NÉLKÜLEM SOHASEM BOLDOGULNÁL

1994. június 22.

 

Istenem?

 

ÉN VAGYOK. Béke legyen veled! Tudd, hogy amit feladatként rád bíztam, meghaladja szokásos erõdet, de ne feledd, hogy én vagyok a te Erõd. Nélkülem sohasem boldogulnál… Lásd, minden nemzet körében elterjesztettem üzenetemet. Kiadtam a parancsot a mennyben, és szavam villámként ért a Földre. Mondd, kinek parancsára támadtál fel? És ki állt ellen parancsom hatalmának? Azért támasztottalak fel, hogy tanúm légy, és szájad segítségével meggyógyítsam a megtört szíveket, feltámasszam a halottakat és megfenyegessem ellenségemet. Ujjammal továbbra is rád fogom vésni szeretetóhimnuszomat. Jöjj!

BOLDOGOK A LÉLEKBEN SZEGÉNYEK

1988. június 9.

Vassula, én, az Úr, nyomorúságod ellenére is szeretlek. Szegény vagy lélekben, de megmondtam, hogy "boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa." Ó Vassula! Én és Szent Édesanyád pontosan így cselekszünk, Szívünk esendő lelkeket választott ki, akik lélekben szegények és teremtésemben a legutolsók, hogy Gondviselésem műveit hirdessék. Ezzel zavarba hozza azokat, akik magukat bölcsnek tartják. Lelkem mindig olyanokat választ, akiket ti "semminek" és "jelentéktelennek" tartotok, hogy megszégyenítse a bölcseket . Vassula, tarts ki! 1 Mindig segítek neked. Jöjj, mi ketten?

Igen, Uram, mi ketten.

Mi ketten?

Igen, Szűzanyám, mi ketten!1988. június 10.

Dicsértessék az Úr, áldott legyen az Úr! Dicsőség legyen Istennek, hogy megváltott engem!

Vassula, még sok lelket fogok megmenteni üzenetemmel. Én, az Úr, kimondhatatlanul szeretlek! Vassulám, itt az idő. Virá gom, elérkezett az óra, amikor a "Béke és szeretet" üzeneten keresztül kinyilvánítva magamat, odalépek szeretett papjaimhoz . Én, az Úr, be fogok lépni Stefano testvérem szívébe, elmegyek hozzá és fiaimhoz, megmutatom nekik, hogy milyen állapotban van ma az én Szentséges Szívem. Olyan kegyetlenül szúrták keresztül, hogy egyetlen nagy seb az egész. És enyéim tették ezt, az én legközelebbi barátaim... Újból keresztre feszítenek. Saját testvéreim árultak el . Azért küldelek téged testvéreimhez, hogy mondj el nekik mindent rólam.

Ó Istenem, igen, megteszem akaratodat.


Fogd meg a kezem, együtt leszünk és találkozunk vele. 2

Igen Uram. Légy velem Uram, ne hagyj el soha! 3

Szűz Mária:

Vassula, béke legyen veled gyermekem!

A szent rózsafüzér által és a szent rózsafüzéren keresztül összekötlek téged szeretett lelkeimmel, és ugyancsak a szent rózsafüzér által fogok győzni. 4

Leányom, ez a lépés sok jövendő esemény kezdete. Értsd meg Vassula, hogy Fatimában úgy jelentem meg, mint a Rózsafüzér Királynője, és hozzád is úgy jövök, mint a Rózsafüzér Királynője, mert a szent rózsafüzéren keresztül vezettelek Máriás Mozgalmamba. Vassula, végtelenül szeretlek. Hajlandó vagy mindennap elmondani a rózsafüzért?


Igen, engedelmeskedni akarok Neked és Jézusnak.

