NE FÉLJETEK, LEGYŐZTEM A VILÁGOT

1984. május 9.
NE FÉLJETEK, LEGYŐZTEM A VILÁGOT
Dicsértessék a Jézus Krisztus. Áldott légy testvérem, a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ármin vagyok, ne félj!
Köszöntelek testvérem, az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szent nevével, a mi Urunk és Istenünk szent kegyelme által.
Áldás és dicséret és dicsőség neked Uram, Jézus Krisztus. Légy öröktől, örökké áldott, te isteni Bárány, az Atya egyszülött fia, ki egy vagy az Atyával, most és mindöröktől és mindörökké.
Testvérem, imádkozzunk!
Áldassék és dicsértessék a szentháromságú egy Isten. Minden áldás és dicsőség tied Uram Jézus, a mennyei Atya által, mert minden hatalom neked adatott, mennyben és a Földön. Mert az Atya ellenségeidet a te lábad zsámolyává tette. Mert te Uram, Jézus győzelmet arattál a világ felett. Te ezt megmondottad apostolaidnak és rajtuk keresztül nekünk is. “Ne féljetek, én legyőztem a világot!”
Tehát testvérem nekünk nincs mitől félni, mert a győzelmes Krisztus előttünk jár és dicsőségben tért meg az Atyához, és a Világ fejedelme már megítéltetett. Ezért bizakodik a mi szívünk, ezért ujjong a lelkünk, mert a világ fejedelme érettünk győzetett le, mert lábbal tiporta a mi Urunk és Istenünk, Jézus Krisztus. Diadalt aratott felette az égő szeretet, ami a te szívedből kiárad felénk.
Legyünk bizakodóak, és higgyünk feltétel nélküli hittel benne, az értünk győzedelmes Krisztusban és köszönjük meg ezt a nagy szeretetet, mit kioszt ránk. De még többet mondok, hogy ne szűnjön meg a lélek imádni és hálát adni Urának, Istenének. Mert az ő ura és megváltója kiürítette kelyhét érettünk az utolsó cseppig. Lélekben keressük fel ezt a felséges Urat, ezt a nagy Istent, és boruljunk le az ő szentséges lábai elé és adjunk hálát, mondjunk köszönetet és kérjük szent kegyelmét, hogy ő a kebelére vonhasson bennünket, mert szeretete nem ismer határt.
Legyen gondolatunk az övé és testvérem, te add minden gondodat a te Uradnak, Istenednek és higgyed azt, hogy az ott van a legjobb helyen, mert a kegyelemnek semmi sem lehetetlen.
Kérj testvérem, mert adatik, kopogtass és nyittatik. Ezt mind hidd feltétel nélkül. Te csak imádd a te Uradat Istenedet, és a lelkedről sugározzon vissza Istened felé az a szeretet, mit a te Urad feléd sugároz. Tehát szeresd Istenedet mindenek felett! Szeresd Istenedet embertársaidon keresztül is, szeresd Istenedet munkádon keresztül is, szeresd Istenedet örömödben, bánatodban és megpróbáltatásaidban, de ne feledd, hogy a te gondod, mint már mondottam is annyiszor, gondja a te Uradnak. Te csak légy imádkozó lélek, higgy és higgy, feltétel nélkül, bármi történik is.
Teljes bizalommal hagyatkozz a te Uradra és Istenedre, és lelked szabad lesz és csak, de csakis Istenéhez kötődik, és ezt a kapcsot nem oldja szét a világ gondja, nem rontja vissza a test béklyója. Mert Krisztus a teljes szabadságot, a lélek szabadságát adja neked anélkül, hogy a földön neked adott feladatban mulasztásod lenne, mert szolgáljon minden tetted és minden munkád Isten dicséretére.
Mert Krisztus nem olyan imádkozókat keres, aki csak akkor az övé, mikor imádkozik, a munkájában pedig a világé, hanem a ti Uratok és Istenetek mindig a tietek, ezért legyetek ti is mindig Krisztusé. Mert bármit tesztek, azt mindig Isten dicséretére cselekedjétek, és ti Uratok megadja lelketek teljes, tökéletes szabadságát.
Mondottam testvérem, megerősítettél hitben, reményben, szeretetben, béketűrésben és alázatban és most azt mondom, megadja neked a te Urad és Istened a lelked teljes sza­badságát, a kötődés csak Istenhez köt. Mert mondotta az Úr prófétája által:
” ÉN FÉLTÉKENY ISTEN VAGYOK”.
Ami annyit jelent, aki Istenének vallja magát, az nem lehet a világé is. Mert mondotta az Úr, két urat nem lehet szolgálni. Tehát ne legyetek langyosak. “Legyetek vagy hidegek, vagy melegek, mert a langyosat kivetem a számból” – mondotta a te Urad Istened, a mi Urunk, Jézus Krisztus.
Testvérem, most búcsúzom és azt mondom, az Atya Isten szeretetének vonzása, az Úr Jézus szent kegyelme és a Szentlélek Isten világossága töltse be a te lelkedet, hogy átlépd azt a kaput, mi Istenhez, a megváltó Jézushoz vezet. Áldjon meg testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus. Ármin.

