MEGADOM NEKED A TANÍTVÁNY SZÍVÉT

1993. május 12.
Izrael, Tel Aviv

Uram, tedd fülemet olyan éberré, szememet olyan figyelõvé és szívemet olyan érzékennyé, mint a tanítványét, hogy magamba fogadhassam Szentlelkedet!

Lásd, mindent megadok neked, érzõ szívet, a tanítvány értelmét és buzgóságot, hogy örömet szerezz nekem. Engedd, hogy ily módon vegyelek igénybe! Mostantól fogva nem kell zavarban érezned magadat. Mindezt az én dicsõségemre teszem... Azt akarom, hogy egy napon majd te és mások is megosszák velem dicsõségemet... Ezért maradj szeretetemben, világosságom gyermeke!

Uram, köszönöm, hogy meghívtál szülõföldedre!


Úgy tetszett nekem, hogy te is részesülj abban a látványban, amely egykor elém tárult. Azt gondolom, hogy tudod mi az, amit leginkább akarok tõled... Igen, Vassula, azt akarom, hogy hozz nekem lelkeket, hogy leheletem felébressze õket! Dédelgess szereteteddel, enyhítsd szomorúságomat, enyhítsd fájdalmaimat, simogasd meg átszúrt Szívemet! Jöjj hozzám, és itasd föl véres könnyeimet! Leányom? Imádkozz Szívem közelében, és suttogd el nekem imáidat! Erõteljesen fogom véghezvinni benned terveimet, mert „igent” mondtál nekem.
  Csupán szeretetet, engedelmességet, és most a szívedet kérem tõled. IC

Ó, MILYEN BÁNATOT OKOZOL NEKEM, NEMZEDÉK!

1995. május 30.   Vissza Betlehembe

Vassula, veled vagyok, és mindössze szeretetet kérek tőled. Mondd meg nekik és értesd meg velük, hogy a szeretet az égbe vezető út, a szeretet meghódítja a szíveket és kiterjeszti országomat! A szeretet a kulcs a hitehagyás megszüntetéséhez. A szeretetet ingyen kapjátok, kérjétek a szeretet adományát, és megadom nektek. Szeretetem mondanivalóját minden nemzet megkapta 1 Húsz zarándok kísért el, közülük a legtöbben Rhodos szigetéről való görögkeletiek, de voltak Athénből is. Jöttek egyesek Franciaországból, Svájcból, Hollandiából és Puerto Ricóból is. A többiek, O'Carroll atya kivételével Betlehemből való római katolikusok. és aki akarja, meg fogja hallani.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, de szeretettel imádkozzatok! Nyissátok ki szíveteket, és meggyógyítalak titeket. Szeretettel fizessetek a rosszért, keressétek a jót, és a Jóság válaszolni fog nektek a magasságból és a mi hasonlatosságunkra fog megváltoztatni benneteket. Mindent tudok, és minden dolgot megfigyelek, de amit ebben a nemzedékben látok, az nem hasonlít hozzánk. Kihívó viselkedést, erőszakot, kapzsiságot, beképzeltséget és olyan gonoszságot látok, ami felülmúlja a gonosz lelkek gonoszságát. Ellenem és minden szent dolog ellen való lázadást szít, és olyan bűnöket követ el nemzedéketek, melyek tönkre tehetik lelketeket. Bűn minden rossz cselekedet... Emeljétek fel szemeteket, és igyekezzetek engem megtalálni! Ne legyetek a világ szépségének áldozatai, mert az ilyenfajta szépség imádata sok bűnnek okozója.

A vadállat hasonlatosságára dolgoztad ki tervedet, nemzedék, hogy megkoronázd gonoszságodat és a vadállattal együtt fogod elkövetni bűnödet,

hogy megszüntesd örök áldozatomat és helyébe felállítsd a vészthozó undokságot.

Nem hallottad?

"Amikor az igaz elfordul az igazságtól
és gonoszságot művel,
akkor azért hal meg, vagyis
elkövetett gonoszsága miatt hal meg.
Amikor a bűnös elfordul a bűntől,
amit elkövetett,
s a törvényhez és az igazsághoz igazodik,
megmenti életét.
Magába szállt
és elfordult elkövetett bűneitől,
azért életben marad, és nem hal meg." 2

Szememből véres könnyek hullanak és zokogok. Ó milyen bánatot okozol nekem, nemzedék! Mert halál kúszott be házadba, és te nem vetted észre! Oly kevesen bánják meg bűneiket... közületek legtöbben nem mondják, amit mondanod kellene, nemzedék. Nem bánod meg bűneidet, és gonoszságodban nem mondod: "Mit tettem életemmel, lelkemmel és szívemmel?" Bűneitek megbánásának legkisebb jelére megbocsátok és elfelejtem vétketeket. Boldog az az ember, aki elmélkedik szavaimon és felszólításaimon és jó érzékkel megfontolja. Meg fog menekülni. Megáldalak, teljes Szívemből megáldalak. IC


1   Ezt az üzenetet a Galileai tavon, a hajóban olvastam fel.
2   Ez 18,26-28.

MEGTÉRNI ANNYI, MINT AZT KÍVÁNNI, HOGY ISTENNEL LEGYETEK

1989. május 12.

