CSUPÁN SZERETETET, SZERETETET, SZERETETET KÉREK!

1995. május 29.   Szentföld, Galilea

(Késõ éjjel Galileában:)

Azt mondtam: "Elmegyek Uram földjére, és megkeresem Arcát." Szívem ezt mondta Rólad: "Keresd Arcát és örülj mosolya édességének, válaszolj országába szólító hívására!"
Uram, Királyom! Szívem öröme, Lelkem tavasza, szívem jelenlétedben ujjong és lelkem túláradó szeretetedben örvendez. Egyedüli Szerelmem, jöjj, és mutasd meg csodálatos jóságodat e meggyötört nemzetben! Jelenléted reményt fog hozni nekik. Szemedet úgy ismerik, hogy csak a jóra néz és ítéleted igaz. Szívem öröme, itt vagy? Nem rejtõzöl el elõlem? Figyelszóe erre az oly gyenge hívásra?


Vassulám, tudod-e, hogy szemem születésed pillanatától kezdve mindig követ téged? ÉN VAGYOK egész idõ alatt veled van és (igen) jelen van 1 Jöjj! 2 Ez csak egy rövid ima: 3 Mondd!

 

Áldott legyen Neved,
ki hallod imámat!
áldott vagy Uram,
mert kiemelted lelkemet a mélységbõl,
rám tekintettél a magasságból,
és megaláztad lelkemet,
4

Áldott legyen jóságod,
mi Szívedbe vont engem,
hogy megmentsen és szabaddá tegyen.
Uram, te vagy üdvösségem,
gazdagságom, látásom és életem.
Te, ki nap mint nap elbûvölöd lelkemet,
és megörvendezteted szívemet jelenléteddel,
engedd meg, hogy jelenlétedbõl
békét, feddhetetlenséget, szeretetet és a
megbocsátás lelkét merítsem. Hadd hirdesse szívem minden rostja
szeretettel dicsõségedet!

Hallgasd meg imámat most,
hogy átfutó vendéged vagyok országodban,
és válaszolj nekem! Amen.

 

... Ennyi az egész. Többi vendégemmel is olvastasd el ezt az imát! 5 Megáldom õket. Csupán szeretetet, szeretetet, szeretetet kérek! Jézus a Nevem. IC

(Ramallahba, Bir Zeitbe, Betlehembe és Jifnába hívtak meg, hogy tegyek tanúságot.)
 


1  Jézus kérte, hogy megerõsítésként háromszor húzzam alá a szavakat. Valóban hangsúlyozta szavai fontosságát.
2  Rövid csendet tartott.
3  Jellegzetes kifejezésmódján mondta Jézus: Jöjj! Ez csak egy rövid ima: majd kis szünetet tartott, hangnemet és testtartást változtatott. Gyorsan elmondta az itt következõket, mintha sietnünk és indulnunk kellene. Úgy bánt velem, mint az apa gyenge gyermeó kével.
4  Az utóbbi mondat csak nekem szól. Születésemkor böjtöléssel.
5   Húsz zarándok kísért el, közülük a legtöbben Rhodos szigetérõl való görögkeletiek, de voltak Athénbõl is. Jöttek egyesek Franciaországból, Svájcból, Hollandiából és Puerto Ricóból is. A többiek, OíCarroll atya kivételével Betlehembõl való római katolikusok. Ezt az üzenetet a Galileai tavon, a hajóban olvastam fel.

Urunk Háza népének találkoznia kell, és egynek kell lennie!

 

2019. május 16.

Vassula, a találkozásnak ebben a formájában hívlak meg Udvaraimba, hogy Velem légy. Figyelj Rám! Az elmúlt évek során nem burkoltan vagy titkolódzva beszéltem hozzád. A ti csekély értelmetek miatt mindig nyíltan beszéltem. Az volt a célom, hogy Ragyogó Világossággal töltselek el benneteket, elméteket és szíveteket Királyságom gazdagságával árasszam el. Mindnyájatokat meghívtalak az egységre, hogy bűnbánatot tartsatok és kiengesztelődjetek. Egyházamhoz intézett szavaim határozottak és megváltoztathatatlanok.

 

Felszólításaimat azonban - mind a mai napig - nem vették komolyan, ehelyett inkább bűnbánat és félelem nélkül kétségbe vonják azokat. Nemzedék! Te vakmerően szembeszegülsz parancsommal. Folyamatosan semmibe veszed az Atyához intézett imámat.¹ Feltárom kéréseimet, megmagyarázva utasításaimat és mutatva az egységhez vezető utat, de felszólításaim a mai napig süket fülekre találnak.

