ÖLELD ÁT KERESZTEMET!

1989. október 30.

Virágom, szeretetem felkínálja neked ajándékát: az én szenvedésemet! Szenvedésemet! Éld át, és légy az Atya tetszésére, ahogy én is tetszésére voltam! Szenvedélyesen szeretlek. Ily módon mutatom meg a lelkeknek szeretetemet. Engedd meg, hogy vezetõd legyek, és szenvedésem útjára vezesselek! Megtanítom a lelkeknek, hogy panasz nélkül viseljék el, és mindegyiknek képessége szerint adok belõle. Vassula, tanuld meg, hogy egyetlen út visz a tökéletességre: szenvedésem útja, az én keresztem. Viseld szeretettel, viseld türelemmel, öleld át keresztemet, gyermekem! Szenvedésed hamarosan végetér, és nálam leszel! Imádj engem, imádj! Megáldalak!

 

MINDÖRÖKRE EGYMÁSHOZ VAGYUNK KÖTVE

1989. október 30.

Uram, ments meg minket szeretetedben!
Mosolyogjon Szent Arcod azokra, akik szeretnek Téged!
Védelmezõnk, jöjj ábeleidhez,
szükségünk van Rád!

Jöjj gyermekem, maradj közelemben! Te, aki jegyesem lettél, értsd meg, mit kínáltam fel neked! Szívemet és szeretetemet kínáltam fel neked, aki jegyesem lettél. Mindent felkínálok neked, amim van. Olykor felkínálom kelyhemet, felkínálom Véremet, hogy életben tartson téged. Felkínálom illatomat, hogy állandó jelenlétemre emlékeztesselek. Leányom, én és te mindörökre egymáshoz vagyunk kötve! Jöjj!

AZ ÕRANGYALOK ÜNNEPE

1995. október 2.   Õrangyalaink ünnepe

"Alleluja!
Dicsérjétek az Urat a mennybõl,
dicsérjétek a magasságban!
Dicsérjétek angyalai mind,
dicsérjétek égi seregek! 1

"Dicsérjétek az Úr nevét, mert az õ parancsára lettek!" 2

Én, Jézus az én békémet adom neked. Jöjj és imádkozz velem! Mondd:

Hallgasd meg imámat, Istenem,
ki kezdettõl fogva uralkodsz mindenek felett!
Rád szomjazik
lelkem és szívem.
Tekintetem Téged kíván látni.
Nem nézek senki másra,
mert nincs isten,
ki olyan lenne, mint Te.
Semmi sem nagyobb Nálad,
mert egyedül Te vagy
csodálatosan nagy.
Gyûjtsd ezért egybe a nemzeteket,
hogy hálát adjanak Neked,
és egyetlen tabernákulum körül
dicsérjék Szent Nevedet,
és egy hangon
és ugyanabban a Lélekben,
együtt mutassák be áldozatodat
mennyei Atyánknak!
Lelkünk õrzõje,

Te csodálatosan erõs és legyõzhetetlen,
egész teremtésed szolgáljon Téged
a Szentháromságban!
Add meg nekünk ezt az áldást! Amen.


Jöjj most! Lelkem hatalmával elküldöm neked õrzõangyalodat, Dánielt. IC

Õrangyalom:   Én, Dániel, megáldalak téged.
Egység jele 3 maradj hûséges az Úrhoz! Benne növekedj és senki másban! Egyedül Jahve jó. Imádkozz, hogy erõt kapj és megerõsödj az Úrban, hogy újból életre keltsd házát és teljesítsd küldetésedet! Mindig õrizlek és mindenkor vezetni foglak,
a te Dánieled1 Zsolt 148,1-2.
2  Zsolt 148,5.
3 a "jel" szóval egyidõben a "jelkép" szót is hallottam,

TAPOSNI FOGNAK AZ ÖRÖK ÁLDOZATON

1994. október 14.

(Szent Mihály üzenete:)

Krisztus szenvedésének Vassulája, én, Szent Mihály arkangyal köszöntelek és megáldalak.
  Emlékszel, miként hívott Isten, hogy igaz életet élj Benne? Lelki feltámadásodnak puszta emléke is könnyekre indít mind a mai napig... Egykor harcban álltál Istennel, mert minden figyelmedet lekötötte az, ami nem lelki. De most, dicsõség Istennek, az Igaz, a Magasságbeli betakart téged Szentlelkével, és hatalmas kezével felemelt, hogy Szentlelke tanúságtevõje légy, mivel az ï Lelke lakóhelyet vett benned. És az Õ Lelke kezdettõl fogva 1otthonra talál benned és megdicsõül, amikor kiáltásodat hallja:

"Atyám-Abba".

