AZ ÉLETSZENTSÉG NEM BONTAKOZIK KI EGY NAP ALATT

1989. december 16.

Béke legyen veled! Az életszentség nem bontakozik ki egy nap alatt. Ki kell tartanod ezen az akadályokkal és kis keresztekkel teli úton! Ne menj el tõlem! Folytatnád? Tovább jönnél velem ezen az úton egész végig?

Nem hagylak elmenni, Uram, segíts, nehogy elengedjem ruhádat, amibe kapaszkodtam.

Keresztembe kapaszkodj, és keresztem a tökéletességre visz téged. Közeledben vagyok, egyesültem veled. Imádkozz, Vassulám, mivel a szeretetbõl elsõsorban hûség származik. Én, az Úr átitattalak szeretetemmel. Minden lelket arra kérek, jöjjön, és vesse magát a szeretet óceánjába, hogy belemerüljön és átérezze ezt a szeretetet . Én, Jézus minden embert szeretek, térjetek be Szentséges Szívembe, arra vágyom, hogy mélységeibe rejtselek, hogy mindörökre oda rejtselek, és egyedül csak magamnak õrizzelek meg benneteket. Virágom, szeress engem, szeress, imádj, imádj, és a többit én magam teszem meg. Tanulj meg így beszélni: “Jézusom, tedd pihenõhelyeddé szívemet! Jöjj Uram, és pihenj meg benne!

KI LENNE KÉSZ LEMONDANI ÉRDEKEIRÕL ÉRTEM?

1992. március 30.

Gyengédséged és végtelen irgalmad miatt naphosszat utánad vágyakozom Uram, az irántad érzett szeretettõl naphosszat utánad epedek, Istenem!
Megmutattad szeretetedet, és ezért még inkább
Hozzád kiált lelkem, hogy megments.
Házad után vágyakozom, ahol Te élsz.
Szent udvarod után vágyakozom.
Mondd meg hát Uram, mit remélhetek?
Számításba veszed törékenységemet?
Ó szabadíts meg engem minden bûnömtõl,
bírálj el újból!
Minden reményem Benned van, Istenem!
Amen.
Ó Vassulám, légy vigasztalóm! Én, Jézus megáldalak téged. Ne félj gyermekem! Én vagyok a Hûséges, és melletted vagyok. Gyermekem, szeretetemben megvizsgáltam hitedet, és dicsõítést kaptam. Nem vagyok idegen már neked, engedd meg ezért, hogy ismét Sebeimbe vigyelek! Ne félj! Általad fogom dicsõségemet kinyilvánítani, és az emberek megtudják, mennyire szenvedtem. Jöjj, közeledj hozzám! Szeretetem tüze kitör Szentséges Szívembõl, és ha megengeded, meglátogatlak ily módon és élõ fáklyává teszlek.
  Te arra vagy hivatva, hogy tisztelj engem és vezess lelkeket hozzám, hogy magamba fogadhassam õket. A világosság edényeivé teszem õket, tündöklõ lánggá, amely soha meg nem szûnik, el nem gyengül, és amelyet soha sem lehet eloltani. Ó kicsim, Szívem minden rostja szeretetért, békéért, egységért kiált.
  Én vagyok a te Szent Társad, teremtés, a te leghûségesebb Barátod, aki nappal és éjjel hív asztalomhoz. Szüntelenül barátságodért könyörgök, hogy megmentselek...
  Atyám tüzet tart készen e nemzedék bûnei miatt, és mint vihar hirtelen fog rátok törni. Az emberek így beszélnek: "Békét kötünk", de szívük háborút akar ellenem és a menny erõi ellen. Szélviharként jövök, hogy ítéletet tartsak ez istentelen nemzedék felett. Hurrikánként fújok rátok és szétszórlak, mint a pelyvát.

Uram, mi lesz azokkal, akik szeretnek Téged? Mi lesz áldozataiddal? Kell, hogy legyen néhány ember, aki szeret Téged. Vannak néhányan, Királyom, akik nem hagytak el Téged, hogy a hamis isteneket vagy a vadállatot szolgálják.