Én vagyok a Reménység Kapuja

2012. május 22.
Az Én Békémet adom neked, gyermekem. Azért hívtalak el, és azért formáltalak, hogy hatalommal hirdesd Szavam és emlékeztesd ezt a nemzedéket, hogy Nélkülem a Sátán céltáblái. Ő köztudottan hiú és megtévesztő, mégis milyen sokan követik őt vakon!
Vassula, Én Szív vagyok teljesen! Add tovább Szavaimat ennek az egész nemzedéknek, és ne szomorkodj, amikor azok, akik hitetlenségükben nem akarnak meghallgatni téged, hátat fordítanak neked... Te légy buzgó, és maradj az Én Békémben.
Szívem gyermeke, leld mindig gyönyörűségedet Jelenlétemben, ezzel megtisztelsz és megdicsőítesz Engem!
„Én vagyok a Reménység Kapuja ott, ahol kétségbeesés van. 1 Az Öröm Kapuja ott, ahol szomorúság van. A Vigasztalás Kapuja ott, ahol szenvedés van. Az Élet Kapuja ott, ahol halál van. A szívükhöz szólok és kivezetem őket a pusztaságból, és nagy gyengédséggel fogok gondoskodni bárányaimról. Nem fogok keményen bánni velük és meg fogom hallgatni az alázatosakat, amikor bocsánatomat kérik.
Valójában közületek sokan elfelejtették az Én tanításomat, és elfelejtettek Engem, de Én sohasem felejtelek el Titeket, bár ó, közületek sokan vétkeztek Ellenem... Jöjjetek Hozzám és tudjátok meg, hogy Én vagyok a Jó Pásztor. Én vagyok a ti hatalmas védelmezőtök, a ti erős támaszotok, aki feléleszti lelketeket és megvilágosítja tekinteteteket. Gyógyulást, életet és áldást adok. Én vagyok Minden.
Jöjjetek Hozzám és szóljatok Hozzám a szívetekből, és Én meghallgatlak. Változtassátok életeteket szüntelen imává, és szerezzetek Nekem örömet. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok és járjatok egyenes úton. Tisztuljatok meg a bűnbánat által, és ne fecséreljétek napjaitokat többé földi dolgokra, amelyek elmúlnak, inkább fordítsátok tekinteteteket az Én Gazdagságomra, amely életet ad. Tegyetek meg minden tőletek telhetőt, hogy szentül éljetek és békességben legyetek mindenkivel. Legyetek tökéletesek, amint Mennyei Atyátok tökéletes, és bűneitek nem fogják többé uralni az életeteket. A kegyelem által éljétek Igaz Életet Énbennem, a ti Istenetekben és Én enyhíteni fogom szomjúságotokat. Én Jézus Krisztus mindegyikőtöket megáldom. ic”
Őrizz Engem a szívedben, Vassula, és tedd széppé Házamat! Keltsd életre és egyesítsd! Engedd, hogy ezen az úton vezesselek az Én Dicsőségemért. Én Vagyok mindig veled van, leányom. ic


1 Üzenet Ciprusnak.


