődik az egyházüldözés, ők fogják alkotni a rejtekben működő, titkos egyházat. Lakásokban, barlangokban, pincékben fognak misézni az Én drága, forrón szeretett fiaim, és fogják kiszolgáltatni a szentségeket. Nélkülük elpusztulna az Egyház.

Ebben a zűrzavarban ellenségem, a gonosz jól érzi magát. Vigyorogva és elégedetten nézi a sok vitatkozó, veszekedő, egymást szidalmazó embert. Az egymástól eltérő állásfoglalások az eddig szépen működő engesztelő csoportokat szétzilálják. Mivel nincs a tagok között összhang, egyetértés, egymás után bomlanak fel. Házasságok és értékes baráti kapcsolatok mennek tönkre. Aki az én üzeneteimet követi így gondolkozik: Nagy a tét! Nem mindegy hova állok. Ha a barátom útját követem, elvész a lelkem. Jobb, ha szakítok vele.

A sátán ravasz, mint a kígyó. Első számú célpontjai a kiválasztottjaim. Közülük is azok, akik a legismertebbek, és tömegeket vonzanak maguk után. Kitűnően utánozva Hangomat vagy édesanyámét, és álnokul felvéve alakunkat, hamis látomások formájában megtéveszti szegény választottjaimat. És mint, aki jól végezte dolgát, a tágas útra tereli a rajongók hiszékeny sokaságát.

Kérdés, hogy nektek drága gyermekeim, mi a teendőtök az Egyháznak ebben a zűrzavaros időszakában. Először is óvatosnak, megfontoltnak kell lennetek. Csak a legbizalmasabb és legmegbízhatóbb lelki testvéretekkel legyetek nyíltak és őszinték hovatartozásotokat illetően. Eszetekbe ne jusson haragot, gyűlöletet táplálni magatokban az ellentábor tagjaival szemben. Imádkozzatok értük, mert lelkük nem jó irányba halad. Isten nevében minden rosszat mondanak rátok. Továbbra is terjesszétek igaz Szavaimat, de vigyázva, hogy áruló kezébe ne kerüljön, mert ellenetek fordítja. Vigyázzatok, hogy mit beszéltek a telefonba, mert már mindent tárolnak, és majd az üldözések alatt előkeresik, amire kíváncsiak. Ügyeljetek rá, hogy még sokáig fennmaradhasson engesztelő és virrasztó közösségetek. A csoportok titkairól, legbensőbb dolgairól idegeneknek ne beszéljetek! Minden szabadidőtöket lélekmentéssel töltsétek, mert a ti imáitok fogják megmenteni megtévesztett felebarátaitokat. Kerüljétek az olyan okkult, sátáni praktikákat, gyógymódokat, melyek démonokat rakhatnak rátok, mint a homeopátia, mágneses ágyak, akupunktúra, ingázás, jóga, agykontroll, horoszkópok, fénygyógyászat, szellemgyógyászat.

Szorosan fogjátok a kezemet, egy pillanatra se szakadjatok el tőlem. A napi szentmise, a heti gyónás és napi szentáldozás erőt ad nektek és megtart mellettem, az igazság oldalán. Nektek, követőimnek e zűrzavaros időben nyitott szemmel kell részt vennetek a szentmiséken, hogy észrevehessétek, ha valami új módosítás sérti az Egyház hagyományait. Ne ítélkezzetek olyasmiről, ami még nem történt meg. Jelenleg engedelmességgel tartoztok egyházi előljáróitoknak, addig a pontig, míg én jelen vagyok testemmel és véremmel, isteni dicsőségemmel az Eucharisztiában.