Engedelmesség... ismertesd gyermekeimmel, milyen sok gonoszságot győzött le az engedelmesség ! Az Ecclesia új életre kel. Jézus és én mindig együtt munkálkodtunk, mert Szívünk egyesült. Ezt az angyalsereget az én eszközöm segítségével, az igen kedves és alázatos Gobbi atyával készítettem fel, a "Béke és szeretet" üzenetét pedig Jézus Szentséges Szíve rajtad keresztül készítette elő. A leggyengébb, a legutolsó és a legméltatlanabb gyermeket választotta ki. Mindannak ellenére, ami vagy, Jézus határtalanul szeret téged. Azért választott téged, hogy megmutassa a világnak határtalan irgalmát. Azért választott, hogy rajtad keresztül nyilvánítsa ki szeretetét. Jöjj vissza teremtés! Jöjj vissza hozzánk! Már-már lejárt az idő! Halljátok meg, gyermekeim hívásunkat, nincs már sok idő hátra. Ó kedves, halld meg hangunkat, halld meg kérésünket, halld meg e két Szívet, amelyek szeretnek téged, ezeket a sebekkel teli Szíveket, amelyek szüntelenül sírnak miattatok! Térjetek vissza hozzánk!


1988. június 20.

Virágom, olvasd el könyvemben ezeket a szavakat, és írd is le ! Írd le Vassulám: "Én az Úr, még ismertebbé akarom tenni szándékaimat." Megengeded-e nekem, Istenednek, hogy igénybe vegyelek?

Igen, Uram, de ne feledd alkalmatlanságomat. Kérlek!

Nem feledem, hallgass hát rám, és virágozz! Illatozz, mint a tömjén! Áraszd szét illatodat külföldön! Áldj engem, Uradat, minden művemért! Hirdesd Nevem nagyságát, mondd el, milyen csodálatosak tudnak lenni Gondviselésem művei. Mindaz, amit elrendelek, azonnal megtörténik. Tanítsd meg őket arra, hogy ne ítéljenek, és ne kérdezzék: "Mi ez?", "Miért van ez?" Mindenre választ kapnak kellő időben. Tanítsd meg nekik, hogy azt mondják: "Urunk minden műve jó" Minden szükséget kielégítek kellő időben. Ne mondják: "Ez rosszabb mint az", mert mindenről kiderül kellő időben, hogy mi az értéke. Ezért most azt mondom nektek, hogy örvendezzetek és áldjatok engem, Isteneteket! Szeretlek benneteket! Légy velem egy, érezz engem, ismerj fel és kövess!

Igen Uram.

 


1 Igyekszem imádkozni a szent rózsafüzért.
2 Stefanoval
3 Jézus nagyon szomorú és fáradt volt, ami engem is megint szomorúvá tett.
4 Mivel az Úr azt kérte, hogy tanuljam meg a szent rózsafüzért, telefonáltam idős szomszédomnak, akiről tudtam, hogy katolikus. Megkértem, ha volna ideje, tanítson meg a rózsafüzérre. Csodálkozott, mivel görögkeleti vallású vagyok, mindenesetre eljött. Rajta keresztül kerültem a Máriás Mozgalomba, és mutattak be József atyának és Don Gobbinak. Mindez a rózsafüzér által történt. Isten úgy vezetett, hogy éppen neki telefonáltam és nem egy másik katolikus barátomnak.
Kedveseim,hozzátok fordulok drága kis engesztelőim. Ne hagyjátok magatokat félrevezetni, amikor a szegénység és az egyszerűség látszatával próbálnak meggyőzni titeket! Minden keresztényben természetesen kell működnie azoknak az erényeknek, melyeket maga Jézus mutatott meg. Elsősorban lélekben kell a szegénységet, az alázatos lelkületet élni úgy, ahogy azt Jézus elénk tárta. Ne feledjétek, egy szegény sorsú ember is lehet felfuvalkodott, amikor nem képes elfogadni sorsát és folyton lázadozik és nem képes elfogadni nincstelenségét. Vigyázzatok, ne engedjetek a megtévesztés lelkének, aki el akarja hitetni veletek, hogy minden kereszténynek ezt az utat kell járnia. Csak azok képesek mindenüket elhagyni Jézusért, akiket egészen a szoros útra hívott meg. Csak nagyon kevés ember van, aki a kegyelem által megkapja a teljes kiüresedés és a teljes Istenre hagyatkozás ajándékát. Ez a kegyelem ajándék és nem kiváltság. Bízzatok, és ne kételkedjetek utatokban!

