SÍRTAM BÛNEID MIATT, TESTVÉR, DE SZÍVEM TELE VAN SZERETETTEL ÉS IRGALOMMAL

2001. május 2.

Leányom, õrizz a szívedben mindenkor, hogy olyan legyek szívedben, mint a dicsérõ ének! Látod, mennyire rajtad tartom tekintetemet? Királyi udvaromban folytatom a tanítást tudásomról, mindig megmutatom, melyik úton haladj. Mivel Tanácsadód és Tanítód is vagyok, mosolyogj, derüljön fel arcod, mert a kegyelem eláraszt téged. Palotámban és országom királyi udvarában felzeng dicsõségem, és itt mindenki "dicsõséget" kiált. Én, aki mindenható, király és uralkodó vagyok, abban a megtiszteltetésben részesítettelek, hogy zafírokon járhatsz vörösen izzó szén helyett. 1

Én vezettelek téged, és rajtad keresztül másokat az egység és a kiengesztelõdés útján, de csupán ezen irgalmas cselekedtem miatt hamis tanúk keltek fel ellenem és kegyetlenül megtámadták Szavamat és benne mindazt, ami a lelkeket élteti. 2

Ne aggódj azonban, mert engem úgy ismernek, hogy megdöntöm a székeket, az érveket és a hatalmat. E napokban felfedem az egész világ elõtt, hogy mit mondtam egyes pásztoraitok vakságáról. 3

E pásztorok áldozatomat magasztalva felém emelik kezüket a szentélyben, de nem tartják féken lelkükben a haragot és a büszkeséget, amikor félelmetes szikrák pattannak ki szemükbõl. Becsületesnek és igaznak mondják magukat, de valójában lábon járó holttestek. Fölényesen hangoztatják becsületességüket és hûségüket elõttem, pedig nem félnek ellene mondani egész Evangéliumomnak mennybéli szentjeim és angyalaim elõtt.

Parancsolataim a hûségrõl szólnak, és az õ ajkuknak a szent bölcsességet kellene hirdetniük, ám tõlük csak kérkedést hallok, ami egyre csak növeli képeimen omló könnyeim árját. Amikor egy pásztor ily mélyre süllyed, újból el kellene sajátítania, miként tanítsa módszereim, elõírásaim és szeretetem törvényének alapelveit. Hiszen mondottam:

"Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedbõl,
teljes lelkedbõl, teljes elmédbõl és minden erõdbõl,
felebarátodat pedig, mint önmagadat!"

 Nem tanulták, hogy az ítélet napján a Földön tanúsított szeretetük mértéke szerint lesznek megítélve? Miképpen hihetik, hogy énbennem élnek és belém vannak gyökerezve, amikor az ördög hatalmában vannak? A durva beszéd, a kegyetlen szív ellentétben áll az én Szívemmel. Õk nem fordulnak teljes figyelmükkel a szentség, a hit, a szeretet és a béke felé, ahogy a Szentírás tanítja nektek. Vajon miért nem olvasták: "Az Úr szolgájának nem szabad részt vennie a perlekedésekben, hanem jóságosnak kell lennie mindenkihez."

Egykor így szóltam: "Egyházam szétmorzsolódik, mint a korhadt fa, és csupán ezt hallom tõlük: "Talán szárazság van?"" 4Rettenetes vádakkal illetik hûséges testvérüket 5 és ezzel halálos bûnt követnek el. Így saját ajkukról, oszlásnak indult testükbõl jönnek elõ a férgek, mert helyet adtak szívükben a kétkedésnek és az elbizakodottságnak. Mennyi sértést kell még eltûrnöm részükrõl?

Kiléptem képeimbõl, hogy figyelmeztessem õket, de jelemet saját javukra használták ki, és még nagyobb ellenségességgel fordultak felém. Szóltam hozzájuk, de nem hallgattak meg. Zokogtam elõttük, mint a furulya hangja, de úgy tettek, mintha nem látták volna véres könnyeimet. Tiltakoztam haragjuk miatt, amit szívükben táplálnak testvérük 6 ellen, de nem válaszoltak rá. Arra kényszerültem, hogy koldusként kérleljem õket, mert Szívemben elviselhetetlenné vált a fájdalom, de gondosan elkerültek engem. Kiáltottam utánuk, sírtam, hogy letérítsem õket a halál ösvényérõl, de nem figyeltek rám.