Tedd mérlegre õket! Nézd meg, melyik rész nehezebb a kettõ közül! Mind a mai napig sokan vannak, akik nem ismernek sem bûnbánatot, sem félelmet. Kész vagyok mindannyiatoknak irgalmat adni igazságosságom elõtt. Kész vagyok mindenkinek olyan szívet adni, amelyben a szeretet lelke lakik, de még több áldozatot vállaló lélek-re van szükségem, áldozatot vállaló szeretetre van szükségem! Hányan készek áldozatot vállalni? Hányan készek felajánlani magukat nekem, hogy feszületté tegyem õket? Ki hallja meg kérlelésemet? Hányan készek békeszeretõvé válni és olyan magokat szórni, amelyek a tisztaságban teremnek gyümölcsöt? Ki tud visszatérésemig tisztán megmaradni ebben a világban? Ki siet hozzám, hogy meghallgasson? Jóságos vagyok és könyörületes, de igen kevesen akarnak egységben lenni velem. Ki adná fel indítékait az én indítékaimért? Ki lenne kész lemondani érdekeirõl értem? Ki keresi azt, amit legkevésbé keresnek ebben a világban? Ki viselné szeretettel
keresztemet,
és ki lenne kész azt keresni, amit legkevésbé keresnek közöttetek, ki keresi a Szeretetet?
  Jöjj, imádkozz a világ megtéréséért!

TANÍTÁSOM MINDEN EMBERHEZ SZÓL

1994. december 16.

Az én békémet adom neked. Soha ne ereszd el ruhámat, kapaszkodj a szélébe!... Lelkem erõt, kitartást, bátorságot és lángot ad, hogy lángra gyújts más szíveket. Mondom neked: Nem hagyom el azt, aki dicsõít engem, nem veszem semmibe azt, aki megöntözi a kiszáradt földet. Szívem túl érzékeny és tiszta ahhoz, hogy meg ne hatódjon. Jóakaratom úgy vigyáz rátok, mint az anya, mint az apa. Figyelemmel kísérem viselkedéseteket. Szeretlek. Ne kételkedj szeretetemben! Te az én tanítványom vagy, és én a Tanítód.

Nemcsak azért tanítottalak, hogy egyedül téged oktassalak. Tanításom minden emberhez szól. A Bölcsesség a te Szent Társad. Az Ecclesia újból életre fog kelni. Ne hagyd abba az írást! Kezem vezetni fogja kezedet, és hangomat sokan fogják hallani, mert ez az én akaratom, és meg fog valósulni. És te, leányom, szeress engem, akarj engem, és írj! Légy a visszhangom! Tedd meg, ami tõled telik, a többit én teszem meg.

KIRÁLYOD VAN ITT

Mexikó, 1992. július 3.

Szent Istenetek vagyok. Azért jövök el a mennybõl, hogy mindannyiatokat átitassalak szeretetem harmatával. Ó, bárcsak elfordulna az emberiség szíve a gonoszságtól! Szeretetem hatalmas jeleit adom nektek, de ki az, aki elismeri szeretetemet? Mexikó! Királyod van itt, hogy karjába vegyen!

Itt vagyok,

lehajolok hozzátok, és fületekbe súgom, hogy mennyire szeretlek benneteket. Nem értettétek meg, hogy a mi két Szívünk gondoskodott rólatok? A mi két Szívünk van itt, hogy otthonotokba költözzenek és megvédjenek benneteket a Sátán vad haragjától. Ma méginkább hívom nemzeteteket, mint valaha, hogy fordítsátok szíveteket felém, a ti Uratok felé! Közületek minden kicsinyem igen értékes számomra. Jöjjetek! Jöjjetek, és szeressetek! Nedvesítsétek meg kiszáradt ajkamat szeretetetekkel! Meggyógyítok minden hûtlenséget nemzetetekben, és Királyotok pihenést nyújt nektek. Mindegyikõtöket megáldom és Szívembõl mondom nektek:

A szeretet szeret benneteket,
legyetek egyek az én szeretetemben!

