Közel vannak próféciáim beteljesülései.

Jaj annak, aki mást hirdet, aki meghazudtolja és kiforgatja szavaimat. Méltán mondta ezekre Szent Pál apostol: „Átkozott legyen!” „Ti pedig választott nép, királyi papság, szent nemzet, megváltott nép vagytok, hogy hirdessétek annak üdvözítő tetteit, aki a sötétségből meghívott titeket az ő csodálatos világosságára.” (1Péter 2,9) Mindnyájatokat ezzel a küldetéssel hatalmaztam fel. Erről kérlek számon benneteket. Ha megteszitek, amit mondtam, értelmet és célt nyer Bennem életetek. De ha hátat fordíttok Nekem, elszáradt szőlővesszők vagytok, amelyet levágnak és az örök tűzre dobnak. Újra mondom: az életeteket az Isten szolgálatára kaptátok.

A sátán ádáz szellemi harcot folytat a lelkekért. Mindenféle módon el akarja buktatni, és meg akarja kaparintani őket. Rengetegen mennek a pokolra. Ha csak egyetlen lelket tudtok megmenteni közbenjáró imátokkal és szenvedésetekkel, már nem éltetek hiába.

 

Gyermekeim! Nagyon közel van a Nagy Figyelmeztetés. A világ már annyira mélyre süllyedt bűneiben, hogy kénytelen vagyok figyelmeztetni őket. Maga a Szentlélek avatkozik közbe: megvilágosítja az elméket és a szíveket. Az a nap forróbb lesz minden másnál, minden eddiginél. Kívül-belül égetni fog. Belül azért, mert a bűnösöket mardosni fogja lelkiismeretük. Látni fogják cselekedeteiket, amelyekkel oly mélységesen megbántották a Mennyei Jó Atyát, Engem, Megváltójukat, a Szentlelket és a Szűzanyát. Látni fogják irántuk való végtelen szeretetünket, hogy minden igyekezetünkkel meg akarjuk menteni a lelküket. Látni fogják keserves kínszenvedésemet, melyet miattuk szenvedtem el, hogy megmentsem a lelküket. Akkor lelkükben mélyen megrendülve, őszinte bűnbánatot fognak tartani, megtérnek Hozzám, ezzel megmentik a lelküket. De lesznek megátalkodottak, akik továbbra is a Szentlelket káromolják, vagyis a megismert igazság ellen tusakodnak. Ezek a menthetetlenek csoportjába tartoznak. A Nagy Figyelmeztetés után ők lesznek minden baj okozói.

A ti fegyveretek az ima legyen! Egyetlen üdvözlégy, vagy rózsafüzér, vagy bármilyen hittel mondott ima nagyobb fegyver a gonosz ellen, mint a kard, vagy a küzdelem.

A harc örökre eldőlt, a győztes Én vagyok, de megengedem ellenfelemnek a csatározást, hogy mindenki előtt nyilvánvalóvá váljon, hogy az emberek melyik oldalra állnak. Ez most a nagy szétválasztás ideje. Úgy is mondhatnám, hogy az Egyház összeomlása, mert mindazok, akik Egyházamban a fenevadat szolgálják, vagyis eretnekek, tévtanítók, paráznák, gyilkosok, kicsapongók, úgy összeomlanak egy pillanat alatt, mint a kártyavár. De éppen az üldözés miatt fognak megerősödni igaz, hű papjaim és híveim a földalatti Egyházban, akik minden áldozatot, szenvedést, még a vértanúságot is vállalják hitük megvallásáért.

Felajánlásaitokkal lelkek tömegét menthetitek meg

Éva asszony

Kedveseim, maradjatok együtt lélekben, a nagyhét napjaiban! Viseljétek el némán, és zokszó nélkül, azokat a megpróbáltatásokat, amelyek benneteket érnek ezekben a napokban! Egyesítsétek mindnyájatok keresztjével, és úgy adjátok át a Szentháromságnak! Vágyódjatok egyesülni Jézus szent szenvedésével és kereszthordozásával, mert felajánlásaitokkal lelkek tömegét menthetitek meg az örök kárhozattól, különösen az egyesített felajánlásaitok által. Ne nézzétek, hogyan szabadulhattok meg áldozathozatalaitoktól, hanem hősiesen vállaljátok, és hűségesen hordozzátok keresztjeiteket!