Amikor majd Bíróként jövök hozzájuk, fõúri méltóságban, és bûneik miatt fogom vádolni õket, mert valóban bûnök azok, akkor nagy hatalommal megmutatom nekik, miképpen csonkították meg Misztikus Testemet.
Akkor majd hova mennek? Hova mennek, hogy elmeneküljenek elõlem? Hova futnak el jelenlétembõl? A dombra? Az utakra? A keresztutakra? A szentélybe vagy annak kapujába?
Én ott leszek.
Ti határozottan tagadjátok a Szentírásban leírt kijelentéseimet, ám ha valóban olvastátok volna, akkor tudnátok, hogy

"ne vessétek meg az embert öreg korában" 7

hanem nyújtsátok feléje kezeteket! Ha ti, akik magatokat szentnek és igaznak mondjátok, haragot tápláltok valaki ellen, hogyan kérhettek könyörületet tõlem? Bocsássam meg bûneiteket, amikor haraggal gondoltok bátyátokra? 8

Mit tegyek nap mint nap elmondott "Kyrie eleison" könyörgésetekkel? 9 Mit tegyek sok-sok áldozatotokkal és tömjénfüstötökkel? Ezek nem eszközlik ki bocsánatomat bûneitekért.

Figyelj rám! Sírtam bûneid miatt, testvér, de Szívem tele van szeretettel és irgalommal. Én vagyok az, aki új életet ad lelkednek és megtisztítja szemedet. Gyógyulást, életet és áldást adok. Ha hízelgõ szavakat hallanál, azokat nem tõlem hallanád. Felsoroltam bûneidet, hogy bûnbánó szívvel térj vissza hozzám, és én meggyógyítalak. Szentjeim és angyalaim a mennyben most látják szégyenletes ruhátlanságodat.

Felfedted magad testvér, nemcsak a nemzetek, hanem az egész menny elõtt. Elvisellek azonban félelmetes ruhátlanságod ellenére is és újból felruházlak magammal, ha megalázod magad, bûnbánatot tartasz és megszívleled, amit mondtam. Hajts térdet, Görögország, és kérj Nevemben bocsánatot! Kelj fel, támadj fel halálodból, és engedd meg Édesanyámnak, hogy vezesse léptedet, mint gyermeke lépteit a zafírok ösvényén a szentségbe. 10 Fordulj hozzá, és engedd meg Szent Édesanyádnak, hogy kigyógyítson holt cselekedeteidbõl, és királyivá váljon elõttem szolgálatod, amikor tiszta szívvel végzed. Engedd meg Boldogságos Anyádnak, hogy helyreállítsa szentségedet, és segítsen neked újból megmenekülni.

Fohászkodj a szentekhez, hogy mutassák meg neked az utat a világosság otthonába, akkor szavaid nem lesznek többé üresek, hanem a béke dallamává válnak, és vissza fogod vonni mindazt, amit ellenem beszéltél, és bûnbánatot tartasz porban és hamuban. 11

Mikor fogja Kelet háza szent csókkal üdvözölni Nyugat házát? IC
Leányom, nézz azokra a mély sebekre, amelyeket szájuk ejtett Testemen!
Áldott leányom, ne hajolj le azért, hogy engem keress! Feletted és melletted vagyok. Jöjj, lépj be Urad örömébe és békéjébe! Elõre nézz, ne hátra és maradj belém oltva! IC


(Ezt az üzenetet a pápa görögországi látogatása alatt kaptam, amikor sokan tiltakoztak látogatása ellen. Ezt az üzenetet sok metropolita kézhez kapta, és két nappal II. János Pál pápa elmenetele elõtt odatették Christodoulos püspök padjára is.)


