Nagy veszély fenyegeti országotokat, és Európát

2018. 03. 01.    

Gyermekeim! Fogjatok össze, buzgón imádkozzatok, és soha ne hagyjátok abba imáitokat, mert nagy veszély fenyegeti országotokat, és Európát. De ti ne bonyolódjatok bele a politikai helyzetbe, mert azon nem tudtok változtatni. Az imádság és a rózsafüzér fegyver a kezetekben. Ezt a fegyvert rajtatok kívül nem használja senki. Imádkozzátok a rózsafüzért minden nap, Édesanyámmal együtt, és ajánljátok fel országunk lelki felemelkedéséért. Járuljatok a szentségekhez: gyónjatok, és áldozzatok. Vegyétek komolyan a szentmise áldozatban kapott kegyelmeket, és használjátok a Tőlem kapott ajándékokat. Imádkozzatok a magyarok őrangyalához, és kérjétek hathatós közbenjárását országotokra! Imádság közben gondoljatok egymásra, és alkossatok egy nagy ima családot, hogy senki ne érezze magát kirekesztve, még akkor sem, ha egyedül végzi imádságait. Ne az eseményekre figyeljetek, hanem a buzgó, kitartó, és állhatatos, hittel való imádságaitokra fektessétek a hangsúlyt! Jézus

2018. 03. 02.

Kedveseim! Nem a keserűség, és a szomorúság lelkét kaptátok, még akkor sem, ha az ország veszélyben áll. A szomorúság káros hatással van az emberre, mert könnyen mogorva és durva viselkedést tanúsít embertársai iránt. Ha kedvetlenek vagyunk, minden bánt, és bosszant bennünket. A búslakodás az embert türelmetlenné, gyanakodóvá, de még emberkerülővé is teszi. Akik átengedik magukat a szomorúságnak, félénkek, és bizalmatlanok, és sok keserűséget okoznak maguknak, és a környezetüknek. Őrizzük magunkat a szomorúságtól, mert számtalan bajnak, és véteknek a forrása!

2018. 03. 03.

Kedveseim! Örömmel szolgáljunk Istennek, mert a búskomorsággal többet ártunk, mint használunk. Az öröm az Úr tiszteletére válik, és dicsőségére, mert tanúságot teszünk arról, hogy cselekedetünk indító oka a szeretet. De akik búsan szolgálnak Istennek, azt gondolják, hogy milyen sokat tesznek. Nyögnek a nagy teher alatt, és azt mondják, hogy a súlyos iga teljesen elnyomja őket. Ez bizony nem jó jel, és Istenek nem tetsző viselkedés. A szív bánata leveri a lelket, még pedig annyira, hogy a levertség a testre is kihat, és annak erejét csökkenti.

Anna Teréziahttp://engesztelok.hu/lelkielet/1299-nagy-veszely-fenyegeti-orszagotokat-es-europat

Előzmények: http://uzenet.csapata.hu/cikkek/urunk-jezus-krisztus-uzenete-anna-terezia-altal-66321/

,,Az emberi gonoszságnak az isteni irgalmasság ellen intézett harca szükségképpen arra szolgál, hogy a csodálatos események valódisága és igaz volta annál világosabban kitűnjék.”

https://i.pinimg.com/736x/f9/f6/16/f9f6169a707499e477667dea593fb02b--lady-of-lourdes-calendar-.jpg
1858. március 25-i jelenés során a Hölgy megmondja a nevét:

„Én vagyok a Szeplõtelen Fogantatás.”

Az utolsó jelenésre a barlang elõtt április 7-én, Mária búcsúlátogatására pedig július 16-án kerül sor.
A lourdes-i jelenések üzenete:
Emeljenek kápolnát a jelenés helyén, vezessenek oda zarándoklatokat.
– Háromszor szólít fel bûnbánatra és bíztat a bûnösök megtéréséért végzett imára.

http://reginamundiplebania.hu/wp-content/uploads/2013/08/RK_11_02_05.pdf

Önvizsgálati kérdések

Kedveseim, gondoljátok végig életeteket, tartsatok önvizsgálatot! Vizsgáljátok meg, hogy a Szentháromság parancsait mennyire tartjátok szem előtt. Mit jelent számotokra keresztény hivatásotok, és mennyire tudjátok elfogadni Istennek rátok vonatkozó akaratát? Hogyan viselkedtek, amikor megvalljátok hiteteket és azt a reményt, ami éltet titeket? Hogyan tudtok Jézus Krisztus katonái lenni az engesztelés nagy művében? Mit jelent számotokra ez a hitvallás? Mennyire veszitek észre az idők jeleit napjainkban? Hogyan reagáltok az előttetek álló nagy változásokra? Tudtok-e higgadtan viselkedni? El tudjátok e fogadni, hogy előbb be kell következni az elpártolásnak, a nagy hitehagyásnak? Tudtok-e azért imádkozni, hogy lelketeket ne érje szégyen és gyalázat, amikor sokan megtagadják majd hitüket? Ilyen és ehhez hasonló kérdéseket tegyetek fel magatoknak, és kérjétek a Szentháromságot, hogy helyesen tudjatok válaszolni és viselkedni, amikor mindenhol káosz fog uralkodni.