Jézus?

Én vagyok, érezz engem és szemlélj! Szeretet vagyok és Szent. Szeress, és légy szent! Tanítani foglak, mert én vagyok a Bölcsesség. Jöjj, Édesanyám szeret téged, most ő írja meg az üzenetet.

(Üzenet az 1989. május 19-i találkozóra Martigniben.)


Gyermekem én a te Szent Édesanyád megáldalak. Íme üzenetem:

Béke legyen veletek, szeretlek titeket és megáldalak. Hallgassátok figyelemmel mai felszólításunkat! Fontoljátok meg, mennyire sürget az idő. Jézus és én éjjel-nappal megtérésre szólítunk benneteket. Megtérésre szólító felhívásunk most bejárja az egész világot és sokasodni fog. Az idő sürget, gyermekeim. Szívem tele van fájdalommal, mert oly sokan nem értitek meg felszólításom sürgősségét. Kérem, hogy elmélkedjetek és vizsgáljátok meg magatokat. Tegyétek próbára magatokat, hogy látni lehessen, megtértetek-e és Isten útján vagytok-e? Szeretett gyermekeim, nem elég csupán hinni Istenben és imádkozni. Megtérni annyit jelent, mint Isten tetszésére lenni, és mély szemlélődésben kapcsolódni Hozzá. Megtérni annyit jelent; mint szentnek lenni és szentségben élni. Megtérni annyi, mint békét kötni Istennel, és teljes lélekből szeretni Istent. Gondoljatok arra a szeretetre, amelyet Jézus áraszt rátok. Éljetek Krisztusban, tisztuljatok meg, nyissátok meg teljesen szíveteket, hogy Jézus meggyógyíthasson benneteket. Megtérni annyi, mint azt kívánni, hogy Istennel / legyetek, annyi, mint egész szívetekből vágyódni utána. Sokan elfelejtik, hogy a legnagyobb lelki adomány a szeretet. Újból emlékeztetlek benneteket Jézus parancsolatára: úgy szeressétek egymást, ahogyan én szeretlek benneteket! Szerezzetek nekem örömet és éljetek üzeneteink szerint! Legyetek a mi kis követeink és szórjátok el mindenütt magjainkat, hogy mindenki meghallja, akinek füle van. Ismerjétek fel üzeneteink sürgős voltát! Boldog vagyok, hogy ma este itt látlak titeket. Megáldunk minden nálatok levő kegytárgyat. Legyen ez az este számotokra az elmélkedés különleges ideje, vizsgáljátok meg lelketeket! Jézus és én mindig jelen vagyunk, hogy segítsünk nektek. Szívetekkel szóljatok hozzánk, és mi meghallgatjuk. Megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

JÖJJ GYERMEKEM, JÉZUS ITT VAN A SZOBÁDBAN!

1993. május 20.
Jeruzsálem

Királyom:

ÉN VAGYOK. Királyod az Ő békéjét adja neked. Szeress!... ízleld meg könnyeim keserűségét! Engedd meg, kedvesem, hogy megpihenjek szívedben! Ó, mennyire szeretem ezt a helyet! Vigasztalj meg te, aki enyém vagy, vigasztalj leányom!...

Istenem, ki olyan, mint Te?


Figyelj Szívemre, és értsd meg, miért ontok könnyeket. Fogsz-e imádni engem ma éjjel is? Jöjj, gyermekem, Jézus itt van a szobádban... 1 Azért sírok, mert Szent Istenedet súlyosan megbántják... 2 Koldusként állok minden ajtó előtt szeretetet koldulva, de nem kapok választ, ó... olyan kevesen figyelnek... jöjj, és imádj, jöjj, és gyógyítsd be Sebeimet szereteteddel!... Érezd jelenlétemet!... Jesuah melletted áll, és te vagy az, gyermekem, akire rábíztam érdekeimet. Ne félj! Mindig szelíd vagyok. Állítsd helyre házamat, ó szeretetem gyermeke, maradékom, ivadékom...

Az istenek Istene beszél hozzám. Hogyan maradhatnék csendben? Mit nem mutatna meg az igazaknak? Csodát műveltél a halottakkal.

„Hiszen ki olyan a felhők közt,
mint az Úr,
az Isten fiai közül
ki hasonlít Hozzá?” 3

Most légy olyan, mint a lámpás, és fényt árasztva dicsőíts engem! Kelj fel, és védd meg ügyemet! Ó Vassiliki, meg fogom mondani neked mindazt, amit meg kell tenned, és te nagy bátran meg fogod tenni. Senki sem fog bántani, és tudni fogják, hogy ÉN VAGYOK jár veled. Keresztem szentségre vezet téged. Félelem nélkül beszélj! Mindaz tőlem való, amit adni fogok neked, légy ezért szorgalmas, és szolgálj engem most kicsim, aki igen értékes vagy számomra... Lakj bennem, és ne félj! Én, én sohasem foglak elhagyni téged. Prédikálj, oly módon, ahogyan én prédikáltam neked! Kelts életre ugyanúgy másokat, ahogyan én keltettelek téged életre, és tedd őket az Igazság tanítványaivá!... Az Ecclesia újból életre kel. Béke! Imádkozz és dicsérj engem! Mi ketten?

