ELJÖTTEM, HOGY ÉLETRE KELTSEM SZENTSÉGES SZÍVEM TISZTELETÉT. SZÍVEM SZERETETTÕL LÁNGOL AZ EGÉSZ EMBERISÉGÉRT

Az “Igaz élet Istenben” üzenet tizenegyedik születésnapja,
1996. november 28.

Áldott legyen az én Sziklám,
áldott legyen Szabadítóm!
Áldott legyen Szentséges Szíve,
az a Szív, amely az egész világnak
kinyilvánítja szeretetét!
Áldott legyen az a Szív,
amely kívánatosabb a legtisztább aranynál,
mert méznél édesebbek
benne rejlõ kincsei. 1

 

Áldott legyen Szentséges Szíve,
az a Szív, amely fölemelt
és nevelt engem!
Ó Uram, jöjj,
és mutasd be csodáidat az emberiségnek,
jöjj, és mutasd meg csodálatos jóságodat!

Sohasem foglak elhagyni. Szentséges Szívemet azért kínáltam fel neked, hogy lelked napfénye, szíved gyönyörûsége és életed öröme legyen. Az volt a kívánságom, hogy újból életre keltselek és halljalak. Dédelgess engem szereteteddel! Irántam érzett szomjúságod gyógyító balzsam megsebzett Szívemre…
Jöjj, engedd meg, hogy rajtad keresztül kiárasszam a jóság és imádság lelkét, hogy szeretõ jóságomban emlékeztessem a világot csodáimra és irgalmamra!
Szívem szeretettõl lángol az egész emberiségért, és minél elõrébb jutnak engem {üzenetemet} olvasva, annál több szent kegyelmet adok nekik, hogy még mélyebbre merítsem õket Szívem lángjaiban.
Végtelenül gazdag vagyok kegyelemben, és ebbe a Szívbe {Jézus saját Szívére mutatott} akarom õket befogadni, ebbe a Szívbe, amelynek gyönyörûséget jelent az emberek fiaival és leányaival lenni.
Szentséges Szívemben kincs és méltóság, tartós gazdagság és hûség van. Kincseim az erény útjára vezetnek benneteket. Boldog az a szem, amely láthatja, amit Szívemben lát, és el is nyeri, mert életet nyer, és elnyeri Atyám kegyeit. Mellette maradunk, nap mint nap megörvendeztetjük, áldást áldásra adunk neki és egész háznépének.
Szentséges Szívem olyan, mint a békéltetõ illat. Olyan, mint a sötétségetekben fénylõ napsugár.
Szentséges Szívem édesebb a méznél, és mindenkit szívesen látok, aki meg akarja ízlelni édességemet.
Szentséges Szívem olyan, mint a válogatott rózsákkal ékes virágágy.
Szentséges Szívem telve van jósággal. Igen, olyan, mint az élet forrása.
Fordítsátok szemeteket Szentséges Szívemre és ragyogása verõfényessé teszi sötét éjszakátokat.
Vegyétek Szentséges Szívemet és öleljétek át! Közelsége a szent kegyelem koronáját helyezi fejetekre, lábatokat a hûség útjára vezeti, hogy még véretek se sajnáljátok kiontani tiszteletemre.

Szentséges Szívem legyõzhetetlen szentsége lehet pajzsotok, amikor a gonoszság megdicsõíti a gonoszságot.
Szentséges Szívem olyan, mint a gyümölccsel tele, sûrû lombú fa, amelynek ágai között oltalomra leltek.
Szívem tüze hatalom, amely világosságot gyújt lelketekben. A legfényesebb csillagok sem tudják úgy megvilágítani lelketek félelmetes éjszakáját, mint a Szívembõl kiáradó tûz.
Szentséges Szívem tüze ezerszer fényesebb a Napnál. Olyan, mintha ezerszeresére növelnénk a csillagok együttes fényét.
Nálam van az isteni szeretet, az isteni irgalom, az isteni gyümölcsök, az isteni világosság, az isteni édesség, az isteni források, az isteni gazdagság, amelyek gazdaggá teszik azokat, akik hozzám jönnek és az én tisztaságommal töltik fel kincstárukat.
Így szóltam, amikor népemet meg akartam menteni a haláltól:
“Eljövök hozzájuk Szívemmel a kezemben, és megnyitom Szívemet mint kincstárt és elárasztom õket isteni kincseimmel. Úgy jövök hozzájuk, mint a hatalmas óceán, hogy megerõsítsem õket.”
Mihez tudjátok hasonlítani ezt a Szívet, amely lerakta szentélyem alapjait? Tömjén ágacskához nyár idején? A hárfa dallamához? A kristálytiszta gyémánthoz?
Szentséges Szívem legyõzhetetlen szentségét semmihez sem lehet hasonlítani. Szívemben megszentelt kegyelmek vannak, mert egyedüli ragyogásában, sokszoros kegyelmeiben és erényeiben, Szívem gyengéd, szelíd és könyörületes közületek még a legnyomorúságosabbhoz is.
Szívem nem pihen, mert én vagyok az Ige, és Isten Igéje él és cselekszik. Szívemet nem lehet megsérteni dicsõségében. Jóakaratú és tele van irgalommal, amikor hiányt szenvedtek, vagy segítségre van szükségetek.