Hamarosan leszáll, hogy letörje a gonoszságot, amely beférkõzött az emberek szívébe.

Figyelj rám, több mint három éven át fognak taposni az örök áldozaton. 2 E hihetetlen istenkáromlás miatt lakosaitok egyharmada meg fog halni a gonoszságtól. Az Úr saját Szentségére esküdött így.

Készüljetek most fel arra, hogy Istennel találkozzatok!...

3 Nem szívesen mondtam el neked mindezt, de nemzedéketekben ma nagy tiszteletet nyújtanak az ördögnek, aki kezdettõl fogva gyilkos és hazug, és most atyaként imádják.Õt tisztelik az Atya helyett. Napjaitokban mélyen meghajolnak mûvei elõtt, és ezzel büntetést vont magára nemzedéketek. Országaitokat elárasztották a tisztátlan lelkek légiói, és ott nyüzsögnek mindenütt.

A Sátán ma még Isten választottjait is megkísérti. Ezért éri annyi baj ezt a nemzedéket, amely ártatlan vérrel építi tornyait, 4 és bûnre alapozza hazáját. Egyedül ez az áldozat tetszik a Sátánnak... 5
  Gyermek, helyezd bizalmadat a Magasságbelibe, és bíztasd az embereket, hogy kérjék közbenjárásomat! én, Szent Mihály, az Isten arkangyala, sohasem fogok belefáradni abba, hogy megvédjem az igazságot. Állj helyt 6 még akkor is, ha az ellenség ütései sérülést okoznak. Veled vagyok. örvendj a Magasságbeli kegyének!


Most az Úr beszél:

Légy békében! Jöjj közel hozzám, és érezd békémet! Sohasem foglak elhagyni. Segíteni foglak, hogy Szívem diadalmaskodjon benned. Ne engedd, hogy a Sátán kétkedéssel tévesszen meg! Erõsíteni fogom benned jeleimet. Nevem tiszteletére teszem mindezt.
1  megtérésemtõl fogva
2 Jézus valóságos jelenlétén az Oltáriszentségben.
3 Amikor Szent Mihály látta szomorúságomat, engedélyt kapott Istentõl, hogy kissé tovább maradjon velem, mert szomorú voltam üzenete tartalma miatt.
4 az abortuszt sok országban törvényesítették
5 Az abortusz ezért tetszik a Sátánnak, mert emberáldozatra van szüksége ahhoz, hogy hatalomhoz jusson. Sok abortusz követnek el mindennap, és sokan nincsenek is tudatában annak, hogy ezzel az ördögnek nyújtanak tiszteletet. Az ördög vérre szomjazik, és most az ártatlanok vérét kapja.
6 Szent Mihály azt akarta mondani ezzel, hogy "utánozzam" õt, vagyis soha ne fáradjak bele az írásba és legyek bátor a kapott ütések ellenére

MEGMUTATOM NEKIK, MIT JELENT AZ IGAZ ÉLET ISTENBEN

1988. október 19.

Szent Mihály:
Dicsõség legyen Istennek! 1

Szûz Mária:
Dicsértessék a mi Urunk! 2

Az én békémet adom neked. Jöjj! 3
Én, az Úr mondom nekik 4 . Megáldom õket. Mindazokat megáldom, akik segítenek isteni üzenetem terjesztésében, különösen azokat, akik szabad idejüket áldozzák nekem. Felszólításom nem lesz hiábavaló. Úgy szeressétek egymást, ahogy én szeretlek benneteket! Terjesszétek üzenetemet, még azok között is, akik kigúnyolnak benneteket. Imádkozzatok megvilágosításáért! Egyformán bánjatok egymással! Szeretteim, én szüntelenül jelen vagyok. Én, Jézus, örökké tartó szeretettelszeretlek titeket. Jöjj hozzám Vassula, mutasd meg nekik Szentséges Szívemet! Én, az Úr, megtanítom õket arra, hogyan járjanak velem, megmutatom nekik mit jelent Az igaz élet Istenben!