Igen!


Én, Jézus megáldalak munkádban tanúsított állhatatosságodért. JC


1 a szívedben!
2 Jézus rám bízta bánatát.
3 Zsolt 89,7.

HOZD VISSZA NÉPEMET A SZERETETEN ALAPULÓ IGAZ HITHEZ!

1991. május 25.

Jézusom, a Te tökéletességed és szépséged megigézett. Emésztő szereteted legyőzte törékenységemet, és beleegyeztem, hogy szereteted áldozata legyek. Hogyan is tudnám visszavonni ígéretemet, amikor ennyi szépséget látok egyszerre? Jóságod naphosszat elbűvöl. Milyen vonzereje van a Te szeretetednek?

Lelkem kedvese, szemed látta dicsőséges fenségemet, füled hallotta szeretetem énekét, és én magam adtam meg neked világosságomat, hogy mindörökre az enyém légy. Neked adtam szögeimet és töviskoronámat, hogy megmutassam, milyen közel állok hozzád. Vőlegényed lettem, és menyasszonyommá tettelek, hogy megosszam veled keresztemet mint hitvesi ágyat. Szenvedésem annyira magával fog ragadni réged, hogy hasonlóvá válsz majd hozzám, Vőlegényedhez. Én vagyok Vigasztalód a szomorú napokban. Én választottalak téged, és nem te engem, hogy megmutassam neked kimeríthetetlen gazdagságomat.

Uram, mit kívánsz, mit tehetek Érted?


Hozd vissza népemet a szereteten alapuló igazi hithez! Imádkozz, hogy Egyházam egy legyen és mentes minden bűntől! Engesztelj leányom, engesztelj a világ sok bűnéért és gonoszságáért, ami annyira bántja Szentséges Szívemet... Leányom és menyasszonyom, tekints Szabadítód Szívébe, tekints e Szívbe, amely megmentett téged! Vedd Szívemet, vigasztald meg azáltal, hogy szeretsz. Én Jézus, homlokon csókollak.

SÍRTAM BÛNEID MIATT, TESTVÉR, DE SZÍVEM TELE VAN SZERETETTEL ÉS IRGALOMMAL

2001. május 2.

Leányom, õrizz a szívedben mindenkor, hogy olyan legyek szívedben, mint a dicsérõ ének! Látod, mennyire rajtad tartom tekintetemet? Királyi udvaromban folytatom a tanítást tudásomról, mindig megmutatom, melyik úton haladj. Mivel Tanácsadód és Tanítód is vagyok, mosolyogj, derüljön fel arcod, mert a kegyelem eláraszt téged. Palotámban és országom királyi udvarában felzeng dicsõségem, és itt mindenki "dicsõséget" kiált. Én, aki mindenható, király és uralkodó vagyok, abban a megtiszteltetésben részesítettelek, hogy zafírokon járhatsz vörösen izzó szén helyett. 1

Én vezettelek téged, és rajtad keresztül másokat az egység és a kiengesztelõdés útján, de csupán ezen irgalmas cselekedtem miatt hamis tanúk keltek fel ellenem és kegyetlenül megtámadták Szavamat és benne mindazt, ami a lelkeket élteti. 2

Ne aggódj azonban, mert engem úgy ismernek, hogy megdöntöm a székeket, az érveket és a hatalmat. E napokban felfedem az egész világ elõtt, hogy mit mondtam egyes pásztoraitok vakságáról. 3

E pásztorok áldozatomat magasztalva felém emelik kezüket a szentélyben, de nem tartják féken lelkükben a haragot és a büszkeséget, amikor félelmetes szikrák pattannak ki szemükbõl. Becsületesnek és igaznak mondják magukat, de valójában lábon járó holttestek. Fölényesen hangoztatják becsületességüket és hûségüket elõttem, pedig nem félnek ellene mondani egész Evangéliumomnak mennybéli szentjeim és angyalaim elõtt.

Parancsolataim a hûségrõl szólnak, és az õ ajkuknak a szent bölcsességet kellene hirdetniük, ám tõlük csak kérkedést hallok, ami egyre csak növeli képeimen omló könnyeim árját. Amikor egy pásztor ily mélyre süllyed, újból el kellene sajátítania, miként tanítsa módszereim, elõírásaim és szeretetem törvényének alapelveit. Hiszen mondottam:

"Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedbõl,
teljes lelkedbõl, teljes elmédbõl és minden erõdbõl,
felebarátodat pedig, mint önmagadat!"

 Nem tanulták, hogy az ítélet napján a Földön tanúsított szeretetük mértéke szerint lesznek megítélve? Miképpen hihetik, hogy énbennem élnek és belém vannak gyökerezve, amikor az ördög hatalmában vannak? A durva beszéd, a kegyetlen szív ellentétben áll az én Szívemmel. Õk nem fordulnak teljes figyelmükkel a szentség, a hit, a szeretet és a béke felé, ahogy a Szentírás tanítja nektek. Vajon miért nem olvasták: "Az Úr szolgájának nem szabad részt vennie a perlekedésekben, hanem jóságosnak kell lennie mindenkihez."