SZENTLELKEM JELEN LESZ!

Belfast, 1991. március 10.

Közvetlenül a Szent Brigitta egyházközség termében tartandó találkozó elõtt:

Vassulám, viselkedj most elõttem úgy, ahogyan Király elõtt szokás! Dicsõíts azzal, hogy szolgálsz nekem! Enyéim meg fogják ismerni hangomat, hívni fogom õket, és õk jönni fognak.

Uram, erõm, erõdöm, menedékem, világosságom és életem! Itt vagyok, hogy megtegyem akaratodat. Uram, kérlek add nekem erõdet, hogy újból megdicsõíthessem Nevedet! Légy JELEN közöttük, nyisd meg szívüket, hogy befogadják Szentlelkedet!


Erõsen JELEN leszek leányom. Szentlelkem JELEN lesz! Az igazságosság fog gyõzni ebben az országban. Én, az Úr, ráteszem kezemet erre az országra és éreztetem velük jelenlétemet. 1 Hallják meg mindazok, akiknek van fülük! Indulj most, kedvesem, melletted vagyok.1 Belsõ látomásban láttam, hogy az Úr keze megáldotta Írországot.

KÖZÜLETEK KINEK A SZÍVE ERÕSEBB A HALÁLNÁL?

1992. június 10.

Béke legyen veled! A Szeretet szeret téged. Virágom, figyelj és írj! Miként az az ember, aki meghívja barátait, hogy vele egyenek, úgy hívlak titeket imádkozni ma, és arra is meghívlak, hogy vegyetek részt szenvedésemben, örömömben és vágyaimban. Ti alig várjátok, hogy meghallgassatok, és csendben figyeljetek arra, amit mondok. De ó! ... Tudom, hogy mennyire szomjaznak egyesek közületek! Ezekben az idõkben még inkább kinyújtom felétek kezemet a magasból, hogy megmentselek a gonosz hatalmától, aki kész kioltani a bennetek megmaradt kis világosságot, és arra akar kényszeríteni, hogy éljetek sötétségben. Ne mondjátok ezért: "Senki sincs, aki megmentene, senki, aki pártomat fogná", ne mondjátok, hogy nem kaptok segítséget! A szívetekkel hívjatok segítségül engem, és repülve jövök hozzátok...

 

Én vagyok a ti Barátotok!

  Én vagyok az, aki titeket a legjobban szeret!
  Én vagyok a Hûséges. Arra tanítottalak benneteket, hogy ne vonjátok meg a jóságot senkitõl, aki kéri. Nem tennétek meg nekem, ha azt kérném, hogy szedjétek ki a töviseket, melyek Szívemet szúrják? Ezért van szükségem jóságos lelkekre! Ma méginkább szükségem van áldozatot vállaló lelkekre, mint valaha. Maradt-e még közöttetek érzõ lélek? Közületek ki helyez engem pecsétként szívére? Közületek kinek a szíve erõsebb a halálnál?
  Nem értetted még meg, hogy belebetegedtem az irántad érzett szeretetbe, nemzedék?
  Nyissátok meg számomra teljesen szíveteket, nõvérem, fivérem, szeretteim, mert szájam szárazabb a pergamennél a szeretet hiánya miatt. Hagyatkozzatok rám! Miért féltek átadni magatokat? Hiszen Szent Isteneteknek adjátok át magatokat, annak, akirõl azt mondjátok, hogy szeretitek. Adjátok nekem teljesen szíveteket és mennyországgá alakítom, hogy dicsõítsetek engem, a ti Királyotokat. Ajánljátok fel magatokat Szentséges Szívemnek és dicsõítsetek! Ti mindannyian az én házam népe vagytok, és nem kívánom, hogy bárki is elvesszen. Ha bennem maradtok, élni fogtok. Továbbra is ismertessétek meg, kis bárányaim, testvéreitekkel a Szentséges Szívemnek szóló felajánlást és az Édesanyátok Szeplõtelen Szívének szóló felajánlást! Megáldalak benneteket, és szeretetem sóhaját hagyom homlokotokon.