2012.04. 01                  Anna Terézia

http://engesztelok.hu/lelkielet/felajanlasaitokkal-lelkek-toemeget-menthetitek-meg

A HARC ELÖSZÖR A SZÍVETEKBEN FOLYIK – GONDOLAT ÚTJÁN – ÉS MIKOR OTT GYŐZÖTT A GONOSZ, ÚGY TERELI A HARCOT A CSELEKEDE­TEKRE

1991. április 1.

 

A HARC ELÖSZÖR A SZÍVETEKBEN FOLYIK – GONDOLAT ÚTJÁN – ÉS MIKOR OTT GYŐZÖTT A GONOSZ, ÚGY TERELI A HARCOT A CSELEKEDE­TEKRE

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ármin vagyok, ne félj!

Imádkozzunk! Uram, Jézus Krisztus áldunk téged, magasztalunk téged, imádunk Ó, dicső Szentháromság, Atya, Fiú és Szentlélek.

Köszöntelek testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelméből, a Szentlélek kiáradása által. Örvendezzünk testvérem a feltámadott Úrban, a Húsvéti Bárányban, ki legyőzte a halált és megváltotta Isten népét és örök életet adott, egyben örök üdvösséget az övéinek, mert üdvösség csak Jézus Krisztus által van! Mert jegyezzétek meg, Jézus Krisztus nélkül nincs üdvösség,

- mert Ő egyedül az üdvösség forrása és senki más,

- mert Ő a megváltó, de nem a közbenjáró. Ő egy az Atyával,

- mert ki a Fiút látta, az látta az Atyát is, mert az Atyával egylényegű, ki az Atyával és a Szentlélekkel egyetemben él és uralkodik most és mindörökké. Ámen.

Az Atya, a Teremtő. A Fiú, a Megváltó, a Szentlélek, a megszentelő kegyelemnek kiárasztója. A közbenjáró, a kegyelmek hordozója, Isten Anyja Mária, a szeplőtelenül fogantatott Szent Szűz, kinek tisztaságos teste, a földre született Isten földi bölcsője lett. Ezért a végtelen szeretetért imádjuk a Mindenható Atyát, ki szent Fiában nemcsak leszállt közétek, hanem szeretetét annyira kiárasztotta, hogy szent szeretete nem ismert határt, hanem magára vette az ember rút bűneit és szenvedése által megszerezte az üdvösség lehetőségét.

A testi szenvedés, mi szemmel látható és kézzel fogható, minél több nincs a földön, csak elenyésző kicsiség volt mindahhoz a szenvedéshez képest, mit az Úr lelkében el­szenvedett. Mert az ő isteni és egyben emberi lelke úgy öltötte magára az emberi bűnt és undokságot, mintha ő követte volna el és összerogyott alatta. Ez a fájdalom olyan mérhetetlen és felfoghatatlan, mint maga az Isten. Ennél csak egy volt nagyobb, az Isten szeretete.

Ezért testvérem ne higgyétek, hogy ti, a ti pislákoló hitetekben bármit is túlságba tudtok vinni.

Itt domborodik ki a szeplőtelenül született Szent Szűz Mária szerepe és társmegváltói szerepe, mikor anyai szíve végigjárta a keresztút minden stációját és végigélte lélekben Szent Fia testi szenvedését, de ugyanakkor megérezte Fia lelki szenvedése mérhe­tetlenségét, és ugyanakkor szeplőtelen szíve megtelt Isten végtelen nagy szeretetével, ami emberfeletti erővel halmozta el.

Imádjátok és áldjátok Istent végtelen szeretetéért és irgalmáért, aki a ti nagypéntekjei­tek után, Húsvétot tud rátok virrasztani, mert Atyátok először és Istenetek, és végül bírátok, kinek-kinek akarata és élete szerint. Kérjétek Isten Anyját, a szeplőtelenül fogantatott szent Szüzet, Máriát, hogy legyen közbenjárótok és az ő érdemei által vigyen el benneteket szent Fia színe elé és könyörögjön értetek. Ámen.

Testvérem! Imádkozzatok és ne féljetek az áldozattól, se magatok, sem mások részére ­- és ne féljetek a szándékot Isten Anyjára bízni – mert ez a bizalom teljes. Ne akarja­tok okosak lenni, mert ez a bizalom alázatot is hordoz magában. Mert bármi kicsi tettet is hajtotok végre és odaviszitek a kereszt alatt álló Máriához és egyesititek az ő hét tőrrel átdöfött szeplőtelen szivével, ő elvisz és elrejt szent Fia sebeibe, és közben­járótok lesz. Csak arról ne fedkezzetek meg, hogy a sátán ezekre a lelkekre les. Ezért legyetek éberek, mert a harc állandó út, nincs fegyverszünet, de már az erőt a ti Uratok és Istenetek kínszenvedéséből és szent sebeiből merítitek.