Egykor így szóltam: "Egyházam szétmorzsolódik, mint a korhadt fa, és csupán ezt hallom tõlük: "Talán szárazság van?"" 4Rettenetes vádakkal illetik hûséges testvérüket 5 és ezzel halálos bûnt követnek el. Így saját ajkukról, oszlásnak indult testükbõl jönnek elõ a férgek, mert helyet adtak szívükben a kétkedésnek és az elbizakodottságnak. Mennyi sértést kell még eltûrnöm részükrõl?

Kiléptem képeimbõl, hogy figyelmeztessem õket, de jelemet saját javukra használták ki, és még nagyobb ellenségességgel fordultak felém. Szóltam hozzájuk, de nem hallgattak meg. Zokogtam elõttük, mint a furulya hangja, de úgy tettek, mintha nem látták volna véres könnyeimet. Tiltakoztam haragjuk miatt, amit szívükben táplálnak testvérük 6 ellen, de nem válaszoltak rá. Arra kényszerültem, hogy koldusként kérleljem õket, mert Szívemben elviselhetetlenné vált a fájdalom, de gondosan elkerültek engem. Kiáltottam utánuk, sírtam, hogy letérítsem õket a halál ösvényérõl, de nem figyeltek rám.

Amikor majd Bíróként jövök hozzájuk, fõúri méltóságban, és bûneik miatt fogom vádolni õket, mert valóban bûnök azok, akkor nagy hatalommal megmutatom nekik, miképpen csonkították meg Misztikus Testemet.
Akkor majd hova mennek? Hova mennek, hogy elmeneküljenek elõlem? Hova futnak el jelenlétembõl? A dombra? Az utakra? A keresztutakra? A szentélybe vagy annak kapujába?
Én ott leszek.
Ti határozottan tagadjátok a Szentírásban leírt kijelentéseimet, ám ha valóban olvastátok volna, akkor tudnátok, hogy

"ne vessétek meg az embert öreg korában" 7

hanem nyújtsátok feléje kezeteket! Ha ti, akik magatokat szentnek és igaznak mondjátok, haragot tápláltok valaki ellen, hogyan kérhettek könyörületet tõlem? Bocsássam meg bûneiteket, amikor haraggal gondoltok bátyátokra? 8

Mit tegyek nap mint nap elmondott "Kyrie eleison" könyörgésetekkel? 9 Mit tegyek sok-sok áldozatotokkal és tömjénfüstötökkel? Ezek nem eszközlik ki bocsánatomat bûneitekért.

Figyelj rám! Sírtam bûneid miatt, testvér, de Szívem tele van szeretettel és irgalommal. Én vagyok az, aki új életet ad lelkednek és megtisztítja szemedet. Gyógyulást, életet és áldást adok. Ha hízelgõ szavakat hallanál, azokat nem tõlem hallanád. Felsoroltam bûneidet, hogy bûnbánó szívvel térj vissza hozzám, és én meggyógyítalak. Szentjeim és angyalaim a mennyben most látják szégyenletes ruhátlanságodat.

Felfedted magad testvér, nemcsak a nemzetek, hanem az egész menny elõtt. Elvisellek azonban félelmetes ruhátlanságod ellenére is és újból felruházlak magammal, ha megalázod magad, bûnbánatot tartasz és megszívleled, amit mondtam. Hajts térdet, Görögország, és kérj Nevemben bocsánatot! Kelj fel, támadj fel halálodból, és engedd meg Édesanyámnak, hogy vezesse léptedet, mint gyermeke lépteit a zafírok ösvényén a szentségbe. 10 Fordulj hozzá, és engedd meg Szent Édesanyádnak, hogy kigyógyítson holt cselekedeteidbõl, és királyivá váljon elõttem szolgálatod, amikor tiszta szívvel végzed. Engedd meg Boldogságos Anyádnak, hogy helyreállítsa szentségedet, és segítsen neked újból megmenekülni.

Fohászkodj a szentekhez, hogy mutassák meg neked az utat a világosság otthonába, akkor szavaid nem lesznek többé üresek, hanem a béke dallamává válnak, és vissza fogod vonni mindazt, amit ellenem beszéltél, és bûnbánatot tartasz porban és hamuban. 11

Mikor fogja Kelet háza szent csókkal üdvözölni Nyugat házát? IC
Leányom, nézz azokra a mély sebekre, amelyeket szájuk ejtett Testemen!
Áldott leányom, ne hajolj le azért, hogy engem keress! Feletted és melletted vagyok. Jöjj, lépj be Urad örömébe és békéjébe! Elõre nézz, ne hátra és maradj belém oltva! IC


(Ezt az üzenetet a pápa görögországi látogatása alatt kaptam, amikor sokan tiltakoztak látogatása ellen. Ezt az üzenetet sok metropolita kézhez kapta, és két nappal II. János Pál pápa elmenetele elõtt odatették Christodoulos püspök padjára is.)