http://ichtys.hu/index.php/86-2012-majus-22

Szent Mihály az Eucharisztiáról

2015. 05. 29, Péntek
Az angyali seregek között jártam őrangyalommal, aki egyenesen elvezetett Szent Mihály arkangyal elé. Amikor találkoztam vele, ő éppen a Bárány előtt imádkozott és közben leborult arccal a földre. A Szentlélek Isten ezt sugallta nekem: „Szent Mihály arkangyal kiemelt helyet kapott Atyám Országában, aki méltónak találta őt arra, hogy a Menny és az Alvilág minden angyalának példát mutasson Isten tökéletes imádására. Boldog lehetsz, hogy szemlélheted őt, mert szíved megtelik vágyakozással és még nagyobb szeretettel Isten iránt. Atyám kinevezte őt a Mennyei Seregek vezérének, és e kitüntetés után a szeretet tökéletes lépcsőfokain tovább mehetett, hogy hűségével Isten Szent Nevét megdicsőítse. Ő szüntelen szemlélheti a Bárányt, és mint a szeráf angyalok, megkapta az engedélyt Atyámtól, hogy Jézus Krisztus mellett lehessen, aki a szentmise oltárán feláldozza magát az egész emberiségért, mint Isten Báránya.”
Közelebb mentem Szent Mihályhoz, és láttam csillogó könnyeit, amelyek az arcán leperdültek. Ezek a könnyek nem hullottak a földre, hanem a lelkébe ivódott, amely által a körülötte lévő fény megnövekedett. A Bárány alatt megláttam a szent frigyládát, melynek mindkét oldalán kerubok álltak. Ők vannak a legközelebb a Szövetség ládájához. Szent Mihály közelebb vezetett engem a Bárányhoz, hogy kifejezhessem előtte mély imádásomat és szeretetemet. Tudtam, hogy Bárányban maga Jézus szemlél engem. Közben Szent Mihály így szólt hozzám: „Gyermekem, íme a Bárány, aki Isten szövetségét tökéletessé tette. Értetek adta életét, hogy áldozata örök érvényű legyen, és megszerezze számotokra az örök életet. A Mennyben minden angyal szüntelen szemléli a Szent Frigyládát, amelyben Mindenható Atyánk szent törvényeit őrzik. A két kőtáblát csak a Szentháromság érintheti meg, hiszen az Ő tökéletes szentségüket jelképezi. Az üdvözült szentek is – akik Krisztus által beléptek a Mennybe – szemlélhetik a Szövetség ládáját, amely isteni titkokat rejt magában: az emberiség és Isten szövetségének nagy misztériumát, mert ez az a szent kötelék, amely összekapcsolja az embert Istennel. Minden szentmisében megemlékezik Jézus a szövetségről, és ti hálát adtok érte. Ó, a Földön élő ember micsoda kincs birtokában lehet, amikor részt vesz egy szentmisén. Az angyalokat Isten már öröktől fogva maga mellé rendelte, hogy szüntelen imádják és dicsőítsék Őt. Láttam, hogy Isten hogyan teremtette az embert és tudtam, hogy micsoda kiváltságban lesz részetek. A jövőtökről csak annyira értesültem, amennyire az Ige kinyilatkoztatta nekünk a Mennyben. Láthattam, hogy az Atya hogyan készítette elő a Fiú útját a Földön, hogy beteljesítse a megváltást. Ó, amíg ti emberek az időben gondolkodtok és a több évszázados történelemben, addig mi mindent egy pillanatban láttunk és hallottunk. Igen, pillanatot mondok, mert csak ezt a szót vagytok képesek igazán megérteni az örökkévalóságból. Az Eucharisztiának értéke felülmúl minden földi és égi kincset. Isten imádása nélkülözhetetlen a ti boldogságotokhoz! Minél jobban gyakoroljátok a Földön, annál boldogabbá váltok. Az imádás fejezi ki legtökéletesebben az angyalok és emberek hódolatát Isten előtt. Örömmel mondom neked és testvéreidnek, hogy az imádás az imádság legfelsőbb fokozata. Isten nagyobbra értékeli, mint azt, ha egész nap rózsafüzért mondogatnátok. Angyali szívemhez közel áll mindaz a templom, ahol örökimádás folyik. Az örökimádással az ember átlépi önmaga határát azért, hogy Istené lehessen egész lényével.”
Láttam, hogy az ártatlan Bárányhoz odalépet egy pap, és feláldozta az Atyának. A Bárány Szent Vére a Szövetség ládájára hullott és az angyalok szüntelen zengték a Mennyben Isten dicsőségét. Szent Mihály: „Jézus szeretete oly nagy irántatok, hogy a világ végezetéig vállalja értetek minden szentmisén áldozatának megújítását. Amikor szentáldozáshoz járultok, a Megváltó Szent Vére szívetekre hullik, így írja bele szívetekbe a Szentlélek Isten törvényét és újítja meg bennetek szövetségét. De ha méltatlanul áldoztok, akkor átkot vontok magatokra. Ezt az átkot csak az Istennel való tökéletes kiengesztelődés törheti meg. Vigyázzatok lelketek tisztaságára úgy, mint az életetekre! Angyalként láthatom áldozásaitokat, és bizony szívem szomorú, amikor nem igazi alázattal, tisztelettel és bűnbánattal mentek az Úr elé. Sokszor megfeledkeztek arról, hogy maga Jézus áll előttetek a pap személyében és áldoztat meg titeket. Az angyalok nem áldozhatnak, mert nekünk nincs anyagi testünk. Boldogságunkhoz elegendő Isten Színről Színre látása. Igen, Ő így akarta. Ám megengedte nekünk, hogy gyönyörködhessünk örökkön-örökké Szűz Máriában, aki tökéletesen egyesült emberként Szent Fiával a szívében. Ő a Szentlélek tökéletes temploma és az Eucharisztia legszeretetreméltóbb hordozója. Mennyei Édesanyátok veletek van, hogy példát mutasson nektek Isten és ember tökéletes egyesüléséhez.
Látom, hogy gondolataidban megfordult az, hogy mi az oka annak, hogy bár Jézus és Szent Édesanyja testestül-lelkestül felvétetett a Mennybe, mégsem láthatjátok őket a szentmisén. Ez azért van, mert még nem érkezett el Isten földi dicsősége. Ha látnátok a feltámadt Krisztust, testetek nem élné túl. Mert az Ő szeretete úgy árad ki felétek, hogy annak útját semmi sem akadályozhatja, még a testetek sem. Csak halálotok órájában jelenik meg nektek dicsőséges testében, mert a lélek kész az átmenetelre. Ez a találkozás nemcsak lelketek sorsát határozza meg, hanem a feltámadásotokat is. Mindennap úgy találkozzatok Jézussal a templomban, ahogy halálotok órájában is kívánjátok. A szentek folyamatosan növekedtek a szeretetben, mert akarták Istent és minden gondolatukat, cselekedetüket Felé irányították. Az emberiség még sosem szenvedett annyit a kísértésektől, mint a ti korszakotokban. Nincs már olyan környezet a Földön, ahol nem a bűn uralkodik. Érzékszerveitek figyelmét elterelik Istentől, hogy a szívetek a világhoz ragaszkodjon. Nehezen tudjátok meglátni embertársaitokban Isten jelenlétét, mivel ti magatok is zűrzavarban éltek. A sátán el akar szakítani titeket Jézustól, de ha erősek maradtok Isten kegyelmében, és törekedtek az életszentségre, akkor még nagyobb lépésekben fogtok előre haladni a szeretet gyakorlásában. Isten a szeretet egyetlen forrása. Általa váltok szentté a Földön. A különítéletetek napján a szeretetekről kell számot adnotok, nem pedig a magántulajdonaitokról. A haldoklók sokasága nem ismeri fel Jézusban Isten Fiát, mert a szívük ragaszkodik a földi kincsekhez. Nem tudják értelmükkel felfogni, hogy a világ értéke semmivé válik Istenhez képest. Az egyetlen kincs, amit szívetekben birtokolhattok az az Oltáriszentség. Krisztus Teste és Vére anyagból van, mégis lelketeket táplálja. Jézus nemcsak emberségében akar veletek egyesülni, hanem istenségében is. Ha igazán ismernétek az Eucharisztia titkát, akkor másképpen közelednétek az Úrhoz és gesztusaitokban is tökéletesednétek. Ó, milyen nagy mennyei titkokban részesültök! Amikor Jézus egyesül veletek, akkor Ő beavat titeket a Szentháromság misztériumába. Időnként tapasztaljátok, hogy különleges gondolatok járják át az értelmeteket, ezeket a Szentlélek adja számotokra. Ne hessegessétek el, hanem elmélkedjetek rajta, mert ingyenes ajándékként kapjátok. Sokan akarják hallani Isten hangját, ám észre sem veszik, hogy Ő már megszólította őket. Isten mindenkivel érzékelteti önmagát, de ha figyelmetek szétszórt, akkor nem tudtok elmélyülni a jelenlétében. Mennyei Atyátok vágyódik utánatok, mert akar titeket! Az övéi vagytok, és nem mond le rólatok soha! Ő nem a bűneiteket nézi, hanem a lelketeket. Isten látja, hogy a bűn mit tesz veletek. Ha az Ő szemével látnátok magatokat, akkor elszörnyednétek és undorodnátok önmagatoktól. De Isten annyira szeret titeket, hogy méltóságot adott nektek emberi személyetekben. Ez a méltóság nem más, mint a szabadakaratotok. Ez az ember egyetlen tulajdona, amellyel ő maga rendelkezhet. Aki Istent keresi, az megtalálja.