Szent Édesanyánk üzenete:

Szeretett gyermekeim! Tegyetek meg mindent, amit Jézus mond nektek! Adjatok hálát Nevének hûséges szeretetéért! Emeljétek Isten felé fejeteket és ragyogni fogtok. Szegény gyermekeim! A magasból letekintek városaitokra, amelyekben nincs nyugalom, és nagy a felfordulás. Körülnézek, de nem találok elég szeretetet és nagylelkûséget. Több imára van szükségem, több nagylelkûségre és szeretetre, hogy segíthessek rajtatok. Oly kevés lelket találok, aki támogat engem imáimban. Mondjatok le gonosz útjaitokról, és éljetek szentül! Szükségem van imátokra, miként a szomjas talajnak az esõre, hogy segíthessek rajtatok, és széppé tehesselek benneteket Fiam számára. Ne késlekedjetek! Az ellenség elszánta magát arra, hogy könyörtelenül és irgalmatlanul öljön, és továbbra is kiûzze az embereket saját országukból. Rettenetes dolgokat láttam a magasból, és Szívem összeszorult. De csak akkor tudom helyreállítani az országokat és visszaállítani a békét a testvérek között, ha éberen figyeltek imádságot kérõ könyörgéseimre és áldozatot kérõ felszólításaimra. Akkor nem lenne többé elvesztett gyermek és megszûnne az özvegység is. Fogadjátok most szívetekbe üzeneteinket! Ajánljátok fel magatokat Istennek! Õ kézenfog és nevel benneteket. Szent képmásának tükörképévé fog alakítani titeket. Vele meg fogjátok tanulni: A szenvedés isteni, a megalázottságnak enyhítõ hatása van Isten szemében, az engedelmesség tetszik Neki. Vágyakozzatok arra, amit leginkább elutasít ez a világ:

 

Az Õ keresztjére!

Megáldalak benneteket anyai szeretetemmel.

LÉLEK VAGYOK - IGAZ ÉLET ISTENBEN

1988. szeptember 24.Istenem?

Én vagyok. Emlékezz arra, hogy Lélek vagyok és mindent megosztok lelkeddel, amim van. Te és én egy vagyunk, a szeretet egységében összekötve, egymáshoz kötve a szeretetben, én a te Istened és te; az én kicsim. En,a te Teremtõd, és te, az éri teremtményem. Emlékeztesd azokat, akiknek szíve megkeményedett, hogy Szívem megszentel titeket. Tudasd velük; hogy még a névtelen embereket, az erkölcsteleneket, az érdemteleneket is meghívom. Átalakítom a kõszívûeket, és kiemelem õket a semmibõl. Váratlanul jövök a halottak közé, és mindannyiukat fel tudom támasztani. Nézz magadra Vassula, nincsenek érdemeid, nagy könyörületemben mégis felemeltelek. Most tudod, mit jelent az igaz élet Istenben. Én vagyok az Élet. Dicsõíts engem gyermekem, soha ne lázadj ellenem! Tartsd emlékezetedben tanításomat!

Uram?


Én vagyok.

Van valami, ami kellemetlenül érint. Valaki azt mondta, hogy én állandóan bûnben élek, mivel elváltam és újból házasságot kötöttem. Azt mondta, hogy az én állandó bûnöm kizárja annak lehetõségét, hogy Te adod ezt a kinyilatkoztatást; Istenem.


Mutatkozzék az az ember, aki bûn nélkül van! Jöjjön elém, és mutassa meg nekem arcát!

Igen Uram, segíts nekem! Nem tudom, mit feleljek ezekre a vádakra.


Ne válaszolj, jöjj gyorsan hozzám! Atyád vigyáz rád. Mi ketten gyermekem? _

Mindörökkön örökké! Amen!


A Bölcsesség szereti a gyermekeket.

ÉN, AZ ÚR, LÉLEK VAGYOK! MONDOTTAM, HOGY ÉN VAGYOK AZ EGYETLEN TÖRVÉNY

1993. március 9.

Maranatha! Jöjj!