Drága kincseim! Ebben a Nagyfigyelmeztetés előtti káoszban egy misztikus képet mutatok nektek. Itt állok előttetek hatalmasban, fejem a mennyezetig ér, csak körvonalam látszik, fényből. Az én testem az Egyház. Lelki szemeitekkel láthatjátok, hogy ez a titokzatos Test telis-tele van kicsi emberekkel: férfiakkal, nőkkel, gyermekekkel, papokkal, hívőkkel, közömbösökkel és hitetlenekkel, különböző felekezetekhez tartozókkal. Nagy mozgolódás, vitatkozás, veszekedés, ítélkezés, rágalmazás van köztük, mindenki a maga igazát hajtogatja. Két táborba csoportosulnak. Többen vannak, akiket ellenségem megtéveszt. Kevesebben az én követőim. Az egység felbomlása miatt misztikus testem egyre betegebb lesz, sok sebből vérzik, gyengeségében összeesik és elterül a földön. Az én bátor katonáim, akik hisznek szent és igaz szavaimban, összefognak az egész világon és kicsiny sereget alkotva Szentséges Szívem Sebében találnak menedéket. Vérem tavában fürdetem őket, hogy megtisztulva erőt gyűjtsenek a további harchoz. Atyám hatalmas alakja lehajol a Mennyből, fekvő, beteg Testem fölé borul és minden fájó, vérző tagomat végigsimítja atyai szeretetével és irgalmával. Kiemeli mellemből szeretettől lángoló, töviskoszorúval átfont, sebes Szívemet. Ott dobog a tenyerén. Így szól hozzátok, a szívsebemben rejtőzőkhöz: „Jöjjetek elő, kicsi harcos, állhatatos porszem gyermekeim! Lépjetek ki a tenyeremre, hogy megerősíthesselek titeket.” Ahogy ott álltok, maroknyi csapatom, a Mennyei Atya rálehel mindkét kezére, amelynek következtében a kegyelem fénye beborítja tenyereit és ti ebben a ragyogásban egészen feloldódtok, átmelegedtek. Különleges nagy erőre és bátorságra kaptok. Másik hatalmas kezét felemelve áldó keresztet rajzol fölöttetek a levegőbe. Majd lehajol hozzám, az Egyházhoz, a beteg testemhez és nagy szeretettel visszahelyezi keblembe Szentséges Szívemet, veletek együtt, drága követőim. Az isteni kegyelemtől megújulva megragadjátok fegyvereiteket: a rózsafüzért, a keresztes imahadjárat imáit, böjtjeiteket, áldozataitokat, és újra elvegyültök megtévesztett testvéreitek közé, hogy felkészítsétek őket a Nagyfigyelmeztetésre, a megpróbáltatásokra és az én második dicsőséges eljövetelemre. Amen.

 
Anneliese Michel német lány volt, akit démonok szálltak meg, hogy a szenvedéseit felajánlhassa a német egyházért, amelyikről ma is láthatjuk, hogy igencsak rá van szorulva erre.

Az ördögűzések 1975-76-ban történtek, és ezek során felvételek is készültek. Ezekből megtudhatjuk, mit gondoltak a démonok a II. vatikáni zsinat utáni változásokról. Próbáltak persze hazudni, de a Szűzanya igazmondásra kényszerítette őket.


Tulajdonképpen elmondható, hogy Isten
bolondot csinálva a démonokból   lepleztette velük a saját munkájukat, amellyel tönkre akarták tenni az Egyházat, és még arra is rávette őket, hogy megmutassák a felemelkedés útját a katolikusoknak.
RÓZSAFÜZÉR
Csak néhányan imádkozzák, mert a papok azt gondolják, hogy divatjamúlt dolog, a férfiak meg, hogy az asszonyoknak való. Ezek a tévhitek a démonok aknamunkájának köszönhetőek, akik félnek tőle, mert nagyon erős fegyver. Sokat kell imádkoznunk a templomban és a családban, mégpedig elsősorban a rózsafüzért.

GYÓNÁS

El kell járni gyónni, de a démonok szerint szerencsére már alig van, aki megteszi.

BETEGEK

Imádkozni kell a betegek felett, a betegekért és a betegekkel. Sok betegség jön a gonosztól. Élni kell a betegek kenetével is.

SZŰZANYA

Utálják a démonok, mert sokakat elrabol tőlük. A jelenések San Damianonál és Montichiari jelenés is valódi, és a pokolnak köszönhető, hogy nem ismerték el őket. Heroldsbach is igazi. Oda kellene figyelnünk a fatimai üzenetekre és azok szerint élni, különben nagy baj lesz.

ŐRANGYALOK

Mindenkinek van őrangyala. Többet kéne imádkoznunk hozzá, mert a pokol manapság nagyon erős. Az őrangyalunk mellettünk áll.
 
TISZTÍTÓTŰZ

Az ottani lelkek szeretnek segíteni rajtunk. Szennyesek, de van reményük, mert a mennybe fognak jutni. Ki hamar, ki később, ki pedig csak a végítéletkor.

OTTHON

Térjen vissza az otthonokba a feszület és a szenteltvíz. Imádkozzák a családok a rózsafüzért.PAPOK
A papoknak felismerhetőknek kell lenniük, vagyis mindig hordaniuk kell a reverendát. A démonok el se tudják mondani, milyen végtelen elégedettség tölti el őket, hogy azt látják, a papok reverenda helyett csinos kis öltönyökben járnak mindenhova.
Isten parancsa szerint tilos megházasodniuk. Aki ezt megszegi, nem szolgálja többé az Egyházat.
Újból prédikálniuk kell, hogy létezik a Sátán. Nem szabad félrevezetniük a híveket.
 