1 A zafírok itt erényeket jelentenek.
2 Megértettem, hogy az "ellenem" kifejezés rám is vonatkozik. Jézus rólam is szólt, amikor így fejezte ki magát.
3 Néhány görögkeleti szerzetesrõl és papról.
4Az 1992. február 18.üzenetben
5 II. János Pál pápát
6 II. János Pál pápa
7 vö. Sir 8,6
8 II. János Pál pápára
9 Uram irgalmazz! - görögül
10 A zafírok itt erényeket jelentenek.
11 Az "ellenem" szó II. János Pál pápára is vonatkozik. Ez megerõsíti Krisztus szavait az Evangéliumban: "amit a legkisebbnek tesztek testvéreim közül, az nekem teszitek.

SZERETET-HIMNUSZOM FOLYÓVÁ DUZZAD, ÉS A FOLYÓ SZERETET - TENGERRÉ

1992. május 15.

Uram, Te igaz tanítást adtál nekem sok misztériumodról, mivel Te magad neveltél engem, és Te vezetsz bölcsességre. A Te bölcsességed vont engem bizalmas közelségedbe.

"Adja meg nekem az Isten,
hogy bölcsen beszéljek
és ahhoz méltóan gondolkodjam,
aminek részese lettem."
1

Jahve:   Én, Jahve szeretlek. Maradj közelemben! Maradj közelemben, és járj Atyáddal! Mondd utánam ezt az imát:

Örök Atyám,
Te, a szeretet-himnusz Szerzõje,
Király vagy kezdettõl fogva!
Azért keltél fel Istenem,
hogy szólj a Föld lakóihoz.
Irgalmadhoz és nagy Nevedhez hûen
áldást áldás után esõztél ránk.
A Te illatod áradt ki
a tenger hullámaira
és az egész Földre.
Mindenható Istenem,
a mi nemzedékünkben
azelõtt nem történtek ily csodálatos dolgok.
Te, a szeretet-himnusz Szerzõje
olyan mûvet adtál, ami
fenséges ékesség,
szemet, szívet gyönyörködtetõ
csodálatos szépség.
Egész életemben
Téged szeretnélek dicsérni, Örök Atyám,
és Neked szeretnék énekelni, Istenem,
amíg csak élek!
Amen.

Mondom neked: Kezeddel az én kezemben, velem együtt terjeszd szeretet-himnuszomat! Kicsim, járj velem, az örömet szerez nekem. A következõ napokban szeretném megöntözni virágágyaimat. Várj gyermekem, és meglátod dicsõségemet. Szeretet-himnuszom folyóvá duzzad, és a folyó szeretet-tengerré.

"Tanításom ragyogjon mint hajnalpír,
akarom, hogy messze hatoljon sugara.
Prófétai szózatként osztom tanításom,
hadd hallják, akikre hagyom:
a késõ nemzedékek."
2

Igen, így szóltam én, az ég és a Föld Teremtõje, és tudd, hogy hamarosan teljes tervem megvalósul. Sorra mindegyik városba beköltözöm és újjáépítem 3 õket. Sorra újjáépítem romjaitokat és felállítom oltáraimat. Ha majd egyszer feloldják az átkot, az egész emberiséget felajánlják Szentséges Szívemnek és Édesanyátok Szeplõtlen Szívének. Az Ecclesia új életre kel.


1 Bölcs 7,15.
2 Sir 24,32-33.
3 megtérítem

Ne engedjétek, hogy eluralkodjon rajtatok a pánik!

Kedveseim, ismét mondom nektek, álljatok ellen a gonosz ellenség kísértéseinek! Ne engedjétek, hogy eluralkodjon rajtatok a pánik! Amikor elbuktok, azonnal álljatok fel, kérjetek bocsánatot, ne hagyjátok abba az imát! Vállaljatok valamilyen penitenciát, végezzetek valamilyen elégtételt már a feloldozás előtt is bűneitekért! Soha ne hagyjátok abba az engesztelést! Igen, a saját bűneitekért is hozzatok áldozatokat, ne csak másokért! Erősödjetek meg a Szentháromság jelenlétében, mert minden kegyelem az újrakezdéshez az Ő kezében van! Folyamodjatok hát hozzá, engesztelődjetek ki vele, és bízzatok irgalmas szeretetében! Bízzátok magatokat égi Édesanyánkra, hogy sebeiteket begyógyítsa, melyeket a gonosz okozott bennetek! Bízzatok, és soha ne csüggedjetek!

2012.05. 25. Anna Terézia

 

http://engesztelok.hu/lelkielet/ne-engedjetek-hogy-eluralkodjon-rajtatok-a-panik

SZÉTTÉPIK HAGYOMÁNYAIMAT, ÉS HELYÉRE SALLANGOKAT ÉS EMBERI TUDÁST TESZNEK - MONDD MEG NEKIK, HOGY ISTEN, AKIT õK ELFELEJTETTEK, SOHASEM FELEDKEZETT MEG RÓLUK

1993. május 27.

Béke legyen veled! Én vagyok az Alfa és az Omega. Maradj bennem, és terjeszd üzenetemet olyan világosan, ahogyan terjesztened kell. Hadd ismerjék meg Szavamat, hadd hallja meg mindenki hívásomat, hadd értsék meg, mennyire szeretem õket. Mondd el nekik, hogy mind az öt Sebem felszakadt. Az emberek végtelenül kitartóak az árulásban és ütlegelésemben… Fájdalommal és szomorú szívvel kell elmondanom mindazt, amit saját házamban látok: A zsarnok ma testemet tiporja és teljesen meg akarja szüntetni Örök Áldozatomat. Egy elárul azok közül, akik fedelem alatt laknak. Békét hirdet, de csak a gonoszságot keresi. Tömjént éget, de csak azért, hogy a Sátánt idézze vele, és még több erõre tegyen szert.