Ezért intette Uratok és Megváltótok az ő tanítványait az éberségre, mert ki nem harcra kész, azt az ellenség körülfogja és becsapja. A harc a szívetekben folyik, elsősorban gondolat útján, és mikor ott győzött a gonosz, úgy tereli a harcot a cselekedetekre. Mert cselekedeteitek és beszédeitek által tud ártani másik embemek is, mert az ő eszközeivé akar tenni benneteket. Ezért mondotta a ti Uratok, Istenetek: “Jaj annak, aki megbotránkoztatott, jobb lett volna ha malomkövet kötöttek volna a nyakára és a tengerbe dobják.” A sátánnak az a legfőbb vágya, hogy rajtatok keresztül munkálkod­jon.

Ez az igazi ördögi kör. Ezért legyen lelketek éber, a csatát meg kell nyerni még a gondolataitokon belül!!! De ne féljetek, Uratok veletek van ha kéritek, és a kegyelem nem hagy el benneteket, de ragaszkodni kell hozzá teljes erőtökből.

Mert mint már annyiszor mondottam, az erőt csak erőtökön felül kapjátok. Ezért könyörögjetek Isten Anyjához a szeplőtelenül fogantatott Szűzhöz, hogy a kegyelmeket necsak megkapjátok, hanem meg is tartsátok!

Amint már mondottam, sem testeteket, sem lelketeket ne hagyjátok henyélni. Amikor a pihenés ideje van, pihenjen a test, de ugyanakkor lelketek legyen éberen és keressétek meg lélekben Uratok keresztjét és ott pihenjen a lélek, de ne henyéljen, és Uratok veletek van.

Mert már annyiszor mondottam, szűk a kapu, keskeny az út, min át az üdvösségre mész. Széles az út, tág a kapu, mi a kárhozatba vezet! – De ne féljetek, ha a gonosz erőszakosan kísért, odalopódzik hozzád, imáid közben is odamegy hozzád azon az úton is mikor szentáldozáshoz járulsz, de te légy résen, tehát ébren és szaladj Uradhoz Istenedhez, mert így biztos a győzelem. Magadba ne bízz, csak Istenedben! És hagyd Istent működni benned és semmitől ne félj.

Testvérem haladj ezen az úton, vértezd fel magad imával, fohásszal. Járulj a szentáldozáshoz, hívd őrangyalodat és bízzál Szent Mihály arkangyalban, mert nehéz út áll előtted. Mert a keskeny úton végig kell menned és a szűk kapun be kell jutni. De ne félj, mert Krisztus kegyelme veled van, mert a te Urad és Istened semmiképp sem hagy el, csak te távolodhatsz el tőle.

Neked azt mondta valaki, hogy azt az embert, akit úgy lát a sátán, hogy hiába kísért, azt elhagyja. Ez nem így van. Aki ezt hiszi, azt éppen akkor kaparintja meg.

Ezen elmélkedj és imádkozz és fohászkodj, tagadd meg magad, hogy Krisztusé lehess!

Most búcsúzom és azt mondom: áldjon meg a mindenható Atya, az ő szent Fia, a megváltó Jézus Krisztus, a lelket betöltő Szentlélek Isten. A szűz Anya oltalma legyen veled, Ámen.

 

Én pedig Isten alázatos szolgája, imádkozom érted és veled. Ármin.

VÁGYÓDJ AZ ATYA UTÁN!

1989. április 1.

Jézus?

Én vagyok. Engedd, hogy a Szeretet vezessen téged, ne figyelj a tudósokra! Olyanok, mint amilyenek az írástudók voltak az én idõmben. Szeretettel evangelizálj a Szeretetért! Éreztesd meg velük végtelen szeretetemet!

Vágyódom utánad Uram!

Kicsim, Szívem örvendez, mert érezlek, és hallom, amint azt mondod: Vágyódom utánad Uram! Ez a hûség gyümölcse. Légy az én tükörképem, az én másom! Vágyódj az Atya után! Amíg a Földön voltam, az Atya után vágyakoztam, szüntelenül imádkoztam, állandó kapcsolatban, a Szeretet egységében akartam lenni Atyámmal. Tanítvány, én vagyok a te Tanítód, aki bölcsességgel nevelt fel téged. Tölts el tehát örömmel, és légy állandó kapcsolatban velem! Engem helyezz az elsõ helyre, és mindig engem akarj! Örülj, ha így találkozol velem! Maradj mellettem! Csak szeretetet kérek tõled.