PÜSPÖKÖK
A holland püspökök eretnekek. Az összes.

Nem hűségesek a pápához [VI. Pál]. Szinódusokon szervezkednek, amikre nem is lenne szükség, ha követnék a pápát. Ehelyett azt gondolják róla, hogy ostoba.

Bűnösök, mert engedélyezték a kézbe áldozást.

Nem hisznek Lefebvre-nek2, helyette olyan eretnekek után mennek, mint Küng3. Összességében véve az egész modernizmus a démonoktól ered.

SZERZETESEK

Az apácák járjanak a habitusukban. A szerzetesek rossz úton járnak, mert a tv-t nézik, nem térdelnek le, mikor imádkoznak és kézbe áldoznak.


HUMANAE VITAE4

Életbevágóan fontos ez az enciklika az elejétől a végéig. Ha Európa nem tartja be, nagyobb csapást fog megélni, mint amilyen a két világháború volt.5

SZENTMISE

Vissza kell állítani az áldoztatórácsokat és a térdeplőket. Lucifer akarata, hogy senki ne térdeljen áldozáskor, és ezért mindent megtesz.
A szembemiséző oltár a protestánsoktól jön. Az ostoba katolikusok tőlük másolták ezt le, noha ők bírnak az igaz tanítással. Ennek ellenére úgy futnak mások után, mint valami rossz kurva.
A kézbe áldozás engedélyezése is a démonok munkája volt.

A pokol összességében rendkívül elégedett a II. vatikáni zsinat utáni változásokkal, különösen a liturgikus reformokkal.

 Megjegyzések:

1 A holland püspöki kar adta ki az első II. vatikáni zsinat utáni katekizmust (1966), amely durva tévedéseket tartalmazott. Itt lehet olvasni a botrányos esetről, a holland püspökök lázadásáról a katekizmus terjesztésével kapcsolatban (a 61. oldaltól).

2 Marcel Lefebvre érsek Afrikában szolgált, hazatérve a II. vatikáni zsinatra Európába nagy megdöbbenéssel vette észre, hogy az öreg kontinens püspökei elhagyták a hitet. A modernizmus ellen tevékenykedett a zsinaton, bizonyos zsinati dokumentumokat egyedüliként nem írt alá, majd a zsinat után a hagyományos liturgia megmentéséért élt. Ha ő nincs, valószínűleg teljesen kiveszett volna az eredeti katolikus mise. 1988-ban pápai engedély nélkül szentelt fel négy püspököt, így velük együtt kiközösítés alá került, de ezt XVI. Benedek pápa visszavonta. Nyílt levél a tanácstalan katolikusokhoz című könyvének kötelező olvasmányul kéne szolgálnia minden katolikus számára, hogy megértse, mi zajlott a II. vatikáni zsinaton és az utána következő két évtizedben.

3 Hans Küng svájci katolikus pap és teológus. XXIII. János pápa 1962-ben őt is zsinati szakértőnek nevezte ki. 1979-ben eretnekségei miatt megvonták tőle a teológia tanításának jogát.

4 VI. Pál pápa enciklikája, amelyben az Egyház kétezer éves tanításához hűen leszögezi, hogy a fogamzásgátlás minden formája súlyos bűn és semmilyen esetben se engedhető meg. Egyedüli katolikus családtervezési módszer a teljes vagy az időszakos önmegtartóztatás lehet (tcst), de ezek is csak akkor erkölcsösek, ha kellően súlyos indokkal élünk velük. Az enciklikát borzalmas lázadás követte több püspöki kar részéről is, akik azt remélték, hogy az Egyház a saját tanítása helyett a protestánsokat fogja majd követni a fogamzásgátlás terén, akik a harmincas évektől kezdve  az anglikánokkal kezdve sorra feladták elutasító álláspontjukat.

5 A Humanae Vitae-t azóta is csak egy kisebbség kisebbsége tartja meg még a buzgó katolikusok között is. Azt hiszem, a nagy csapás körvonalai már látszanak: iszlamizáció és tömeges bevándorlás, amely durva polgárháborúhoz vezethet, a gender-agybaj pedig már a gyermekek között is szedi áldozatait

KÉRD PIO ATYÁT!