Ó Uram, alig tudom elhinni, hogy mindez megtörténik…

Pedig ez történik most. Úgy látszik nem érted… Õ és követõi elszánták magukat arra, hogy elfoglalják trónomat, és a próféták ruhájában uralkodjanak a világon!… Oly sok pásztoromat vezették félre hamis tanításaikkal és tévedéseikkel! Elhagyták az igaz utat, és olyan hagyományt követnek, amely nem tõlem származik. Elhagyják e szent szabályokat, amelyeket én adtam nekik. Figyelmeztettelek benneteket ezekre a hamis tanítókra és hamis prófétákra.

Figyelmeztettelek arra, hogy az utolsó napokban Babilont fogják felállítani szentélyem szívében, szent helyeimet rablók barlangjává, az ördögök tanyájává teszik! Ó leányom! …minden romlott lélek lakóhelyévé teszik, hogy benne lakozzanak és uralkodjanak… Serényen kereskednek saját házamban. Ezek a kufárok saját embereiket támogatják az én házamban, mialatt kelepcébe csalják népemet híveimet. Üldözik prófétáimat, megölik szócsöveimet és kedveznek saját hamis prófétáiknak, akik eretnekséget és tévedéseket terjesztenek! Nyilvánosan megszégyenítik prófétáimat, hazudnak a világnak, amely szívesen hallgatja a rágalmat és a sértést. Széttépik hagyományaimat, és helyébe sallangokat és emberi tudást tesznek. Mindezt az én trónom elõtt hajtják végre… ezek a kufárok sokakat félrevezetnek tetszetõs érveikkel. Saját embereiket ültetik a legjobb helyekre, hogy a hamisság jogarával uralkodjanak.

Téged arra jelöltelek, hogy visszhangom légy. Menj hát és hirdesd, amit hallottál! Mondd meg nekik, hogy ti mindannyian a megjövendölt nagy hitehagyás idejében éltek. Mondd meg pásztoraimnak, hogy nyissák ki szemüket és fülüket aggódó kiáltásaimra, mert hamarosan arra kényszerülnek, hogy mérget egyenek és igyanak. Hívjátok össze közösségeiteket és készítsétek fel õket virrasztó imádságra és böjtre! A Sátán most minden embert próbára tesz. Azért jön, hogy szétszórjon és megosszon benneteket. Trónom felé tart, tabernákulumomba, hogy eladja Véremet és elpusztítsa Örök Áldozatomat. 1 Én népem… örökségem… hozzád kiáltok: Oltárom papjai és szolgái, ti akik mindennap a magasba emeltek, ne adjatok fel, ne adjatok el engem!… 2 Már hallani lehet az angyalok jajszavát, és megremeg a menny annak láttán, ami jönni fog. Még a gonosz lelkek is megrendültek és elsápadtak…

Az ellenség, aki azt állítja magáról, hogy sokkal nagyobb mindennél, amit imádnak, saját maga fog trónra lépni szentélyemben. Már útban van, hurokkal kezében fordul afelé, akit én neveztem ki 3 és aki még visszatartotta a lázadás kitörését. Megfontolt és bátor Õ 4 életét áldozatul ajánlotta fel… Megáldom õt, mert szilárdan tartja kezében a hagyomány megváltoztathatatlan üzenetét. A Sátán azonban el akarja hallgattatni, hogy saját tévedéseit terjeszthesse azok száján keresztül, akik eladják Véremet, hogy mindannyiatokat tönkre tegyen. Ez a 5 órája, aljas szándékkal akarja elpusztítani teremtésemet.
Kiálts leányom, mert közel van már az a nap! A Sátán sorra el akarja pusztítani a nemzeteket.

Megtört a Szívem…

A Szeretet nem félt attól, hogy meg kell halnia, ezért ti se féljetek barátaim és pásztoraim! Kövessetek! Az a feladatotok, hogy mindhalálig védjétek Szavamat és Egyházamat. Ne mondjátok: hadd búcsúzzak el elõbb enyéimtõl! Mondom nektek: aki egyszer kezét a pásztorbotra tette és hátranéz, nem méltó hozzám és nem alkalmas országomra. Kövessétek vérrel jelzett lábnyomaimat egészen a Kálváriára!

Leányom, áldott gyermekem, Vigasztalód örül, amiért megvigasztaltad õt, és megengedted Neki, hogy kezedet igénybe vegye. Ó… Vassiliki, bûn és gonoszság indít véres könnyekre mindennap…

Néhány pillanat csend után ismét szomorúan kiáltott fel az Úr.

Korszak! Ó korszak! Miért hagytad el Istenedet?

