ISTEN RAJTAD KERESZTÜL SOK MILLIÓ LELKET MEGVIGASZTAL

1998. április 9.

A Szûzanya szól:

Vassulám, az én jelenlétem béke és öröm, igen, mert én vagyok földi édesanyátok elõtt a ti Édesanyátok. Részt veszek örömeitekben, szenvedéseitekben és mindabban, ami veletek történik, ahogy az édesanya részt vesz gyermekei életében. Nagy örömet jelent számomra ha látom, hogy gyermekeim az igazságban élnek, ahogy kezdettõl fogva megparancsolta az Örök Atya.
  Vassulám, ma sok a csaló, de hallottátok, hogy miként a múltban is voltak csalók, a ti idõtökben is lesznek.
1
  Elõször megpróbálnak maguknak megvásárolni benneteket 2, majd igen hamar ellenetek fordulnak, ha rájönnek, hogy a Lélek felfedte elõttetek az igazság fényében alattomosságukat.
  Ó, gyermekem, Szeplõtelen Szívembe rejtettelek, ily módon védem meg gyermekeimet. Irántatok érzett hûséges szeretetemben mint Édesanya mindig jóságos oltalmazótok és védelmezõtök leszek. Nem hallottátok, hogy olyan leszek, mint a gyermekeit védelmezõ oroszlánanya, ha mocskos kezek nyúlnak felétek? Senki sem lesz képes elszakítani tõlem benneteket.
  Vassulám, te felajánlottad magadat nekem, és ezt meg is jelölted a saját véreddel
3. Isten ezáltal megerõsített és megsegített téged, hogy kegyelme és hatalma mindörökké veled maradjon. Fiam, Jézus Krisztus, mindig közel van hozzád és fogja a kezedet, hogy soha ne hagyd el Õt.
  Szeretett Fiamat mélyen meghatja, ha te és mások, akik örömmel ismertétek fel nemes üzenetében rejlõ irgalmas fel szólítását, feláldoztok mindent, amitek van a lelkek megmentéséért.
  És Isten, az Atya, aki a legjobb az apák között, aki ezrek közül választott ki téged, megadta ezt a felbecsülhetetlen adományt és bölcsességgel tanított, megtöltötte a te lelkedet és másokét mindennel, ami igaz, ami nemes, jó és tiszta. Teremtményei iránt érzett ellenállhatatlan szeretetében a Teremtõ háromszorosan megáldott trónjáról. Királyi udvarában a szájából való nektárral nevelt téged.
4
  Isten feléd nyújtotta kezét fenséges trónjáról, hogy megvigasztaljon téged és rajtad keresztül sok millió lelket, akik nagyon rá vannak szorulva a vigasztalásra.
  Ó, mit meg nem tett volna értetek isteni jóságában!
  Olyasmi ez, amit a ti idõtök filozófusai nem értenek meg, mert nem illik bele gondolkodásmódjukba.
  Végtelenül örülj, leányom, mert több kegyelmet kaptál, mint amennyit valaha kiérdemelhetnél. Dicsérd Isten Szentlelkét is, aki csendesen és szelíden leszállt rád a magasságokból, hogy barátságot kössön veled, felkenjen és megmutassa neked az Utat. Dicsõítsd ezért az Elõfutárt, aki elárasztott szeretetével és megéreztette veled bensõséges édességét, a szárnyaira emelt, hogy együtt repülj Vele a felhõk magasán.
  Ne félj hát! ...
  Amíg Szeplõtelen Szívembe vagy oltva, ne félj! ...
  Imádkozz, Vassulám, azokért, akik félremagyarázzák isteni üzeneteinket! Légy irgalmas hozzájuk, mert nem tudják, mit tesznek. ... Légy könyörületes hozzájuk elhagyatottságukban, és ne engedd, hogy nyelved elítélje õket!


Megpróbálom, megpróbálok gondolni rá.