1 A zafírok itt erényeket jelentenek.
2 Megértettem, hogy az "ellenem" kifejezés rám is vonatkozik. Jézus rólam is szólt, amikor így fejezte ki magát.
3 Néhány görögkeleti szerzetesrõl és papról.
4Az 1992. február 18.üzenetben
5 II. János Pál pápát
6 II. János Pál pápa
7 vö. Sir 8,6
8 II. János Pál pápára
9 Uram irgalmazz! - görögül
10 A zafírok itt erényeket jelentenek.
11 Az "ellenem" szó II. János Pál pápára is vonatkozik. Ez megerõsíti Krisztus szavait az Evangéliumban: "amit a legkisebbnek tesztek testvéreim közül, az nekem teszitek.

SZERETET-HIMNUSZOM FOLYÓVÁ DUZZAD, ÉS A FOLYÓ SZERETET - TENGERRÉ

1992. május 15.

Uram, Te igaz tanítást adtál nekem sok misztériumodról, mivel Te magad neveltél engem, és Te vezetsz bölcsességre. A Te bölcsességed vont engem bizalmas közelségedbe.

"Adja meg nekem az Isten,
hogy bölcsen beszéljek
és ahhoz méltóan gondolkodjam,
aminek részese lettem."
1

Jahve:   Én, Jahve szeretlek. Maradj közelemben! Maradj közelemben, és járj Atyáddal! Mondd utánam ezt az imát:

Örök Atyám,
Te, a szeretet-himnusz Szerzõje,
Király vagy kezdettõl fogva!
Azért keltél fel Istenem,
hogy szólj a Föld lakóihoz.
Irgalmadhoz és nagy Nevedhez hûen
áldást áldás után esõztél ránk.
A Te illatod áradt ki
a tenger hullámaira
és az egész Földre.
Mindenható Istenem,
a mi nemzedékünkben
azelõtt nem történtek ily csodálatos dolgok.
Te, a szeretet-himnusz Szerzõje
olyan mûvet adtál, ami
fenséges ékesség,
szemet, szívet gyönyörködtetõ
csodálatos szépség.
Egész életemben
Téged szeretnélek dicsérni, Örök Atyám,
és Neked szeretnék énekelni, Istenem,
amíg csak élek!
Amen.

Mondom neked: Kezeddel az én kezemben, velem együtt terjeszd szeretet-himnuszomat! Kicsim, járj velem, az örömet szerez nekem. A következõ napokban szeretném megöntözni virágágyaimat. Várj gyermekem, és meglátod dicsõségemet. Szeretet-himnuszom folyóvá duzzad, és a folyó szeretet-tengerré.

"Tanításom ragyogjon mint hajnalpír,
akarom, hogy messze hatoljon sugara.
Prófétai szózatként osztom tanításom,
hadd hallják, akikre hagyom:
a késõ nemzedékek."
2

Igen, így szóltam én, az ég és a Föld Teremtõje, és tudd, hogy hamarosan teljes tervem megvalósul. Sorra mindegyik városba beköltözöm és újjáépítem 3 õket. Sorra újjáépítem romjaitokat és felállítom oltáraimat. Ha majd egyszer feloldják az átkot, az egész emberiséget felajánlják Szentséges Szívemnek és Édesanyátok Szeplõtlen Szívének. Az Ecclesia új életre kel.


1 Bölcs 7,15.
2 Sir 24,32-33.
3 megtérítem

Ne engedjétek, hogy eluralkodjon rajtatok a pánik!

Kedveseim, ismét mondom nektek, álljatok ellen a gonosz ellenség kísértéseinek! Ne engedjétek, hogy eluralkodjon rajtatok a pánik! Amikor elbuktok, azonnal álljatok fel, kérjetek bocsánatot, ne hagyjátok abba az imát! Vállaljatok valamilyen penitenciát, végezzetek valamilyen elégtételt már a feloldozás előtt is bűneitekért! Soha ne hagyjátok abba az engesztelést! Igen, a saját bűneitekért is hozzatok áldozatokat, ne csak másokért! Erősödjetek meg a Szentháromság jelenlétében, mert minden kegyelem az újrakezdéshez az Ő kezében van! Folyamodjatok hát hozzá, engesztelődjetek ki vele, és bízzatok irgalmas szeretetében! Bízzátok magatokat égi Édesanyánkra, hogy sebeiteket begyógyítsa, melyeket a gonosz okozott bennetek! Bízzatok, és soha ne csüggedjetek!