Mivel Szívem a kegyelem trónja, bízzatok jóakaratomban! Együtt érzek veletek tudatlanságotokban. Ne csüggedjetek, tudjatok arról, hogy állandó helyetek van Szentséges Szívemben! Én vagyok Isten Igéje, és szájamból éles kard tör elõ 2. Itt vagyok, és Szívem helyreteszi kardjával, ami nem helyes.
Szentséges Szívemet nem nehéz megérteni, nem vagyok nehezen érthetõ Isten, mert olyan vagyok, mint a lámpás, kívül-belül világítok, teljesen átjár a fény, ezért sohasem vezetlek benneteket tévútra, és biztosítalak mindenkor, hogy a szentség végül elnyeri jutalmát.
Szentséges Szívem a világ világossága, fénylõ és tiszta.
Szentséges Szívem isteni és ellenállhatatlan, mert magába foglalja üdvösségetek minden gazdagságát. Aki szívesen fogadja e Szívet, az hódolattal, hûséggel és tisztelettel elfogad minket mint háromszorosan Szentet, és én istenségemben elvezetem õt az örök életre.
Szentséges Szívem szeretettel dobog az emberiségért, mert szeretettel van az ember iránt. Ha gyermekként közeledtek hozzám, kezetekbe teszem Szentséges Szívemet.
Amikor meglátjátok kincseimet, amint bölcs mondásokkal megvilágítja misztériumaimat és titkaimat, szent félelem vesz erõt rajtatok, mert rádöbbentek, hogy Isten vagyok, háromságos és a lényeg egységében mégis Egy, aki drágább nektek, mint a világ egész gazdagsága, drágább még saját életeteknél is.
Ó Vassula nálam van az irgalom, mégis oly sok gyermekem hagyja el és veti meg ezt az irgalmas Szívet.
Bár számûzött vagy a Földön, teremtés, nyisd ki szemedet és szemléld Szentséges Szívemet!
Nyisd ki szemedet és szívedet a Szívemben lévõ csodákra! Nem fogom elrejteni elõled felbecsülhetetlen kincseimet.
Bár számûzött vagy, kinyitom Szívem ajtaját, és amikor nyomorúságodban Szívem fenségét fogja szemlélni szemed, olthatatlan vágyakozást fogsz érezni rendelkezéseim után. Szándékaim örömmel töltenek el téged, és azok lesznek tanácsadóid. Majd önként fogod kérni, hogy az Áldozat áldozata, a Keresztrefeszített keresztrefeszítettje lehess. Félelem és szégyen nélkül fogod hirdetni a világnak szándékaimat, nem feledve, hogy ki talált meg téged, a számûzöttet a számûzetésben.
Akkor így fogsz szólni Szentséges Szívemre mutatva: “Mester, mindörökre itt akarok maradni, ez az az otthon, amelyet választottam.”
Szavam lényege a hûség, és engem arról ismernek, hogy hûséges vagyok és igaz. Szívemben nincs megtévesztés.
Szentséges Szívem, a te mennyországod, telve van igazságos rendelkezésekkel. Boldog az az ember, aki felfedezi Szívem állhatatosságát, mert értéke felülmúlja a gyöngyökét. Semmi sem egyenlõ vele azok közül, amit magatoknak kívánnátok.
Fiaim, leányaim, semmi sem egyenértékû Szentséges Szívemmel, mert én vagyok az Alfa és az Omega.
Szentséges Szívem útjai örömteli utak, bensõséges kapcsolatot teremtenek, amit annyira áhítunk. 3
Mihez hasonlíthatnátok Szentséges Szívemet? Forráshoz, amely termékennyé teszi a kertet? Igen, ha valaki szomjas, jöjjön hozzám! Jöjjön és igyék! Szívem az élõ víz forrása. Jöjjetek és merítkezzetek bele ezekbe a folyamokba 4, amelyek Szentséges Szívembõl folynak!
Szentséges Szívem a ti biztosítékotok, és az élet fája azoknak, akik birtokolni akarják. Ne engedjétek, hogy lábatok halálra vigyen benneteket!
Tudjatok róla, hogy az én szelíd, Szentséges Szívem dicsõséggel teljes és fenséges, megbízható, hûséges és igaz! Egeket betöltõ állhatatosság veszi körül. Kiemeli a szegényt a porból 5, Vassula, és kiemeli õket nyomorukból, hogy helyet adjon nekik mélységeiben, a végtelen irgalom mélységeiben.
Legyen Szentséges Szívem a gyökér, mely titeket fenntart, és ti azért vagytok belém oltva, hogy kapjatok gazdag nedveimbõl, ami életet ad nektek, örök életet. Maradjatok belém oltva, hogy az én részem legyetek és életetek meg lesz kímélve.
Vassula, azért jöttem újból, hogy életre keltsem Szentséges Szívem tiszteletét! Boldogok, akik követik ezt az áhitatot! A világból kihalt a szeretet, mert eltávolodott tõlünk {a Szentháromságtól.}, és elhagyva a bölcsesség forrását, meghalt szárazságában. Ezért jöttem Szívemmel a kezemben hozzátok, hogy érezzétek dobbanásait. Ne lepõdjetek meg, nem olvastátok?