Az én békémet adom neked. Közel vagyok, ajtótokban állok, szeretteim! Hallgassátok meg a fügefáról szóló példabeszédemet: Amikor az ága gyönge és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Így lesz veletek is, amikor mindezt látjátok: tudjátok meg, hogy közel vagyok, az ajtótokban állok. Azt a napot és azt az órát azonban senki sem ismeri, még a mennybéli angyalok sem, a Fiú sem, csak az Atya egyedül. 1

Teremtés! Mennyire vágytam arra, hogy egybegyûjtselek benneteket, ahogy a tyúk összegyûjti szárnya alatt csibéit, mégis oly sokan visszautasítjátok! Késõbb majd nem mondhatjátok, hogy nem próbáltalak minden módon egybegyûjteni benneteket Szentséges Szívemben, hogy megmondjam nektek, nem találtok nagyobb szeretetet az enyémnél. De ti továbbra is saját elgondolástok szerint tévelyegtek ebben a pusztaságban. Hamarosan eljövök hozzátok. Most egyik hírnököt küldöm a másik után, hogy kikiáltsák üzeneteimet. Legyetek ébren!

Uram, boldog vagyok, és tele vagyok örömmel. Maranatha!

Ne félj! Gyengéden gondoskodva õrködöm minden lélegzetvételed felett. Ezekben a böjti idõkben ezt mondom neked: Beszélj, galambom, beszélj és prófétálj! Ne törõdj vele, ha vádlóid megfigyelnek és hamisan ítélnek meg téged.Szeress, és légy türelmes! Mondd, gyermekem, ki lehet-e emelni egyetlen szót vagy mondatot a Szentírásból, vagyis szövegkörnyezetébõl, és azt elkülönítve vizsgálni?

Nem, Uram, mert úgy tûnhet, hogy ellentmond más szónak vagy mondatnak, amelyet Te mondtál.

Akkor ezekkel az üzenetekkel sem tehetik meg. Mondottam, hogy én vagyok az egyedüli Törvényhozó és Bíró 2 Vassula, szemed és szíved csak a láthatatlan dolgokat keresse! Az örök dicsõség a láthatatlan dolgokban van. Mennyire örvendezem a szegénységben és a gyengeségben! Tanuld meg, hogy a te üdvösségedre és a te szabadságodra szolgál mindaz a tanítás, amit adok neked, mert ahol Lelkem van, ott szabadság van. Én, az Úr, Lélek vagyok 3

Írd : 4

„Ha van érzéki test, van szellemi is, amint az Írás mondja: ,Ádám az elsõ ember élõ lénnyé lett’, az utolsó Ádám pedig éltetõ lélekké. De nem a szellemi az elsõ, hanem az érzéki, azután következik a szellemi. Az elsõ ember a földbõl való, földi; a második a mennybõl való, mennyei. Amilyen a földbõl való, olyanok a földiek is, s amilyen a mennybõl való, olyanok a mennyeiek is. Ezért, amint hordtuk a földi ember képét, úgy hordani fogjuk a mennyeinek képét is… test és vér nem örökölheti Isten országát, sem a romlandóság a romolhatatlanságot. Nézzétek, titokba avatlak titeket: Nem halunk meg ugyan mindnyájan, de mindnyájan elváltozunk, – hirtelen egy szempillantás alatt, a végsõ harsonaszóra. Megszólal a harsona, mire a holtak romlatlanságra támadnak fel, mi pedig elváltozunk. Ennek a romlandó testnek föl kell öltenie a romlatlanságot, ennek a halandónak a halhatatlanságot.

Mikor pedig a romlandó test romlatlanságba öltözik, s a halandó halhatatlanságba, akkor válik valóra az Írás szava:
,A gyõzelem elnyelte a halált,
Halál, hol a te gyõzelmed?
Halál, hol a te fullánkod?’