Próbáld meg! ... Légy mindig jó, Vassulám, és légy türelmes! Ne engedd, hogy ilyen kisértések megtámadjanak és elcsúfítsák lelkedet! Ítélje meg õket az az Egy, aki a te legnagyobb gyönyörûséged. Inkább engesztelj értük! Valahányszor megteszed, jóságos Urunk felken téged isteni szeretete kenetével, rád ragyog Arca, és kiárasztja áldását az emberiségre. Tégy úgy, ahogy Isten akarja!
  Szabadíts meg fájdalmamtól, ami nap mint nap gyötri Szívemet azok miatt, akik tagadják Fiam valóságos jelenlétét az Oltáriszentségben!
  Jézus szeretettel meghív, hogy részesülj Testébõl. Tudd, hogy teljes Szívével vágyódik utánad! Nagylelkû tetteid Szívébõl az irgalom és a jóság folyóit fakasztják, melyek kiáradnak sok megkeményedett szívre ...


(A Lélekkel eltelve így kiáltottam:)


Ó királyi Szûz,
aki elválaszthatatlanul egyesültél Jézus Szívével!
Felajánlom neked a világ bûnös embereit,
akik megsértik Fiadat
az Oltáriszentségben.
A te édes Szíved által,
mely Isten szent tabernákuluma lett,
a te ártatlanságod és áldottságod által
bocsásson meg Isten azoknak,
akik megbántják õt!
Amen.


Amen. Bízz Istenben,Vassulám, mert hatalma és bölcsessége van ahhoz, hogy lehajoljon a bûnösökhöz és kiegyenesítse útjukat ... Állj az Úr rendelkezésére, hogy dicsérd és dicsõítsd õt! Fel fogja fedni elõtted szándékait. 5
  Maradj Isten békéjében! Megáldalak.1 A Szûzanya a hamis prófétákra gondol.
2 a személyesen hozzátok intézett, hízelgõ üzenetek áradatával
3 megszúrtam ujjamat és saját véremmel írtam alá felajánlásomat, hogy áldott Édesanyánk rabszolgája legyek
4 Míg e szavakat hallottam, egyszerre megértettem régi látomásomat, amikor lélekben az Atya házába vittek, ahol sok szoba volt és terített asztal várt minket. Bevezettek az egyik szobába, mely elõtt verandát láttam. Az volt a csodálatos, hogy nagy békesség volt mindenütt. Amikor onnan kijöttem, egy gyermek gõgicsélését hallottam a szomszéd szobából, amelynek kissé nyitva maradt az ajtaja. Be sem kellett oda mennem, mert látomásomban lelkem szemével láttam, ki van a szomszéd szobában. Fapadon ülõ asszonyt láttam, amint a lába elõtt, a földön ülõ, gõgicsélõ gyermeket nézi. Akkor még nem tudtam kik voltak õk, mert Isten nem fedte fel elõttem. De most áldott Édesanyánk szavai feltárták a misztériumot. Áldott Édesanyánk volt az asszony, én pedig a gyermek. Magamat láttam. Atyám udvarában voltam, aki valóban nektárral nevelt engem, és Édesanyám õrködött felettem, mialatt abban a félelmetes csendben csupán a gyermek gügyögését lehetett hallani. (Lásd Dániel õrangyalom könyvében az l986. november 22-i látomást.)
5 A tanítások anyagát, amit elõ kellett készítenem az "Igaz élet Istenben" üzenetek nemzetközi találkozójára.

ENGEDJÉTEK, HOGY AZ ÉN MANNÁM TÖLTSE MEG SZÁJATOKAT!

1993. április 8.

Uram, Istenem, tudod, hogy ajkamon nincs hamisság. Te, aki átlátsz lelkemen és megvizsgálod bûneimet, tudod, hogy ártatlan vagyok és nem vagyok mindabban vétkes, amivel vádolnak és amiért elítélnek. Hiszen nekem adtad Lelkedet!