2013. 03. 27. Anna Terézia

CSUPÁN AKARATODRA ÉS BELEEGYEZÉSEDRE VAN SZÜKSÉGEM AHHOZ, HOGY BEFEJEZZEM MÛVEMET

1994. június 17.

Ó jöjj, Uram, jöjj és változtasd nyomorúságos lényünket a Te tökéletes képmásoddá! Oly messze vagyunk attól, amit Te tökéletesnek nevezel! Miképpen juthatnánk el Hozzád, a Te országodba így, amilyenek most vagyunk? Nagyon hiányzol nekem…

 

Fogadd békémet! én vagyok a Szõlõtõ, és te egyik részem vagy. Hadd tápláljalak nedvemmel, és élni fogsz! Bölcsességgel tanítottalak, hogy szentségben hozz gyümölcsöt. Leányom, maradj bennem! Ne csodálkozz! 1 Ne feledd, hogy mindent el fogok mondani, amit akarok: minden ember meg fogja hallani, akinek meg kell hallania. örömömet lelem abban, hogy megosztom terveimet veled. Ez a mû nem a tied, hanem az enyém. Csupán akaratodra és beleegyezésedre van szükségem ahhoz, hogy befejezzem mûvemet. Akarsz-e továbbra is vágyaim eszköze lenni?

 

Igen, Uram, tudod, hogy Veled akarok maradni.

 

Megáldalak leányom, szeretlek. Szívem örül, hogy beleegyezésedet hallom. Nem mintha kételkedtem volna benne, de örömet szerez nekem, ha attól hallom e szavakat, akit feltámasztottam.

 


1 Olykor szinte beleszédülök, ha meggondolom, hogy rövid idõ alatt hogyan teljesedett ki Isten mûve, és hogy mi mindent adott nekem.

AZ ANGYALSEREG

1988. június 7.

Uram?

Én vagyok. Nagyon közel vagyok hozzád, gyermekem. Hallgasd Szívem dobbanását!... Minden angyalomat behozom Szívem belsejébe, hogy lássák és érezzék Sebeimet. 1 Megérzik Istenük Sebeit, és ha megérezték, hangjuk olyan erõs lesz, hogy ellenségem megremeg, és megrendülnek a Föld alapjai. Amikor meglátják, milyen állapotban van szétszaggatott Szívem, saját szívükben fogyják a szeretet lángját érezni irántam, Istenük iránt. Ezekbõl az angyalokból áll az a sereg, akiket Szent Édesanyátok tanított, és szeretettel készített fel, hogy megvédje Egyházunkat. 2 Ezeknek az angyaloknak szeretettel kell viszonozniuk a rosszat! Vassula, azt kérem, hogy József szolgám találkozzék és beszéljen veled. Ne félj! Meg fogom kérdezni tõle, hogy hajlandó-e megosztani velem keresztemet, a béke és a szeretet keresztjét.

Uram? Õ nem a Máriás Mozgalom tagja?


Kedves, nem értetted? József atya az én szolgám, Szent Édesanyád vezetése alatt szolgál engem.

Mit fogok neki mondani, Uram?


Semmit se mondj! Hagyd, hogy én beszéljek! Én fogok általad szólni. Szeretem törékenységedet! 3 Drága gyermekem, kapaszkodj belém, és hagyd, hogy vezesselek! Kérd meg igen kedves szolgámat, Jocelyne-t, hogy értesítse József atyát! Jöjj Szentséges Szívem Vassulája! Én, az Úr szeretlek. Nézz rám! Ne feledd, hogy azért jövök Szívemmel kezemben, hogy az egész emberiségnek felkínáljam! 4 Mennyire szeretlek benneteket! 5

Vassula, ne mulaszd el a szent rózsafüzért imádkozni!