 

Sok nemzethez elküldtelek, Vassiliki, és Szentlelkem vezetett abban, hogy szétszóródott Egyházaimat egybegyűjtsd, hogy összejöjjenek² Szent Nevemben, és legyenek egyek Mibennünk. Te teljesítetted kérésemet. Gyengeségeddel nagyszerű dolgokat tudok véghezvinni. Soha ne hagyatkozz magadra, bízzál mindig Bennem, a te Istenedben! Te vagy az Én hangoskönyvem, akire rábíztam Művemet, hogy nyilvánosan hirdesse, hogy „Urunk Háza népének találkoznia kell, és egynek kell lennie!”

 

Leányom, egykor látomást adtam neked Egyházaimról és azok állapotáról. Még ma is olyan merevek, mint a vasrudak! Hiányzik belőlük az őszinteség és a szeretet. Ahelyett, hogy közelednének egymáshoz, kérkedő büszkeségükkel egyre jobban elmélyítik az egymás közötti szakadékot. Hatalom iránti éhségük, hajlíthatatlan szívük arra indította Szívemet, hogy távol tartsa magát tőlük. Hallgatlak…

 

Uram! Hogyan lehet rávenni az egyházi embereket, hogy meghallgassák és teljesítsék a Te egységre vonatkozó kívánságodat?

 

Minden, amire szükségem van, az a szeretet, minden ember szeretete, mindazok szeretete, akik megtanultak szeretni Engem. A szeretet úgy fog kiáradni korszakotok legsötétebb időszakába is, mint az igazgyöngyök tündöklően csillámló fénye. Minden ember szívébe be fog hatolni. Akkor megnyugszik az egész föld, a gonosz meghátrál és utat enged az Igazságnak. Ha mindenki az Igazságban és a Szeretetben élne, növekednének Bennem és a nagyszerűségemben önmagukat tökéletesítenék. Testem, amely az Egyház, meg fog gyógyulni. Ezért a szeretet gyógyír less mindenki számára.

 

De kik azok, akik figyelnek Rád, azok közül, akiket szeretnél, hogy meghallgassanak Téged?

 

Leányom, ne aggódj, meg van a Magam útja! Mindazok, akik saját erejükben bíznak és magukra támaszkodnak, visszavonulnak majd szégyenükben.  Már régen felfedtem előtted, mi vár azokra, akik kezükben tartják az egység kulcsait, de nem használják őket. Össze fogom törni a vasrudakat és egyet formálok belőlük. Akik szembehelyezkedtek Velem, össze fognak zavarodni, mert sohasem törődtek figyelmeztetéseimmel. Össze fognak omlani, helyrehozhatatlanul összetörnek. Hiányzik a remény és a bizalom. Kegyetlenül bánnak követeimmel, akiket e nemzedékhez küldök, és prófétáimmal, akik prófétálnak, úgy kezelik őket, mint mítosz mesélőket, mint árulkodókat, ahelyett, hogy illatos olajjal és kedvesen üdvözölnék őket. Vagy semmibe veszik őket, vagy megkérik őket, hogy ne hirdessék Szavam, elutasítva ezzel a figyelmeztetéseimet.  

 

Meg vagyok döbbenve angyalaimmal együtt azt látva, hogy mennyire halott ez a nemzedék az Én mindenható eszközeimmel való közeledésemre. Eltűnt Házamból az öröm és boldogság. Elfelejtették jóságos Arcomat. Szívük ajtaján kívül felejtették az ő Vőlegényüket. Elfelejtették, hogy Én vagyok az Örök Világosság, aki átjár és áthat mindenen. Én népem, Én örökségem, ha csak egy pillanatnyi megbánást és bűnbánatot tartanál, és Hozzám fordulnál, elvenném vakságodat, hogy meglásd, napjaitokban mennyire kiárasztom Szentlelkemet, a Mi dicsőségünk tiszta kisugárzását az egész emberiségre a nagy és szörnyű nap előtt, amikor visszatérek.

 

Leányom, szenteld magad Nekem, a te Istenednek. Megbíztalak, hogy véghezvidd mindazt, amit diktálok neked, és ne felejts erőt meríteni Belőlem. Tedd ezt életed fő céljává, értsd meg a tanításaimat és továbbítsd őket szelíd lelkülettel. Tőlem származik mindaz, amit tanultál, és amit tudtodra adtam. A Szeretet melletted van és szeret téged. IC

 

Gyermekem, légy áldott! Én, az Isten, Jahve, veled vagyok, elmélkedj ezen! Ez örömet szerez Nekem, amikor így teszel.

 

Leányom! Igen, te az Én szeretett leányom vagy….