Városom! Kedvesem! Én vezettelek rá, hogy lábam nyomain és az én világosságomban haladj. Azért jöttem, hogy megmondjam, nem vagy egyedül! Érted? Két karom úgy vesz körül mint lángoló fal. Mondom neked, ne várj elismerést az emberektõl, mert akit az emberek csodálnak, az utálatos szememben. Ezért hadd vadásszanak rád, hadd üldözzenek! Ne félj bárányom azoktól, akik megölik a testet, mert azon kívül semmit sem tehetnek. Megmondom kitõl félj, attól, akinek hatalma van arra, hogy a pokolra vessen, miután megölt.

Inkább áldj engem, hogy mindazt, amire tanítottalak, elrejtettem a tanultak és az ügyesek elõl, és az egyszerû gyermekeknek nyilvánítottam ki, mivel ez örömet szerez nekem és Lelkem gyönyörûségét leli benne! Tudj arról, hogy aki hozzád ér,
1 az a szemem világát bántja. Tégy meg mindent Vassulám, hogy úgy jelenhess meg elõttem, mint aki hitét megõrizve jutott keresztül megpróbáltatásain. Mutasd meg, hogy szilárdan állsz, mint a fa, mely meggyökerezett az igazságban, a szeretetben, a hitben és a reményben, hogy örvendezhessek, ha majd eljövök megvizsgálni gyümölcsödet! A szenvedést szeresd inkább, semhogy tested gyengeségének engedj, gyermekem! Senkinek sem fog sikerülni elválasztania téged tõlem, ezért örvendj!

Jaj a világnak
2 amely akadályt gördít üzeneteim útjába, és méginkább jaj annak az embernek, aki megteszi!
  Vassula... általad fogom dicsõségemet megmutatni. Ha körülvesznek téged az ellenséges lelkek, légy hozzájuk olyan, mint a kétélû kard, amely keresztülszúrja a hazugságot! Imádkozz azért, hogy ezt a mennyei táplálékot, amelyet Lelkem adott, szétosszák az éhezõk és a szegények között! Engedjétek, hogy az én mannám töltse tele szájatokat!
  És mondom neked
3 akit Lelkem hálóként vet ki minden nemzet fölé... „Imé stenakhoreménos para poli. Avria ine i proti stavrossi, ké pali, a Ios Mou tha ksana - stavrothi se epta meres...” 4

Feketébe fogom öltöztetni a mennyet... imádkozz húsvét dátumának egyesítéséért! Légy az én békémben! Én, Jahve, szeretlek. Félelem nélkül hirdesd Szavamat! Jöjj!


1 az, aki engem bánt
2 Isten hangja hirtelen megváltozott,
3 éreztem, hogy Isten hangja szomorú lesz, és õt magát is szomorúnak éreztem,
4 Isten az én nyelvemen, görögül szólt hozzám: „Nagyon szomorú vagyok, holnap lesz az elsõ keresztre feszítés, és Fiamat hét nap múlva újból keresztre feszítik...” A kétféle húsvéti dátum miatt.

MINDAZT AMIT TESZEL, A LELKEK MEGMENTÉSÉRE TEDD! DICSÕÍTS ENGEM, ÉS VELEM EGYÜTT ÉPÍTSD EGYHÁZAMAT!

1993. április 28.

Béke! Drága leányom, tudd, hogy milyen gyönyörûségemet lelem a te szegénységedben! Kicsim, jöjj karomba, és engedd meg, hogy rendkívüli gyengeségedben én hordozzalak! Én vagyok a te Pásztorod, ne félj! Ne feledd, hogy ez nem a te mûved, hanem az enyém! Nem oltalmaználak-e, nem gondoskodnék-e rólad és nem õriznélek-e téged, akit nap mint nap kivetlek a világba és irgalmára bízlak? A nemzetek sorra meghallják hangomat. Te az én Szívembe vagy zárva. Az én Szívem a te egyedüli biztonságos lakóhelyed. Szenvedésem Vassulája, viselkedj elõttem úgy, mint Király elõtt szokás. Én vagyok a te Királyod és egyedüli Szenvedésed. Bánj velem úgy, mint leghûségesebb társaddal! Engem úgy ismernek, mint a Hûségest. Engedd meg, drága lélek, hogy beléd véssem szavaimat! Sohasem fognak elmúlni. Szenvedésem lelke, szeress, mert oly kevéssé szeretnek...

