Teljesen Isten akaratában maradni

Kedveseim, mily kifürkészhetetlenek a Szentháromság tervei. Mindig felismerhettek belőle annyit, amennyit fel tudtok dolgozni a ti életetekre lebontva. Milyen hosszú az út a terv felismerésére, mely előttetek bontakozik! Szemetek előtt zajlik minden, csak fel kell, hogy tudjátok ismerni. Az események segítenek felismerni, hogy milyen irányban kell haladnotok, hogy teljesen Isten akaratában maradjatok. Ha szívetek tiszta és nyitott, akkor képesek lesztek gazdagon befogadni mindent, ami fontos számotokra! Mégsem az események számítanak elsősorban, hanem ahogy azokat felajánljátok a Szentháromságnak. Tehát minden az átadáson múlik, és a szándék tisztaságán.

2011. 08. 30.                               Anna Terézia

http://engeszteles.bocsajozsef.hu/lelkielet/teljesen-isten-akarataban-maradni

A felajánlott napi kis áldozatok értéke

Kedveseim, amikor meghozzátok a mindennapi kis áldozataitokat és azt felajánljátok a Szentháromságnak a lelkek javára, akkor a legnagyobb cselekedeteket viszitek végbe. Hatalmas, nagy dolog ezt a szeretet-áldozatot meghozni minden nap. A legtöbb lélek megmenekülését ezekkel a felajánlásokkal tudjátok kieszközölni. Bárcsak minél többen megértenétek ennek a fontosságát, és nem kételkednétek ennek a jótékony hatásában. Nem kell, hogy lássátok és tapasztaljátok, mikor és milyen fontos áldozatot hoztok a lelkekért. Csak az a fontos, hogy megtegyétek zokszó nélkül. Legyetek boldogok, hogy így is segíthettek a rászorulókon. A Szentháromság már a jó szándékotokat is elfogadja, ha az szívetek mélyéből fakad. Ezért tegyetek meg mindent, amit csak megtehettek!

2013. 08. 25. Anna Terézia

http://engesztelok.hu/lelkielet/2013-10-06-15-36-49

 

A magyar himnusz kegyelme

2018. 08. 20, Hétfő

 

Isten megmutatta, hogy a magyarok a himnusz alatt milyen nagy kegyelemben részesülnek. Láttam, hogy az égbolt megnyílt és a Mennyei Atya kegyelmeket árasztott a magyar népre, miközben a Sátán ereje meggyengült. Olyan a magyar himnusz imája, mint amikor a zsidó nép felkiáltott Istenhez  a szenvedés és a megpróbáltatás során. A nép felkiáltására Isten mindig választ küldött közvetítőin keresztül. Hallottam, ahogyan Jézus ezt mondja:

 

“A magyar himnusz kedves előttem, mert Atyámat dicsőiti mindenekfölött. Himnuszotok egy egységes imát jelent, melyben jelen van a könyörgés és a bűnbánat gyakorlása is.  Őseitek ismerték a keresztény hitet és nem szégyellték azt mások előtt megvallani, mert tudták, hogy az ellenségeik felett aratott győzelmüket Istennek köszönhették. Ha szívből éneklitek ezt az imát, akkor Isten kegyelme benneteket is át fog járni, amely erősíti a haza iránti szeretetet.”

Mária Magdolna

Ez a nektek adott Szeretet-himnusz mindnyájatokat bűnbánatra fog indít

 

2014. augusztus 4.

Én papom[1]! Ne inogj meg, lépj a nyomomba, így nem fogsz eltévedni… Akkor Jelenlétem nem csak lelkesedést, harmóniát és örömet fog ébreszteni a szívedben, hanem ennél sokkal többet. Fel fogod felfedezni kegyelmem gazdagságát. Sok misztériumomat fogod megtapasztalni: az emberi természet átistenül. Ami ma értéktelen[2], azt Én angyalivá, magasztos és minden földi szépséget meghaladó képmásommá tudom tökéletesíteni.

Hallgass meg: a szőlővesszők a szőlőtőtől kapják az életüket, és az életnedv tartja őket életben, hogy gyümölcsöt teremjenek. Érted? Most is táplállak téged és másokat, hogy megteremjétek gyümölcseiteket. Én Téged választottalak, aki értéktelen voltál, de akit átalakítottam és meggyógyítottam, hogy gyümölcstermővé válj a dicsőségemre. Gyenge voltál, de növekedésed érdekében, és az Atya nagyobb dicsőségére bőséges kegyelemben részesített téged Bölcsességem.