1988. november 14.

(Ma Pio atya képét néztem, aki Jézus szavai szerint nagy szent. A kép alatt celofánba csomagolva található ruhájának egy darabja, sötétbarna, mert kapucinus volt. Ahogy ránéztem, tudtam, hogy ezt a képet, ruhájának kis darabjával együtt, azért kaptam, mert õ akarta ezt. Tehát hozzá imádkoztam, mivel nagy szent, és azt kértem tõle, hogy azt javítsa ki, ami bennem a legrosszabb. Majd jobban átgondoltam, mennyi rossz dologgal vagyok megterhelve, és azt kértem tõle, hogy legalább két rosszat vegyen el tõlem: segítsen teljesen eltörölni hiúságomat, és erõsítse meg az Úrba vetett hitemet.)

Uram?

Én vagyok, én indítottalak arra, hogy kérd meg Pio atyát, járjon közben érted. Jöjj, üzenetemet ma anélkül fogod leírni, hogy hallanál engem, egyedül csak kezedet fogom vezetni1:

“Tarts gyakran bûnbánatot, hozd el nekem minden hibádat, hogy meg tudjak bocsátani neked, úgy jöjj hozzám, amilyen vagy, és tökéletesíteni foglak! Dicsõíts engem szereteteddel! Minden idõben dicsõíts, én vagyok az Úr. “ 2

Kedvesem, akit megszenteltem, fogd meg a kezem és folytasd velem! Bölcsességgel foglak tanítani.3

Vassula, tudod-e milyen gyönyörûségemre vagy, ha igazán hiszel bennem?4

Ismerj fel, mert ennek nagyon örülök.Jöjj, mi ketten?

Igen, mi ketten.


1 Jézus letompította hallásomat.
2 Ezt úgy írtam le, ahogy az Úr kívánta.
3 Hirtelen és egész erõsen megéreztem az Úr jelenlétét.
4 Az Úr valóságos jelenlétében. Jézus igazán boldog volt. És én is…

129

Ősszel 23-án

 

A keresztes Imahadjárat 129. imája: A Szeretet Ajándékáért

Ó, Istenem, kérlek, tölts el engem Szereteteddel.
Segíts nekem mindazokkal megosztanom a Szeretet Ajándékát, akik rászorulnak Irgalmadra.
Segíts nekem, hogy Téged egyre jobban szeresselek.
Segíts nekem, hogy szeressem mindazokat, akiknek szükségük van a Te Szeretetedre.
Segíts nekem, hogy szeressem ellenségeidet.
Tedd lehetővé, hogy a Szeretet, amellyel megáldottál engem, azt a célt szolgálja, hogy elárassza mindazok szívét, akikkel kapcsolatba kerülök.
Segíts nekem, hogy azzal a Szeretettel, amelyet a lelkembe csepegtettél, legyőzzek minden gonoszságot, megtérítsem a lelkeket, megfutamítsam az ördögöt és minden gonosz ügynökét, akik megpróbálják megsemmisíteni Szent Szavad Igazságát. Ámen.

"Jézus, tudom, hogy az elkövetkezendő napokban lesznek elbizonytalanító idők. De szeretném azt cselekedni, amit te mondasz nekem, és nem szeretném feladni még akkor sem, ha éppen úgy érzem magam. A tőled kapott álomhoz akarok ragaszkodni. Szeretnék egyike lenni azon embereknek, akiket használni tudsz és meg tudsz áldani a következő tíz évben."

6-7-8

Ősszel 22-én

Ima, hogy Jézus megmutathassa az Ő jelenlétét neked

Szívem remeg az aggodalomtól és a szomorúságtól, amikor azokra a gyermekeimre gondolok, akik elutasítják ígéretem igazságát. Még egyszer mondom, forduljatok Hozzám és beszéljetek Velem. Kérjetek meg, hogy újra a szívetekbe jöjjek. Lelketekhez illeszkedővé (alkalmazkodóvá) fogom alakítani Magam. Ezt megígérem nektek, még a legmegkeményedettebb lelkeknek is. Csak egyetlen szót kell, hogy szóljatok. Kérjetek meg, hogy mutassam meg nektek a jelenlétemet, a következő szavakkal:
Jézus, elveszettnek érzem magam. Nyisd meg szívemet, hogy elfogadjam a Te szeretetedet, és mutasd meg nekem az igazságot, úgy, hogy én is megmenekülhessek.(6) – Ima az Antikrisztus megállítására

„Ó Jézus, imádkozom, hogy Isten az Ő irgalmasságában megakadályozza az Antikrisztust és aljas hadseregét abban, hogy rémületet (terrort) és nehézségeket okozzanak az Ö (az atya) gyermekeinek.
Azért imádkozunk, hogy az Antikrisztus megállításra kerüljön, és hogy a büntető kéz vissza legyen tartva a Nagyfigyelmeztetés alatt történő megtérések által.”