Megértetem velük, hogy mindannyian az én ivadékaim, és hozzám tartoznak. Megmutatom nekik, mennyire megtévesztette õket a Sátán, és hogy milyen álnok. Újból és újból el akarom nekik mondani, hogy a Sátán létezik, õ a gonosz lélek, õ az, aki kezdettõl fogva megtévesztett benneteket, de végül legyõzik és eltiporják. Imádkozzatok szeretteim, hallgatlak benneteket, imádkozzatok és beszélgessetek velem! Jelen vagyok, én vagyok Szent Társatok, mindig közöttetek vagyok. Higgyetek jelenlétem misztériumában, irántatok való szeretetem örökké tart. Mélységét és teljességét csak a mennyben fogjátok felfogni. Érezzétek jelenlétemet… érezzétek jelenlétemet… megáldalak benneteket.

 


1 Válaszul a Szent Mihály imádságra.
2 Válaszul a Szûzanya imádságára.
3 Válaszul a Szentséges Szív imádságára.
4 annak a kis csoportnak, amellyel találkozni szoktam

SZERESS ENGEM ÉS VÍGASZTALD MEG E SZÍVET!

1992. október 6.

Uram, amikor szavaid hozzám eljutnak, eltelek velük. Te adtad nekem ezt az égi mannát, hogy életben tarts. Gyönyörûségemet lelem minden egyes Szóban, amit kiejtesz, és ez számomra szereteted megmentõ bizonyítéka. Szavad az én lelkem öröme, vigasztalásom kelyhe és szívem elragadtatása.

A világ csak megtévesztést örökölt, de szájadból származó Szavad megfosztotta a világot ettõl az örökségtõl és mindattól, ami a világban van. Emlékszel, miként álltam jelenlétedben törvényellenesen és ruhátlanul? És ahelyett, hogy elképesztõ és megvetendõ magatartásom miatt megbüntettél volna, Szavad áttört a vastag, sötét felhõkön, és meghódítottál mint várost hódító király, felállítva bennem dicsõséges trónodat. Pusztaságom száraz helyein az élõ víz forrását fakasztottad, megmutattad jóindulatodat és azt, hogy attól kezdve szabad nekem ÉN VAGYOK-kal járnom.

Igen, leányom. Sohasem parancsoltam neked, hogy vétkezz. Ismerd fel, ki szól hozzád és kinek jelenlétében vagy! Megmutattam Szívemet neked és mindannyiatoknak. Eljövök, hogy kigyomláljam, amit a világ vetett, megtévesztést megtévesztés után, a hamisság vetését! A halál bekúszik ajtótok alatt, csendben utat készít magának szobátokba 1 , és szeretteimet holttestekké alakítja, megrostálja õket, mint a kalászokat, amelyeket otthagyott az arató, és amelyeket senki sem szed fel.

A világ bûnei mindennap megostorozzák Testemet. Kis követem, a te Urad, aki most veled beszél, mondja neked: Szeretetre szomjazom! Szeress és vigasztald meg e Szívet, amelyet oly kevéssé szeretnek és annyira félreértenek! Imádkozz a bûnösökért!

Uram, Pásztorunk! Jöjj és egyenként gyûjtsd karodbcorpa bárányaidat! Tartsd õket Szíved közelében! Minden test erõtlen Uram, és Te tudod ezt, de van közöttük sok jó ember is.

Vassula, senki sem jó, csak az Isten.

Ezenkívül egész sor jóságos lélek van, akinek jó mûveit nem kellene elfelejteni. Tudom, hogy senki sem tud Téged érdemed szerint dicsõíteni, de mivel gyengék vagyunk, szeretetedre kérlek, hogy siess visszatéréseddel, hatalmas Istenem! Újítsd meg szentélyed falait!

Újjá fogtok épülni! 2 Gyermekem, akit nagyon kedvelek, téged fenyegetéssé tettelek ellenségeim számára. Ezek az ültetõk elültették, amit akartak, saját gyümölcsüket fogják leszedni és megenni… 3 Beszélj!

Ó Uram, Te örömmel és nagy hatalommal alkottad az eget és a Földet. Örömödben teremtettél minket, és örökké tartó szeretettel szerettél. Ébressz gyengédségedre való vágyakozást ellenségeidben! Ragyogj fel minden szívben, és fordíts magadhoz MINDEN kõszívet!