Uram szeretlek, és mások is szeretnek Téged!


Ha szeretsz, maradj a közelemben, és vigasztalj!... Föláldozhatnálak-e ennél jobban is?

Igen Uram, tégy, ahogy kívánod!


Mondd: „Igen, Uram, a lelkek iránt érzett szeretetedért.” Mondd: „Igen Uram, azért a szenvedésért, amelyet a bûnösök miatt élsz át.” E szavakat mondd nekem! Ne fossz meg semmitõl 1 és én sem foglak megfosztani jelenlétemtõl. Akkor majd mi ketten, én és te, együtt fogunk dolgozni, szeretni és imádkozni. Figyelj rám! Semmit se tarts meg magadnak, sehova ne kötelezd el magadat, csak az én tervemhez! Mindazt, amit teszel, a lelkek megmentésére tedd! Én, Jézus, megáldalak téged és társaidat. Dicsõíts engem, és építsd velem együtt Egyházamat! Építsd újjá Egyházamat! Mindannyiatokat szeretlek.


1 Azt gondolom, Jézus arra utal, hogy megfosztottam õt egy idõre attól, hogy használhassa fülemet, és valóban kevesebbet éreztem jelenlétét,

NEVEZZ APUKÁNAK!

1988. április 26.

Tegnap, amikor nõvéremnek arról beszéltem, hogy mit akar tõlem Isten, a beszélgetés hevében azt találtam mondani, hogy: "O babas mou ipé na..."ami azt jelenti, hogy "abba" 1 azt mondta nekem, hogy..."Amikor észrevettem, hogy a görög nyelvben milyen közvetlenül szólítottam Istent apukának, gyorsan elhallgattam, mert láttam, hogy nõvérem rám csodálkozik. Szájamra tettem kezemet és megmagyaráztam, hogy Istent szólítottam önkéntelenül apukának. Gyakran érzem Õt közvetlen közelemben, és sokszor mondom, hogy két családom van: az egyiket a Földön kaptam, az én valóságos Szent Családom azonban ott fönn él.

Kicsim, maradj köpenyem alatt, a közelemben biztonságban vagy a Sátán támadásai ellen. Igen, megkétszerezi erõlködését, mindenféle csapdát állít. Üldöz téged, gyermekem, terveket szõ ellened. Dühöngése tetõfokán van amiatt, ami be fog következni. Ezt azért mondom el neked gyermekem, hogy kétszerezd meg imáidat.

Uram, óhajtod-e, hogy böjtöljek? Segít az, Uram?


Akarsz böjtölni?

Ha kívánod, akkor igen.


