CSUPÁN AKARATODRA ÉS BELEEGYEZÉSEDRE VAN SZÜKSÉGEM AHHOZ, HOGY BEFEJEZZEM MÛVEMET

1994. június 17.

Ó jöjj, Uram, jöjj és változtasd nyomorúságos lényünket a Te tökéletes képmásoddá! Oly messze vagyunk attól, amit Te tökéletesnek nevezel! Miképpen juthatnánk el Hozzád, a Te országodba így, amilyenek most vagyunk? Nagyon hiányzol nekem…

 

Fogadd békémet! én vagyok a Szõlõtõ, és te egyik részem vagy. Hadd tápláljalak nedvemmel, és élni fogsz! Bölcsességgel tanítottalak, hogy szentségben hozz gyümölcsöt. Leányom, maradj bennem! Ne csodálkozz! 1 Ne feledd, hogy mindent el fogok mondani, amit akarok: minden ember meg fogja hallani, akinek meg kell hallania. örömömet lelem abban, hogy megosztom terveimet veled. Ez a mû nem a tied, hanem az enyém. Csupán akaratodra és beleegyezésedre van szükségem ahhoz, hogy befejezzem mûvemet. Akarsz-e továbbra is vágyaim eszköze lenni?

 

Igen, Uram, tudod, hogy Veled akarok maradni.

 

Megáldalak leányom, szeretlek. Szívem örül, hogy beleegyezésedet hallom. Nem mintha kételkedtem volna benne, de örömet szerez nekem, ha attól hallom e szavakat, akit feltámasztottam.

 


1 Olykor szinte beleszédülök, ha meggondolom, hogy rövid idõ alatt hogyan teljesedett ki Isten mûve, és hogy mi mindent adott nekem.

CSUPÁN SZERETETRE VAN SZÜKSÉGEM, SZERETETRE, SZERETETRE!

1995. június 16.

Szeretettel látogattál meg lelkem bûnében. Nem bottal jöttél, hogy megdorgálj. Ragyogásod nem nehezteléssel, hanem áldásokkal látogatta meg lelkemet, hogy meggyógyítsd sötétségét. Segíts rajtunk, ki szereted teremtésedet, és taníts meg arra, ami tetszésedre van, hogy mindazt, amit teszünk, szívesen lássa szemed!

Uram, Te tudod, hogy a bûn lett a gonoszok bölcsessége. Annyit vétkezünk, amennyit lélegzünk. Miért van ez az erõszakos lárma teremtésedben? Miért e tisztátalanság? Miért e lázadás? Tisztelettel meghajolok elõtted és megkérdezem: Még meddig zavarhatja össze fiaidat és leányaidat a gonosz lélek? Szabadító igazságosságodban, Uram, segíts rajtunk és mondd meg, mi az, amiben a legszükségesebb megváltoznunk?

Béke legyen veled! Gyönyörûségemet lelem abban, hogy hallak. Csupán szeretetre van szükségem, szeretetre, szeretetre! A szeretet mindenre képes. Szeress engem és növekedj szeretetemben, akkor nem marad benned sötét hely! A szeretet megsemmisíti foltjaidat és hibáidat. A szeretet gyógyít, a szeretet elégtételt ad. A szeretet jó gyümölcsöt hoz, amely mindig megmarad. Nem hallottad, gyermekem, hogy aki szeret, az az enyémek közül való, és ismer engem? Nem hallottad, hogy az ítélet napján szereteted mértéke szerint kerülsz ítéletre?

Kérdezted, hogy “miért van ez az erõszakos lárma teremtésemben, miért e tisztátalanság, miért e lázadás”. Drága gyermekem, eljövetelem elõjátéka mindez. Neked, aki szeretsz engem, már csak kis ideig kell szenvedned. Te, aki meghajolsz hatalmam elõtt, jutalmat kapsz. Te, aki nem feledkeztél meg Teremtõdrõl, meglátsz engem dicsõségemben. Visszatérésem olyan biztosan bekövetkezik, ahogyan a hajnal eljön. Azt kérdezed, leányom, hogy mi az, amiben a legszükségesebb megváltoznotok. Hûséges szeretetre van szükségem, mert a hûséges szeretet örömet szerez nekem.

Családod Vigasztalója, emberiség Barátja, háromszorosan Szent Világosság, az Atyának szeretett Fia, Csillagfény az éjszakában, tömjén és mirha Hegy, az Atya Gyönyörûsége, Édesanyád Boldogsága, vonj minket szeretetedbe, hozd elragadtatásba szívünket, hívj országodba minket egyetlen tekinteteddel, mivel szívesen adsz hûséges szeretetet! Téríts meg minket szereteted lángjában! Szûnjön meg félelmünk az elõttünk álló éjszakától, és hadd szemléljük mindannyian megmentõ igazságosságodat!