Rájuk is ki fogom árasztani Lelkemet, Vassulám. A lázadóból hûséges szolga lesz, arra fog vágyódni, hogy szolgáljon és imádjon engem. Minden szívnek meg fogom mutatni szentségemet és édes mannámmal fogom táplálni õket. Jöjj, élj szentül, mert én Szent vagyok.
Mi ketten?

Igen Uram, mi ketten.


1 megértettem, hogy a szoba lelket jelent
2 Isten nagy fenséggel mondta e szavakat.

3 Haboztam és ezért Jézus abbahagyta az írást.

ILY MÓDON FOGOM MEGLÁTOGATNI A FÖLDET, GYERMEKEIM

2000. október 31.

V: Indítsd mindig e szavakra azokat, akik szeretik Szívedet:
“Az Úr Szíve végül diadalt fog aratni.
Az Úr Szíve olyan, mint az isteni liturgia.
Békét hoz népének.
Az Úr Szíve rendíthetetlen,
természetfeletti módon
uralkodik a magasságokban.
Jöjjetek, jöjjetek mind,
akik még bizonytalanok vagytok
az igazság felõl, jöjjetek Uratokhoz
és ki fogtok virágozni az Õ Szívében.
Fontoljátok meg ezt és tudjátok,
hogy az Õ Szívében van a ti menedéketek…”

Béke legyen veled, virágom! Mondd, van-e nagyobb öröm vagy dicsõség a Földön, mintha valaki megérti az én Szívemet? Mire képes az ember, ha nem árasztom el értelmét a megértés isteni világosságával? A Szent Isten, aki hozzád szól és felülmúl mindeneket, szomjadat oltja hangja dallamával, te pedig add tovább minden nemzetnek isteni Szavamat!

Mi az én Szavam? Az én Szavam misztikus szemlélõdés, ami megvilágosítja a Szentlélek által lelketeket, hogy betekinthessetek Isten magasztos tudásába.

Hamarosan meg fogom látogatni a Földet.

Nemzedék! Az Uralkodó szól hozzád, akirõl a legtöbben megfeledkeztek. Hallatni fogom Szavamat a Földön.

Sokan kérdezik közületek: “Miképpen fog eljönni?”

Erre így válaszolok: “Nem tudjátok, hogy az idõk kezdete óta, és amióta ember él a Földön, mindenkor csak rövid ideig tartott a gonosz hatalma?

Már majdnem véget is ért, mert diadalom felemészti.

Hasonlóképpen fogja diadalom legyõzni és felemészteni a gonosz ember diadalát, mint ahogy a fáraó kígyóit felemésztette Áron vesszeje, amit kígyóvá változtattam.

E diadalomban mindannyian magasztalni fogjátok Szent Nevemet. Akkor majd népem között leszek… ti pedig velem, az Istennel fogtok útra kelni, velem fogtok járni. Azzal fogtok járni, akit egykor elérhetetlennek tartottatok… azzal fogtok beszélni {ugyanakkor hallottam, hogy azzal fogtok társalogni}, akit egykor kivetettetek lelketekbõl. Velem, az Istennel fogtok beszélni, mert én, az Isten jelen leszek szívetekben, és mint jó tanácsadó, megmutatom az élet ösvényét nektek. Mértékletességet okosságot, igazságosságot és erõsséget adok lelketeknek, és elárasztom mindazzal, amire lelketeknek szüksége van ahhoz, hogy angyalaim között és velem járjon. Akkor helyre lesz állítva országom a Földön. 1

Igen, lehetséges, hogy már ebben az életben is lássátok Istent. Lehetséges, hogy már földi életetekben szemléljetek engem. Igen!

Lehetséges, hogy betekinthessetek mélységeimbe, Istenetek és mindenetek mélységeibe, és már itt a Földön birtokba vegyetek engem. Ez lesz új életetek kezdete 2, mert nemcsak hallás útján, szavakból és könyvekbõl fogtok ismerni engem, hanem a valóságban is, valamint a megtérés által, amit a Szentlélek kegyelme ad nektek.

Engem látni életet jelent, mert halhatatlanságot kínál nektek…

Ily módon fogom meglátogatni a Földet, gyermekeim.

Felfogtad most misztériumomat? IC


1 Jézus elõbbi mondatára utalnak a Miatyánk szavai: …”jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is.”
2 azt is hallottam, hogy utazásotok kezdete.