SZENTSÉGES SZÍVEM GAZDAGSÁGA

1991. augusztus 20.

Milyen csodálatos lesz, ha majd minden keresztény testvérként élhet együtt! Mennyivel nagyobb lenne dicsőséged, ha mi alázatosan egyetlen oltár és egyetlen tabernákulum körül, egy szívvel, egy lélekkel és egy hangon dicsérnénk Téged... de amint én parancsodat követve az egység mellett teszek tanúságot, ők nem értenek meg és nem hisznek nekem. Mint malomkövet a földre dobnak.

Gyermekem, a Felkent a te Pásztorod, és Ő legelted téged, Ő nyit neked utat. Áldásaimba öltöztettelek. Most csupán azt kérem tőled, hogy add át a nemzeteknek azt a szeretetet, amelyet tőlem kaptál. Engedd meg, hogy igénybe vegyelek, kicsiny lélek!
  Abba tart téged karjai között.
  Én vagyok veled van.
Nézz rám, mit meg nem tennék érted... és te, te ki tudod-e mondani ugyanezeket a szavakat?

Igen, Uram.


Akkor most kelj fel, és folytasd a tanúságtételt! Futásodnak még nincs vége, de ne veszítsd el bátorságodat, melletted vagyok, hogy bátorítsam kicsi szívedet. Bokád az enyémhez van kötve, ajkam a füledre tapad, hogy megsúgjam és emlékeztesselek rá: nem vagy nagyobb isteni Mesterednél! Rád, aki csak tanítványom vagy, nem fogják-e ugyanazokat a jeleket nyomni, mint Mesteredre, az első vértanúra? Leányom, szeress engem, és én továbbra is kiárasztom rád Szentséges Szívem gazdagságát, mindazt a kincset, amit a ti időtökre tartottam fenn. Azt mondtam egyszer, hogy a végső időkben olyan műveket hozok létre, mint eddig még sohasem, olyan műveket, amelyek csodálkozásra késztetnek benneteket, és megmutatják Szentséges Szívem ragyogó dicsőségét. Megígértem, hogy teljesen és őszintén elétek tárom Szentséges Szívemet, hogy magamhoz édesgessem szíveteket, mert szavaim édesebbek a méznél.

Időben meg fog történni minden. Bízz bennem! Ne hagyd, hogy félrevezessenek, gyermekem! Adományom már kiállta a próbát. Megáldalak. A Bölcsesség folytatni fogja veled jó műveit.

1997. május 6.

Én Uram, én Kelyhem,
én Lakomám!
Jelenlétedben semmi sem hiányzik nekem.
Áldott legyen háromszorosan Szent Neved!

 

A porban feküdtem lent,
míg Szavad meg nem érintett
és életre nem keltett.

csókkal nyitottad ki szemem.
Majd látni kezdtem,
áttekintettem a csillagok magasságát
és szívembe fogadtam fenségedet.
Megláttam a láthatatlan Istent,
egészen körülvett és bennem volt,
kit azelõtt meg sem érinthettem!
Szájának Szava
feltárta az áthatolhatatlant,
és a bennem lakó Közbenjáró
a felhõkig emelte lelkemet.
Õvele és Õáltala
került teljes közösségbe Veled lelkem,
hogy eljussak Felséged mélységeibe.

Vassulám, eléd tártam szeretetemet.. 1 Nem vetted észre, miként vettelek körül szabadító énekekkel? Szeretnéd, ha elénekelném neked az egyiket?

Ó, igen! Azt szeretném, ha soha véget nem érõ éneket énekelnél nekem!

Elénekelem azt az éneket, ami az örökkévalóságig tart és mindannyiatokhoz szól. És te, kedvesem, légy a hárfám és lantom, kísérd énekemet! 2 Jöjj, jöjj és mondd lelkednek:

 

