SZENTLELKEM KIÁRAD A POGÁNYOKRA IS

1991. március 25.

Uram, ezen a héten ünneplik a nagyhetet a katolikusok, jövõ héten pedig az ortodoxok. Érzem, mennyire helytelen, hogy két különbözõ dátum van. Helytelen, hogy különbséget teszünk egymás között Tebenned, sõt olyan megjegyzéseket is lehet hallani, hogy az õ Jézusuk nem a mi Jézusunk!

Egyformán szeretlek benneteket, de sokan mintha nem értenétek ezt meg. Nyomorúságosak vagytok. Bûnösök vagytok. Törékenyek vagytok, de valamennyien az én ivadékaim vagytok. Érted Vassula? Tettem-e én magam különbséget?
  Hozzád jöttem el, és neked mutattam meg Szentséges Szívemet. 1 Minden módon próbálkoztam, hogy megnyerjelek magamnak: Kiárasztottam rád áldásaimat, hogy feltámasszalak a halálból, és tanítsalak, mert hiányzott belõled a bölcsesség. Udvaroltam neked és gyengédségemben én magam választottalak ki, hogy oly nép elõtt tégy tanúbizonyságot, amely nem a tiéd és amely népbõl sokan nem tudják felfogni, hogy a Bölcsesség miért egy idegent választott közülük.
  Én, a Szentséges Szív meg akarom mutatni nekik, hogy téged választottalak, egy számukra idegent, akivel megosztom Szentséges Szívem gazdagságát, örömét és bánatát is.Igen, azért jöttem, hogy idegenekkel is megosszam Szentséges Szívem gazdagságát. Ma új éneket írtam nekik, mivel én Egy és ugyanaz vagyok 2!
  Ezért tanítványom, továbbra se tégy különbséget magatok között Szent Nevemben, még akkor sem, ha elsodor ellenségeim lehellete. Nem foglak védelem nélkül hagyni. Mindig segítségedre fogok sietni, gyermekem! Ne válaszolj nekik, ha próbára tesznek 3 , én fogok nekik válaszolni helyetted. Az Írás mondja: "Isten nem személyválogató. Ellenkezõleg, bármely nemzethez tartozó ember kedves elõtte, ha eltölti az õ félelme, és igaz tetteket visz végbe " 4. Az emberek azonban megosztottá váltak az én Szentségemben, különváltak egymástól, de csak várj, és látni fogsz.
  Szentlelkem 5 kiárad a pogányokra is. Bizony mondom neked, mindez bekövetkezik, mielõtt e nemzedék elmúlik. Ezért bátorság gyermekem, ne félj! Végül egyesíteni foglak benneteket és a viperának többé nem lesz lehetõsége, hogy ételetekbe öntse mérgét, nemzedék. Ételetek érintetlen lesz és tiszta! Véget fog érni a szomorúság és a jajgatás. Szeretlek benneteket, és népem egyként fogja Szent Nevemet 6 viselni ebben az egységben.

Ó bárcsak megnyitnád a mennyet, és eljönnél! Jelenlétedben nemcsak a hegyek olvadnának meg, ahogy Izaiás próféta mondta 7 , hanem az a három vasrúd is, amelyet lerajzoltattál velem a római katolikus, a görögkeleti és a protestáns Egyházak ábrázolására.


Megígérem neked: nem hagyom Egyházamat sokáig megosztottan. Én magam jövök el hozzá teljes hatalommal, és újjáépítem. Bízzál bennem, kedvesem! Nem viselem el tovább ezt a hitetlen nemzedéket. Már nem lehet visszatartani tovább az Atya haragját. Ezért sokasítom meg rajtatok kegyelmemet, hogy megmentselek benneteket. Vassula, a Föld még nem birtokolja teljességében békémet. Mint a kiszáradt talaj, úgy szomjazik erre a békére, amelyet örökségül adtam nektek. Úgy jövök hozzátok, mint a csermely a kertbe, hogy megöntözzelek benneteket. Ti pedig örvendjetek, gyermekeim, mert gyökeret vertem bennetek, lakóhelyet vettem bennetek, és bennetek fogok növekedni, ha megengeditek. Imádkozz most velem gyermekem az Atyához! Mondd utánam ezt az imát:

Atyám,
áldott legyen a Te Neved,
mivel a Te szeretett Fiad,
Jézus Krisztus
nem azért jött a világra,
hogy elítélje,
hanem, hogy megmentse.
Légy irgalmas hozzánk!
Tekints Fiad Szent Sebeire1,
amelyek most felszakadtak,
és emlékezz, milyen árat fizetett értünk,
hogy mindannyiunkat megváltson!
Emlékezz Szent Sebeire
és a két Szívre,
a Szeplõtelen Fogantatás Szívére
és szeretett Fiad Szívére,
melyeket Te magad egyesítettél szeretetben,
és amelyek együtt szenvedtek!

Ó Atyám!
Emlékezz most Fiad ígéretére,
és küldd el nekünk a Szószólót,
az igazság Szentlelkét teljes erejében,
hogy emlékeztesse a világot az igazságra,
Fiad készségességére és alázatára,
engedelmességére és nagy szeretetére!

Atyám!
Elérkezett az idõ,
amikor a megosztott uralom
békéért és egységért kiált.
Elérkezett az idõ,
amikor Fiad megsebzett Teste
olyan igazságosságért kiált,
amilyent a világ még
nem ismert.
Add meg nekünk
drága Atyám,
Szûz Mária Szeplõtelen Szíve és
Jézus Szentséges Szíve által
ezt a békét a szívünkbe!
És teljesítsd be az Írást,
hallgasd meg
szeretett Fiad imáját,
hogy egyek legyünk mindnyájan,
egyek az Isteni Szentháromságban,
hogy mindannyian egyetlen tabernákulum körül imádjunk és dicsõítsünk Téged!
Amen

Leányom, úgy szeress engem, ahogyan én szeretlek téged! Úgy szeressétek egymást, ahogyan én szeretlek benneteket! Légy áldott, jöjj!


1 Jézus arra utal, hogy egy görögkeletihez jött el, nem egy katolikushoz, és katolikus kifejezésekkel szól hozzám.
2 vö. Jel 14,3
3 a római katolikus hívõk, papok és püspökök. Egyesek azt mondják, hogy római katolikussá kellene lennem, hogy hitelessé váljak
4 ApCsel 10,34-35
5 sokak nagy álmélkodására
6 a keresztények Krisztusban
7 Iz 63,19

A felajánlott áldozatok értéke

Kedveseim, soha ne lankadjatok, amikor engesztelő áldozatot ajánlotok fel a Szentháromságnak! Tűrjétek a reátok nehezedő küzdelmeket és ne engedjétek, hogy panaszáradat zúduljon ajkatokról. Gondoljatok arra, hogy a szent béketűrésben elfogadott, és felajánlott nehézségek bármelyike gazdag kincseket rejt a lelkek megmentésére! Ti sem tartanátok itt, ha nem lett volna valaki, aki értetek áldozta életét: a ti megváltótok, Jézus Krisztus. Ezért nektek is hálás szívvel kell felajánlanotok egy kis megpróbáltatást testvéreitek felemelkedéséért. Mutassatok jó példát minden embernek, akik között megfordultok, hogy lássák jótetteiteket és elgondolkodjanak cselekedeteiteken!
2012.01.16.             Anna Terézia

http://engesztelok.bocsajozsef.hu/lelkielet/a-felajanlott-aldozatok-erteke

A felajánlott napi kis áldozatok értéke

Kedveseim, amikor meghozzátok a mindennapi kis áldozataitokat és azt felajánljátok a Szentháromságnak a lelkek javára, akkor a legnagyobb cselekedeteket viszitek végbe. Hatalmas, nagy dolog ezt a szeretet-áldozatot meghozni minden nap. A legtöbb lélek megmenekülését ezekkel a felajánlásokkal tudjátok kieszközölni. Bárcsak minél többen megértenétek ennek a fontosságát, és nem kételkednétek ennek a jótékony hatásában. Nem kell, hogy lássátok és tapasztaljátok, mikor és milyen fontos áldozatot hoztok a lelkekért. Csak az a fontos, hogy megtegyétek zokszó nélkül. Legyetek boldogok, hogy így is segíthettek a rászorulókon. A Szentháromság már a jó szándékotokat is elfogadja, ha az szívetek mélyéből fakad. Ezért tegyetek meg mindent, amit csak megtehettek!