(Ekkor Jézus felém fordult és így szólt:)

Angyalom, akit én neveltem, ne bánts meg, és ne ereszd most el kezemet! Egyesek meg fognak kövezni, mások sárba vonszolnak téged. Öklüket felemelve fognak fenyegetni, de ne félj tõlük! Azt mondod, hogy sértést sértésre és rágalmat rágalomra halmoznak a fejeden, de mondom neked, hogy csak jutalmat jutalomra gyûjtenek számodra a mennyben, és áldást áldásra a homlokodra tõlem. Ezért félelem nélkül hirdesd üzenetemet, tégy tanúságot angyalom, és akkor sok lélek megmenekül ítéletemtõl a sebek árán, amelyeket te kapsz. Méltányos árat fogok fizetni neked azokért a sebekért, amelyeket barátaim házában kapsz. Kiválasztottalak, hogy szenvedésem áldozata légy, az az oltár, amelyre az egységet helyezem. Ennél többet mit kérhetnél? Ennél többet mit adhatnék, amit még nem adtam meg neked? Megadatott neked a Bölcsesség, és veled van Lelkem, hogy segítsen elviselni a világ korbácsütéseit, és ó… megadtam neked, hogy szomjazz rám és vágyakozz utánam! Felbecsülhetetlen adomány.

Ezért járj velem és engedd meg, hogy igénybe vegyelek és nemzettõl nemzethez küldjelek, hogy megmond nekik,

Isten, akit õk elfelejtettek, sohasem felejtette el õket.

Emlékeztesd õket arra, hogy az Úr Szíve irgalom, igen, mondd meg nekik, hogy szelíd vagyok és alázatos szívû. Jézus a Nevem… IC

 


1 Jézust úgy elfogta a fájdalom, hogy sírt.
2 Jézus még jobban sírt.
3 II János Pál pápa,
4 a pápa,
5 Sátán

A hitben járás

Kedveseim, most is csak azt mondom, maradjatok meg a Szentháromság szeretetében. Ne hagyjátok, hogy különféle látványos dolgokkal megtévesszen benneteket a gonosz lélek, aki felfokozott erővel settenkedik körülöttetek, hogy csapdába ejtsen titeket. Ne higgyétek, hogy olyan könnyen félrevezethetnek benneteket, ha erősen ellenálltok és küzdötök a lélek fegyverzetével. A Szentháromság oltalma bizalommal töltsön el, mert ha minden tőletek telhetőt megtesztek, nem tud benneteket egykönnyen kibillenteni egyensúlyi helyzetetekből. Az igazi fegyver számotokra az őszinte, tiszta, mély alázatban gyökerező hit, mely biztosítja számotokra a stabilitást. A hittel elfogadott kegyelem a legnagyobb fegyver a kezetekben, mert a gonosz lélek nem ismeri a hitben járást. Ezért az ehhez vezető utat sem ismeri. Azt tudja csak, hogy ha valaki hitben jár, azt meg kell zavarni, hogy kibillenjen biztonságából. Viszont, ha valaki már eljut az igazi istenhitre, vagyis felragyogott benne a Szentlélek fénye, azt nem lehet egykönnyen eltántorítani, különösen, ha közösségben erősítik egymást a kegyelemben.

A szentségimádás alatt Jézus: Gyermekeim, mindig nagy szeretettel várlak benneteket, hogy felétek fordulva megáldhassalak titeket. Bízzatok az Én szentségi jelenlétemben, amelyben mindnyájan részesültök mindazokkal együtt, akiket magatokkal idehoztok. Ne féljetek, mert Én különleges módon magamhoz vonzom mindazokat, akik nyitott szívvel állnak előttem. Most arra szeretnélek tanítani benneteket, hogyan engedjetek el a kezetekből mindent, ami nem titeket illet meg. Azzal, ami nem Én vagyok és nem Tőlem ered, azzal felesleges foglakoznotok. Minden más, ami e világ javát szolgálja, felesleges és haszontalan időtöltés. Meg kell tanulnotok az üdvösségetekkel törődnötök, ahelyett, hogy azzal törődnétek, ami e világban van. Ha el tudtok vonatkoztatni mindentől, ami nem Isten felé irányítja útjaitokat, akkor már megértettétek, mit is kérek tőletek. Ha megtanultok ebben a világban élni, de nem e világi módon, akkor az örök életre vezető úton jártok. De hogyan is történjen ez? Hiszen nem egyszerű elhagyni ennek a világnak az értékeit. Én nem azt kértem az Atyától, hogy vegyen ki benneteket e világból, hanem hogy őrizzen meg a gonosz támadásaitól. Mert e világ szellemi mozgatója a sátán, és nagyon ért ahhoz, hogy hogyan rombolja le mindazt, amit Atyám felépített bennetek. Látszólag jónak tűnő lehetőségeket tár elétek, hogy élvezettel és haszonnal feléjük forduljatok. De ha átgondoljátok, mennyire biztosítja az az üdvösségeteket, csakhamar rájöttök, mekkora csapda előtt álltok. Még időben mérjétek fel a helyzetet! Éberen őrködjetek cselekedeteitek felett, mert nem tudhatjátok, mely pillanatban csúszhattok el. De soha ne rettegjetek ettől, mert ha hitben jártok, akkor a hit pajzsa biztonsággal megvéd benneteket a támadásoktól. Amen
2013. 05. 05. Anna Terézia