Igen kívánom. Jöjj, segítek neked a böjtölésben. Vassula, kicsim, amikor "babas"-nak 2 szólítottál, ezt a szót úgy fogadtam, mint egy drágakövet. Tudod-e, mennyire vonzódom az egyszerûséghez? Igen, mezítlábasnak neveztelek, mert szívedben az vagy. Figyelj rám: világosságomban teremtettelek, mennyei csarnokomban fogadtalak; szívesen láttalak, hogy megosszam veled békémet, keresztemet és szeretetemet. Hamarosan olyan földre vezetlek, ahol kiterjeszted országomat. Figyelmeztetni foglak, amikor eljön az ideje. Virágom, mondd meg X-nek: Azzal szerezz nekem örömet, hogy sohasem hallgatsz, amikor az igazság mellett kell tanúskodnod. Higgy, élj a hitben, és add át magad teljesen nekem! Azért neveltelek, hogy megértsd az igazságot és tégy tanúságot róla! Maradj kicsiny! Szerezz nekem örömet azzal, hogy sohasem kételkedsz. Azért kaptad kinyilatkoztatásomat, hogy tanúja légy üzeneteimnek. Olvastad benne kívánságaimat. Megvilágosítottalak, hogy megértsd. Megmutattam neked Szent Arcomat, X. Felfoghatatlanul szeretlek, és az a szándékom, hogy mindenkit visszahozzak magamhoz. Lélek! Azt kívánom, hogy terjeszd ki országomat! Tisztelj és szerezz örömet nekem!


1 apukám
2 apuka - görögül

NAGYON HAMAR EL FOGOK JÖNNI, MINT TOLVAJ AZ ÉJSZAKÁBAN, ÉS AKKOR SOKAKAT ÁLOMBAN TALÁLOK MAJD!

2012. április 27. de.8:45

Gyermekeim, béke veletek!

A nagy megpróbáltatás ideje közel van, ó, emberiség, és ti még mindig elutasítjátok irgalmamat, még mindig hátat fordítotok hívásomnak, és inkább a széles és a kényelmes utat részesítitek előnyben, mely az örök halálba vezet, és hagyjátok, hogy ez legyen járandóságotok! Nagyon hamar el fogok jönni, mint tolvaj az éjszakában, és akkor sokakat álomban találok majd. Akkor már nem lesztek képesek újra felébredni erre a világra, nem lesz már időtök a bűnbánatra sem, mert mindent az utolsó percre hagytatok, beleértve az üdvösségeteket is.

Pünkösdötök után, a Szentírás minden szava be fog teljesedni ezekről az időkről. Készüljetek fel Szentlelkem eljövetelére. Jól készüljetek elő erre a közelgő Pünkösdre, mert az Én Lelkem erőt és mértékletességet ad és mindazokat a kegyelmeket, amelyekre szükségetek lesz, hogy szembe tudjatok nézni az előttetek álló megpróbáltatások napjaival. Állj készen nyájam, mert Pünkösd elmúltával minden megtörténik Atyám tervei szerint.

Mondom nektek, hogy nagy jelet kaptok az égen, hogy felkészüljetek közelgő „figyelmeztetésemre”; minden esemény felgyorsul ezen utolsó időkben az emberi gonoszság következtében. Így tehát, gyermekek, imádkozzatok és legyetek éberek, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát, mikor Uratok jönni fog. Amikor a legkevésbé várjátok, kopogtatni fogok lelketek ajtaján, hogy megmutassam nektek azt az állapotot, amelyben vagytok, amellyel Istent és testvéreiteket tisztelitek.

Kérlek, hogy végezzetek jó életgyónást és minél gyakrabban vegyétek magatokhoz testemet és véremet, hogyha majd lélekben megjelentek előttem, megigazultak lehessetek, és ne kelljen elviselnetek se a purgatórium, se a kárhozottak szenvedéseit. Mert, mint azt jól tudjátok, lelketek a tisztulás helyére vitetik, hibáinak, foltjainak megfelelően.

Látogassatok engem a Tabernákulumban; bőséges áldásomat árasztom mindazokra, akik közel jönnek hozzám, hogy beszéljenek velem. Meggyógyítom a megtört, fájó szíveket, és teljes búcsút adok, mely eltörli hibáitokat, és megtisztítja lelketeket. Emlékezzetek, mint már meghagytam, ezen időkben minden beteljesedik, amint írva van, és majd újra látjuk egymást az új és mennyei Jeruzsálemben, ahol veletek leszek az idők teljességében.