Éppen ezt akartam újból hallani tõled! Virágom, továbbra is igénybe veszlek. Kedvesem, jöjj és örvendj, míg Szívemben pihensz! Én, Jézus, aki feltámasztottalak, szeretlek és megáldalak.

ÕRIZD MEG MINDAZT, AMIT ADTAM NEKED!

1994. június 29.
Ottawa

Te vagy az én Üdvösségem.

Én vagyok a te Üdvösséged, gyermekem! És te, te az én fogadott gyermekem vagy! Támaszkodj ezért rám!

- Gyengeségedben megöröklöd erõmet,
- alárendeltségedben megöröklöd akaratomat,
- teljes megsemmisülésedben leszel képmásom örököse,
- szegénységedben megöröklöd azt, amit a bölcsek keresnek, de sohasem örökölhetik meg. Te megöröklöd bölcsességemet.

E világban semmi másra ne cseréld fel tõlem kapott adományaidat! Gondosan õrizd meg, míg el nem jövök, hogy magammal vigyelek, mint a võlegény, aki átemeli a küszöbön menyasszonyát. Abban az órában, én is fel foglak emelni téged, kedvesem, hogy belépj dicsõségembe... Ezért õrizd meg gondosan mindazt, amit adtam neked, és ne hallgass bántalmazóidra, drágám... Szeretetem rabja, mégis szabadabb, mint valaha, boldog vagy-e, hogy velem lehetsz ily módon?


Méltatlan vagyok, - mit is válaszoljak? Te tudod Uram, Te tudod, hogy milyen boldog vagyok.

Jöjj, mi ketten?

Igen! Mindig mi ketten.

 

Isten hamarosan megmutatja kegyelmét

2015. június 2.

 

Ezt az Üzenetet először olvasta fel Vassula Rómában a 10. Ökumenikus IÉI zarándoklaton 2015. októberében.

 

Béke legyen veled. Meg van írva a Szentírásban, hogy Atyám mindent az Én lábam alá helyezett, és mindenek Urává tett Engem. Megtanultátok, hogy Én vagyok az Egyház Feje. Vassulám, az elmúlt évek során Igazságosságom Lelke mindnyájatoknak megmutatta Hatalmát, és arra indított benneteket, hogy gyakoroljátok és váltsátok tettekre Szavaimat: „Legyenek mindnyájan egyek. Amint Te, Atyám Bennem vagy és Én Tebenned, úgy legyenek ők is egy Mibennünk…”

De Uram, amint tudod, az egyházi méltóságok közül sokan ma sem hiszik, hogy Te szólsz hozzánk. Ahogy a múltban sem teljesítették kérlelő Szavaidat, hogy legyünk egyek és egységesek, ugyanúgy ma sem tesznek e kérésednek eleget. Évek múlnak egymás után, és semmi sem történik. A lándzsa hegye még mindig a Szívedben van….

Ünnepélyesen mondom neked, tanítsd továbbra is mindazt, amit átadtam neked, és ne félj, mert Lelkem oltalma alatt állsz. Ő megerősíti akaratodat és tettekre serkent, hogy gyűjtsd egybe pásztoraimat, és arra emlékeztesd őket, hogy egy Kenyér van, és hogy bár sokan vagytok, de mindnyájan egy test vagytok. Ti különböző országokból és különböző egyházakból gyűltetek (itt) össze, hogy Irgalmamért imádkozzatok, hogy meggyógyítsam a köztetek lévő megosztottságot, mely békét teremtene a világon, és egységet valamennyi keresztény között.