NE FÉLJETEK, LEGYŐZTEM A VILÁGOT

1984. május 9.
NE FÉLJETEK, LEGYŐZTEM A VILÁGOT
Dicsértessék a Jézus Krisztus. Áldott légy testvérem, a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ármin vagyok, ne félj!
Köszöntelek testvérem, az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szent nevével, a mi Urunk és Istenünk szent kegyelme által.
Áldás és dicséret és dicsőség neked Uram, Jézus Krisztus. Légy öröktől, örökké áldott, te isteni Bárány, az Atya egyszülött fia, ki egy vagy az Atyával, most és mindöröktől és mindörökké.
Testvérem, imádkozzunk!
Áldassék és dicsértessék a szentháromságú egy Isten. Minden áldás és dicsőség tied Uram Jézus, a mennyei Atya által, mert minden hatalom neked adatott, mennyben és a Földön. Mert az Atya ellenségeidet a te lábad zsámolyává tette. Mert te Uram, Jézus győzelmet arattál a világ felett. Te ezt megmondottad apostolaidnak és rajtuk keresztül nekünk is. “Ne féljetek, én legyőztem a világot!”
Tehát testvérem nekünk nincs mitől félni, mert a győzelmes Krisztus előttünk jár és dicsőségben tért meg az Atyához, és a Világ fejedelme már megítéltetett. Ezért bizakodik a mi szívünk, ezért ujjong a lelkünk, mert a világ fejedelme érettünk győzetett le, mert lábbal tiporta a mi Urunk és Istenünk, Jézus Krisztus. Diadalt aratott felette az égő szeretet, ami a te szívedből kiárad felénk.
Legyünk bizakodóak, és higgyünk feltétel nélküli hittel benne, az értünk győzedelmes Krisztusban és köszönjük meg ezt a nagy szeretetet, mit kioszt ránk. De még többet mondok, hogy ne szűnjön meg a lélek imádni és hálát adni Urának, Istenének. Mert az ő ura és megváltója kiürítette kelyhét érettünk az utolsó cseppig. Lélekben keressük fel ezt a felséges Urat, ezt a nagy Istent, és boruljunk le az ő szentséges lábai elé és adjunk hálát, mondjunk köszönetet és kérjük szent kegyelmét, hogy ő a kebelére vonhasson bennünket, mert szeretete nem ismer határt.
Legyen gondolatunk az övé és testvérem, te add minden gondodat a te Uradnak, Istenednek és higgyed azt, hogy az ott van a legjobb helyen, mert a kegyelemnek semmi sem lehetetlen.
Kérj testvérem, mert adatik, kopogtass és nyittatik. Ezt mind hidd feltétel nélkül. Te csak imádd a te Uradat Istenedet, és a lelkedről sugározzon vissza Istened felé az a szeretet, mit a te Urad feléd sugároz. Tehát szeresd Istenedet mindenek felett! Szeresd Istenedet embertársaidon keresztül is, szeresd Istenedet munkádon keresztül is, szeresd Istenedet örömödben, bánatodban és megpróbáltatásaidban, de ne feledd, hogy a te gondod, mint már mondottam is annyiszor, gondja a te Uradnak. Te csak légy imádkozó lélek, higgy és higgy, feltétel nélkül, bármi történik is.
Teljes bizalommal hagyatkozz a te Uradra és Istenedre, és lelked szabad lesz és csak, de csakis Istenéhez kötődik, és ezt a kapcsot nem oldja szét a világ gondja, nem rontja vissza a test béklyója. Mert Krisztus a teljes szabadságot, a lélek szabadságát adja neked anélkül, hogy a földön neked adott feladatban mulasztásod lenne, mert szolgáljon minden tetted és minden munkád Isten dicséretére.
Mert Krisztus nem olyan imádkozókat keres, aki csak akkor az övé, mikor imádkozik, a munkájában pedig a világé, hanem a ti Uratok és Istenetek mindig a tietek, ezért legyetek ti is mindig Krisztusé. Mert bármit tesztek, azt mindig Isten dicséretére cselekedjétek, és ti Uratok megadja lelketek teljes, tökéletes szabadságát.
Mondottam testvérem, megerősítettél hitben, reményben, szeretetben, béketűrésben és alázatban és most azt mondom, megadja neked a te Urad és Istened a lelked teljes sza­badságát, a kötődés csak Istenhez köt. Mert mondotta az Úr prófétája által:
” ÉN FÉLTÉKENY ISTEN VAGYOK”.
Ami annyit jelent, aki Istenének vallja magát, az nem lehet a világé is. Mert mondotta az Úr, két urat nem lehet szolgálni. Tehát ne legyetek langyosak. “Legyetek vagy hidegek, vagy melegek, mert a langyosat kivetem a számból” – mondotta a te Urad Istened, a mi Urunk, Jézus Krisztus.
Testvérem, most búcsúzom és azt mondom, az Atya Isten szeretetének vonzása, az Úr Jézus szent kegyelme és a Szentlélek Isten világossága töltse be a te lelkedet, hogy átlépd azt a kaput, mi Istenhez, a megváltó Jézushoz vezet. Áldjon meg testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus. Ármin.