“Jézus az én megmentõm.” 3


Én vagyok a te Megmentõd. Látod, miként jövök a tömjén és a mirha édes illatával a szobádba?
Törékeny gyermekem! Ne járkálj többé vándorként, hanem engedd meg, hogy magamban hordozzalak!
Leld gyönyörûségedet jelenlétemben! Gyönyörködj Szívem gazdagságában te, akihez házassággal kötöttem hozzá magamat.
Királyi tanácsadód lettem. Szíved felvidítására idõnként meg fogok mutatkozni az emberek elõtt. 4
Ne kérdezd: “Ki az, ki olyan, mint a fényoszlop? 5
Mielõtt a hajnali szél felkel, mielõtt az árnyék elillan, jöjj közelebb Kedvesedhez és keress oltalmat karjaiban! Akkor lelked örvendezni fog ölelésének. Senki sem fogja megzavarni pihenésedet. Senki sem érinthet téged, míg Szívemben pihensz, mert gondosan õrizlek, én kedvesem. Senki sem merészel megzavarni téged, senki sem merészel közelíteni hozzád, amikor meglátják féltékeny szeretetem lángjának fényét szememben, mert féltékenyen õrizlek.
Miként Dávid király a zsoltárban, most én is õszintén felfedem féltékeny szeretetemet: “Te olajjal kened meg fejemet.”
Kezemben a Szívemmel mondom: Tiszteletet nyújtok neked, menyasszonyom. Újból felkenem fejedet olajjal, mert kedvemért vállaltad a nehézségeket és az üldöztetést.
Takarja be fejedet ez az olaj, szeretett gyermekem, és gyógyítsa meg tökéletlenségeidet! Légy olyan tündöklõ és szépséges, mint a liliom a bogáncsok között, és hozz sok lelket Szívem menyegzõs szobájába!
Hadd örvendezzenek õk is énbennem és tanúsítsák magasztosságomat az eljövendõ napokban.
Akkor ujjongó énekekkel fogják áldani Szent Nevemet. Én pedig fel fogom szítani szeretetüket, hogy vágyakozzanak utánam. Szomjassá teszem õket, hogy csak az én Szívemet keressék..
Én mint király, aki királyi trónomon ülök teljes királyi díszben, arany és drágakövek csillogásában, jobb kezemben jogarral, elsõ és személyes gondomnak fogom tekinteni, hogy megõrizzem trónomat szívedben, hogy szíved továbbra is Királyod és Urad gazdagságával legyen ékes.
Ez a gazdagság abban áll, hogy ismersz engem háromságos dicsõségemben, hogy félsz engem, hogy kerülsz mindenfajta bûnt, és végül, hogy megteszed isteni akaratomat és mindazt, ami tetszik nekem, a te Istenednek.
Pihenj még karomban, útitársam, és engedd meg, hogy karomban hordozzalak! Engedd, hogy dédelgesselek és megcsókoljalak! Senki sem merészeli megzavarni pihenésedet, ha szemembe tekint. És ha valaki 6 olyan meggondolatlan lenne, hogy kihívjon engem, leheletem elsöpri õt és porrá zúzza.. 7
Jöjj, hadd szívja magába lelked a Bölcsesség titkait, hogy csak azzal az egy, igaz tudással dicsekedjen, amit én magam adtam neked. Örvendezzen lelked, hogy birtokol engem, az egyetlen Fiút, aki oly közel áll az Atya Szívéhez, amilyen közel csak lehetséges.
Lelked fogadja magába édességemet! Én, Jézus, vagyok a te Megmentõd és Szent Társad, aki énekel neked, aki veled van és elrejtõzik benned. Én vagyok az!
{Jn 18,6-8.}
Vassulám, vedd számba, mily sok ajándékot adtam neked! Nemcsak küldöttemnek, hanem drága menyasszonyomnak is jelöltelek. Örvendezz, akit Szavammal neveltelek, bölcsességemmel tanítottalak, Lelkemmel megajándékoztalak és akinek királyi Szívemmel kedveskedtem! Örvendezz és légy boldog, hogy én, Jézus vagyok a te Megmentõd! Emeld fel ezért szemedet, szeretett gyermekem, emeld fel szemedet és tekints Õrá, aki érted áldozta életét! Ne hallgass azokra, akik képtelenségeket beszélnek és tele vannak álnoksággal! Még nem találkoztak velem, és még nem is ismernek engem. Dicsõségem azonban felkelt feletted, és rajtad keresztül sok szívben.
Ez az én Szentséges Szívem rég megjövendölt gazdagsága, mely sok nemzetet fog visszahozni hozzám és udvaromba.
Emeld fel hát szemed és tekints a te dicsõséges Királyodra, a te gyengéd Szerelmedre! Az Õ ragyogását szemlélve te is ragyogni fogsz, mert Szívem gazdagsága tengerként fog kiáradni rád, hogy képes légy mûvemet készségesen folytatni. Felkentelek, hogy menj és hirdesd: meg fogom újítani teremtésemet, szeretett gyermekem, mert eljövetelem hamarosan bekövetkezik.
Most azonban, én és te, újból elmegyünk a nemzetekhez, elsõsorban oda, ahol több a pusztaság, mint az élet. Hadd frissítsem fel Szívemben erõdet, hadd adjam meg szívednek az én békémet! Amikor eljön az ideje, látni fognak újból mindkettõnket.
Lelkeket hódító gyõzelmeimet minden lépésemnél meg fogják éljenezni, és te, aki hozzám vagy kötve, sietni fogsz és nem lankadsz el, beszélni fogsz és nem epedsz el a szomjúságtól, állni fogsz és nem fáradsz bele.. Velem fogsz elõre haladni, lábad alig fogja érinteni a földet, míg én felemelem kezedet, hogy háromszorosan Szent Nevemben. megáldja népemet.
Megfogtam jobb kezedet, választott leányom, hogy legdrágább ruháimba öltöztesselek. Saját magammal foglak felruházni téged. Ha engem viselsz magadon mint ruházatot, nagy erõt kapsz a szenvedések idején. Ez a ruházat meg fog vigasztalni a nehézségekben és bajokban.
Kíséretül elküldöm hozzád Édesanyámat, hogy mindig melletted legyen. Jóságában segíteni fog neked, hogy eljuss Isten. félelmében a tökéletes szentségre.
Szerezz nekem most örömet és fogadd szavaimat szívedbe, hogy bármit teszel, azt méltósággal és tisztelettel tedd, mert téged a királyok Királya jelölt küldöttévé. Ha valaki megkérdezi: “Ki ennek az éneknek a szerzõje?” Így válaszolj: Az a Szerzõje, aki a dicsõséges magasságokban lakozik, az, aki háromságos Szentségében életet lehelt beléd. Az szerezte, aki így szólt a szamáriai asszonyhoz: “Az a víz, amelyet én adok, örök életre szökõ vízforrás lesz benned.”
{Jn 4,14.} Én vagyok az, aki megszólítom a kiszáradt csontokat: “Száraz csontok, halljátok az Ige szavát, teljetek el lélegzetemmel, és keljetek életre!”
Mondd nekik, nõvérem és kedvesem: “Ennek az éneknek az a Szerzõje, akiben az örökkévalóság alatt élni fogtok, ha követitek Õt.” Lélegzet az én lélegzetembõl, szemem lángja, ne fáradj bele az írásba, hanem tartsd füledet keblemre tapasztva! Még a tiszteletemre adott ünnepélyek sem közelíthetik meg és nem múlhatják fölül azokat a drága pillanatokat, amikor veled vagyok, és te könyvként megnyílsz felém, hogy rád írjam szeretethimnuszomat. Dicsõsége teljességében fogja felfedni az ismeretlenek elõtt e szeretethimnuszt Õ, az Ismeretlen. 8 Mert én, az Úr, nem vetem el az emberiséget és kegyeim nem múlnak el. Az ismeretlen nagy örömmel így fog kiáltani: “Jézus az én Megmentõm!”
Isten a te Barátod, Vassulám, Õ, aki mindent ismer, Õ a te Barátod. A te õszinte és hûséges Barátod, akit meghívtál asztalodhoz. Mondd el a nemzeteknek, hogy õk is megtudják, ki az, aki most ajtójuk elõtt áll és zörget. Ha meghallanak és kinyitják ajtajukat, bemegyek hozzájuk, velük eszem, õk pedig énvelem.
Majd amikor eljön az idõ, én is kegyes leszek hozzájuk és meghívom õket, hogy üljenek mellém trónomon az égben.