Ezért most mindnyájatoktól kérdezem: nem vagytok-e Nekem szenteltek a mindnyájatokat egybekötő keresztség által? Nézzétek, kész vagyok megadni nektek az egység ajándékát, és kész vagyok felemelni Egyházamat, mint jelet minden nemzet számára, hogy mindenki lássa Dicsőségemet, de ehhez szükségem van arra, hogy mindenben együttműködve, készek legyetek alázattal és szeretettel meghajolni. Ahhoz, hogy egy oltár köré tudjatok gyűlni és Testemet meg tudjátok osztani egymással, meg kell tanulnotok szeretni egymást, mert mindnyájan tudjátok, hogy egy a Test, egy a Lélek, egy az Úr, egy a Hit, egy a Keresztség, egy az Isten, mindeneknek Atyja. - És Aki mindnyájatokban benne lakik. Bár mindnyájan ismeritek ezt a szabályt, mégis szétszéledve  maradtok, és nem vagytok hajlandók egymással osztozni Szentségeimben és az Oltáriszentség misztériumában, amivel nagy fájdalmat okoztok Lelkemnek. Miért kéritek hát, hogy árasszam ki rátok Lelkemet, hogy elhárulhasson a köztetek fennálló megosztottság, amikor előítéleteitek uralják a szíveteket? Ne szomorítsátok tovább Lelkemet azzal, hogy ellenségeskedéseitek miatt továbbra is megosztottak maradtok.

Mert hányszor megmondtam már nektek, hogy Én Egy vagyok? Most ismét megkérdezlek benneteket: hiszitek-e, hogy Testem az egyetlen jelzőfény, amely osztatlan és az egész világ felett ragyog?  Ma Főpapként jövök hozzátok, hogy emlékeztesselek benneteket, hogy éljetek elhívásotokhoz méltó életet, tegyetek tanúságot a mindenkit a hit egységébe gyűjtő Igazság mellett és hogy a Nekem naponta hozott áldozatotok mindnyájatokat arra indítson, hogy együtt részesedjetek az Oltáriszentség misztériumában. Kérjetek, hogy élesszem fel a lanyha lelketeket! Kérjetek, hogy vezesselek benneteket az igaz ösvényen! Valóban hisztek Jóságomban, Szeretetemben és abban, hogy új szívet tudok adni nektek? Ha igen, akkor miért keseregtek folyton a megosztottságotok miatt? Kérjetek, hogy erősítselek meg benneteket hitetekben és nyissam meg szíveteket az Igazság előtt, továbbá hogy az Oltáriszentségem ereje által képesek legyetek felajánlani életeteket az Egységért. A Szeretet Lelkével eltöltve haladjatok előre, hogy meg tudjátok valósítani ezt a kért Egységet Egyházamban!

Adjátok át Nekem az aggodalmaitokat, és dicsőséges Fényemben átváltoztatom azokat, hogy helyettük béke töltse el szíveteket. Lelkem áldottai, legyen egyetértés közöttetek, hogy egyességre tudjatok jutni egymással egy határozat kibocsátásával, mely meg fogja dicsőíteni Testemet, az Egyházat. Ne hagyjatok űrt a szívetekben, nehogy azt a körülöttetek ólálkodó ellenség betöltse! Tekintsétek magatokat áldottnak, mert Mennyei Atyátok csodákat fog művelni, és győzelemben fogja részesíteni mindazokat, akik az oly régóta várt egységre törekednek.

Megosztottságotok emberi szabályokkal és rendeletekkel teli meredek sziklafallá, hajlíthatatlan vasrudakká tett benneteket, de most, a ti oly sok imáitok eredményeképpen Isten hamarosan megmutatja az Ő kegyelmét. Keleti és Nyugati Házamtól nagy jóvátételre van szükségem. Ha ennek eleget tesznek, kész leszek megbocsátani a hibáikat. Azt akarom, hogy szűnjön meg minden gőg, azt akarom, hogy szűnjön meg minden büszkeség! Keljetek fel hát mindnyájan, mert Nekem győztes harcosokra van szükségem, a hit harcosaira, és nem kevesebbre! Fogadjátok áldásaimat, amiért osztoztok egymással. Én, Jézus Krisztus mindnyájatokat szeretlek. IC


http://ichtys.hu/index.php/171-2015-junius-2

 

GYERMEKEM! PRÓFÉTÁLJ!

1992. augusztus 20. Rhodos

Drága és hűséges gyermek, te gyenge vagy, de én Király vagyok. Lám visszaküldelek a tieidhez, hogy emlékeztesd őket tanításomra.

Egyesek gyengévé és langyossá váltak közületek, mert bizalmatlanul fogadtátok szavaimat, amikor összegyűltetek Nevemben. Jaj azoknak, akik eladják Véremet, hogy az Ő nevüket tiszteljék. Jaj azoknak, akik elégedettek, életüket természetes hajlamaik szerint élik, és semmibe veszik Lelkemet! Jaj azoknak, akik az ajtóba állva megakadályozzák, hogy azon az ajtón keresztül hirdessem üzenetemet, amelyet magam nyitottam ki.
  Jaj azoknak, akik úgy gondolják, hogy bölcsen bánnak a világ dolgaival! A világ szolgái ők, nem az enyéim. A világ szolgái ők és eljegyezték magukat a képmutatással, a romlottsággal és mindazzal, amitől Szívem iszonyodik.