Mostantól hát jöjjetek kegyelmeim forrásához, amelyből ezekben a napokban még bőségesebben árad irgalmam. Gyertek, hogy közelebb vonzhassalak magamhoz benneteket, hogy boldogok legyetek az örök életben. Tartsátok meg Első Péntekjeimet és Szent órámat, és ajánljátok fel azokat családfátok gyógyulásáért, elhunyt rokonaitokért, őseitekért, és nagy változást fogtok majd látni örökségetekben és saját életetekben. Imáitokkal, böjtötökkel, áldozataitokkal és a szentmisékkel segítetek Nekem megmenteni azokat a lelkeket, akiknek a legnagyobb szükségük van irgalmamra. Nemcsak azokat, akik már az örökkévalóságba költöztek, hanem azokat is, akik ebben a világban bolyonganak Isten és törvény nélkül. Emlékezzetek rá, hogy tiszteletben tartom szabad akaratotokat, és meghallgatom imáitokat, kéréseiteket. Rátok várok a Tabernákulum csöndjében; Én vagyok az elrejtett kincs, amit kerestek; Én vagyok az üdvösségetek. A békémet adom nektek, az Én békémet hagyom rátok. Tartsatok bűnbánatot, és térjetek meg, mert Isten Királysága közel van.

Az Oltáriszentségi Jézusotok vagyok, a barát, aki soha nem hagy el.
Ismertessétek meg üzeneteimet az egész emberiséggel.

MEGROMLOTT TEREMTÉS

1988. április 27-28-29.

Az utóbbi napokban a Sátán folytonosan támad. Azt susogja fülembe, hogy ebbõl a kinyilatkoztatásból semmi jó nem származik. Elfeledteti velem mindazt a jót, amit a kinyilatkoztatás eddig már adott, és amit még most is ad. Befolyására elvesztettem valóságérzékemet. Elvette bizalmamat, és messzire hajította. Isten iránti nagy szeretetemet úgy tüntette fel, mintha hibás lenne. Képeket mutatott a világból, hogy ez a valóság, és hogy mennyire hamis és valószínûtlen az, ami lelki. Félelmet keltett bennem, összekeverte gondolataimat és megzavart. Az Úr figyelmeztetett. Minél jobban terjed kinyilatkoztatása, a Sátán annál inkább igyekszik megakadályozni. Tudom, hogy a Sátán az, mivel vigasztalanságban, kétségekben hagyja lelkemet.

Dicsértessék az Úr!

Dicsõség Istennek! 1

Virágom, higgy bennem! Imádkozz, Vassula! Imádkozz,Vassulám azért, hogy a világ lásson szemével és halljon fülével. Az igazságosság fog uralkodni. Megromlott teremtés! Még Szodoma bûne is kisebb mint a tied. Nagy volt az õ bûnük, de a tied az egekig hatol. Garabandalt nem fogják eltemetni, Garabandal kegyelmei újraélednek!

Jézus, ó Jézus, olyan boldog vagyok, hogy megint kapcsolatban vagyok Veled!

Jöjj, én, Jézus, sohasem hagytalak el téged. Fogadd el ezeket a megpróbáltatásokat! Mindez tõlem származik. Dávid és X, legyetek erõsek, amikor megpróbáltatások jönnek. Nem hagylak el benneteket. Nem azért vezettelek titeket idáig, hogy elhagyjalak. Vassula, a Sátán üldöz téged, ne aludj hát! Az alvás kísértéshez vezet. Könnyû zsákmánya leszel a Sátánnak, ha ennek nem vagy tudatában. Légy tehát éber, és õrködj! Ha ezt tudod, megérzed jelenlétemet. Ne feledkezz meg jelenlétemrõl!

Ezekben a napokban Jézus többször felrázott, hogy ébredjek fel, amikor megtámad a Sátán.


1 Szent Mihály mondta, hogy “Dicsértessék az Úr” miután elmondtam imáját, a Szûzanya pedig, hogy “Dicsõség Istennek”, miután az õ imáját is elmondtam.