Engesztelő találkozótok napján mindent helyezzetek a Szentháromság elé (vasárnap Szentháromság ünnepe lesz). Szenteljétek magatokat oda Istennek, amelyben Én magam fogok segédkezni. Mindnyájatokat az Örök Atyához vezetlek, hogy Ő Benne megszentelődjetek. Isten azt várja tőletek, hogy meghaljatok akaratotoknak. Szűz Mária beleegyezett Isten akaratába, és mivel rendületlenül hű maradt ígéretéhez, beteljesedett a ti megváltásotok. Én Isten akaratát néztem, és általa győzedelmeskedtem Lucifer fölött. Az igazán alázatos ember lemond saját akaratáról azért, hogy Istent szolgálhassa. Mennyei Édesanyátok szemlélni fogja minden felajánlásotokat. Boldogok lesztek, mert ő elvezet titeket a Szentháromsághoz. Ünnepeljetek velem, mert az egész Mennyország zengeni fogja: „Szent, szent, szent a Seregek Ura, dicsősége betölti az egész földet!” Az engesztelők találkozása ezen a napon kiemelkedő esemény lesz! Isten különleges módon felkarolja országotokat, jobban, mint eddig valaha. Felajánlásotok olyan értékes lesz Isten előtt, hogy ha Magyarország fél lakossága megtenné ezt a lépést, akkor megmenekülnétek a III. Világháborútól is. Nagy kegyelmek várnak rátok, és az Ég áldása lesz veletek!”