Nem Jézus, nem mulasztom el.


Jöjj, mi ketten?

Igen, Uram, mi ketten. Dicsértessék az Úr!1 Jézus megértette velem, hogy az elõzõ fejezetben említett "angyalsereg" azokból a papokból áll, akiket a Szûzanya vezet. A Máriás Papi Mozgalom.
2 Jézus Krisztus és Szûz Mária Egyházát.
3 Jézus tudja, hogy még saját árnyékomtól is megijedek.
4 Most értettem meg, hogy Jézus szereti velünk megosztani isteni mûveit. Sokakkal megosztja, kérve az embereket, hogy csatlakozzanak isteni tervéhez.
5 Belsõ látomásban láttam a Napot, belsejében a Szûzanyával, láttam egy szívet és egy keresztet.

Áldozatok észrevétlenül és zokszó nélkül

Kedveseim, áldozatotok akkor lesz kedves a Szentháromság előtt, ha azt észrevétlenül és zokszó nélkül hozzátok meg. Azért fontos így átadni mindent, mert a Mennyei Atya tudja és látja, amit a rejtekben tesztek. Akkor értékesek az áldozataitok, ha azokat olyan természetesen végzitek, mint a levegővételt, nem pedig nyűggel és megjegyzésekkel. Ha kéritek a kegyelmet, ezt is el tudjátok sajátítani, hogy erénnyé formálódjon bennetek. Ezek azok az értékes gyöngyszemek, melyek felcsillannak a Szentháromság előtt. Próbáljátok, gyakoroljátok és meglátjátok, mily gyönyörűségesen fénylenek majd kincseitek!

2012.06. 24.          Anna Terézia

 

http://engesztelok.hu/lelkielet/aldozatok-eszrevetlenuel-es-zokszo-nelkuel

AZ EGYSÉG KULCSA AZ ALÁZAT ÉS A SZERETET

1995. június 15.

Királyom, a Te Szavad gyógyító balzsam. Amikor életem silányabb volt, mint az agyag, eljutott fülembe Szavad, és láthatóvá vált a láthatatlan. Mint ismeretlen világ, mint világtalannak a fény, hirtelen minden felragyogott és tündökölni kezdett. Mint fényesen szikrázó csillag az éjben, amely megvilágítja az eget. Szavad látást adott nekem, hogy belépjek misztériumodba. áldalak Uram, mert szereteted látható lett szemem elõtt, és lelkemet arra készteti, hogy hûségben éljek Veled örökkön örökké.

Igen! Lépj be Szívem misztériumába, és fogadd békémet! Virágom, soha ne cseréld fel írásra szánt idõdet mással! Az egész nap a tied, és örömet szerzel nekem, ha hozzám jössz az elmélkedésben. Ne feledd, a szeretet mindig türelmes, ezért légy te is türelmes! Ne siess el tõlem oly hamar, mint az elmúlt napokban… A szeretet, az igazi szeretet ki fogja állni a megpróbáltatásokat, a kudarcokat és mindent. Engem helyezz az elsõ helyre és mindenek fölé! Szeretettel evangelizálj a Szeretetért, és dicsõíts meg engem! Mondj ellene mindannak, ami bûnre vezet, és merülj el mindabban, ami jó és szent, és ami az örök életre vihet téged! Szent vagyok és jó… 1 Égek a vágytól…

Milyen vágytól, Uram?