Örvendjetek, ha Szent Nevem miatt igazságtalanság ér titeket! Az én napom hamarosan tűzzel virrad rá mindnyájatokra. Örvendjetek, és legyetek boldogok, amikor az emberek megvádolnak, nyilvánosan megszégyenítenek és gúny tárgyává tesznek miattam és üzenetem miatt! Annál nagyobb lesz jutalmatok a mennyben, minél nagyobb szeretettel viselitek el a világ bántalmazásait! Imádkozzatok, hogy feloldjam láncaitokat, amelyek még a világhoz kötöznek titeket! Imádkozzatok azokért, akik nem tudják megkülönböztetni jobb kezüket a baltól! Senki sem tudja kiérdemelni hívásomat, ezért ne kárhoztassátok a büszkét!

Most kegyelem van felettetek és irgalom vesz körül benneteket. Királyotok őszintén felkínálta nektek Szívét, de látom, hogy nem mindenki adta át nekem teljesen a szívét, nem mindenki akarja megfogadni tanításomat. Nem, nem mindenki követte Szívem kívánságát, hanem saját hangjára, saját törvényére hallgatott gyenge hite miatt. Ezeknek mondom: Imádkozzatok, hogy megmaradjatok kegyelmeimben! Imádkozzatok, hogy meg tudjátok tenni akaratomat! Terjesszétek most szavaimat, és ne hallgassatok saját emberi gondolkodásotokra! Még három kérdésem van hozzátok:

Miért nyomtátok el hangomat?
Mit tettetek azokkal az üzenetekkel, amelyeket azért adtam, hogy elolvassátok?
Hová lettek azok az emberek, akik egykor oly buzgón akartak nekem tetszeni?
Atyám! Bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek! ...
Gyermekem! Prófétálj! Legyen Szavam a te szájadban olyan, mint a kétélű kard! ...
Szolgálj nekem! A Szeretet közel van hozzád.


Uram, mi történik, ha nem teszik meg akaratodat?

Visszavonom Szívemet, kegyeimet és kegyelmeimet, de keresztem megmarad.


(Ezt az üzenetet azok kapták, akik akadályt állítottak arra az útra, amelyet Urunk megnyitott. A kísértések, a félelem, a kétség egyeseket arra késztetett, hogy ne bízzanak abban a tervben, amelyet Jézus Rhodos számára készített, és ne hagyatkozzanak rá. Jézus figyelmeztette őket.)

NEM VESZIK KOMOLYAN PRÓFÉTÁIMAT

1993. június 19.

Korszakról korszakra azt tanúsítod, hogy Te vagy a mi Megváltónk, Uram. Szeretetedben és irgalmadban Te magad váltasz meg minket. Ránk pazaroltad szeretetedet. Mindegyikünket nevünkön szólítottál. Szelíd Jézusom, Te újból eljössz a mennybõl emlékeztetni bennünket arra, hogy aki megtartja szereteted törvényét, Istenben fog élni, és Isten õbenne. Miért lázadnak oly sokan Szentlelked ellen és miért sértik meg õt? Miért viselnek oly sokan háborút ellened? Hogyan lehetséges, hogy az agyag, amelyet Te formáztál, ellenségeddé vált? Uram, miért engedted meg, hogy oly sokan elhagyjanak, letérjenek utadról, megkeményítsék szívüket, és ne féljenek Téged? Miért engedted meg a lázadóknak, hogy szentélyedet tiporják és utálatossá váljanak szemedben?

Vassula, mondtam neked, hogy elküldtem figyelmeztetéseimet különbözõ próféták által1, de nemzedékedben nem veszik komolyan prófétáimat. Legkevésbé sem törõdnek azzal, amikor ma az ég beszél. Alighogy szócsövemen keresztül egy szót kiejtek, máris rárohannak és keresztülszúrják. Pedig házamat a szegények, a nyomorékok, a vakok és a bénák fogják újjáépíteni. Az utolsóból lesz az elsõ, és az elsõbõl az utolsó. Közületek a legrosszabbak szemét és fülét nyitottam meg. Vakká és süketté tettem azokat, akik azt állították, hogy látnak és hallanak. Nevemet ismét tisztelni és imádni kell.