2012.05. 25. Anna Terézia

 

http://engesztelok.hu/lelkielet/ne-engedjetek-hogy-eluralkodjon-rajtatok-a-panik

SZÉTTÉPIK HAGYOMÁNYAIMAT, ÉS HELYÉRE SALLANGOKAT ÉS EMBERI TUDÁST TESZNEK - MONDD MEG NEKIK, HOGY ISTEN, AKIT õK ELFELEJTETTEK, SOHASEM FELEDKEZETT MEG RÓLUK

1993. május 27.

Béke legyen veled! Én vagyok az Alfa és az Omega. Maradj bennem, és terjeszd üzenetemet olyan világosan, ahogyan terjesztened kell. Hadd ismerjék meg Szavamat, hadd hallja meg mindenki hívásomat, hadd értsék meg, mennyire szeretem õket. Mondd el nekik, hogy mind az öt Sebem felszakadt. Az emberek végtelenül kitartóak az árulásban és ütlegelésemben… Fájdalommal és szomorú szívvel kell elmondanom mindazt, amit saját házamban látok: A zsarnok ma testemet tiporja és teljesen meg akarja szüntetni Örök Áldozatomat. Egy elárul azok közül, akik fedelem alatt laknak. Békét hirdet, de csak a gonoszságot keresi. Tömjént éget, de csak azért, hogy a Sátánt idézze vele, és még több erõre tegyen szert.

Ó Uram, alig tudom elhinni, hogy mindez megtörténik…

Pedig ez történik most. Úgy látszik nem érted… Õ és követõi elszánták magukat arra, hogy elfoglalják trónomat, és a próféták ruhájában uralkodjanak a világon!… Oly sok pásztoromat vezették félre hamis tanításaikkal és tévedéseikkel! Elhagyták az igaz utat, és olyan hagyományt követnek, amely nem tõlem származik. Elhagyják e szent szabályokat, amelyeket én adtam nekik. Figyelmeztettelek benneteket ezekre a hamis tanítókra és hamis prófétákra.

Figyelmeztettelek arra, hogy az utolsó napokban Babilont fogják felállítani szentélyem szívében, szent helyeimet rablók barlangjává, az ördögök tanyájává teszik! Ó leányom! …minden romlott lélek lakóhelyévé teszik, hogy benne lakozzanak és uralkodjanak… Serényen kereskednek saját házamban. Ezek a kufárok saját embereiket támogatják az én házamban, mialatt kelepcébe csalják népemet híveimet. Üldözik prófétáimat, megölik szócsöveimet és kedveznek saját hamis prófétáiknak, akik eretnekséget és tévedéseket terjesztenek! Nyilvánosan megszégyenítik prófétáimat, hazudnak a világnak, amely szívesen hallgatja a rágalmat és a sértést. Széttépik hagyományaimat, és helyébe sallangokat és emberi tudást tesznek. Mindezt az én trónom elõtt hajtják végre… ezek a kufárok sokakat félrevezetnek tetszetõs érveikkel. Saját embereiket ültetik a legjobb helyekre, hogy a hamisság jogarával uralkodjanak.

Téged arra jelöltelek, hogy visszhangom légy. Menj hát és hirdesd, amit hallottál! Mondd meg nekik, hogy ti mindannyian a megjövendölt nagy hitehagyás idejében éltek. Mondd meg pásztoraimnak, hogy nyissák ki szemüket és fülüket aggódó kiáltásaimra, mert hamarosan arra kényszerülnek, hogy mérget egyenek és igyanak. Hívjátok össze közösségeiteket és készítsétek fel õket virrasztó imádságra és böjtre! A Sátán most minden embert próbára tesz. Azért jön, hogy szétszórjon és megosszon benneteket. Trónom felé tart, tabernákulumomba, hogy eladja Véremet és elpusztítsa Örök Áldozatomat. 1 Én népem… örökségem… hozzád kiáltok: Oltárom papjai és szolgái, ti akik mindennap a magasba emeltek, ne adjatok fel, ne adjatok el engem!… 2 Már hallani lehet az angyalok jajszavát, és megremeg a menny annak láttán, ami jönni fog. Még a gonosz lelkek is megrendültek és elsápadtak…