Uram, sajnálom azokat a lelkeket, akik a pokolba kerülnek, mivel õk is olyanok voltak, mint mi valamennyien itt a Földön. Van-e valamilyen lehetõség arra, hogy kihozd a pokolból és megváltoztasd õket? .

Megadtam nekik a szabadságot, hogy válasszanak a jó és a rossz között, de õk szeretetteljes könyörgéseim és felszólításaim ellenére a rosszat szerették.

De Uram, miért ne lehetne még egy lehetõségük...

Gyermek, te nem érted, hogy õk teljesen visszautasítottak engem! Én mindvégig szerettem õket. De õk inkább a Sátánt akarták követni. Még haláluk után is megnyilvánultam elõttük, de a legkisebb habozás nélkül inkább a Sátánt követték. Ez teljesen az õ választásuk, mindörökre a poklot választották.

Ó Uram, engedd, hogy mindig a Te akaratodat tegyem!

Vassula, soha ne engedd el a kezem ! Mi ketten mindörökre, a szeretet minden cseppjét felhasználom. Szeretetre van szükségem; hogy megmentsem a kárhozat útján járó lelkeket. Jöjj!

MINDAZOKAT MEGMENTEM, AKIK RAGASZKODNAK HOZZÁM

1989. április 23.

(A Saint Maurice kis templomában megtartott imatalálkozó után, amelyen felolvastam az üzeneteket. A kis templom tele volt.)

Áldott légy Uram, aki megengedted nekünk, hogy a Te Nevedben találkozzunk. A Úr mindenkor jóságos az érdemtelenekhez. Uram, Te válaszoltál imánkra, Te válaszoltál arra a böjtre és áldozatra, amelyeket szeretett gyermekeid neked ajánlottak. Áldott legyen Szent Neved! Áldjuk Nevedet! "Az én Uram jóságos, szeretete örökké megmarad, nemzedékrõl nemzedékig tart hûsége" 1 . Szolgáljunk az Úrnak!

Én vagyok az Úr, aki szeret téged. Üldözõid szeme láttára foglak táplálni. Áldottak legyetek mindannyian, akik meghallottátok és felismertétek a Pásztor hívását. Áldottak legyetek mindannyian; akik áldozatokat ajánlottatok fel nekem. Mindazokat megmentem, akik hozzám ragaszkodnak. Két karom a bölcsõtök, Szentséges Szívem a menedéketek, én vagyok a ti Istenetek, és ti az én népem, örvendjetek! Örvendjetek szeretteim! Ne akarjátok megérteni, miért lett ez a gyenge eszköz Szavam hordozója! Higgyetek a szív egyszerûségével, ne akarjatok engem próbára tenni, legyetek kedvesek elõttem, mint az ártatlan és tiszta gyermekek ! Tekintsetek Szentséges Szívemre! Elõttetek állok, felfedem elõttetek Szívemet. Érezzétek irántatok való égõ szeretetemet! Ne szegüljetek ellenem, ne álljatok ellen könyörgésemnek! Jöjjetek hozzám, és engedjétek, hogy Szentséges Szívem mélyére fogadjalak benneteket! Az én Szívem legyen a ti menedéketek ! Én ne jönnék segítségetekre, szeretteim? Én, aki a Szeretet magasztos Forrása vagyok, én okoznék nektek csalódást? Segélykiáltástok visszhangja az egész mennyet betöltötte. Meghallottam Földrõl jövõ könyörgéseteket. Ne féljetek szeretteim, ne féljetek! Szemem mindent lát, és mindent meghallok. Bizony mondom nektek, hogy minden lépéseteket én vezetem és én áldom meg. Én vagyok a ti hûséges õrzõtök. Meg fogom öntözni szõlõmet, és saját kezemmel fogom gondozni. Éjjel is õrködni fogok felette, nehogy betörõk hatoljanak be szõlõmbe. Akik el akarnak jönni, hoey megnézzék szõlõmet,jöjjenek nappal! Csak a rókák járnak éjszaka. Keljetek tehát fel napfelkeltekor, mint a józan emberek, és látogassátok meg a szõlõmet. Én az Úr vagyok gondozója. Végtelen szeretetemben és nagy szánalmamban jövök, hogy rendbehozzam szõlõmet! . Legyetek boldogok, és hallja meg az ég dicséreteteket! Örvendezzetek és hirdessétek az Úr dicsõségét! Legyetek az én kis követeim, akik Szavamat hordozzák. Hangotokra ébredjenek fel az alvók! Hirdessétek szeretetemet minden nemzetnek, hogy visszatérjenek, akik eltávolodtak tõlem. Nem fogom elutasítani õket, bár szívük száraz és bõrük skarlátvörös. Megmutatom nekik megbocsátó Szívem gazdagságát. Énekeljetek és örvendjetek, mert mindvégig veletek maradok!