http://engesztelok.hu/egi-kegyelmek-zapora/955-szent-mihaly-az-eucharisztiarol

Gyónás és Eucharisztia

2016. 05. 13, Péntek

Láttam, hogy mindazokat, akik szentgyónásban részesültek, maga Krisztus személyesen fogadta a bűnbánat szentségében. Jézus oly jóságos és irgalmas a bűnbánó lelkekhez, hogy leveszi rólunk bűneink terhét, mert a gyónás által Ő Szent Vérével kifizeti bűneink árát és eltörli adósságainkat. A keresztünket magára vette, majd egy idő múlva az emberek visszakapták a keresztjüket, amelyet Isten fénye vett körül, és amikor ezeket a kereszteket újra a vállukra vették azok édesek voltak és könnyűek.

Az áldozás pillanatában lelki szemeimmel láttam, hogy a pap körül angyalok álltak. Ezek az angyalok leborulva együtt imádták az Eucharisztiát. Ekkor szívemben hatalmas vágyat és vonzódást éreztem arra, hogy úgy imádjam az Eucharisztiát, ahogyan az angyalok teszik. (A pap mögött egy szeráf angyal állt, és két karjával, hat szárnyával átölelte őt. A szeráf mindig az Eucharisztia testőre, és védelmét kiárasztja Isten felszentelt szolgájára is, hiszen a pap nélkülözhetetlen a szentmise bemutatásához. De minden figyelem középpontjában az Eucharisztia állt, és) láttam, hogy a Szentostya egészen átváltozott, vakító és ugyanakkor természetfeletti fénysugarak áradtak ki belőle és közben ez a világosság lassan a papot is elárasztotta annyira, hogy az arcát sem lehetett látni. Isten megengedte, hogy a fényben lássam, hogy a pap kezében már nem a Szentostya volt, hanem az élő, megdicsőült és Örök Kenyér, vagyis Krisztus Teste. Jézus: „Az angyalok színről-színre látnak Engem az Eucharisztiában, így leborulásukban örömömet lelem. Ám még nagyobb boldogsággal töltené el szívemet, ha a hívő emberek is teljes szívükkel és egész lényükkel gyakorolnák az imádást. Azok, akik tiszta szívvel egyesülnek Velem a szentáldozás során, a kegyelmek legmagasabb fokozatában részesednek. Amikor őszinte bűnbánattal meggyóntok, és kiléptek a gyóntatószékből hófehér ruhában, Én végtelen szeretettel és boldogsággal adom Szent Testemet nektek. Ó, milyen nagy örömöm van azokban, akik törekednek arra, hogy megőrizzék lelküket a kegyelem állapotában! De vigyázzatok, a sátán irigységében képes hamar lerántani rólatok tündöklő ruhátokat, amint engedtek kísértéseinek. Ilyenkor hívjátok segítségül hűséges angyalaimat, hogy védelmezzenek titeket. Ha hitetek akkora lenne, hogy a hegyeket is megmozgatná, számos csoda történne a templomokban és az életetekben. Figyeljetek az apró csodákra is, mert azokban is megmutatkozik az Én nagyságom! Imádkozzatok papfiaimért, mert mély fájdalommal nézem azokat, akik kételkednek az Eucharisztiában való valóságos jelenlétemben. Imádkozzatok a kételkedőkért, akikben a kételkedő Tamás apostolomat látom! Bizony mondom nektek, hogy a hit a legértékesebb kincs a Földön. Sokan kívánják Tőlem, hogy megmutatkozzam nekik. Ők nem tudják, hogy mit kérnek. Mindazoknak, akik látnak Engem a látomás kegyelme által, vele együtt a felelősségük is növekszik, mert minél többet tudnak, annál nagyobb számonkérésben részesülnek.