A halál fullánkja a bûn, a bûn ereje pedig a törvény. De Istennek hála! Õ segít minket gyõzelemre Urunk, Jézus Krisztus által” 5

Igen, megszabadítottalak benneteket a bûn és a halál törvényétõl. Jöjj! Maradj hûséges hozzám, míg véget ér futásod! Én, a te Teremtõd, veled együtt fogom befejezni. Ha velem vagy, nem kell félned. Ha velem vagy, tele lesz asztalod. Sohasem foglak elhagyni.


1 vö. Mt 24,32-36
2 vö. Jakab 4,12.
3 vö. Jn 4,24; 2 kor 3,18.
4 az Úr arra kért, hogy a Szentírásból másoljam le a következõ részt
5 1 Kor 15,45-57.

A SZERETET KEDVÉÉRT HIRDESD SZERETETTEL AZ EVANGÉLIUMOT!

1989. január 27.

Én, az Úr, szeretlek. Én vagyok életed alapja, és maradjon is így, mert én vagyok .
Maradj világosságomban! Azzal adj nekem elégtételt, hogy lelkeket hozol hozzám ! Dédelgess gyermeki szavaiddal! Soha ne hagyd abba az imádságot; légy mindig jelenlétem tudatában! Viselkedj elõttem úgy, mint egy király elõtt! Kínáld fel nekem a szeretet virágfüzéreit! Olyan imákat ajánlj fel nekem, amelyek tömjénfüstként érnek fel az égbe. Ajánlj fel nekem lelkeket, hogy megmentsem õket! Ajánld fel nekem õket, hogy Szentséges Szívem tüzébe merítsem õket! A szeretet tûzhelyének élõ fáklyáivá akarom õket tenni. Tisztelj engem, és hirdesd az Evangéliumot, szeretettel a Szeretetért ! Jöjj, dicsérj engem!

Dicsértessék az Úr, amiért rátekintett a nyomorúságra és felemelt engem. Dicsértessék az Úr, mert életre keltett a halottak közül! Dicsõség Istennek, hogy leszállt és hozzánk hajolt, hogy megmentsen a gonosztól. Aldott legyen az Úr, amiért könyörületes gyermekei iránt.

Belõlem táplálkozz, jöjj! Mi ketten?

Igen, Uram.

Énekeld a világnak szeretet-himnuszomat!

2016. július 1.

 

Szeretlek Jahve, Zsoltárom, Megmentőm és Sziklám. Oltalmam és Megváltóm.

Vassula, Szívembe rejtettem szavaidat. Ne feledd, hogy atyai irgalmam miatt írtam elő számodra utadat, hogy gyógyítsd e nemzedéket. Valóban Sziklád és Zsoltárod vagyok, sőt több, mert egyetlen Szavammal teremtettem az eget és a földet. Tudd, hogy az egész világmindenség a dicsőségemet hirdeti azáltal, hogy a tőlem kapott tökéletes törvényt követi.

Tágítsd ki szívedet, gyermekem! Adj helyet Szentségemnek, és övezd fel magad az én erőmmel! Felkentük téged a küldetésre[1]. Énekeld hát szeretet-himnuszomat a világnak! Tégy bizonyságot Szeretetemről, melyet az emberiség iránt érzek! Mondd meg nekik, hogy én, Jahve, egészen lehajoltam az égből, a trónomról, hogy mindnyájatokhoz eljöjjek és köztetek legyek. Megmentő segítségemet ingyen adom.

Ma, napjaitokban irgalommal vezetem nemzedéketeket, örökké tartó áldást adományozva nektek. Értitek? Megismertetem veletek utaimat, bölcsességemmel megtanítalak benneteket ösvényeimen haladni, és útjelzőként minden kereszteződésbe angyalokat állítok, akik hozzám, az Igazsághoz vezetnek benneteket, hogy imádjatok engem az Igazságban. Én pedig viszonzásképpen új szívet teremtek bennetek. Légy boldog, leányom, és szüntelenül imádkozz! Lásd el mindennapi házimunkádat, és soha ne feledkezz meg jelenlétemről![1] a Szentháromság
Source: http://ichtys.hu/index.php/120-2016-julius-1

 

http://ichtys.hu/index.php/120-2016-julius-1

Aki himnuszokat énekel neked, egy és ugyanaz, mint aki a mindenséget teremtette!