Hogy egyesültnek, és egynek lássam Egyházamat… Imádkozz az egységért, és ne figyelj azokra, akik nem akarnak egységet! A megosztó különválasztja õket, és támadóvá teszi lelküket. Aki nem dolgozik õszintén és teljes szívvel az egységért, az komolyan megbántja Szentlelkemet. Kérem azokat, akik Egyházam egyesítése érdekében összegyûlnek, hogy véssék lelkükbe e szavakat:

alázat és szeretet,

az egység kulcsa az alázat és a szeretet. Ékesszólásuk és vég nélküli beszédeik nem vezetik õket egységre. Kölcsönös dicséreteik sem fogják egységre vezetni Egyházamat. Mindezek untatnak engem… Pusztulás és rombolás hatolt szentélyembe, milyen dicséreteket tudnak tehát kicserélni egymás között? Hol van tiszteletük? Hajoljatok meg, hogy meglássátok az én akaratomat! Halkítsátok le hangotokat, hogy meghalljátok az üdvösség szavát a magasságokból! Szívetek csak megtéréstekben fog meghallani engem és fogja egységre vinni Egyházamat, egyesítve Testemet. Az igazság ragyogásában fogtok újból illatozni, és fogjátok felismerni, hogy egy test tagjai vagytok. Csak az osztozásban fogtok egymáshoz közeledni. Ehhez meg kell változnotok szívetekben és ki kell virágoznotok a megtérésben.

Ha megteszitek, és tisztára mossátok bûneitektõl szíveteket, megsokasítom segítségemet és teljesen meggyógyítalak benneteket. Lelki növekedésben részesítelek titeket, ami teremtésem maradékát arra fogja késztetni, hogy a ti fedeletek alatt lakjanak. Ha ti, akik megszûntetek létezni, megengeditek, hogy Szentlelkem, az Életadó, magához édesgessen benneteket, a szeretetnek olyan lelki forradalmát keltem szívetekben, amilyent még nem tapasztaltatok…

Ó… leányom! Imádkozz a Kelet és a Nyugat házáért, hogy fogjanak össze mint két imára kulcsolódó kéz, mint két, egymáshoz hasonló kéz, amelyek akkor szépek, amikor imádságban összekulcsolódva az ég felé mutatnak. Dolgozzon együtt e két kéz, mely ugyanahhoz a testhez tartozik, és osszák meg egymással képességeiket és tartalékaikat! Ó, mikor fog engem Testem két keze együtt az oltár fölé emelni, és együtt felmutatni? 2

Ó jöjjetek! Nem akarok hosszú beszédeket! Aki az elsõ és a legjobb akar lenni közületek, legyen mindenki rabszolgája! Itt vagyok! Nézzetek magatokra! Végtelen kincsek vannak Szívemben! Ezért ne mondjátok: “Hol kapok választ?” Vegyetek Szívem kincsébõl, és össze fogjátok gyûjteni azokat, akik eltévedtek. Én fogok uralkodni felettük, ti pedig ki fogjátok osztani Szentséges Szívem kincsét az egész világnak.

És te, leányom, örömet szerzel, ha nekem adod idõdet, mert az tiszteletet nyújt nekem. Ha szeretsz, az megörvendeztet és megdicsõít. Ha utánam vágyakozol, az megigéz engem. Amennyit nekem adsz szívedbõl, annyit fogsz visszakapni trónomból. Veled van kegyelmem, és kezem a kezeden… Pihenj meg bennem! Szeretlek, és az Atya azért szeret téged, mert szeretsz engem.

Szeretlek, Szeretet…

Sokakat meg fogok gyógyítani ezeken az üzeneteken keresztül! Tedd meg a te részedet Vassula, és én teljessé teszem munkádat istenségemben. Jöjj, veled leszek, míg kisebb kötelességeidet végzed. 3 Én, Jézus, szeretlek. Fogadd áldásomat!


1 Urunk hirtelen abbahagyta a beszédet, és más hangnemben, mint aki titkot akar valakire rábízni, mondta a következõket:
2 Krisztus úgy gondolja, hogy a szentmise alatt, Testének átváltoztatásánál.
3 házi munkádat