 


1 Zsolt 100,5

BOLDOG VAGY, HOGY ILY MÓDON LEHETSZ VELEM?


1994. április 7.

Bár nem fogom fel ezt a misztériumot, mivel terveddel kapcsolatos választásod mind a mai napig misztérium elõttem, tudom, hogy mindaz, ami velem történt és ami még most is történik, a Te hatalmas kezedbõl való. Mindenható Istenem, eljöttél szent mennyországodból, és saját jobb kezeddel hatalmas gyõzelmeket arattál. Ó Uram...

ÉN VAGYOK. Melletted vagyok, ne félj gyermekem! Engedd meg, hogy folytassam üzenetemet, és véghezvigyem benned tervemet! Boldog vagy, hogy ily módon lehetsz velem?

Nagyon boldog vagyok!

Kedvesem, Lelkem kedvese, fogadd békémet! A megpróbáltatást, amit hátadon hordozol, azért kaptad, hogy elégtételt adj mindazért a jóért, amit nem kapok meg e nemzedéktõl. áldozatot vállaló lelkekre van szükségem, akik elégtételt adnak, és gyermekem, te nagylelkûen megadtad beleegyezésedet...

Hozzád tartozom, ezért adtam meg Neked szeretetbõl beleegyezésemet...

Kezemben vagy, ezért semmitõl sem kell félned. Szabadon fel foglak használni terveimhez, és megnyitom elõtted az utat. én és te együtt, a szeretet kötelékeivel összekötve haladunk elõre, hogy meghódítsunk egy vallástalan népet. A kegyelem ott lesz romániai találkozódon. Drága kicsim, egy valamirõl soha ne feledkezz meg: én, Jézus veled vagyok. Szeretlek, tulajdonom, maradékom. A Szeretet mindenkor melletted van. Megáldalak. Jöjj!

A megpróbáltatás napjai előtt álltok

 

2019. április 10. 

 

Vassulám, állj készen az írásra , engedd, hogy szóljak hozzád. Ha megosztod Velem az életedet, tiéd lesz a hallhatatlanság! Ne félj, örülj! Emeld fel lelkedet és engedd, hogy birtokoljalak, kedves lélek! Mélységesen meghat, amikor szeretettel esedezel hozzám….

 

Uram, össze vagyok törve lelkileg, mert minél közelebb vagy hozzám és minél többet vagy velem, annál jobban vágyom arra, hogy még közelebb legyél hozzám.

Barátságod mámorossá tesz, egyetlen szavaddal újjáteremtettél!

Ó, Vassula! Nézz erre a Te Istened Szívére, nézd ezt a Tisztaságnak, Irgalomnak és Szeretetnek Szívét. Bárcsak tudnád, mennyire kerestem egykor annak a módját, hogy miként keltsem fel a figyelmedet, hogy újra az enyém légy, és megmutathassam neked az Igazságot, és emlékezetedbe idézhessem, kihez tartoztál és tartozol ma is. Nyomon követtelek, hogy többé ne kószálj el, mint egy csavargó. Aztán Lelkem utolért, és bőkezűen betöltötte lelkedet. Elárasztott ragyogó kegyelmeivel az Ő Világosságában.

 

Atyám megadta neked a Bölcsességet, de azt meg is kellett tanulnod a segítségemmel…. Hallgass rám, teljesítsd a Nekem tett fogadalmadat, teremj számomra liliomokat szereteteddel, melyet irántam érzel, tedd szebbé ezt a földet, ezt az istentelen földet, légy az Én mennyországom!