 

___________________________________________________________________

 

1.     1Jn17,1

2.     Zarándoklatainkon


http://ichtys.hu/index.php/168-2019-m%C3%A1jus-16

A SZERETET EMELJE HOZZÁM LELKEDET!

1997. május 21.

Uram, a Szentírás mondja: "A szegények esznek és jóllaknak." (Zsolt 22,27.) Ma éhezõ szájunkat táplálod szavaddal, miért ez a nagy felzúdulás házad részérõl?

Mert kezed leveszi az álarcot az Egyházamba beszivárgott ellenségekrõl.

De hiszen fejüket csóválják és gúnyolódnak Szavadon!


Ne bosszankodj a gonoszok miatt! Eljön az a nap, amikor kiûzik õket az udvarból. 1 De te, te nem fogsz kardot viselni...

Elõzõ nap látomást adtál, amelyben oly boldognak, örvendezõnek láttalak!

Kedvesemre néztem...

Ó, mit is mondhatnék?

A Nevemet...

Jézus Krisztus, Istennek szeretett Fia, Megváltó.


Légy meghitt barátságban velem, ahogy azon a napon! Bízz bennem, amikor azt mondom, nem számít, akármi történik, mindvégig veled maradok ily módon. Hadd örvendezzen benned mindig a Szívem... 2 ártatlanságodban természetesen. Örülsz ennek a velem töltött napnak?

Királyom... fenségébe és dicsõségébe öltözötten, fényes és ragyogó ruhájában miképpen örülhet ennyire a Király egy féreg társaságának?

Nyomorúságosságoddal meghódítottad Királyodat. És téged, téged pedig meghódított mindaz, ami ÉN VAGYOK és ami te nem vagy.

Eljöttél valakihez, akinek nem volt hírneve, jó dolgokkal tápláltad az éhezõt. Dicsérni szeretnélek egész életemben!

Kedvesem tetszésemet fogja keresni, és én a Szívemre szorítom õt. Nem olvastad?

 

"Biztonságos helyre viszi a bûntelent." 34Nem, ne mondj most semmit, csupán szeress... Szeretetet a Szeretetért, szívet a Szívért.! A szeretet emelje hozzám lelkedet.!
 


1 Nem vagyok biztos abban, hogy itt udvarról vagy mennyországról volt szó vagy Isten itt az Egyházra utalt.
2 Nem értettem jól, akkor hozzáfûzte a következõket.
3 Jb 22,30.
4 Éppen mondani akartam valamit.

MEGADOM NEKED A TANÍTVÁNY SZÍVÉT

1993. május 12.
Izrael, Tel Aviv

Uram, tedd fülemet olyan éberré, szememet olyan figyelõvé és szívemet olyan érzékennyé, mint a tanítványét, hogy magamba fogadhassam Szentlelkedet!

Lásd, mindent megadok neked, érzõ szívet, a tanítvány értelmét és buzgóságot, hogy örömet szerezz nekem. Engedd, hogy ily módon vegyelek igénybe! Mostantól fogva nem kell zavarban érezned magadat. Mindezt az én dicsõségemre teszem... Azt akarom, hogy egy napon majd te és mások is megosszák velem dicsõségemet... Ezért maradj szeretetemben, világosságom gyermeke!

Uram, köszönöm, hogy meghívtál szülõföldedre!


Úgy tetszett nekem, hogy te is részesülj abban a látványban, amely egykor elém tárult. Azt gondolom, hogy tudod mi az, amit leginkább akarok tõled... Igen, Vassula, azt akarom, hogy hozz nekem lelkeket, hogy leheletem felébressze õket! Dédelgess szereteteddel, enyhítsd szomorúságomat, enyhítsd fájdalmaimat, simogasd meg átszúrt Szívemet! Jöjj hozzám, és itasd föl véres könnyeimet! Leányom? Imádkozz Szívem közelében, és suttogd el nekem imáidat! Erõteljesen fogom véghezvinni benned terveimet, mert „igent” mondtál nekem.
  Csupán szeretetet, engedelmességet, és most a szívedet kérem tõled. IC

Ó, MILYEN BÁNATOT OKOZOL NEKEM, NEMZEDÉK!