Gyermekem, ne merülj ki a velem töltött találkozások alkalmával! Még semmit sem láttál misztériumaimból, teremtmény! Ezért ne fogjon el a félelem, amikor ily módon látogatlak meg...! Térj be most Sebeimbe! Veled vagyok üdvösségedért és mások üdvösségéért. 


1 Fatimában és a Garabandalhoz hasonló más helyeken?

OSZTOZZ KERESZTEMBEN AZZAL, HOGY SZERETSZ!

1988. június 29.

Uram?

Én vagyok. Virágom, sohasem értették meg igazán az emberiség iránti szeretetemet. Szenvedek! Teljes Lelkemből szenvedek! Drága lélek, nyújts pihenést nekem, pihentess meg azzal, hogy szeretsz.

Ó Uram, ha könnyíthetnék szenvedéseden azzal, hogy megosztod velem, használj fel, használd fel minden sejtemet, taníts meg arra, hogy végtelenül szeresselek.


Szeretlek Szentséges Szívem Vassulája, mi ketten mindent megosztunk egymással. Vassula, értsd meg, te osztozol keresztemben, és osztozol szenvedésemben. Ó, Vassula! Vérem patakokban folyik Testemből. Enyéim újból keresztre feszítenek azzal, hogy az Egyház szentélyébe is beférkőzött a hitehagyás, a bíborosok, a püspökök, a papok hitehagyása. Legközelebbi barátaim árulnak el, sokan elhagytak, sokan megostoroztak, legjobb barátaim szúrtak keresztül. Szenvedek, második kínszenvedésemet élem át.

Uram!


Szeress! Szeress engem, hogy én is ugyanazt mondhassam, amit őrangyalod mondott neked. Az ő szavai: "Még soha senki sem szerette ennyire angyalát, ahogyan te!" Kicsim, hadd mondhassam neked egy napon: "Még senki sem szeretett a ti időtökben engem annyira, ahogyan te!"

Később:

Lefebvre püspök ma írja alá súlyos határozatát, és ezzel kizárja magát az Egyházból. Egész nap nagyon levert voltam.

ISTENED ELJÖN

1992. június 17.

Az 1992. június 16-i üzenet folytatása:

Kicsim, légy velem! Készen vagy?

Igen, Uram.


Akkor hallgass meg!
  Még meddig kell bánkódnom amiatt, hogy nem figyelsz rám, nemzedék, amikor füledbe kiáltom, hogy tarts bűnbánatot! De lásd, felébresztem a holtakat, ezeket a semmirekellőket, kiknek magatartása ijesztő volt, és messze voltak a szentségtől. A világot az én tudásom és az én dicsőségem fogja betölteni, mert ahogy a vizek feltöltik a tengert, úgy jön el áradatként Lelkem is. Senki sem fogja tudni feltartóztatni Szentlelkem kiáradását. Vassula, imádkozz velem!

Uram,
erőddel és bölcsességeddel
életre keltettél és felnevelté
l. Szeretetedben segítettél
és én menyasszonyod lettem.

Uram, rám bíztad üzenetedet.
Dicsértessék az Úr!
Jöjj Uram! Maranatha!
Amen.

Mondom neked: A visszavezető ösvényen vagyok. Én, Jézus, mint az utazó, aki eltávozott, visszatérek hozzátok.

Uram, mondj el erről mindent, boldoggá tesz!


Gyermekem, egyszer már beszéltem róla... Nem akarom újból elmondani.

Mire gondolsz Uram?


Szavaim világosak...

Még most sem tudom, mire gondolsz, Uram.


Nézd, gyermekem, Istened eljön!
  Eljön a Szeretet, azért jön, hogy közöttetek éljen.

Mondj erről többet Uram!

Oly szívesen hallgatjuk,
ha a remény beszél ott,
ahol reménytelenség van,
ha a szeretet nyilatkozik meg ott,
ahol gyűlölet van,
ha a béke jelentkezik ott,
ahol háború és összetűzés van.Bátorság! Ne félj és ne szomorkodj a hátralévő kevés nap miatt! Bízzál teljes szíveddel bennem! Légy erős, állj szilárdan! Igen, állj szilárdan, és hangodat egészen a felhőkig hallatom, míg üzenetemet terjeszted. Közeledj hozzám, közeledj!...

 

ELJÖTT AZ ÓRA, SZENTLELKEM ÓRÁJA, HOGY MEGDÍCSŐÍTSE FIAM TESTÉT1992. június 17.