A küldetés, melyet kifejezetten neked adtam, Vassula, nem könnyű, de mondom neked, szeretettel dobog érted a szívem. Mert megfigyeltem, hogy gyengeséged és szegénységed ellenére mennyire Belém helyezed a teljes bizalmadat. Nekem nincs szükségem tökéletességre; mindössze egy szelíd, osztatlan, bűnbánó és készséges szívet kérek, aki nem csak gyönyörködni akar a Jelenlétemben, hanem kész megtenni az akaratomat is. Aki készen áll arra, hogy áldozatul essen, és feláldozza magát az Egyházamért. Viszonzásképpen te most, és a jövőben is élvezni fogod a társaságomat, ami erőt ad ahhoz, hogy szembe tudj nézni a megpróbáltatásokkal. Ez a nektek adott Szeretet-himnusz mindnyájatokat bűnbánatra fog indítani lelki átalakulás és a Velem való egyesülés által. Ha visszatértek Hozzám, az jelenti a tökéletes beteljesedést, mert akkor Én a tiétek, ti pedig az Enyémek lesztek.

Hitvese, Szent Társa leszek az ilyen léleknek, aki mély békében fogja élvezni a bensőséges és isteni szeretetünket. Ez lesz a jutalma ennek a léleknek, amiért Engem szolgál. Én, Jézus, a legédesebb hitves vagyok, aki ismeri az Ő menyasszonyának vágyát, hogy boldogan lásson színről-színre az örök életben. Mennyire igaza van az Írásnak, amikor azt mondja: „A szeretet és a hűség találkoznak, az igazságosság és a béke csókot vált. A földből kisarjad a hűség, az égből igazságosság tekint le.” (Zsolt 85, 11-12)

Én boldogságot adományozok. Olyan ajándékokat adok neked, amilyeneket soha egyetlen teremtmény sem tudna neked adni, oly nagyon szeretett Kedvesem! Olyan csodákat fogok művelni, Én mirhám, amilyeneket Én, az Isten, egyetlen szóval véghez tudok vinni. Imádj Engem, Istenedet, mert Én vagyok a te menedéked. Meg fogom bízni angyalaimat, hogy őrködjenek feletted, bárhová mész a Nevemben. Emlékeztesd népemet, miként mentem meg a lelkeket, ha Nevemért kiáltanak! Vassula, Én, Jézus Krisztus, Isten Fia és Megváltó, megáldalak téged. IC

 

 

[1] 1Pt 2,5 és 9-10 „Ti azonban választott nemzetség, királyi papság vagytok…”

[2] értéktelen lélek

http://ichtys.hu/index.php/150-2014-augusztus-4

VIRRASSZATOK, ÉS IMÁDKOZZATOK, HOGY KÍSÉRTÉSBE NE ESSETEK!

1990. augusztus

Uram?

Én vagyok. Vassulám, boldog vagy-e, hogy ily módon együtt lehetsz velem?

Ó, igen, Uram! Dicséret legyen Nevednek!

Imádkozz többet! Ez a tanácsom. Állandóan imátokra várok. Áldásom van rajtatok szüntelen.

(Jézus megkért, hogy találomra nyissam ki a Szent Bibliát, és írjam le, amit megmutat nekem.)


Virrasszatok, és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek.1

A te rendíthetetlen erődre van szükségem.

Hallgass rám! Imádkozz! Ne aludj!

Rád nézhetek elmélkedés közben?

Imádkozz!

(Imádkoztam.)

Újból imádkozz hozzám!

Hangold rá lelkemet a Te Lelkedre! Ámen.

(Jézus gyorsan megadta nekem az ima kezdetét, azt, amelyet Ő választott. Azt hiszem, régebben diktálta nekem.)

Gyermekem, kedvesem, mit meg nem tennék érted! Felneveltelek, és most ismerd fel, kihez tartozol! Légy boldog!

Ez több mint boldogság!

Akkor mutasd ki! Kinyitom szájadat, és beszélni fogsz.

(E szavak tolultak ajkamra:)

Ejtsd el a rókákat
2, amelyek kipusztítják éppen virágzó szőlőskertjeidet!