1995. május 30.   Vissza Betlehembe

Vassula, veled vagyok, és mindössze szeretetet kérek tőled. Mondd meg nekik és értesd meg velük, hogy a szeretet az égbe vezető út, a szeretet meghódítja a szíveket és kiterjeszti országomat! A szeretet a kulcs a hitehagyás megszüntetéséhez. A szeretetet ingyen kapjátok, kérjétek a szeretet adományát, és megadom nektek. Szeretetem mondanivalóját minden nemzet megkapta 1 Húsz zarándok kísért el, közülük a legtöbben Rhodos szigetéről való görögkeletiek, de voltak Athénből is. Jöttek egyesek Franciaországból, Svájcból, Hollandiából és Puerto Ricóból is. A többiek, O'Carroll atya kivételével Betlehemből való római katolikusok. és aki akarja, meg fogja hallani.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, de szeretettel imádkozzatok! Nyissátok ki szíveteket, és meggyógyítalak titeket. Szeretettel fizessetek a rosszért, keressétek a jót, és a Jóság válaszolni fog nektek a magasságból és a mi hasonlatosságunkra fog megváltoztatni benneteket. Mindent tudok, és minden dolgot megfigyelek, de amit ebben a nemzedékben látok, az nem hasonlít hozzánk. Kihívó viselkedést, erőszakot, kapzsiságot, beképzeltséget és olyan gonoszságot látok, ami felülmúlja a gonosz lelkek gonoszságát. Ellenem és minden szent dolog ellen való lázadást szít, és olyan bűnöket követ el nemzedéketek, melyek tönkre tehetik lelketeket. Bűn minden rossz cselekedet... Emeljétek fel szemeteket, és igyekezzetek engem megtalálni! Ne legyetek a világ szépségének áldozatai, mert az ilyenfajta szépség imádata sok bűnnek okozója.

A vadállat hasonlatosságára dolgoztad ki tervedet, nemzedék, hogy megkoronázd gonoszságodat és a vadállattal együtt fogod elkövetni bűnödet,

hogy megszüntesd örök áldozatomat és helyébe felállítsd a vészthozó undokságot.

Nem hallottad?

"Amikor az igaz elfordul az igazságtól
és gonoszságot művel,
akkor azért hal meg, vagyis
elkövetett gonoszsága miatt hal meg.
Amikor a bűnös elfordul a bűntől,
amit elkövetett,
s a törvényhez és az igazsághoz igazodik,
megmenti életét.
Magába szállt
és elfordult elkövetett bűneitől,
azért életben marad, és nem hal meg." 2

Szememből véres könnyek hullanak és zokogok. Ó milyen bánatot okozol nekem, nemzedék! Mert halál kúszott be házadba, és te nem vetted észre! Oly kevesen bánják meg bűneiket... közületek legtöbben nem mondják, amit mondanod kellene, nemzedék. Nem bánod meg bűneidet, és gonoszságodban nem mondod: "Mit tettem életemmel, lelkemmel és szívemmel?" Bűneitek megbánásának legkisebb jelére megbocsátok és elfelejtem vétketeket. Boldog az az ember, aki elmélkedik szavaimon és felszólításaimon és jó érzékkel megfontolja. Meg fog menekülni. Megáldalak, teljes Szívemből megáldalak. IC


1   Ezt az üzenetet a Galileai tavon, a hajóban olvastam fel.
2   Ez 18,26-28.

MEGTÉRNI ANNYI, MINT AZT KÍVÁNNI, HOGY ISTENNEL LEGYETEK

1989. május 12.

Jézus?

Én vagyok, érezz engem és szemlélj! Szeretet vagyok és Szent. Szeress, és légy szent! Tanítani foglak, mert én vagyok a Bölcsesség. Jöjj, Édesanyám szeret téged, most ő írja meg az üzenetet.

(Üzenet az 1989. május 19-i találkozóra Martigniben.)


Gyermekem én a te Szent Édesanyád megáldalak. Íme üzenetem:

Béke legyen veletek, szeretlek titeket és megáldalak. Hallgassátok figyelemmel mai felszólításunkat! Fontoljátok meg, mennyire sürget az idő. Jézus és én éjjel-nappal megtérésre szólítunk benneteket. Megtérésre szólító felhívásunk most bejárja az egész világot és sokasodni fog. Az idő sürget, gyermekeim. Szívem tele van fájdalommal, mert oly sokan nem értitek meg felszólításom sürgősségét. Kérem, hogy elmélkedjetek és vizsgáljátok meg magatokat. Tegyétek próbára magatokat, hogy látni lehessen, megtértetek-e és Isten útján vagytok-e? Szeretett gyermekeim, nem elég csupán hinni Istenben és imádkozni. Megtérni annyit jelent, mint Isten tetszésére lenni, és mély szemlélődésben kapcsolódni Hozzá. Megtérni annyit jelent; mint szentnek lenni és szentségben élni. Megtérni annyi, mint békét kötni Istennel, és teljes lélekből szeretni Istent. Gondoljatok arra a szeretetre, amelyet Jézus áraszt rátok. Éljetek Krisztusban, tisztuljatok meg, nyissátok meg teljesen szíveteket, hogy Jézus meggyógyíthasson benneteket. Megtérni annyi, mint azt kívánni, hogy Istennel / legyetek, annyi, mint egész szívetekből vágyódni utána. Sokan elfelejtik, hogy a legnagyobb lelki adomány a szeretet. Újból emlékeztetlek benneteket Jézus parancsolatára: úgy szeressétek egymást, ahogyan én szeretlek benneteket! Szerezzetek nekem örömet és éljetek üzeneteink szerint! Legyetek a mi kis követeink és szórjátok el mindenütt magjainkat, hogy mindenki meghallja, akinek füle van. Ismerjétek fel üzeneteink sürgős voltát! Boldog vagyok, hogy ma este itt látlak titeket. Megáldunk minden nálatok levő kegytárgyat. Legyen ez az este számotokra az elmélkedés különleges ideje, vizsgáljátok meg lelketeket! Jézus és én mindig jelen vagyunk, hogy segítsünk nektek. Szívetekkel szóljatok hozzánk, és mi meghallgatjuk. Megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

JÖJJ GYERMEKEM, JÉZUS ITT VAN A SZOBÁDBAN!

1993. május 20.
Jeruzsálem

Királyom:

ÉN VAGYOK. Királyod az Ő békéjét adja neked. Szeress!... ízleld meg könnyeim keserűségét! Engedd meg, kedvesem, hogy megpihenjek szívedben! Ó, mennyire szeretem ezt a helyet! Vigasztalj meg te, aki enyém vagy, vigasztalj leányom!...

Istenem, ki olyan, mint Te?


Figyelj Szívemre, és értsd meg, miért ontok könnyeket. Fogsz-e imádni engem ma éjjel is? Jöjj, gyermekem, Jézus itt van a szobádban... 1 Azért sírok, mert Szent Istenedet súlyosan megbántják... 2 Koldusként állok minden ajtó előtt szeretetet koldulva, de nem kapok választ, ó... olyan kevesen figyelnek... jöjj, és imádj, jöjj, és gyógyítsd be Sebeimet szereteteddel!... Érezd jelenlétemet!... Jesuah melletted áll, és te vagy az, gyermekem, akire rábíztam érdekeimet. Ne félj! Mindig szelíd vagyok. Állítsd helyre házamat, ó szeretetem gyermeke, maradékom, ivadékom...

Az istenek Istene beszél hozzám. Hogyan maradhatnék csendben? Mit nem mutatna meg az igazaknak? Csodát műveltél a halottakkal.

„Hiszen ki olyan a felhők közt,
mint az Úr,
az Isten fiai közül
ki hasonlít Hozzá?” 3

Most légy olyan, mint a lámpás, és fényt árasztva dicsőíts engem! Kelj fel, és védd meg ügyemet! Ó Vassiliki, meg fogom mondani neked mindazt, amit meg kell tenned, és te nagy bátran meg fogod tenni. Senki sem fog bántani, és tudni fogják, hogy ÉN VAGYOK jár veled. Keresztem szentségre vezet téged. Félelem nélkül beszélj! Mindaz tőlem való, amit adni fogok neked, légy ezért szorgalmas, és szolgálj engem most kicsim, aki igen értékes vagy számomra... Lakj bennem, és ne félj! Én, én sohasem foglak elhagyni téged. Prédikálj, oly módon, ahogyan én prédikáltam neked! Kelts életre ugyanúgy másokat, ahogyan én keltettelek téged életre, és tedd őket az Igazság tanítványaivá!... Az Ecclesia újból életre kel. Béke! Imádkozz és dicsérj engem! Mi ketten?

Igen!


Én, Jézus megáldalak munkádban tanúsított állhatatosságodért. JC


1 a szívedben!
2 Jézus rám bízta bánatát.
3 Zsolt 89,7.

HOZD VISSZA NÉPEMET A SZERETETEN ALAPULÓ IGAZ HITHEZ!

1991. május 25.

Jézusom, a Te tökéletességed és szépséged megigézett. Emésztő szereteted legyőzte törékenységemet, és beleegyeztem, hogy szereteted áldozata legyek. Hogyan is tudnám visszavonni ígéretemet, amikor ennyi szépséget látok egyszerre? Jóságod naphosszat elbűvöl. Milyen vonzereje van a Te szeretetednek?