(7) – Ima azokért, akik elutasítják az Irgalmasságot

Drága szeretett leányom, oly közel már eljövetelem az emberiség megmentésére az utolsó ítélet előtt. Örömömet mély szenvedés árnyalja be azon lelkek miatt, akik Irgalmasságomat el fogják utasítani.

Neked leányom, együtt kell harcolnod a szeretett gyermekeimből, a kereszt gyermekeiből álló hadseregemmel, ezeknek a lelkeknek megmentéséért. Ez az az ima, melyet mondanotok kell, könyörögve az irgalmasságért, a sötétségben levő lelkekért!
„Jézus, sürgetve kérlek Téged, hogy bocsáss meg azoknak a bűnösöknek, kiknek oly sötét a lelkük, hogy az irgalmasság fényét vissza fogják utasítani.
Bocsáss meg nekik Jézus, könyörögve kérlek Téged, váltsd meg őket bűneiktől, melyektől nehezükre esne maguktól megszabadulniuk.
Áraszd el lelküket kegyelmed sugaraival, és add meg nekik azt a lehetőséget, hogy visszatérhessenek nyájadhoz.”


(8) – A gyónás

Én, Jézus, a ti Királyotok és Megváltótok, most a gyónás elvégzéséhez ajándékozom nektek imámat. Ezt az imát, esedezve kell elmondani a bűnök bocsánatának kegyelméért, a Nagyfigyelmeztetés alatt és után.
„Drága Jézus, bocsánatot kérek minden bűnömért és azért a fájdalomért és megbántásért, melyet másoknak okoztam.
Alázattal imádkozom azokért a kegyelmekért, melyekkel elkerülhetem, hogy újra megbántsalak Téged, és hogy Szent Akaratodnak megfelelően a vezeklést felajánljam Neked.
Esedezve kérem a megbocsátást minden jövőbeli megbántásért (rossz cselekedetért), melynek talán részese leszek, és amely fájdalmat és szenvedést fog okozni Számodra.
Vigyél magaddal engem az új Béke korszakába, hogy én is családodnak részese lehessek az örökkévalóságban.
Szeretlek Jézus.
Szükségem van Rád.
Tisztellek Téged és mindent, amit képviselsz.
Segíts nekem Jézus, hogy Királyságodba méltó lehessek belépni.”

Drága Szűzanyánk, könnyeiddel mosd tisztára kéréseinket, szándékainkat, és azokat, akiket eléd hozunk. Mire Fiad szent szívébe érünk, vagy érnek szándékaink, addigra le tudjuk rázni földi gyarlóságainkat és bűneinket. Édesanyánk, könnyeiddel mosd tisztára kéréseinket, és szándékainkat! Rostálj meg minket, hogy tisztán érjünk Szentfiad szívébe! Drága Jézusunk, a te szent véred mossa teljesen tisztára szívünket, kéréseinket, szándékainkat, hogy mire az Atya elé kerülünk, egyszerűk, kicsik és tiszták legyünk. Drága Jézusunk, segíts, hogy egyszerűen és alázattal tudjunk könyörögni és irgalomért esedezni. Mennyei Atyánk, ölelj körül irgalmas szereteteddel, és könyörülj rajtunk! Bocsáss meg nekünk, bűnös, és eleső gyermekeidnek! Irgalmaddal és szereteteddel ölelj körül minket. Irgalmas, szent szívedbe rejts el, és oltalmazz minket! Irgalmas szereteteddel végy körül minket! Amen.
„Uram, az útmutatásodra van szükségem az életemben. Hiszem, hogy te vezetsz engem. Segíts, hogy halljam a hangodat, és ne siessek annyira sose, amikor már nem hallak téged. Atyám, amikor nem is értem, akkor is segíts nekem, hogy benned bízzam, és megértsem, a te utad az én javamat szolgálja. Uram, mi az én következő lépésem? Segíts nekem megtenni azt, amit már régóta tudok, hogy meg kellett volna tennem. Segíts nekem, hogy ne keseredjek el. Segíts hogy ne féljek, hanem benned bízzam. Jézus nevében kérlek. Ámen.