URALKODNI FOGOK ELLENSÉGEIM AKARATA ELLENÉRE IS

1987. november 24

Vassula, elolvastatom veled azokat a szavakat, amelyeket Margit Máriának mondtam. Azt mondtam, hogy uralkodni fogok ellenségeim és mindazok akarata ellenére is, akik megpróbálnak szembeszegülni velem, - ezért bizakodjatok kedveseim. 1 Vassula, szeretném, ha még egyszer lerajzolnád, hogy milyen a Szentháromság!

Igen, Uram 1

 

 

Egyik a másikból ered Ez egy fénylátomás volt. Egyik fény a másikból kilépve alkot hármat. Amikor a Fiú az Atyában van, akkor Ók egyek. A Szentháromság EGY és ugyanaz. Lehetnek hárman, de mindhárom eggyé is lehet. Az eredmény: egyetlen Isten.


1 egy látomás szerint, amelyet egyszer az Úr adott nekem, amikor nehézségeim voltak a megértésben.

HIÁBA ÖMLÖTT VOLNA VÉREM? Ó HITETLEN NEMZEDÉK!

1988. március 17.Vassula, úgy figyelj most is hangomra, mint hívásom kezdetén. Már jóval elõtted is sokakat meghívtam szolgálatomra, igen, azok voltak az erényes napok, amikor szívesen fogadták az áldást. Szegény lelkeket hívtam meg, és õk sohasem kételkedtek abban, hogy én, az õ Istenük és megváltójuk hívom õket. Környezetük sem kételkedett úgy, ahogy ma. Vassula, a te korszakod halott. Pusztaságot hoztak létre, és azáltal terjesztik ki ezt a pusztaságot, hogy elítélik mai mûveimet. Véremet ontva öntöztem meg szíveteket, hogy világosságomban éljetek. Ó teremtés, hiába ömlött volna Vérem? Ez a kor azt mondja: "Ne figyeljetek oda, fogjátok be fületeket, mert biztosan az ördög hangja az, amit hallotok."

Akiket pedig látomásokkal áldottam meg, azokat ma kigúnyolják és elveszik bátorságukat enyéim, akik házamban laknak. Elszántak, és mindig készen állnak arra, hogy elítéljenek engem. Mert akaratuk ellenére is elítélnek az emberek elõtt, amikor tagadják adományaimat. Ha enyéim szívesen fogadnák áldásaimat, így szólnának azokhoz, akik beszámolnak nekik felhívásomról: "Nyisd ki füledet, fiam, mert valóban lehetséges, hogy Isten szól hozzád." Olvastasd el újból teremtésemmel Sámuel meghívását! 1 Azok voltak az erények napjai, amikor szívesen fogadták az áldásokat. Teremtés, bárcsak azt mondhatnám ma rólad, hogy "Kevés hitû korszak", de csak azt mondhatom, hogy "Ó teljesen hitetlen korszak!"

Leányom, fáradt vagyok, hadd pihenjek meg szívedben, gyermekem!

Ó jöjj Uram!


Mi ketten?

Igen Uram. 2


Írd!

Igen Uram.

Isten szomorú, mert sokan vannak, akik Isten elé helyezik az ördögöt. Avilai Szent Teréz mondja: "Nem értem ezeket a félelmeket! Azt mondjuk: Ó, az ördög, az ördög, - pedig azt is mondhatnánk: Istenem, Istenem! és ezzel remegésre késztetnénk az ördögöt. "Ma nagyon sokszor fordul elõ, hogy az ördögöt helyezzük az elsõ helyre. - Vannak olyanok is, akik gúnyolódnak, és azt mondják: "Menj csak drágám és vizsgáltasd meg magadat, ma már jó orvosok vannak." - Mások parapszichológiai tudásukkal kérkednek, mert szerintük Isten hívása "elavult" dolog. - Isten szemében azonban a le súlyosabb a képmutatás, a diplomatikus válasz, ami sem igen, sem nem. Egyszerûen csak kezüket mossák, ahogy Pilátus tette Urunkkal kapcsolatban: Tudjátok-e, hogy miért? Mert hiányzik a hit!


1988. március 18.

Legyen a HIT, ez a szent szó a te ismertetõ jeled, virágom! Igen, nyomorúságos nemzedék!


1 1 Sám 3,8-9.
2 Jézus nagyon szomorúnak és fáradtnak látszott.

NÉLKÜLEM SOHASEM BOLDOGULNÁL

1994. június 22.

 

Istenem?

 

ÉN VAGYOK. Béke legyen veled! Tudd, hogy amit feladatként rád bíztam, meghaladja szokásos erõdet, de ne feledd, hogy én vagyok a te Erõd. Nélkülem sohasem boldogulnál… Lásd, minden nemzet körében elterjesztettem üzenetemet. Kiadtam a parancsot a mennyben, és szavam villámként ért a Földre. Mondd, kinek parancsára támadtál fel? És ki állt ellen parancsom hatalmának? Azért támasztottalak fel, hogy tanúm légy, és szájad segítségével meggyógyítsam a megtört szíveket, feltámasszam a halottakat és megfenyegessem ellenségemet. Ujjammal továbbra is rád fogom vésni szeretetóhimnuszomat. Jöjj!