 

Jöjjetek hozzám, ti szegény nyomorultak, akik a halál völgyében jártok. Jöjjetek hozzám, és Én megújítalak benneteket, hogy igaz békére találhassatok, és Engem pecsétül tehessetek a szívetekre. A Fenevad nyomotokban van, belétek önti hazugságait, az éjszaka csendjében vadászik rátok, hogy ne tudjátok őt leleplezni. Sötét árnyként járkál az ismeretlenség homályában, és csapdákat állít, hogy beleessetek. Szája tele van ocsmánysággal és minden rosszal, amit veled tett, nemzedék, és te még most sem ismered fel gonosz szándékait… és aljasságát? Hányszor figyelmeztesselek még benneteket?

 

A megpróbáltatás napjai előtt álltok. Nem emberi kéz által meggyújtott tűz¹ fog nemzeteket elpusztítani és felemészteni azt, amit az ember alkotott. A természet ellenetek fog fordulni, és árvizek fognak tömegeket elsodorni. El fog tűnni gúnyos mosolyotok, mely kiült arcotokra, valahányszor Szent Nevemet kiejtették előttetek. Mert fény derül mindarra, amit sötét sarkokba rejtettetek. A szomorúság fátyla van félretéve számodra, hűtlen nemzedék!

 

Akár nyugat, akár kelet felé fordulok, azt látom, hogy Házam letért az egyenes útról, mert sokan nem keresik már a Világosságot. Sokan hoznak rossz döntéseket úgy, ahogy nekik tetszik, ami megbénítja Testemet. Ők sok tekintetben kizártak Engem az életükből. Szabályaimat és tanításaimat a Házam romjai alá gyűrik, és utánuk hajítják Műveimet.

 

Romlik a tested, nemzedék, és a lelked is olyan, mint a víztelen, kiszáradt föld. A bűnbánat kiáltását szeretném hallani! Hiába lett volna Áldozatom? Atyám egyetlen teremtményének élete sem tart tovább, mint egy vadvirág élete, egyetlen fuvallatra elpusztul, de a lelke örökkévalóságig megmarad…., mindörökre. Én vagyok életetek Őre. Őrizlek, árnyékomban tartalak és védelmezlek benneteket. Életemet adtam értetek, hogy életetek legyen. Mit tehettem volna még, amit nem tettem meg? Keljetek fel hát, most! És tartsatok bűnbánatot! Ismerjétek be szörnyű bűneiteket!² Gonoszság kora, fordulj vissza bűnös útjaidról, adj jóvátételt magatartásodért és tetteidért, és Én meghallgatlak és megbocsátok neked. Ne feledd, hogy Életemet adtam érted. Menekülj a bűntől, mint a kígyó elől!

 

 

E végnapokban a szeleket használom hírnökeimként, kiküldöm őket a pusztába, mint nomádokat, hogy építsék fel, tegyék széppé és egyesítsék Testemet³.

 

Teljes szívedből munkálkodj, Vassula, gyűjtsd egybe népemet! Ne hagyd, hogy bárki is megtévesszen ostoba érvekkel, kizárólag az Én érdekemben dolgozz szorgalmasan és szívesen, hogy minden szívben megalapíthassam Királyságomat. Tanítsd őket arra, hogy szüntelenül imádkozzanak a Házamért és pásztoraiért, hogy legyenek hűségesek Hozzám, és győzzék le magukban a rájuk telepedő fásultságot és közömbösséget. Imádkozz a Szentlélekhez mindvégig és minden adódó alkalommal. Szeresd a Tisztaságot, hogy képes legyél cselekedeteimről beszélni, és mindenkit arra emlékeztetni, hogy ma szól hozzájuk a Ragyogó Világosság. Bízzál Bennem, leányom, és Én többet fogok neked adni, mint amennyit kérsz. A Szeretet szeret téged. Légy áldott…. IC

 

-------------------------------------------------------------------------

 

1.    2018. május 23-án tisztán hallottam, amint egy hang franciául ezt mondta: “bientôt une explosion atmosphérique aura lieu…” – magyarul: „hamarosan egy atmoszférikus robbanás lesz…”

2.    Isten szemében minden bűn iszonyatos, még a apró bűnök is, melyeket mi jelentéktelennek tartunk. Ő ezeket is nagyon nagyoknak látja.

3.    Az Egyházat

 


http://ichtys.hu/index.php/163-2019-%C3%A1prilis-10

ÁLLJ SZOLGÁLATOMRA!

1989. április 28.

Uram?

Én vagyok.

Köszönöm, köszönöm Neked, és dicsérlek Téged csodáidért, amelyeket esõként hullatsz ránk: Szívem örvendezik és magasztalja Szent Nevedet. Te vagy az én védõpajzsom, Te vagy az igazságos bíró. Felajánlom Neked akaratomat.