Hamarosan leszáll egy dicsőséges trón! Felfedem rejtekhelyüket, és eltűnnek, megsemmisülnek. Hamarosan eljön a leszámolás ideje, csak várj és figyelj!... Bőséges táplálékkal fogom felfrissíteni a földet, és csupa jóval töltöm el maradékomat. Örökké tartó szeretettel szeretlek benneteket, és kitartok irántatok érzett szeretetemben.

Engedd meg nekem, te, aki soraimat olvasod, hogy neveljelek. Ha elfogadod tanításomat, visszahozlak magamhoz, örökbe fogadlak, és megtanítalak törvényemre. Megvigasztallak, ahogyan az anya vigasztalja gyermekét. A Szeretet szeretetet kér.
Vassula, szerezz nekem örömet! Imádkozd a Hiszekegyet, és közben nézz rám!


Igen, Uram.

Figyelek.

(Imádkoztam.)

Helyes! Jöjj! Mi ketten?

Igen Uram, mi ketten.


Rhodos, 1990. augusztus 4.

Virágom, béke legyen veled!
A tűz és az igazságosság hamarosan leszáll - az Ecclesia új életre kel, a Föld lángba borul.1 Máté 26,41
2 A szabadkőműveseket.

Mennyei Atya szavai arról, hogy kik a lelki szegények

2010. 08.11.  Mennyei Atya: Kik a lelki szegények?
Én: Édes Jézusom, szeretlek. Tégy engem békéd eszközévé. Mennyei Atyám! Köszönöm, hogy Te a világ Ura és Teremtője lehajolsz hozzánk kicsinyekhez, és tanítani fogsz minket.
Szentlélek Isten! Jöjj, segíts, hogy akadály nélkül tudjam közvetíteni a Mennyei Atya bölcs szavait.
Mennyei Atya: Drága Engesztelő Gyermekeim! Ma egy kevésbé ismert és nehezen érthető fogalmat akarok nektek elmagyarázni: A LELKI SZEGÉNYSÉGET. Ezzel a kifejezéssel a Szentírásban találkozhattok. Máté evangéliumában, a hegyi beszédben. Jézus a Genezáreti tavat környékező hegyek egyikére vitte a sokaságot, akik hallgatták Őt. A 8 boldogsággal forradalmian új dolgokat mondott.
Így kezdte:
  1. Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.
  2. Boldogok, akik szomorúak, mert majd megvigasztalják őket.
  3. Boldogok, akik szomorúak, mert övék lesz a föld.
  4. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele.
  5. Boldogok, az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak.
  6. Boldogok, a tisztaszívűek, mert majd meglátják az Istent.
  7. Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket.
  8. Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a Mennyek Országa.
Hogy az emberek mennyire tájékozatlanok a lelki szegénység fogalmát illetően, arra egy példát szeretnék elmondani nektek. Az egyik vasárnapi szentmisén a 8 boldogságról szólt az evangélium, de kivételesen szentbeszéd nem követte, mert helyette egy hosszú püspöki körlevelet olvastak fel. A miséről kijövet két asszony beszélget. Atyai szívem megdobbant, mert ritkán látok olyat, hogy az utcán hazafelé az evangéliumról beszélgessenek. Mert bizony a legtöbbször a főzésről, a kapálásról, a politikáról, a családról, gyermekekről esik szó, tehát a földi dolgokról. De most Zsuzsi és Erzsi a 8 boldogságról elmélkedtek egymás közt.
Erzsi így szól:
- Tudod Zsuzsikám, azt értem, hogy miért lesznek a Mennyben boldogok a szomorúak, mert ott már nem bántja őket senki és ott már nem kell siratniuk saját bűneiket és másokét. Azt is értem, hogy a mennyben már nem lesz igazságtalanság. Az is helyén való, hogy aki embertársaival irgalmas, ahhoz Isten is irgalmas lesz. Azt is értem, hogy a tisztaszívűek, akik betartják a tízparancsolatot, azok üdvözülnek, hogy a békességben élő, szelíd emberek elnyerik jutalmukat, és akiket Jézus nevéért üldöznek, azoké a Mennyország. Egyet viszont nem értek: Kik a lélekben szegények? A jó emberekre azt szokták mondani, hogy nagylelkű. Hát ez nem azt jelenti, hogy tele van lelki érdemekkel, lelki kincsekkel? Tehát gazdag a lelke? Hát nem az ilyen érdemli meg a Mennyországot? Az nyilvánvaló, hogy vannak szegények és gazdagok a vagyonuk szerint. De hogy léteznek lélekben szegények, azt nem értem.