Lelkem kedvese, szemed látta dicsőséges fenségemet, füled hallotta szeretetem énekét, és én magam adtam meg neked világosságomat, hogy mindörökre az enyém légy. Neked adtam szögeimet és töviskoronámat, hogy megmutassam, milyen közel állok hozzád. Vőlegényed lettem, és menyasszonyommá tettelek, hogy megosszam veled keresztemet mint hitvesi ágyat. Szenvedésem annyira magával fog ragadni réged, hogy hasonlóvá válsz majd hozzám, Vőlegényedhez. Én vagyok Vigasztalód a szomorú napokban. Én választottalak téged, és nem te engem, hogy megmutassam neked kimeríthetetlen gazdagságomat.

Uram, mit kívánsz, mit tehetek Érted?


Hozd vissza népemet a szereteten alapuló igazi hithez! Imádkozz, hogy Egyházam egy legyen és mentes minden bűntől! Engesztelj leányom, engesztelj a világ sok bűnéért és gonoszságáért, ami annyira bántja Szentséges Szívemet... Leányom és menyasszonyom, tekints Szabadítód Szívébe, tekints e Szívbe, amely megmentett téged! Vedd Szívemet, vigasztald meg azáltal, hogy szeretsz. Én Jézus, homlokon csókollak.

SÍRTAM BÛNEID MIATT, TESTVÉR, DE SZÍVEM TELE VAN SZERETETTEL ÉS IRGALOMMAL

2001. május 2.

Leányom, õrizz a szívedben mindenkor, hogy olyan legyek szívedben, mint a dicsérõ ének! Látod, mennyire rajtad tartom tekintetemet? Királyi udvaromban folytatom a tanítást tudásomról, mindig megmutatom, melyik úton haladj. Mivel Tanácsadód és Tanítód is vagyok, mosolyogj, derüljön fel arcod, mert a kegyelem eláraszt téged. Palotámban és országom királyi udvarában felzeng dicsõségem, és itt mindenki "dicsõséget" kiált. Én, aki mindenható, király és uralkodó vagyok, abban a megtiszteltetésben részesítettelek, hogy zafírokon járhatsz vörösen izzó szén helyett. 1

Én vezettelek téged, és rajtad keresztül másokat az egység és a kiengesztelõdés útján, de csupán ezen irgalmas cselekedtem miatt hamis tanúk keltek fel ellenem és kegyetlenül megtámadták Szavamat és benne mindazt, ami a lelkeket élteti. 2

Ne aggódj azonban, mert engem úgy ismernek, hogy megdöntöm a székeket, az érveket és a hatalmat. E napokban felfedem az egész világ elõtt, hogy mit mondtam egyes pásztoraitok vakságáról. 3

E pásztorok áldozatomat magasztalva felém emelik kezüket a szentélyben, de nem tartják féken lelkükben a haragot és a büszkeséget, amikor félelmetes szikrák pattannak ki szemükbõl. Becsületesnek és igaznak mondják magukat, de valójában lábon járó holttestek. Fölényesen hangoztatják becsületességüket és hûségüket elõttem, pedig nem félnek ellene mondani egész Evangéliumomnak mennybéli szentjeim és angyalaim elõtt.

Parancsolataim a hûségrõl szólnak, és az õ ajkuknak a szent bölcsességet kellene hirdetniük, ám tõlük csak kérkedést hallok, ami egyre csak növeli képeimen omló könnyeim árját. Amikor egy pásztor ily mélyre süllyed, újból el kellene sajátítania, miként tanítsa módszereim, elõírásaim és szeretetem törvényének alapelveit. Hiszen mondottam:

"Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedbõl,
teljes lelkedbõl, teljes elmédbõl és minden erõdbõl,
felebarátodat pedig, mint önmagadat!"

 Nem tanulták, hogy az ítélet napján a Földön tanúsított szeretetük mértéke szerint lesznek megítélve? Miképpen hihetik, hogy énbennem élnek és belém vannak gyökerezve, amikor az ördög hatalmában vannak? A durva beszéd, a kegyetlen szív ellentétben áll az én Szívemmel. Õk nem fordulnak teljes figyelmükkel a szentség, a hit, a szeretet és a béke felé, ahogy a Szentírás tanítja nektek. Vajon miért nem olvasták: "Az Úr szolgájának nem szabad részt vennie a perlekedésekben, hanem jóságosnak kell lennie mindenkihez."

Egykor így szóltam: "Egyházam szétmorzsolódik, mint a korhadt fa, és csupán ezt hallom tõlük: "Talán szárazság van?"" 4Rettenetes vádakkal illetik hûséges testvérüket 5 és ezzel halálos bûnt követnek el. Így saját ajkukról, oszlásnak indult testükbõl jönnek elõ a férgek, mert helyet adtak szívükben a kétkedésnek és az elbizakodottságnak. Mennyi sértést kell még eltûrnöm részükrõl?