Vassulám, ajánld fel nekem mindig akaratodat, állj szolgálatomra, légy készen, hogy írótáblám légy! Engedd meg, hogy igénybe vegyem kezedet! Semmit se tagadj meg tõlem, és én fogok benned cselekedni. Engedd meg, hogy erõsebben kezembe vegyelek! Drága lélek, fontold meg, hogy milyen haszontalan vagy nélkülem! Én vagyok a Bölcsesség. Halálod után is sokan fogják üzenetemet olvasni. Eljut a Föld minden sarkába, hogy növelje a szeretetet, a hitet és a reményt. Bízzál bennem, gyermekem! Én vagyok a te Tanítód, Szabadítód, a te békéd, Teremtõd és az, aki téged a legjobban szeret.

MINDAZT AMIT TESZEL, A LELKEK MEGMENTÉSÉRE TEDD! DICSÕÍTS ENGEM, ÉS VELEM EGYÜTT ÉPÍTSD EGYHÁZAMAT!

1993. április 28.

Béke! Drága leányom, tudd, hogy milyen gyönyörûségemet lelem a te szegénységedben! Kicsim, jöjj karomba, és engedd meg, hogy rendkívüli gyengeségedben én hordozzalak! Én vagyok a te Pásztorod, ne félj! Ne feledd, hogy ez nem a te mûved, hanem az enyém! Nem oltalmaználak-e, nem gondoskodnék-e rólad és nem õriznélek-e téged, akit nap mint nap kivetlek a világba és irgalmára bízlak? A nemzetek sorra meghallják hangomat. Te az én Szívembe vagy zárva. Az én Szívem a te egyedüli biztonságos lakóhelyed. Szenvedésem Vassulája, viselkedj elõttem úgy, mint Király elõtt szokás. Én vagyok a te Királyod és egyedüli Szenvedésed. Bánj velem úgy, mint leghûségesebb társaddal! Engem úgy ismernek, mint a Hûségest. Engedd meg, drága lélek, hogy beléd véssem szavaimat! Sohasem fognak elmúlni. Szenvedésem lelke, szeress, mert oly kevéssé szeretnek...

Uram szeretlek, és mások is szeretnek Téged!


Ha szeretsz, maradj a közelemben, és vigasztalj!... Föláldozhatnálak-e ennél jobban is?

Igen Uram, tégy, ahogy kívánod!


Mondd: „Igen, Uram, a lelkek iránt érzett szeretetedért.” Mondd: „Igen Uram, azért a szenvedésért, amelyet a bûnösök miatt élsz át.” E szavakat mondd nekem! Ne fossz meg semmitõl 1 és én sem foglak megfosztani jelenlétemtõl. Akkor majd mi ketten, én és te, együtt fogunk dolgozni, szeretni és imádkozni. Figyelj rám! Semmit se tarts meg magadnak, sehova ne kötelezd el magadat, csak az én tervemhez! Mindazt, amit teszel, a lelkek megmentésére tedd! Én, Jézus, megáldalak téged és társaidat. Dicsõíts engem, és építsd velem együtt Egyházamat! Építsd újjá Egyházamat! Mindannyiatokat szeretlek.


1 Azt gondolom, Jézus arra utal, hogy megfosztottam õt egy idõre attól, hogy használhassa fülemet, és valóban kevesebbet éreztem jelenlétét,

PRÓFÉTÁIM SZINTÉN TESTEM RÉSZEI

1989. április 2.

Uram?

Én vagyok. Gyermeki hittel nézz rám, és tedd széppé Egyházamat!

Uram, miért van az, hogy egyeseknek olyan nehéz elfogadniuk e korszak prófétáit, és azokat a szavakat, amelyeket Te mondasz?

Bizony mondom nektek, hogy az én juhaim felismerik hangomat.

De Uram, a szkeptikusokat az sem gyõzi meg, hogy gyógyulások történnek, és nagy bûnösök térnek meg.