Az ellenség, aki azt állítja magáról, hogy sokkal nagyobb mindennél, amit imádnak, saját maga fog trónra lépni szentélyemben. Már útban van, hurokkal kezében fordul afelé, akit én neveztem ki 3 és aki még visszatartotta a lázadás kitörését. Megfontolt és bátor Õ 4 életét áldozatul ajánlotta fel… Megáldom õt, mert szilárdan tartja kezében a hagyomány megváltoztathatatlan üzenetét. A Sátán azonban el akarja hallgattatni, hogy saját tévedéseit terjeszthesse azok száján keresztül, akik eladják Véremet, hogy mindannyiatokat tönkre tegyen. Ez a 5 órája, aljas szándékkal akarja elpusztítani teremtésemet.
Kiálts leányom, mert közel van már az a nap! A Sátán sorra el akarja pusztítani a nemzeteket.

Megtört a Szívem…

A Szeretet nem félt attól, hogy meg kell halnia, ezért ti se féljetek barátaim és pásztoraim! Kövessetek! Az a feladatotok, hogy mindhalálig védjétek Szavamat és Egyházamat. Ne mondjátok: hadd búcsúzzak el elõbb enyéimtõl! Mondom nektek: aki egyszer kezét a pásztorbotra tette és hátranéz, nem méltó hozzám és nem alkalmas országomra. Kövessétek vérrel jelzett lábnyomaimat egészen a Kálváriára!

Leányom, áldott gyermekem, Vigasztalód örül, amiért megvigasztaltad õt, és megengedted Neki, hogy kezedet igénybe vegye. Ó… Vassiliki, bûn és gonoszság indít véres könnyekre mindennap…

Néhány pillanat csend után ismét szomorúan kiáltott fel az Úr.

Korszak! Ó korszak! Miért hagytad el Istenedet?

(Ekkor Jézus felém fordult és így szólt:)

Angyalom, akit én neveltem, ne bánts meg, és ne ereszd most el kezemet! Egyesek meg fognak kövezni, mások sárba vonszolnak téged. Öklüket felemelve fognak fenyegetni, de ne félj tõlük! Azt mondod, hogy sértést sértésre és rágalmat rágalomra halmoznak a fejeden, de mondom neked, hogy csak jutalmat jutalomra gyûjtenek számodra a mennyben, és áldást áldásra a homlokodra tõlem. Ezért félelem nélkül hirdesd üzenetemet, tégy tanúságot angyalom, és akkor sok lélek megmenekül ítéletemtõl a sebek árán, amelyeket te kapsz. Méltányos árat fogok fizetni neked azokért a sebekért, amelyeket barátaim házában kapsz. Kiválasztottalak, hogy szenvedésem áldozata légy, az az oltár, amelyre az egységet helyezem. Ennél többet mit kérhetnél? Ennél többet mit adhatnék, amit még nem adtam meg neked? Megadatott neked a Bölcsesség, és veled van Lelkem, hogy segítsen elviselni a világ korbácsütéseit, és ó… megadtam neked, hogy szomjazz rám és vágyakozz utánam! Felbecsülhetetlen adomány.

Ezért járj velem és engedd meg, hogy igénybe vegyelek és nemzettõl nemzethez küldjelek, hogy megmond nekik,

Isten, akit õk elfelejtettek, sohasem felejtette el õket.

Emlékeztesd õket arra, hogy az Úr Szíve irgalom, igen, mondd meg nekik, hogy szelíd vagyok és alázatos szívû. Jézus a Nevem… IC

 