,,Az emberi gonoszságnak az isteni irgalmasság ellen intézett harca szükségképpen arra szolgál, hogy a csodálatos események valódisága és igaz volta annál világosabban kitűnjék.”

https://i.pinimg.com/736x/f9/f6/16/f9f6169a707499e477667dea593fb02b--lady-of-lourdes-calendar-.jpg
1858. március 25-i jelenés során a Hölgy megmondja a nevét:

„Én vagyok a Szeplõtelen Fogantatás.”

Az utolsó jelenésre a barlang elõtt április 7-én, Mária búcsúlátogatására pedig július 16-án kerül sor.
A lourdes-i jelenések üzenete:
Emeljenek kápolnát a jelenés helyén, vezessenek oda zarándoklatokat.
– Háromszor szólít fel bûnbánatra és bíztat a bûnösök megtéréséért végzett imára.

http://reginamundiplebania.hu/wp-content/uploads/2013/08/RK_11_02_05.pdf

SZERETETTEL VISZONOZD A GONOSZSÁGOT!

1988. január 31.

Vassula, mindketten közeledben vagyunk.

A kereveten ülve úgy éreztem az imént, hogy Jézus ruhája hozzáért jobb karomhoz. Vállamra tette kezét. Ismét erõsen éreztem jelenlétét. Felálltam, hogy írjak, és hirtelen megéreztem, hogy a Szûzanya ül mellettem.


Szûz Mária:
A fogadalom, amit tõled várok, a hûség. Légy hûséges Jézushoz, számodra Õ legyen az elsõ! Állj készen akarata teljesítésére.


Még nem fogtam fel, nem igazán értem.

Gyermekem, Isten fátyolt borított szemedre. Fogadd el azt a módot, ahogyan benned munkálkodik. Bízzál Benne. Vassula várok rád templomomban.1 Mindenkit megáldok, aki hozzám akar jönni. Vassula, ne veszítsd el bátorságodat, ha bajok jönnek. Jöjj hozzám! Áldd meg azokat, akik üldözni fognak, imádkozz elnyomóidért, szeretettel viszonozd a gonoszságot! Végül Szeplõtelen Szívem fog gyõzni. Fatimában nagyszerû csodát tettem, hogy mindenki higgyen. Ti "Napcsodának" nevezitek. Tudod-e leányom, hogy Isten megengedte lelkednek, hogy betérjen lakhelyére? Vassula, nem fogod fel Isten kegyelmét, amit Neked adott! Beléptél lakhelyére! Vassula, milyen kevéssé becsülöd Isten kegyelmét, amelyet neked adott!


Igen Szûzanyám, nem fogtam fel igazán, de ha ez az Isten akarata, elfogadom a dolgokat, ahogy vannak.

Igen, soha ne keresd, hogy miért, fogadd szívesen mindazt, amit Isten neked ad. Készséggel engedelmeskedj Isten kéréseinek. Szemedet azért tartja lefátyolozva, nehogy kevély legyen lelked attól a sok kegyelemtõl, amit rád áraszt. Megengedte, hogy betérj legszentebb helyére, ahol a szeráfok milliói veszik körül trónját, és szüntelenül imádják. Isten csak szent angyalainak engedi meg, hogy szent lakóhelyére betérjenek. Most tudod leányom, milyen nagy kegyelmet adott neked Isten.


Szûzanyám, bocsáss meg, hogy nem tudom teljesen felfogni.

Közbenjárok érted.


Köszönöm Szent Anyám, hogy segítesz nekem.

Jézus van itt, Vassula.


Én is ott leszek!2 Megáldom mindazokat, akik eljönnek . Jöjj most, érezz engem, vidíts fel, mosolyogj rám, beszélj hangosan, hadd halljam szavaidat! Vassula, keress Édesanyám, a te Szent Édesanyád mellett! Együtt vagyunk. Szeretlek.


1 Torinóban.
2 Jézus megértette velem, hogy Torinóban, a Szûzanya házában.

SEMMI A TE SZENVEDÉSED AZ ENYÉMHEZ KÉPEST

1989. július 5.

Uram?

Én vagyok. Béke legyen veled!

Uram, idõnként nehéz.


Vassulám, tudom, hogy nehéz a pusztaságban élni, de ne feledd, hogy nem fordítom el rólad tekintetemet, támaszkodj rám! Szavaim nem különböznek attól, amit a múltban mondtam, sohasem hagytam fel azzal, hogy minden nemzedéket megtérésre szólítsak. Nagy szeretettel és könyörülettel nyújtom felétek állandóan kezemet. Hajlandó vagy-e folytatni szeretetem mûveit?

Igen Uram, hajlandó vagyok, ha ez a Te kívánságod.


Ez a kívánságom. Minden lelket széppé akarok tenni a Földön. Az a kívánságom, hogy mindenkivel megízleltessem Kenyeremet, szeretlek titeket. Az a kívánságom, hogy észretérítsem az istenteleneket. Vassulám, érezd Szentséges Szívemet, még sohasem szaggatták szét és kínozták meg annyira, mint ebben a sötét korszakban.

Ó Istenem...


Pedig még ennél is mennyivel nagyobb a fájdalmam, amikor azt látom, hogy milyen sok lélek tart az örök tûz felé... értsd meg, gyermekem, hogy a te szenvedésed semmi az enyémhez képest. Engedd meg, hogy megpihenjek benned! Légy békében!