Mária Magdolnahttp://engesztelok.hu/egi-kegyelmek-zapora/1089-gyonas-es-eucharisztia

Testvéri szeretet

Kedveseim, mindig álljatok készen egymás megsegítésére. Ez ne csak elhangzó, üres szó legyen, hanem tettek is kísérjék. Már most meg kell tapasztalnotok, hogy mit jelent számotokra a testvéri szeretet-közösség. Szeressétek nagyon egymást, ahogy Jézus is nagyon szeret benneteket. Senkinek sem lehet nagyobb szeretete, mint aki életét adja barátaiért. Maradjatok meg ebben a lelkületben és bízzátok egymást az Úrra. Kövessétek a szentek példáját, és gyűjtsétek össze azokat a kincseket, melyek tőlük származnak. Ők segítőitek lesznek az életszentség útján, ha ti is kitartotok ebben a gyűjtögetésben, rájuk figyelésben. Elevenedjen fel köztetek az apostolok élet példája, és ahogy ők, úgy ti is várjátok a pünkösdi lélek kiáradását.

2014. 05. 08.               Anna Terézia

http://engesztelok.hu/lelkielet/832-testveri-szeretet

A SZENTSÉGES SZÍV ÜNNEPE

1989 május

Jézus Szentséges Szíve?

Én vagyok. Szentséges Szívem ma minden nemzetet hív; hogy hallgasson hangomra: Szeretet vagyok. Béke vagyok. Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet. Nincs más oltalomhely lelketek megmentésére, csak az én Szentséges Szívem . Leányom, írd le velem azt az imát, amelyet múlt évben diktáltam neked.

 

Ó Jézusom Szentséges Szíve,
taníts meg engem útjaidra,
Jézusom Szentséges Szíve,
vezess engem a tisztaság útján!
Tarts távol engem a gonosztól,
és ne adj át akaratának!
Jézusom Szentséges Szíve,
légy az én védelmező sziklám,
mert Te vagy az én menedékem.
Engedd, hogy a Te szereteted és békéd
vezessen és őrizzen engem!
Ámen.


1989. június 1.

Jézus Szentséges Szíve! Te az áldások özönét hullatod ránk. Jézus Szentséges Szíve, Te állandó otthont adsz a magányos embernek. A Te családod otthont talált. Áldott legyen a mi Urunk nap mint nap, aki megment minket és egyikünket a másik után Szentséges Szívébe rejt. Áldott legyen a mi Urunk, aki terheinket hordozza és megosztja szenvedésünket. Uram?

Én vagyok. Érezd jelenlétemet! Légy összeszedett, és hallgass meg engem!SZÍVETEKET KERESEM!


(Üzenet az imatalálkozóra.)

Béke legyen veletek! Én vagyok az Úr, a ti Szabadítótok, aki szíveteket keresi. Én vagyok, aki fáradhatatlanul áll ajtótok előtt és zörget. Én vagyok, aki a bűnöst követi, és aki ámulatba ejti a bölcset. Én vagyok, aki megsokasítom áldásaimat, és szelíden felkészítelek arra, hogy belépjetek az én új Jeruzsálemembe. { A tisztulás utáni új állapotunkba }. Én vagyok a Szentháromság, mindhárom ugyanabban az Egyben, aki mentő tervemmel felkészítelek benneteket arra, hogy egyetlen nyájban egyesüljetek. Én vagyok, aki megnyesi a magas fákat, és aki megengedi a kicsinyeknek, hogy növekedjenek. Ne féljetek szeretteim, mert a szeretet és a béke új magjait hintem el ebben a pusztaságban. Életre keltem kertemet, hogy lássák az istentelenek és a gonoszok, és tudják meg, hogy isteni kezem van rajtatok. A kőszívek is megértik majd határtalan irgalmamat, és felfogják, hogy én, a Szent vagyok közöttetek . Jobb kezednél fogva vezetlek, érezd jelenlétemet! Nem feledkezem meg rólad, ne félj hát! Igen, kézenfoglak titeket, és úgy nevellek, hogy a világosság gyermekeinek fognak benneteket hívni, és az igaz ügyet fogjátok szolgálni. En, az Úr, már kezdetben azt mondtam, hogy szeretném, ha szentek lennétek, ahogy én is Szent vagyok. Mivel én vagyok a ti Istenetek, és ti az én népem, azért az én törvényemet kell követnetek.