2013. 08. 25. Anna Terézia

http://engesztelok.hu/lelkielet/2013-10-06-15-36-49

 

AJÁNLJÁTOK FEL MOST SZÍVETEKET NEKEM!

1995. február 1.
Horvátország,Zágráb

Írd: Béke legyen veletek! Egész nap veletek voltam, és felétek nyújtottam kezemet: “Népem, örökségem, ivadékom, fordulj felém, köss békét velem! Köss békét velem!… 1 Az örökkévalóságtól fogva szeretlek titeket. Térjetek vissza hozzám, és én is vissza fogok térni hozzátok. Vessetek szeretetet, hogy szeretetet arathassatok! Vessetek békét, és meg fogjátok örökölni békémet! Vessetek kiengesztelõdést, Lelkem áldott gyermekei, és el fogjátok nyerni dicsõségemet!…

Ne sírjatok anyagi dolgok miatt , 2 emeljétek tekinteteteket az égre, és szívetek keresse mennyei törvényeimet, hogy ezeken keresztül eljöjjön szívetekbe mennyországom, és akaratom megvalósuljon szívetekben, ahogyan már megvalósult a mennyben élõ szentjeim szívében.
Ma is úgy kiáltok, ahogy egykor Jeruzsálemben:
“Ha ismernéd békeüzenetemet, amelyet mind a mai napig felkínálok neked, nem késlekednél, hogy elfogadd!” De ezek a dolgok el vannak rejtve a tanultak és a bölcsek elõl, és csak az egyszerû gyermekek elõtt nyilvánulnak meg. A mennyek országa az egyszerûeké és az alázatosaké.

Hozzátok rendbe szíveteket, és végül meg fogjátok kapni jutalmatokat. Ha megkérdezitek: “Mit kínálhatunk fel most Neked?” Mondom nektek: “Ajánljátok fel most szíveteket nekem, és segíteni fogok visszaszerezni hiteteket. Nyissátok ki szíveteket, és mennyországommá teszem, Istenetek mennyországává, hogy szívetekben megdicsõülhessek. Jöjjetek, és addig egyetek a gyümölcsbõl, amelyet ma kínálok fel nektek, amíg még van idõ! Jöjjetek hozzám! Mesteretek már rálépett a visszatérõ ösvényre, ezért mondom nektek: Kössetek velem békét, és legyetek egyek Nevemben! Szeretetem sóhaját hagyva homlokotokon megáldalak benneteket Nevemben.

 


1 Ez úgy hangzott, mint könyörgés. Jézus hangja olyan volt, mint a koldusé.
2 Jézus felemelt hangon mondta ezt, mintha parancsot mondott volna, ugyanakkor emlékeztetni is akart, hogy semmi sem fontos ezen a világon. A mennyei dolgokat kellene keresnünk.

TERJESZD ÜZENETEIMET!

1987. augusztus 24.

 

Vassula bánd meg bûneidet!

Megbántam.

Megbocsátom bûneidet,most azt akarom, hogy dicsõíts!

Tétováztam, a helyes szavakat kerestem.

Vassula mondd: "dicsõség legyen a mindenhatóIstennek! " Tudod, hogy ki vagyok én?

Te vagy az alfa és az omega. MindenekTeremtõje.