Zsuzsi így válaszol:
- Én voltam egyszer egy lelkigyakorlaton és ott éppen erről a kifejezésről volt szó. Azóta értem, mi a lelki szegénység. A lélekben szegény, aki teljesen kiüresítette magát. Semmit sem törődik az anyagiakkal, semmi földi dologhoz nem ragaszkodik, minden teremtménytől elszakad, sőt önmagától is. Megszűnik benne minden helytelen önszeretet.
Drága Engesztelőim! Maradjunk még ennél a példánál. Mikor lesz Erzsiből lelki szegény? Ha kiveszi a bankból a takarékbetétkönyvét és szétosztja a szegények között? Nem. Ugyanis ezzel csak a feleslegét adta oda. És ha elajándékozza az autóját és a balatoni villáját? Nem. Mert ezekkel csak a luxustól mondott le. Vagy akkor lesz Erzsi lélekben szegény, ha minden értékét, házát, földjét, élelmiszerét odaadja? Még mindig nem. Ha lelki szegény akar lenni, el kell szakítania a hasznos baráti kapcsolatait is, meg kell szüntetni teljesen önmaga helytelen szeretetét. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy elfordul az emberektől, és nem szereti őket, mert akkor ellentmond a 10 parancsolatnak. Ellenkezőleg. Annyira szeretnie kell az embereket, mint önmagát. Ezért a szeretetért semmi viszonzást nem kell várni. Miután Erzsi mindenről lemondott, mindent megtett, amit kellett, érezze úgy, hogy semmit sem tett, amiért mások becsülhetnék, és haszontalan szolgának hirdesse magát. Így valóban szegény és lélekben mezítelen lett és elmondhatja a prófétával: Magányos és szegény vagyok én. De senki sem gazdagabb, hatalmasabb és szabadabb annál, aki el tudja hagyni önmagát és mindenét, és vállalni tudja a legutolsó helyet.
Drága Gyermekeim! Számotokra, akiket különböző élethelyzetekbe állítottam, család, valami hivatás, teljesítenetek kell az állapotbeli kötelességeiteket, nem hagyhatjátok magára családotokat, nem maradhattok fedél nélkül, hanem e kötelezettségeken belül ki kell üresíteni lelketeket minden földhöz tapadtságtól, nem szabad semmihez, főként az anyagiakhoz ragaszkodni, mentesnek kell lenni minden szenvedélytől. Mit jelent ez konkrétan a mai kor emberének? Azt jelenti, hogy nem lehetsz rabja a pénzhajhászásnak, a túlzott munkának, a hajszoltságnak. Nem viheted túlzásba a tv nézést, internetezést, szerencsejátékokat, cigarettázást, kávézást, szeszesital fogyasztást, az ínyenckedést. Aki lelki fejlődésére fekteti a fő súlyt, imádkozik, áldozatokat hoz, önmegtagadásokat végez, mérsékletesen él, tekintetét az égre emeli és nem elsősorban a földi dolgok fontosak számára, az a LELKI SZEGÉNYEK közé tartozik.
Tehát összefoglalva, nem szabad abba a félreértésbe esnetek, hogy azt hiszitek, a lelki szegényeknek azért üres a lelke, mert nincsenek benne erények. Ellenkezőleg. Telve vannak erénnyel, de lelkük azért üres, mert minden földi dolgot eltávolítanak belőle és Jézus Krisztus lakik bennük, Ő lelkük királya. Semmi kacat, semmi szemét, semmi gaz nem gátolja Jézust, hogy lelkük kertjét teleültesse az erények színes virágaival. Az ilyeneké a Mennyek Országa.
Kicsinyeim! Ti is legyetek mindnyájan lelki szegények! Fosszátok meg lelketeket a fölösleges földi dolgoktól, hogy Szent Fiam tiszta, tágas, kényelmes lakást vehessen bennetek. Oly kevés az igazán lelki szegény a Földön. Nézzétek csak felemelt kezemet! Mutatok nektek egy sötét színezetű földgolyót. Egy vékony fényes vonal fut körbe rajta: ez mutatja a Föld lakosságának parányi részét, akik lélekben szegény gyermekeim.
Megáldalak titeket végtelen atyai szeretetemmel a lelki szegénység kegyelmével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.