Jahve, Istenem, aki oly gyengéd vagy és közel vagy hozzám, halld meg annak szenvedését, aki Lelked Gyönyörűsége: Jézus Krisztusét. Az Egyház kapui elhagyottá váltak, és papjai sóhajtoznak elhagyatottsága miatt. Egyedül maradt a város, amelyet egykor betöltöttek a hívők, mintha hirtelen özveggyé vált volna. Templomaid 1 sorra elpusztulnak, ahogy élelmet keresnek az életben maradáshoz, de csak a Sátán füstjét szívják be tömjén helyett. Hol vannak a kerthez hasonló birtokok? Hol vannak az egykor illatozó, bimbózó szőlőskertek? Miért rombolták le oltáraidat? 2

Jahve:  Béke, gyermekem, béke... Hallgass meg:
  Tudod, hogy közel van a nagy nap, közelebb mint gondolnátok. Oltár, mondd meg mindenkinek, hogy meg fogom mutatni dicsőségemet, és mindenütt kinyilvánítom szentségemet. Fenntartás nélkül fogom kiárasztani Szentlelkemet az egész emberiségre. Szemetek még nem látott semmit és fületek még nem hallott semmit. A ti szívetek ma beteg, szemetek elhomályosult, mivel sötétségben és elhagyatottságban éltek, és az ellenség jár körbe ebben az elhagyatottságban. Én, az Úr, sokasítani fogom a látomásokat a fiatalok között, és sokkal sokkal több fiatok és leányotok fog prófétálni, több, mint most. Kárpótlást adok a szárazság éveiért, amelyek hitehagyásra vezettek benneteket. Fenntartás nélkül fogom küldeni Lelkemet, hogy elárassza birtokaimat, és ujjammal fel fogom építeni lerombolt oltáraimat. Eljövök szőlőskertjeimbe, amelyek hervadt leveleikkel ma víztelen kertekhez hasonlítanak. Megöntözöm őket Lelkemmel. Megtisztítom őket a tövisektől és a tüskés bozóttól, melyek megfojtják, és szőlőskertjeim meg fogják teremni gyümölcseiket .
  Mindezt megteszem, hogy megmentselek benneteket. Annyi jelet adok az égen és a Földön, mint azelőtt sohasem. Sokasítani fogom a látomásokat, prófétákat támasztok, megsokasítom őket.
  Azután elküldöm hozzátok angyalaimat, hogy ők vezessenek titeket, és én, a ti Szent Istenetek veletek fogok lakni. Népem hűtlensége miatt beteg. Visszautasították Lelkem adományait, mert saját lelkükben bíztak, nem az enyémben, és saját értelmükkel kötöttek szerződést. De most eljött az óra, Szentlelkem órája, hogy megdicsőítse Fiam Testét! Jöjj Vassula! Azt akarom, hogy buzgó légy, azt akarom, hogy szeress engem! Gyermekem, ezért buzgóságot és égő szeretetemből néhány cseppet öntök beléd, hogy felébresszelek lángommal.


1 mi vagyunk Isten templomai
2 Mindhárom kérdés a lélekre vonatkozik. A birtok, a szőlőskert és az oltár a mi lelkünk.

KERTEMET ELHANYAGOLTAN TALÁLOM

1991. június 17.

Üzenet Pistoia részére, Olaszországban Firenze mellett:

Béke legyen veletek! Azért jöttem el hozzátok, hogy megmondjam nektek: itt vagyok!
Szeretteim, Szentséges szívem lángol, ezért szállok le trónomról, ezért jövök hozzátok, és kínálom fel nektek békémet és szeretetemet. Az irgalom áll ajtótok előtt. Bár volt két térd, amely szeretettel fogadott titeket, amikor megszülettetek, és két kar, amely kedvesen átölelt benneteket, azt mondom nektek, én többet tettem ennél, életemet áldoztam értetek.
Én vagyok a szeretet Forrása.

Jöjj, hagyj fel mindennel, ami bemocskolja lelkedet, és kövess engem! Ne mondd: "Az én életmódom hibátlan." Amíg lelked tisztátalan és tökéletlen, addig nem vagy sem szép, sem fenséges. Jöjj, én tökéletesíteni tudom lelkedet, mivel szabadon és ingyen kínálom fel neked Véremet és Testemet. Add át magadat nekem! Én vagyok az Élet!