Vassulám, akkor sem lennének meggyõzve, ha szemük láttára támadna fel valaki... Izajás jövendölése vonatkozik rájuk : 1 "Hallván hallanak, de nem értik, látván látnak, de nem fogják föl, mert érzéketlenné vált e nemzedék szíve, fülük megsüketült, és becsukták szemüket félelmükben, hogy ne lássanak szemükkel, ne halljanak fülükkel, ne értsenek szívükkel, hogy meg ne térítsem és meg ne gyógyítsam õket." Sokan elfelejtik, hogy prófétáim szintén Testem részei. Megadtam nektek azt a kegyelmet, hogy egységet alkothattok. Drága gyermek, egyeseket apostollá, egyeseket pappá, tanítóvá tettem, másokat meg a lázadás idejére tettem prófétává. Miért lep meg ez olyan sokakat, és miért nem fogadjátok el prófétáimat? Miképpen mûködhet Testem, ha egyik tagját levágják? Belefáradtam abba, hogy Testemet állandóan megcsonkítják és szétszaggatják. Virágom, fogadd szeretettel üldözõidet, ne ítéld el õket! Az én prófétáimat mindig üldözni fogják. Elítélik, megostorozzák, elnyomják, városról városra ûzik õket; megvetéssel néznek rájuk és megfeszítik õket. Így vonjátok magatokra minden szent ember vérét, amelyet a földre kiontottak. A Szentírás sohasem hazudik. Én vagyok az Ige. Jöjj gyermekem, arra neveltelek, hogy engesztelj a tisztítótûzben lévõ lelkekért! Imádkozz virágom! Nem tudod, hogy milyen nagy hatása van az imának a tisztítótûzben lévõ lelkekre? Oltsd ki tüzüket imával! Engesztelj értük ! Jöjj!1 Iz.6,9-10

MIÉRT AKARJÁTOK, HOGY HALLGASSAK?

1988. április 20.

Uram, nõvérem kérdezi, hogy megáldanád-e és megcsókolnád-e az õ feszületét is ugyanúgy, ahogyan az enyémet?

Fogadd békémet, szeretlek. Azt akarom, hogy tisztán ismerj fel. Ismerj fel engem! Igen, közeledben ülök. Most, hogy tudod, hol vagyok, emeld fel ajkamhoz azt az érmet és a feszületet, amelyet Yannula adott neked. Megcsókolom és megáldom. Tedd, amit mondtam, várok rád! Igen. 1 Vassula, ne kételkedj, írd: Én mondom nektek ezt: aki azt szeretné, hogy megáldjam keresztjét és érmét, én az Úr, szívesen megteszem. Jöjj, ne kételkedj!

Ó, Uram, segíts mindezt megértenem!

Egyszerûen csak higgy, légy egyszerû, mint a gyermek! Szeretlek.

Késõbb:

Vassula, egyedül is fel tudom virágoztatni kertemet, igen, magam is meg tudom újítani Egyházamat, önmagamban elég vagyok, mindenható vagyok. Tõled csupán szeretetet kérek! Szeress és engedd meg, hogy mindent megosszak veled!

Ó Uram, határtalanul szeretlek.

Virágom, nem érted? Nem látod? Jöjj, elmondom neked: az idõk kezdete óta megmutatkoztam különbözõ helyeken, különbözõ népeknek, különbözõ korszakokban. Vassula, hogyan lehetséges, hogy a te korszakod már nem képes észrevenni jeleimet? Mondtam-e valaha azt, hogy többé nem jelenek meg, és nem adok jeleket? A te korszakod halott, és önkezével tette tönkre önmagát. Az Urak Ura vagyok, az élõ Isten, miért akarjátok, hogy hallgassak? Miért akarjátok, hogy halott legyek? Vassula, már megmutattam, és most ismét megmutatom neked, mivé lett teremtésem. Értsd meg, hogy mivel hozzám vagy kötve, velem jársz; magammal viszlek e pusztaságon át; rámutatok mindenre, ami volt, amivé lett és ami megmaradt.

Megritkítom a bozótot, és kivágom a töviseket, hogy meg ne sértsenek téged. Mert, ha hozzád érnének, megszúrnának, megszaggatnának és darabokra tépnének téged, gyermekem. Veled vagyok. Megnyitom és megtisztítom utadat. Határtalanul szeretlek, és nem akarom, hogy közös utunkon ezek a tövisek belédakaszkodjanak, megszúrjanak, és halálra sebezzenek! Tudom, hogy puszta közeledésük is nagy félelmet kelt benned. Mindezt látom Vassulám, és mélyen megsebzi Szívemet, de kedvesem, egyetlen áldozatod sem lesz hiábavaló. Ó mennyire szeretlek téged, lélek! Aki keres, MEGTALÁL engem. ZÖRGESS és ajtót NYITOK. Jöjj, emlékeztetlek jelenlétemre!

 


1 Egymásután odatartottam a tárgyakat, Jézus mindegyiket megcsókolta és megáldotta.