Thaiföldön megnyíltak a sírok eltűntek a koporsók. Jézus válasza... "Elkezdődött az első feltámadás..."

 
Forrás: facebook.
Krisztusban Szeretett Testvéreim!
Sokkoló videót lehet látni a facebook-on, egy Thaiföldön levő temetőről. A sírok üresen tátonganak, amerre a szem ellát. Látni lehet, hogy ez nem fosztogatás és nem emberi kéz által történt dolog mert csak a sírok üresek. Tehát nem lehet sem árvíz, sem földrengés, sem földcsuszamlás, sem semmilyen természeti jelenség. Ez csak természetfeletti dolog lehet.
Megkérdeztük Jézust, Ő egy választottján keresztül ezt mondta:
 
Jézus: "Drága Gyermekeim!
Elkezdődött az első feltámadás! Ez szakaszokban fog történni, nem egyszerre. Angyalaimat leküldöm az Égből azokkal a megtisztult lelkekkel, akik már leszenvedték a Tisztítótűzben az elégtételt.Őrangyalaik leszállnak velük a sírjukhoz és egyesülnek a testükkel. Most csak itt történt meg Thaiföldön, a következő alkalommal máshol fog történni.Az akaratom az,hogy az egész Földön megismerjék teremtményeim mindenhatóságomat. Ez a csoda, Mindhármunk műve, a Szentháromságé!
Megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
 

Mi az első feltámadás? Mi a második feltámadás?


Kérdés: Mi az első feltámadás? Mi a második feltámadás?

Válasz:
A Dániel 12:2 összefoglalja az emberiségre váró két, merőben más sorsot. „Azok közül, akik alusznak a föld porában, sokan felébrednek majd: némelyek örök életre, némelyek gyalázatra és örök utálatra." Mindenki fel fog támadni a halottak közül, de nem mindenkinek lesz egyforma sorsa. Az Újszövetség részletesebben rávilágít az igazak és gonoszok feltámadására.

A Jelenések 20:4-6 említést tesz az első feltámadásra, és az ebben résztvevőket áldottnak és szentnek nevezi. A második halálnak (ami a tűz tava, Jelenések 20:14), nincs hatalma felettük. Az első feltámadás tehát minden hívő feltámadására utal. Ez egybecseng Jézusnak az igazak feltámadásáról (Lukács 14:14) és az életre való feltámadásról (János 5:29) szóló tanításával.

Az első feltámadásra különböző fázisokban kerül sor. Maga Jézus Krisztus (az „első zsenge", 1Korinthus 15:20) kövezte ki az utat mindazok számára, akik hisznek benne. Az első feltámadás fogalmába beletartozik a jeruzsálemi szentek feltámadása (Máté 27:52-53), amelyre már sor került. Még hátra van a Krisztusban elhunytak feltámadása, amely az Úr visszajövetelekor következik be (1Thesszalonika 4:16), és a vértanúkéra a Nyomorúság végén (Jelenések 20:4).

A Jelenések 20:12-13 úgy utal a második feltámadás alanyaira mint gonoszokra, akiket Isten a nagy fehér trón ítéletekor fog elítélni, mielőtt a tűz tavába vettetnének. A második feltámadás tehát minden hitetlen feltámadása, és ez a második feltámadás összefügg a második halállal. Ez megegyezik Jézusnak a kárhozat feltámadásáról szóló tanításával (János 5:29, Károli).

Úgy tűnik, hogy az első és második feltámadás között sor kerül az ezeréves királyságra. Az utolsó igazak feltámadnak, hogy Krisztussal uralkodjanak ezer esztendeig (Jelenések 20:4), de a „többi halott [azaz, a gonoszok] nem kelt életre, míg el nem telt az ezer esztendő" (Jelenések 20:5).

Minő ujjongás övezi majd az első feltámadást! Minő gyötrelem a másodikat! Minő felelősségünk van, hogy hirdessük az evangéliumot! „...mentsétek meg őket kiragadva a tűzből" (Júdás 23).