Ma hirtelen leszállok hozzátok, körülnézek, és Szívem megtelik szomorúsággal. Ezt a földet én egykor megműveltem és kertté változtattam, virágaiból a legfinomabb illat áradt. Itt hagytam "a Lévi rendjéből való papokat", hogy gondozzák. Rájuk bíztam szándékaimat, de kertemet elhanyagoltan találom, virágágyaim szárazak, végtelen, letarolt sivatag vesz körül, még a sakálok is nehezen élnek meg benne. Skorpiók és viperák lakják, amelyek megélnek csalfa szárazságában. Bárányaimnak csak azért él még egy maradéka, mert sorra küldöm hozzátok angyalaimat, hogy megmentsenek titeket a vipera harapásától és a skorpió csípésétől. Azt ígérték, hogy visszatérésemkor egész juhnyájamat biztonságban és érintetlenül fogom találni, kertemet gondozni és öntözni fogják, de alighogy elmentem, alighogy hátat fordítottam, kertemet gyíkok és pókok tanyájává tették.

Ó jöjj! Te, aki még e pusztaságban bolyongsz és azt mondod: "Megváltómat kerestem, de nem találtam meg." Találj rám kedvesem a szív tisztaságában, amikor érdek nélkül szeretsz engem! Találj rám szentségben, abban a rám hagyatkozásban, amelyet kérek tőled! Találj rám törvényeimet megtartva! Találj rám, amikor a rosszat jóval viszonzod. Találj rám a szív egyszerűségében! Ne vétkezz többet! Ne tégy több rosszat, hanem tanulj meg jót tenni! Keresd az igazságosságot, segítsd az elnyomottat, hadd ujjongjon ez a pusztaság! Langyosságod váljon égő lánggá! Hagyd el közömbösségedet, és légy buzgó! Mindezt úgy tedd, hogy azt mondhasd: "Kerestem Megváltómat és megtaláltam. Egész idő alatt közelemben volt, de sötétségemben nem láthattam őt. Dicsőség Istennek! Áldott legyen a mi Urunk! Hogyan is lehettem ilyen vak?" Akkor majd emlékeztetni foglak, hogy tartsd meg és értékeld tanításomat, hogy élj.

Úgy fogok eljönni Szentlelkemmel, mint a villámlás, mint a villám a felhőkben, és minden arcról letörlöm a könnyeket. Bátorság kedvesem, a Szeretet Szeretetként fog visszatérni. Én, a Szentséges Szív, megáldalak benneteket, és szeretetem sóhaját hagyom homlokotokon. Legyetek egyek az én Szent Nevemben!

AZ EGYSÉG KULCSA AZ ALÁZAT ÉS A SZERETET

1995. június 15.

Királyom, a Te Szavad gyógyító balzsam. Amikor életem silányabb volt, mint az agyag, eljutott fülembe Szavad, és láthatóvá vált a láthatatlan. Mint ismeretlen világ, mint világtalannak a fény, hirtelen minden felragyogott és tündökölni kezdett. Mint fényesen szikrázó csillag az éjben, amely megvilágítja az eget. Szavad látást adott nekem, hogy belépjek misztériumodba. áldalak Uram, mert szereteted látható lett szemem elõtt, és lelkemet arra készteti, hogy hûségben éljek Veled örökkön örökké.

Igen! Lépj be Szívem misztériumába, és fogadd békémet! Virágom, soha ne cseréld fel írásra szánt idõdet mással! Az egész nap a tied, és örömet szerzel nekem, ha hozzám jössz az elmélkedésben. Ne feledd, a szeretet mindig türelmes, ezért légy te is türelmes! Ne siess el tõlem oly hamar, mint az elmúlt napokban… A szeretet, az igazi szeretet ki fogja állni a megpróbáltatásokat, a kudarcokat és mindent. Engem helyezz az elsõ helyre és mindenek fölé! Szeretettel evangelizálj a Szeretetért, és dicsõíts meg engem! Mondj ellene mindannak, ami bûnre vezet, és merülj el mindabban, ami jó és szent, és ami az örök életre vihet téged! Szent vagyok és jó… 1 Égek a vágytól…

Milyen vágytól, Uram?

Hogy egyesültnek, és egynek lássam Egyházamat… Imádkozz az egységért, és ne figyelj azokra, akik nem akarnak egységet! A megosztó különválasztja õket, és támadóvá teszi lelküket. Aki nem dolgozik õszintén és teljes szívvel az egységért, az komolyan megbántja Szentlelkemet. Kérem azokat, akik Egyházam egyesítése érdekében összegyûlnek, hogy véssék lelkükbe e szavakat:

alázat és szeretet,

az egység kulcsa az alázat és a szeretet. Ékesszólásuk és vég nélküli beszédeik nem vezetik õket egységre. Kölcsönös dicséreteik sem fogják egységre vezetni Egyházamat. Mindezek untatnak engem… Pusztulás és rombolás hatolt szentélyembe, milyen dicséreteket tudnak tehát kicserélni egymás között? Hol van tiszteletük? Hajoljatok meg, hogy meglássátok az én akaratomat! Halkítsátok le hangotokat, hogy meghalljátok az üdvösség szavát a magasságokból! Szívetek csak megtéréstekben fog meghallani engem és fogja egységre vinni Egyházamat, egyesítve Testemet. Az igazság ragyogásában fogtok újból illatozni, és fogjátok felismerni, hogy egy test tagjai vagytok. Csak az osztozásban fogtok egymáshoz közeledni. Ehhez meg kell változnotok szívetekben és ki kell virágoznotok a megtérésben.

Ha megteszitek, és tisztára mossátok bûneitektõl szíveteket, megsokasítom segítségemet és teljesen meggyógyítalak benneteket. Lelki növekedésben részesítelek titeket, ami teremtésem maradékát arra fogja késztetni, hogy a ti fedeletek alatt lakjanak. Ha ti, akik megszûntetek létezni, megengeditek, hogy Szentlelkem, az Életadó, magához édesgessen benneteket, a szeretetnek olyan lelki forradalmát keltem szívetekben, amilyent még nem tapasztaltatok…

Ó… leányom! Imádkozz a Kelet és a Nyugat házáért, hogy fogjanak össze mint két imára kulcsolódó kéz, mint két, egymáshoz hasonló kéz, amelyek akkor szépek, amikor imádságban összekulcsolódva az ég felé mutatnak. Dolgozzon együtt e két kéz, mely ugyanahhoz a testhez tartozik, és osszák meg egymással képességeiket és tartalékaikat! Ó, mikor fog engem Testem két keze együtt az oltár fölé emelni, és együtt felmutatni? 2

Ó jöjjetek! Nem akarok hosszú beszédeket! Aki az elsõ és a legjobb akar lenni közületek, legyen mindenki rabszolgája! Itt vagyok! Nézzetek magatokra! Végtelen kincsek vannak Szívemben! Ezért ne mondjátok: “Hol kapok választ?” Vegyetek Szívem kincsébõl, és össze fogjátok gyûjteni azokat, akik eltévedtek. Én fogok uralkodni felettük, ti pedig ki fogjátok osztani Szentséges Szívem kincsét az egész világnak.

És te, leányom, örömet szerzel, ha nekem adod idõdet, mert az tiszteletet nyújt nekem. Ha szeretsz, az megörvendeztet és megdicsõít. Ha utánam vágyakozol, az megigéz engem. Amennyit nekem adsz szívedbõl, annyit fogsz visszakapni trónomból. Veled van kegyelmem, és kezem a kezeden… Pihenj meg bennem! Szeretlek, és az Atya azért szeret téged, mert szeretsz engem.

Szeretlek, Szeretet…

Sokakat meg fogok gyógyítani ezeken az üzeneteken keresztül! Tedd meg a te részedet Vassula, és én teljessé teszem munkádat istenségemben. Jöjj, veled leszek, míg kisebb kötelességeidet végzed. 3 Én, Jézus, szeretlek. Fogadd áldásomat!


1 Urunk hirtelen abbahagyta a beszédet, és más hangnemben, mint aki titkot akar valakire rábízni, mondta a következõket:
2 Krisztus úgy gondolja, hogy a szentmise alatt, Testének átváltoztatásánál.
3 házi munkádat

Őszinte szeretet

Kedveseim, mennyire tudjátok szívből átadni magatokat a Szentháromságnak? Milyen őszinték szeretet szolgálataitok testvéreitek felé? Azért fontos ezt a kérdést feltennetek, mert csak őszinte válasszal juthattok el az őszinte Isten és felebaráti szeretethez. Akkor fog megnyilvánulni és meggyökeresedni bennetek a Szentháromság szeretete, amikor képesek lesztek lemondani saját, amúgy jónak látszó vágyaitokról csak azért, hogy Isten nagyobb dicsőségét szolgáljátok egy közös cél érdekében,. Mindaddig, amíg nem ismeritek fel az alázatban növekedő lemondás kegyelmi kincsestárát, addig még híján vagytok az igaz Isten és felebaráti szeretetnek, Mert a szeretet nem érzelmekben megnyilvánuló cselekedet, hanem a közös, bensőséges jóakaratra való törekvés megnyilvánulása.

2012.06. 27.               Anna Terézia

 

 http://engesztelok.hu/lelkielet/szinte-szeretet