Uram, Te hatalmas, dicsõséges, csodálatosan erõs és legyõzhetetlen vagy. Bárcsak egész teremtésed õszintén szolgálna Téged!

Atyám és én lakóhelyet készítettünk magunknak benned irántam való szereteted miatt… 9
Ó, Vassula, még sok mindent kell elmondanom neked, de most itt az idõ, hogy más feladataid után nézz. Veled vagyok és örömet szerez nekem, hogy ellátod munkádat családod körében. Szemem születésedtõl kezdve egész gyermekkorodban szüntelenül örömmel tekintett rád, szeretett gyermekem, akit Szentséges Szívem arra választott, hogy egy napon fa legyen belõle. Leánya a Fiúnak, szeretlek. 10
Engem, az egyetlen igaz Istent ismerni örök életet jelent. Jöjj!.


1 Jézus kezének mozdulatával is hangsúlyozta szavait. Két kezét felemelte, mintha vinne valamit, majd lassan leeresztette, mintha gyengéden letenné.
2 Jézus szeretetüzenetei énekek. Isten Szava oly szépséges, hogy énekké válik a lélek számára.
3 Ez a címe Jézus énekének.
4 Amikor Krisztus helyemben megjelenik, teljesen eltakarja arcomat. Sokan tanúsították ezt a jelenséget.
5 Egyik éjjel, amikor teljes sötétség volt a szobámban, két ragyogó fényoszlopot vettem észre magam mellett. Olyanok voltak, mint a napfényben tündöklõ tükör, de nem bántották a szemet. Megijedtem, majd azt hallottam: “Ne félj!”, és eltûnt a jelenség.
6 Megértettem, hogy a gonosz betolakodókra vonatkozik.
7 Volt egy árnyalatnyi humor Jézus hangjában, amikor ezt mondta.
8 Azok elõtt, akiket nem ismerünk, vagy még nem találkoztunk velük.
9 megértettem hogy ez azt is jelentheti: “Eljegyeztünk magunknak téged.”}
10 A Vassiliki név királylányt is jelent. Amikor Jézus így szólított meg engem, megértettem, hogy jelképes formában mondta ki nevemet, mivel Õ a Király.