Kiléptem képeimbõl, hogy figyelmeztessem õket, de jelemet saját javukra használták ki, és még nagyobb ellenségességgel fordultak felém. Szóltam hozzájuk, de nem hallgattak meg. Zokogtam elõttük, mint a furulya hangja, de úgy tettek, mintha nem látták volna véres könnyeimet. Tiltakoztam haragjuk miatt, amit szívükben táplálnak testvérük 6 ellen, de nem válaszoltak rá. Arra kényszerültem, hogy koldusként kérleljem õket, mert Szívemben elviselhetetlenné vált a fájdalom, de gondosan elkerültek engem. Kiáltottam utánuk, sírtam, hogy letérítsem õket a halál ösvényérõl, de nem figyeltek rám.

Amikor majd Bíróként jövök hozzájuk, fõúri méltóságban, és bûneik miatt fogom vádolni õket, mert valóban bûnök azok, akkor nagy hatalommal megmutatom nekik, miképpen csonkították meg Misztikus Testemet.
Akkor majd hova mennek? Hova mennek, hogy elmeneküljenek elõlem? Hova futnak el jelenlétembõl? A dombra? Az utakra? A keresztutakra? A szentélybe vagy annak kapujába?
Én ott leszek.
Ti határozottan tagadjátok a Szentírásban leírt kijelentéseimet, ám ha valóban olvastátok volna, akkor tudnátok, hogy

"ne vessétek meg az embert öreg korában" 7

hanem nyújtsátok feléje kezeteket! Ha ti, akik magatokat szentnek és igaznak mondjátok, haragot tápláltok valaki ellen, hogyan kérhettek könyörületet tõlem? Bocsássam meg bûneiteket, amikor haraggal gondoltok bátyátokra? 8

Mit tegyek nap mint nap elmondott "Kyrie eleison" könyörgésetekkel? 9 Mit tegyek sok-sok áldozatotokkal és tömjénfüstötökkel? Ezek nem eszközlik ki bocsánatomat bûneitekért.

Figyelj rám! Sírtam bûneid miatt, testvér, de Szívem tele van szeretettel és irgalommal. Én vagyok az, aki új életet ad lelkednek és megtisztítja szemedet. Gyógyulást, életet és áldást adok. Ha hízelgõ szavakat hallanál, azokat nem tõlem hallanád. Felsoroltam bûneidet, hogy bûnbánó szívvel térj vissza hozzám, és én meggyógyítalak. Szentjeim és angyalaim a mennyben most látják szégyenletes ruhátlanságodat.

Felfedted magad testvér, nemcsak a nemzetek, hanem az egész menny elõtt. Elvisellek azonban félelmetes ruhátlanságod ellenére is és újból felruházlak magammal, ha megalázod magad, bûnbánatot tartasz és megszívleled, amit mondtam. Hajts térdet, Görögország, és kérj Nevemben bocsánatot! Kelj fel, támadj fel halálodból, és engedd meg Édesanyámnak, hogy vezesse léptedet, mint gyermeke lépteit a zafírok ösvényén a szentségbe. 10 Fordulj hozzá, és engedd meg Szent Édesanyádnak, hogy kigyógyítson holt cselekedeteidbõl, és királyivá váljon elõttem szolgálatod, amikor tiszta szívvel végzed. Engedd meg Boldogságos Anyádnak, hogy helyreállítsa szentségedet, és segítsen neked újból megmenekülni.

Fohászkodj a szentekhez, hogy mutassák meg neked az utat a világosság otthonába, akkor szavaid nem lesznek többé üresek, hanem a béke dallamává válnak, és vissza fogod vonni mindazt, amit ellenem beszéltél, és bûnbánatot tartasz porban és hamuban. 11

Mikor fogja Kelet háza szent csókkal üdvözölni Nyugat házát? IC
Leányom, nézz azokra a mély sebekre, amelyeket szájuk ejtett Testemen!
Áldott leányom, ne hajolj le azért, hogy engem keress! Feletted és melletted vagyok. Jöjj, lépj be Urad örömébe és békéjébe! Elõre nézz, ne hátra és maradj belém oltva! IC


(Ezt az üzenetet a pápa görögországi látogatása alatt kaptam, amikor sokan tiltakoztak látogatása ellen. Ezt az üzenetet sok metropolita kézhez kapta, és két nappal II. János Pál pápa elmenetele elõtt odatették Christodoulos püspök padjára is.)