Törvényem a szeretet törvénye. Tanuljátok meg, miképpen szeressetek engem! Tanuljátok meg, miképpen imádjatok engem! Szíveteket keresem! Ne hallgassatok a világra, csak az én szeretet-kiáltásomra. Hallgassatok szívdobbanásaimra! Minden egyes szívdobbanás hívás valamely lélek számára. Jöjjetek hozzám, az én kitárt karjaimba, érezzétek irántatok való szeretetemet, és irgalmamat! Térjetek vissza hozzám, és én meggyógyítalak benneteket. Becsüljétek meg, és véssétek Szavaimat szívetekbe! Ne engedjétek, hogy Szavaimat elhordja a négy szél. Jöjjetek, és emeljétek rám tekinteteket, és többé ne nézzetek másfelé . Értsétek meg, hogy milyen kegyelmet kínálok fel nektek, amikor én, az Úr... Virágom győzd le fásultságodat!

Uram, Jézus segíts át rajta!

Szerezz nekem örömet, és figyelj rám!

Segíts, hogy meghalljalak, Uram...
1

...jelen vagyok. Komolyan megkérlek benneteket, hogy gyónjátok meg bűneiteket, és vágyódjatok utánam! Kegyelmem Lelkét mindnyájatokra kiárasztottam, hogy elvonjalak benneteket a közömbösség szellemétől, amely súlyosan rátok nehezedik, és hogy újból életre keltselek, mielőtt még oszlásnak indulna testetek. Nyissátok ki tehát fületeket, és hallgassatok meg! Tudom, hogy a legtöbben holtak vagytok, bár azt gondoljátok, hogy éltek. Ez ellenállásotok miatt van, mert nem akarjátok teljesen átadni magatokat nekem. Bízzatok bennem, és ne szegüljetek ellenem! Hagyatkozzatok rám, adjátok át magatokat! Engedjétek, hogy én, a ti szerető Istenetek legyek kis szívetek meghódítója. Ne féljetek! Szeretet vagyok, és a Szeretet szebbé akarja tenni szíveteket. Figyeljetek tehát Szavaimra! Lehet; hogy egyszerűnek tűnik előttetek, de én az egyszerűség Istene vagyok. Szelíd vagyok és alázatos. Tudom, hogy közületek sokan azt gondolják, hogy csak ismétlem magam, de úgy látszik, hogy Szavaim egyáltalán nem érintettek meg benneteket! Ha magamat ismétlem, az a ti közömbösségeteket, a ti süketségetek miatt van, mert oly kevesen valósítjátok meg Szavaimat. Eljövök, kezemben hozva Szívemet, és felkínálom nektek. Békémet és szeretetemet kínálom nektek. Eljövök, hogy egyetlen nyájban egyesítselek benneteket, eljövök, hogy életre keltsem ezt a halott korszakot. Jöjjetek, és dicsérjetek engem, a ti Uratokat, engem, aki mennyei trónomról hajolok le hozzátok, hogy magamhoz vonjalak, és új életre keltselek benneteket. Dicsérjetek engem mindannyian, akik várjátok, hogy a kegyelem Lelke kiáradjon rátok. Menjetek és hirdessétek minden nemzetnek igazságosságomat, és érje el üzenetem a Föld minden határát! Hadd hallják meg szeretetem kiáltásait! Örüljetek és vigadjatok mindannyian, akik szomjaztok rám, mert eltöltelek benneteket. Szárítsátok fel könnyeiteket ti, akik éjjelnappal elnyomás alatt éltek, mert azért vagyok itt, hogy megvigasztaljalak és őrizzelek benneteket. Szentséges Szívem hív titeket, hogy szentségben jöjjetek hozzám! Támaszkodjatok rám, és én tabernákulumomhoz vezetlek benneteket, ahol éjjel-nappal várok rátok. Minden nap megkínállak magammal benneteket. Jöjjetek, jöjjetek és fogadjatok engem szentségben és tisztaságban! Ne bántsatok meg, legyetek tiszták és szentek, amikor engem befogadtok. Legyetek összeszedettek, és ismerjétek fel élő jelenlétemet a kis fehér Ostyában! Hadd érezzem szentségeteket és tisztaságotokat! Ó, bárcsak tudnátok, hogy milyen kegyelmet kínálok nektek! Jöjjetek, legyetek tetszésemre, elmélkedjetek üzenetemen! Legyetek tetszésemre, és változtassátok meg életeteket! Boldog az az ember, aki azon elmélkedik, amit ma kínálok neki, aki átkutatja szívét és megvizsgálja lelkét, mert fel fogom emelni őt. Boldogok az én papjaim, püspökeim és bíborosaim, akik úgy jönnek hozzám, mint a vámos, megvallva bűneiket 2 , mert ezekben a szívekben gyökeret ver és kivirágzik Szavam. Akkor majd leveszem szemükről a fátylat, hogy észrevegyék és szívükkel felfogják, hogy csupán szeretetre van szükségem, szeretetre és imádásra! De jaj, a szolgák közül oly sokan kerültek a Sátán bűvkörébe! Hogyan viseljem el külsőséges magatartásukat és hamis alázatukat, amikor hiányzik belőlük a szeretet? Ki marad meg, hogy imádjon engem? Ki lesz ezek között, aki példát mutatva gyermekeimnek, elsőként jön hozzám szeretettel telt szívével, arcra borul szent jelenlétemben, és csendben imád engem? Csupán szent szeretetet kérek tőletek, szeretteim! A ti szíveteket keresem! Jöjjetek és ajánljátok fel nekem szíveteket, és betöltöm szeretetemmel, hogy ti viszont az én gyermekeim szívét töltsétek meg. Én, az egyedül Szent teszem fel nektek ezt az egyszerű kérdést: hol van az a nyáj, amelyet egykor rátok bíztam, hol van az a nyáj, amely a ti büszkeségetek volt? 3 Tisztuljatok meg, tartsatok bűnbánatot, engedelmeskedjetek Egyházam helytartójának, II. János Pálnak, aki sohasem okoz nektek csalódást, akit azonban ti félreállítotok és semmibe vesztek. Ti, akik még_mindig gunyolódtok raita, súlyosabban nyomasztjátok Szívemet, mint valaha... Elárultak engem, enyéim árultak el... meddig lesztek még a csalóka oázis gyermekeim számára? Délibáb a végtelen sivatagban? Testvérek, csupán szeretetet kérek tőletek! Jöjjetek, és imádjatok engem, ne töltsétek azzal az időt, hogy ott kerestek, ahol nem vagyok. Legyetek nyájam példaképei! A Szeretet vár, jöjjetek és imádjatok engem, jöjjetek és imádjatok engem, a ti Isteneteket és királyotokat. Jöjjetek vissza hozzám testvéreim, és én, a ti Jézusotok örökké tartó szeretettől dobogó Szentséges Szívemmel megkönyörülök rajtatok. Elfeledem bűneiteket, és sohasem emlékeztetlek benneteket egyetlen egyre sem. Keressetek engem, amíg még irgalmasságomban találhattok rám { mielőtt elérkezik igazságossága }, eljövök, felnyitom a vakok szemét, és leveszem a pecsétet azok füléről, akiket süketté tettem. Meg fogom engedni, hogy meglássátok világosságomat, meghalljátok és megértsétek Szavamat, hogy megtérjetek és képesek legyetek engem, a ti Isteneteket szívetek mélyéből dicsérni, magasztalni és dicsőíteni. Én, az Úr, fejetekre teszem kezemet és megáldalak benneteket . Legyetek eggyé!