2006. április 24.


Ó Uram, mily dicsőséges a Te Neved

az egész világmindenségben!

Kicsoda hozzád képest az ember, aki semmi egyéb,

mint por és hamu, de Te mégis gondját viseled?

 

Kik vagyunk mi, és ki vagyok én, aki miatt

leereszkedtél Dicsőségedből és Ragyogásodból

hogy meglátogass engem?

 

Kicsit alacsonyabb rendűnek teremtettél minket Angyalaidnál,

becsülettel és dicsőséggel ruháztál fel minket.

Megtöltötted lelkemet isteni tanításoddal,

és szívemből jó hír tör elő.

Terelgettél engem…

Nyelvemet gyors írnok hallható tollává tetted.

Dicsőítem az Egyet, aki megteremtett engem és mindeneket….

Ne félj! Lakóhelyet készítettünk magunknak benned! Csakugyan írótollammá formáltalak, hogy közléseimet írásba foglald. Közléseimet, melyekre emlékezni fog az összes eljövendő nemzedék. Kegyelmet öntöttem ajkadra, hogy tisztelettel tudd hirdetni nevemet. Felkentelek a boldogság olajával, ne engedd, hogy megtévedjen a szíved, inkább engedd, hogy az enyém legyen!  Ne feledd, hogy a végén én győzök. -

Nem könnyű az út, amit neked választottam, de ne félj! Ne tántorogj meg, mert én vagyok az Úr, és királyi kormánypálcám igazságos pálca. Igazságosan emelem fel vagy engedem le. Mindazokat, akiket kiválasztottam és olajjal felkenve megáldottam, próbára teszem, mint az ezüstöt.  Tűzpróbának vetem alá őket, hogy méltóvá tegyem ajkaikat Szavam hirdetésére. Érezd, hogy szeretlek…. és örvendezz, mert én magam prédikáltam neked udvaraimban. Örvendezz, mert az, aki himnuszokat énekel neked, egy és ugyanaz, mint aki a mindenséget teremtette! Aki téged teremtett, és aki mindenek fölött áll, és aki mindent fenntart.

Én vagyok nyájam pásztora,

misztikus testemnek, az egyháznak Feje.

Nem ontottam hiába Véremet, mert azáltal, hogy kiontottam a Kereszten, összebékítettem magamat mindennel. Békét adtam a földön élőknek, és azoknak is, akik a mennyben vannak.

Vassula, én nem meséket mondok neked, hanem az Igazságról beszélek. Ami igaz, arról prédikálni kell. Hirdesd Szavamat mindenhol egyházam érdekében! Hadd váljanak beszédeim és szentséges Szívem felbecsülhetetlen gazdagsága az egyház javára! Szavam megvilágosítja a szíveket, és Lelkem megerősíti azokat. Szívük felém fog fordulni. Soha ne veszítsd el a reményt, és sohase kételkedj hatalmas jelenlétemben!

Ó, mily kellemes helyre ültettem el Szavamat! Milyen jó, hogy erről a földről gyűjthetem be gyümölcsömet! További oltárokat emelek ezen a földön, és megsokszorozom templomaimat. Vassulám, mondd nekem ezeket a szavakat:

’Hatalmas az Úr,

nagylelkűen ad a szegénynek.

Igazságossága örökkön-örökké megmarad.

Megtartja az Úr a kicsinyeket.

Megalázott és megmentett engem.

Mit adhatnék én az Úrnak

mindazért, amit Ő nekem adott?'

 

 Ugyanakkora szeretetet adhatsz nekem, mint amekkorát én neked adok. Szeretetet a szeretetért. Tartsd meg és kövesd parancsaimat. Emlékezz, azért választottalak, hogy a házamért vállalt felajánlásaiddal tetszésemre légy. Én a te életed vagyok és megerősítem jelenlétemet benned, hogy tervem részesévé válj. – Kedvesem, a barátod vagyok, sohase kételkedj! Béke…. IC


http://ichtys.hu/index.php/81-2006-aprilis-24