1 A zafírok itt erényeket jelentenek.
2 Megértettem, hogy az "ellenem" kifejezés rám is vonatkozik. Jézus rólam is szólt, amikor így fejezte ki magát.
3 Néhány görögkeleti szerzetesrõl és papról.
4Az 1992. február 18.üzenetben
5 II. János Pál pápát
6 II. János Pál pápa
7 vö. Sir 8,6
8 II. János Pál pápára
9 Uram irgalmazz! - görögül
10 A zafírok itt erényeket jelentenek.
11 Az "ellenem" szó II. János Pál pápára is vonatkozik. Ez megerõsíti Krisztus szavait az Evangéliumban: "amit a legkisebbnek tesztek testvéreim közül, az nekem teszitek.

SZERETET-HIMNUSZOM FOLYÓVÁ DUZZAD, ÉS A FOLYÓ SZERETET - TENGERRÉ

1992. május 15.

Uram, Te igaz tanítást adtál nekem sok misztériumodról, mivel Te magad neveltél engem, és Te vezetsz bölcsességre. A Te bölcsességed vont engem bizalmas közelségedbe.

"Adja meg nekem az Isten,
hogy bölcsen beszéljek
és ahhoz méltóan gondolkodjam,
aminek részese lettem."
1

Jahve:   Én, Jahve szeretlek. Maradj közelemben! Maradj közelemben, és járj Atyáddal! Mondd utánam ezt az imát:

Örök Atyám,
Te, a szeretet-himnusz Szerzõje,
Király vagy kezdettõl fogva!
Azért keltél fel Istenem,
hogy szólj a Föld lakóihoz.
Irgalmadhoz és nagy Nevedhez hûen
áldást áldás után esõztél ránk.
A Te illatod áradt ki
a tenger hullámaira
és az egész Földre.
Mindenható Istenem,
a mi nemzedékünkben
azelõtt nem történtek ily csodálatos dolgok.
Te, a szeretet-himnusz Szerzõje
olyan mûvet adtál, ami
fenséges ékesség,
szemet, szívet gyönyörködtetõ
csodálatos szépség.
Egész életemben
Téged szeretnélek dicsérni, Örök Atyám,
és Neked szeretnék énekelni, Istenem,
amíg csak élek!
Amen.

Mondom neked: Kezeddel az én kezemben, velem együtt terjeszd szeretet-himnuszomat! Kicsim, járj velem, az örömet szerez nekem. A következõ napokban szeretném megöntözni virágágyaimat. Várj gyermekem, és meglátod dicsõségemet. Szeretet-himnuszom folyóvá duzzad, és a folyó szeretet-tengerré.

"Tanításom ragyogjon mint hajnalpír,
akarom, hogy messze hatoljon sugara.
Prófétai szózatként osztom tanításom,
hadd hallják, akikre hagyom:
a késõ nemzedékek."
2

Igen, így szóltam én, az ég és a Föld Teremtõje, és tudd, hogy hamarosan teljes tervem megvalósul. Sorra mindegyik városba beköltözöm és újjáépítem 3 õket. Sorra újjáépítem romjaitokat és felállítom oltáraimat. Ha majd egyszer feloldják az átkot, az egész emberiséget felajánlják Szentséges Szívemnek és Édesanyátok Szeplõtlen Szívének. Az Ecclesia új életre kel.


1 Bölcs 7,15.
2 Sir 24,32-33.
3 megtérítem

Ne engedjétek, hogy eluralkodjon rajtatok a pánik!

Kedveseim, ismét mondom nektek, álljatok ellen a gonosz ellenség kísértéseinek! Ne engedjétek, hogy eluralkodjon rajtatok a pánik! Amikor elbuktok, azonnal álljatok fel, kérjetek bocsánatot, ne hagyjátok abba az imát! Vállaljatok valamilyen penitenciát, végezzetek valamilyen elégtételt már a feloldozás előtt is bűneitekért! Soha ne hagyjátok abba az engesztelést! Igen, a saját bűneitekért is hozzatok áldozatokat, ne csak másokért! Erősödjetek meg a Szentháromság jelenlétében, mert minden kegyelem az újrakezdéshez az Ő kezében van! Folyamodjatok hát hozzá, engesztelődjetek ki vele, és bízzatok irgalmas szeretetében! Bízzátok magatokat égi Édesanyánkra, hogy sebeiteket begyógyítsa, melyeket a gonosz okozott bennetek! Bízzatok, és soha ne csüggedjetek!

2012.05. 25. Anna Terézia

 

http://engesztelok.hu/lelkielet/ne-engedjetek-hogy-eluralkodjon-rajtatok-a-panik