Helyesen mondtad gyermekem. Most ezt mondom neked: Áldott, aki olvasni fogja üzenetemet, és hiszi, hogy én írtam, anélkül, hogy látta volna, hogy én írtam. Áldott, aki hallja üzenetemet, és követi. Áldottak, akik egyesülnek, békét és szeretetet terjesztenek. Terjeszd üzenetemet, terjeszd békémet és békém uralkodjék a szívekben! Sohase kételkedj Szeretetemben!

Miképpen akarod, hogy terjesszem, hogyan tudnék valamit tenni? Tehetetlen vagyok.

Várj Vassula, és meg fogod látni.Segíteni fogok neked.Jöjj, "mi ketten?"

Igen Uram, "mi ketten".

ENGEDJÉTEK, HOGY AZ ÉN MANNÁM TÖLTSE MEG SZÁJATOKAT!

1993. április 8.

Uram, Istenem, tudod, hogy ajkamon nincs hamisság. Te, aki átlátsz lelkemen és megvizsgálod bûneimet, tudod, hogy ártatlan vagyok és nem vagyok mindabban vétkes, amivel vádolnak és amiért elítélnek. Hiszen nekem adtad Lelkedet!

Városom! Kedvesem! Én vezettelek rá, hogy lábam nyomain és az én világosságomban haladj. Azért jöttem, hogy megmondjam, nem vagy egyedül! Érted? Két karom úgy vesz körül mint lángoló fal. Mondom neked, ne várj elismerést az emberektõl, mert akit az emberek csodálnak, az utálatos szememben. Ezért hadd vadásszanak rád, hadd üldözzenek! Ne félj bárányom azoktól, akik megölik a testet, mert azon kívül semmit sem tehetnek. Megmondom kitõl félj, attól, akinek hatalma van arra, hogy a pokolra vessen, miután megölt.

Inkább áldj engem, hogy mindazt, amire tanítottalak, elrejtettem a tanultak és az ügyesek elõl, és az egyszerû gyermekeknek nyilvánítottam ki, mivel ez örömet szerez nekem és Lelkem gyönyörûségét leli benne! Tudj arról, hogy aki hozzád ér,
1 az a szemem világát bántja. Tégy meg mindent Vassulám, hogy úgy jelenhess meg elõttem, mint aki hitét megõrizve jutott keresztül megpróbáltatásain. Mutasd meg, hogy szilárdan állsz, mint a fa, mely meggyökerezett az igazságban, a szeretetben, a hitben és a reményben, hogy örvendezhessek, ha majd eljövök megvizsgálni gyümölcsödet! A szenvedést szeresd inkább, semhogy tested gyengeségének engedj, gyermekem! Senkinek sem fog sikerülni elválasztania téged tõlem, ezért örvendj!

Jaj a világnak
2 amely akadályt gördít üzeneteim útjába, és méginkább jaj annak az embernek, aki megteszi!
  Vassula... általad fogom dicsõségemet megmutatni. Ha körülvesznek téged az ellenséges lelkek, légy hozzájuk olyan, mint a kétélû kard, amely keresztülszúrja a hazugságot! Imádkozz azért, hogy ezt a mennyei táplálékot, amelyet Lelkem adott, szétosszák az éhezõk és a szegények között! Engedjétek, hogy az én mannám töltse tele szájatokat!
  És mondom neked
3 akit Lelkem hálóként vet ki minden nemzet fölé... „Imé stenakhoreménos para poli. Avria ine i proti stavrossi, ké pali, a Ios Mou tha ksana - stavrothi se epta meres...” 4

Feketébe fogom öltöztetni a mennyet... imádkozz húsvét dátumának egyesítéséért! Légy az én békémben! Én, Jahve, szeretlek. Félelem nélkül hirdesd Szavamat! Jöjj!


1 az, aki engem bánt
2 Isten hangja hirtelen megváltozott,
3 éreztem, hogy Isten hangja szomorú lesz, és õt magát is szomorúnak éreztem,
4 Isten az én nyelvemen, görögül szólt hozzám: „Nagyon szomorú vagyok, holnap lesz az elsõ keresztre feszítés, és Fiamat hét nap múlva újból keresztre feszítik...” A kétféle húsvéti dátum miatt.