1 Jézust úgy elfogta a fájdalom, hogy sírt.
2 Jézus még jobban sírt.
3 II János Pál pápa,
4 a pápa,
5 Sátán

A hitben járás

Kedveseim, most is csak azt mondom, maradjatok meg a Szentháromság szeretetében. Ne hagyjátok, hogy különféle látványos dolgokkal megtévesszen benneteket a gonosz lélek, aki felfokozott erővel settenkedik körülöttetek, hogy csapdába ejtsen titeket. Ne higgyétek, hogy olyan könnyen félrevezethetnek benneteket, ha erősen ellenálltok és küzdötök a lélek fegyverzetével. A Szentháromság oltalma bizalommal töltsön el, mert ha minden tőletek telhetőt megtesztek, nem tud benneteket egykönnyen kibillenteni egyensúlyi helyzetetekből. Az igazi fegyver számotokra az őszinte, tiszta, mély alázatban gyökerező hit, mely biztosítja számotokra a stabilitást. A hittel elfogadott kegyelem a legnagyobb fegyver a kezetekben, mert a gonosz lélek nem ismeri a hitben járást. Ezért az ehhez vezető utat sem ismeri. Azt tudja csak, hogy ha valaki hitben jár, azt meg kell zavarni, hogy kibillenjen biztonságából. Viszont, ha valaki már eljut az igazi istenhitre, vagyis felragyogott benne a Szentlélek fénye, azt nem lehet egykönnyen eltántorítani, különösen, ha közösségben erősítik egymást a kegyelemben.

A szentségimádás alatt Jézus: Gyermekeim, mindig nagy szeretettel várlak benneteket, hogy felétek fordulva megáldhassalak titeket. Bízzatok az Én szentségi jelenlétemben, amelyben mindnyájan részesültök mindazokkal együtt, akiket magatokkal idehoztok. Ne féljetek, mert Én különleges módon magamhoz vonzom mindazokat, akik nyitott szívvel állnak előttem. Most arra szeretnélek tanítani benneteket, hogyan engedjetek el a kezetekből mindent, ami nem titeket illet meg. Azzal, ami nem Én vagyok és nem Tőlem ered, azzal felesleges foglakoznotok. Minden más, ami e világ javát szolgálja, felesleges és haszontalan időtöltés. Meg kell tanulnotok az üdvösségetekkel törődnötök, ahelyett, hogy azzal törődnétek, ami e világban van. Ha el tudtok vonatkoztatni mindentől, ami nem Isten felé irányítja útjaitokat, akkor már megértettétek, mit is kérek tőletek. Ha megtanultok ebben a világban élni, de nem e világi módon, akkor az örök életre vezető úton jártok. De hogyan is történjen ez? Hiszen nem egyszerű elhagyni ennek a világnak az értékeit. Én nem azt kértem az Atyától, hogy vegyen ki benneteket e világból, hanem hogy őrizzen meg a gonosz támadásaitól. Mert e világ szellemi mozgatója a sátán, és nagyon ért ahhoz, hogy hogyan rombolja le mindazt, amit Atyám felépített bennetek. Látszólag jónak tűnő lehetőségeket tár elétek, hogy élvezettel és haszonnal feléjük forduljatok. De ha átgondoljátok, mennyire biztosítja az az üdvösségeteket, csakhamar rájöttök, mekkora csapda előtt álltok. Még időben mérjétek fel a helyzetet! Éberen őrködjetek cselekedeteitek felett, mert nem tudhatjátok, mely pillanatban csúszhattok el. De soha ne rettegjetek ettől, mert ha hitben jártok, akkor a hit pajzsa biztonsággal megvéd benneteket a támadásoktól. Amen
2013. 05. 05. Anna Terézia