Megáldalak gyermekem, jöjj, hallgasd meg Édesanyámat!

Virágom, érezz engem, szeretlek, ne feledd, hogy úgy foglak védelmezni, mint az anyaoroszlán, aki kicsinyeit védi. Légy áldott és hallgasd meg üzenetemet:

Kis gyermekeim, ne álljatok ellen Isten hívásának! Adjátok át magatokat, támaszkodjatok Rá, és hagyjátok, hogy teljesen meghódítsa szíveteket! Figyeljetek Rá, és tegyétek meg, amit mond!

Szent Édesanyátok vagyok, és arra emlékeztetlek titeket, hogy az Úr Szava élet, az Úr Szava világosság. Sokan hallják szeretetteljes kérlelését, mégis mihelyt eltávoztak erről a helyről, a világ ismét magához ragad benneteket, és így a Szeretet kérlelése feledésbe merül . Legutolsó üzenetemben azt kértem tőletek, hogy elmélkedjetek, és vizsgáljátok meg lelkiismereteteket. Ma azt kérdezem tőletek, miért jöttek el egyesek ismét, hogy meghallgassanak egy új üzenetet, amikor még az előbbit sem elmélkedték át, és nem olvasták el újból? Szeplőtlen Szívem szeret benneteket, drága gyermekeim, és emiatt kérem ma, hogy újból olvassátok el előző üzenetemet, és valósítsátok is meg! Szeretlek titeket, soha ne feledjétek, hogy az én Szeplőtelen Szívem a balzsam szomorúságotokra. Megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen.


(Az elolvasandó szentírási részek a következők voltak: 1Tim 4,1-16; 1Tim 6,20-21; 2Tim 2,14-26; 2Tim 3,1-17.)


1 Jézus folytatja a diktálást.
2 Luk 18,914
3 Jer 13,20.