“Forrás fakad az Úr házából.” 6

Ez az élõ víz 5 vízeséséként fog kiáradni Szívembõl… Igen, úgy hogy mindannyian megkapjátok a szabadságot, amit egyedül az én Lelkemben találhattok meg.
Eljöttem hozzád, de nem érdemeid miatt, mivel nincs érdemed.
Nem csak nyomorúságod és semmiséged miatt választottalak, ahogyan az embereknek mondod, hanem azért, mert jelentéktelen vagy és Szentséges Szívemrõl semmit sem tudtál. Igen 6, és mivel Egyházamról sem tudtál semmit. Nem voltak erényeid, bûneid miatt pedig társadalmad képmása voltál, és távol az én lábnyomaimtól. Még angyalaim szemében is elképesztõnek tûntél!
Mégis eljöttem hozzád, kicsiny kis teremtés, hogy megmutassam a világnak Szentséges Szívem hatalmát és végtelen irgalmamat.

Eljöttem tudatlanságodhoz és képességedet meghaladó feladattal bíztalak meg. Megismertettem veled Szentséges Szívemet és továbbra is meg fogom ismertetni ebben a hideg és bûnei miatt saját vérében ázó világgal.
A Szentséges Szívembõl folyó Forrással 7 elárasztom ezt a hideg világot, hogy életet fakasszon, amerre folyik. Ígéretem beteljesedik, mert Szentlelkem, az Életadó fogja kormányozni ezt a gonosz társadalmat és õszinte néppé fogja tenni. Akkor majd szentség és igazságosság lesz a társuk.
Vassula, egykor megengedtem szeretett tanítványomnak, Jánosnak, hogy vessen egy pillantást Szívem kincsére, s ez a pillantás elvitte õt ama nap félelmein keresztül keresztemhez.
Majd késõbb meghívtam Gertrúdot, hogy tisztelje Szentséges Szívemet, megmutattam neki a Szívembe rejtett kincsek értékét. Örömkönnyek hullottak szemébõl, amikor meglátta ezeket az isteni kincseket.
Arra vágytam, hogy kinyilvánítsam elõtted napjaidban, a ti korszakotokban misztériumom gazdagságát, amelyet titokban tartottam végtelen idõkön át.
Tiszteld ezért Szentséges Szívemet és légy ártatlan!
Légy a föld sója és világossága, világíts fényes csillagként a világban, mert föl fogod ajánlani 8 az élet Igéjének.
Borulj most térdre és dicsérj engem! Látod milyen nagyok az én csodáim? Látod milyen nagyok csodatetteim? Legyen könnyû számodra igám, ne terheljen téged, és nyoma sem lesz fáradtságodnak… Kövesd azt az utat, amelyet számodra kijelöltem, és mondd meg népemnek, hogy senki sem élhet meg csupán értelmével, és hogy sohasem fedem fel magamat azok elõtt, akik azt állítják, hogy csak a földi dolgokat ismerik, mert az nem az igazi, Istentõl származó tudás.

Az igazi tudás az, hogy ismertek bennünket háromságos Szentségünkben és bensõséges egységben éltek velünk. Nincsenek kedvenceim, hirdesd ezért Szentséges Szívem tiszteletét minden népnek! 9
Legyetek egyek bennünk!
Szeretünk téged, drága gyermek. Fogadd áldásunkat!

Késõbb:

Igen! Ezt 10 megmentõ üzenetem tizenegyedik születésnapjára adtam neked. Továbbra is megtöltöm szájadat és táplállak Szavammal. Továbbra is bõséges megszentelt kegyelmet kapsz Szívemtõl, hogy betölthesd küldetésedet. És ahogy megmondtam Szentséges Szívem más apostolainak, megmondom neked is:
“Szeresd ezt a Szívet, amelyet oly kevéssé szeretnek, és mondd meg nekik {az embereknek}, hogy aki ezt a tiszteletet gyakorolja, nemcsak saját részére kap szent kegyelmeket, hanem egész háznépének is.”
És te, szeretett gyermekem, légy velem egy! IC


1 kincsei: Isten szavai
2 vö. Jel 2,16
3 A Szentháromság áhítja.
4 Jézus a Szentlélekrõl beszél.
5 Jézus ezt rám célozva mondta, mivel engem életre keltett és helyet adott nekem Szívében.
6 Joel 4,18
7 a Szentlélek
8 Arra gondoltam, hogy az Egyházról sem tudtam semmit.
9 Jézus Szentlelkérõl beszél
10 a világot
11 Jézus arra gondol, hogy nemcsak a katolikusoknak, hanem másoknak is.
12 az elõbbi üzenetet
Ajánló
Kommentek
  1. Én