NE FÉLJETEK, LEGYŐZTEM A VILÁGOT

1984. május 9.
NE FÉLJETEK, LEGYŐZTEM A VILÁGOT
Dicsértessék a Jézus Krisztus. Áldott légy testvérem, a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ármin vagyok, ne félj!
Köszöntelek testvérem, az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szent nevével, a mi Urunk és Istenünk szent kegyelme által.
Áldás és dicséret és dicsőség neked Uram, Jézus Krisztus. Légy öröktől, örökké áldott, te isteni Bárány, az Atya egyszülött fia, ki egy vagy az Atyával, most és mindöröktől és mindörökké.
Testvérem, imádkozzunk!
Áldassék és dicsértessék a szentháromságú egy Isten. Minden áldás és dicsőség tied Uram Jézus, a mennyei Atya által, mert minden hatalom neked adatott, mennyben és a Földön. Mert az Atya ellenségeidet a te lábad zsámolyává tette. Mert te Uram, Jézus győzelmet arattál a világ felett. Te ezt megmondottad apostolaidnak és rajtuk keresztül nekünk is. “Ne féljetek, én legyőztem a világot!”
Tehát testvérem nekünk nincs mitől félni, mert a győzelmes Krisztus előttünk jár és dicsőségben tért meg az Atyához, és a Világ fejedelme már megítéltetett. Ezért bizakodik a mi szívünk, ezért ujjong a lelkünk, mert a világ fejedelme érettünk győzetett le, mert lábbal tiporta a mi Urunk és Istenünk, Jézus Krisztus. Diadalt aratott felette az égő szeretet, ami a te szívedből kiárad felénk.
Legyünk bizakodóak, és higgyünk feltétel nélküli hittel benne, az értünk győzedelmes Krisztusban és köszönjük meg ezt a nagy szeretetet, mit kioszt ránk. De még többet mondok, hogy ne szűnjön meg a lélek imádni és hálát adni Urának, Istenének. Mert az ő ura és megváltója kiürítette kelyhét érettünk az utolsó cseppig. Lélekben keressük fel ezt a felséges Urat, ezt a nagy Istent, és boruljunk le az ő szentséges lábai elé és adjunk hálát, mondjunk köszönetet és kérjük szent kegyelmét, hogy ő a kebelére vonhasson bennünket, mert szeretete nem ismer határt.
Legyen gondolatunk az övé és testvérem, te add minden gondodat a te Uradnak, Istenednek és higgyed azt, hogy az ott van a legjobb helyen, mert a kegyelemnek semmi sem lehetetlen.
Kérj testvérem, mert adatik, kopogtass és nyittatik. Ezt mind hidd feltétel nélkül. Te csak imádd a te Uradat Istenedet, és a lelkedről sugározzon vissza Istened felé az a szeretet, mit a te Urad feléd sugároz. Tehát szeresd Istenedet mindenek felett! Szeresd Istenedet embertársaidon keresztül is, szeresd Istenedet munkádon keresztül is, szeresd Istenedet örömödben, bánatodban és megpróbáltatásaidban, de ne feledd, hogy a te gondod, mint már mondottam is annyiszor, gondja a te Uradnak. Te csak légy imádkozó lélek, higgy és higgy, feltétel nélkül, bármi történik is.
Teljes bizalommal hagyatkozz a te Uradra és Istenedre, és lelked szabad lesz és csak, de csakis Istenéhez kötődik, és ezt a kapcsot nem oldja szét a világ gondja, nem rontja vissza a test béklyója. Mert Krisztus a teljes szabadságot, a lélek szabadságát adja neked anélkül, hogy a földön neked adott feladatban mulasztásod lenne, mert szolgáljon minden tetted és minden munkád Isten dicséretére.
Mert Krisztus nem olyan imádkozókat keres, aki csak akkor az övé, mikor imádkozik, a munkájában pedig a világé, hanem a ti Uratok és Istenetek mindig a tietek, ezért legyetek ti is mindig Krisztusé. Mert bármit tesztek, azt mindig Isten dicséretére cselekedjétek, és ti Uratok megadja lelketek teljes, tökéletes szabadságát.
Mondottam testvérem, megerősítettél hitben, reményben, szeretetben, béketűrésben és alázatban és most azt mondom, megadja neked a te Urad és Istened a lelked teljes sza­badságát, a kötődés csak Istenhez köt. Mert mondotta az Úr prófétája által:
” ÉN FÉLTÉKENY ISTEN VAGYOK”.
Ami annyit jelent, aki Istenének vallja magát, az nem lehet a világé is. Mert mondotta az Úr, két urat nem lehet szolgálni. Tehát ne legyetek langyosak. “Legyetek vagy hidegek, vagy melegek, mert a langyosat kivetem a számból” – mondotta a te Urad Istened, a mi Urunk, Jézus Krisztus.
Testvérem, most búcsúzom és azt mondom, az Atya Isten szeretetének vonzása, az Úr Jézus szent kegyelme és a Szentlélek Isten világossága töltse be a te lelkedet, hogy átlépd azt a kaput, mi Istenhez, a megváltó Jézushoz vezet. Áldjon meg testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus. Ármin.