2014. 03. 14. Anna Terézia

http://engesztelok.hu/lelkielet/812-onvizsgalati-kerdesek

Megbocsátás

Képtalálat a következőre: „megbocsátás”
Kedves engesztelők, arra kérünk titeket, hogy segítsetek, hogy minél többen meg tudjanak bocsátani egymás elleni sérelmeik miatt, hogy minél tökéletesebb kiengesztelődés jöjjön létre mindazok közt, akik megbántották egymásban Jézus szentséges Szívét és Mária szeplőtelen anyai Szívét. Imádságaitokban tegyetek oda minden olyan embert, aki nap, mint nap elköveti a harag és gyűlölet súlyos vétkét. Imáitokkal segítsetek, hogy ne maradjanak ebben a megátalkodott, bűnös felfordulásban, hanem nyissák meg szívüket a kegyelem befogadására, hogy őszinte, bűnbánó lélekkel tudjanak eljutni a teljes kiengesztelődésre. Köszönjük, hogy készen álltok felajánlani minden megpróbáltatásotokat erre a szándékra is.

http://engeszteles.bocsajozsef.hu/egi-uzenetek/megbocsatas

Ne féljetek, csak engeszteljetek!

Kedveseim, minden helyzetben őrizzétek meg nyugalmatokat! Ne féljetek, a gonosz lélek nem tud kikezdeni veletek, mert egészen elköteleztétek magatokat a Szentháromságnak. Tartsatok ki mellette mindhalálig! Vigyázzatok, a gyorsan pergő események ne ingassanak meg benneteket. Már sokan vannak, akik elpártoltak attól az úttól, melyet számukra kijelölt a Szentháromság. Imádkozzatok értük, hogy legalább a Nagyfigyelmeztetéskor felismerjék tévedésüket, beismerjék mulasztásukat. Megkezdődtek az igazán komoly engesztelések, amelyek arra szolgálnak, hogy az igazságtól elpártoltakért felajánljátok szenvedéseiteket. Minél rejtettebben teszitek, annál hatékonyabbak lesznek áldozataitok. Ne féljetek, csak engeszteljetek! Ne bírálgassatok, csak buzgón imádkozzatok!

2013. 03. 25. Anna Terézia

http://engesztelok.hu/lelkielet/ne-feljetek-csak-engeszteljetek

Mi a tudás kulcsa?

2004. március 2.

Isten felkeni Övéit, hogy teljes misztikus egyesülésre indítsa őket. Mégis hogy lehet az, én Istenem, hogy Te oly sok csodát és csodatettet viszel végbe, mindaz meghaladja az emberi értelmet, a föld mégsem lobban lángra?

Isten saját Fényéből áradó ragyogással és dicsőséggel érkezik hozzánk arkangyalai kíséretében, fenséges méltósággal ránk tekint, hogy szóljon hozzánk. Ilyen káprázatos módon száll Ő le közénk - megrendítő látvány!

Amint szólásra nyitja Ajkát, egy ragyogó fénysugár még jobban megvilágosítja Szent Arcát. Lángoló szenvedéllyel felénk nyújtja karját, hogy emlékeztessen minket, hatalmában áll nekünk adni az Örökségét, ugyanakkor mindnyájunkat arra hív, hogy eljussunk szavakkal ki nem fejezhető teljes isteni egyesülésre.  

De ó, kimondhatatlan Szépség, Királyi Fenség, fülembe hasít a sötétségbe burkolódzó hitetlenek hangja!

Hitetlenségük ellenére Én mégis rajtuk tartom irgalmas tekintetemet.

Igen, légy irgalmas azokhoz, akik megbántanak Téged, és akik hiúságba és hasonló haszontalanságokba kapaszkodnak, mert ők a legmélyebb gödör aljára süllyedtek.

Hitetlen sokaság! Káromoljátok Isten akaratát, és a káosz a ti lelki gyümölcsötök!

Gyertek, összegezzétek az életeteket, és lássátok, mi vár rátok: a lélek rothadása és a teljes halál… A bűn maga a halál!

Már tizenkilenc éve írom le Szavaidat, Uram. Bár ismerted nyomorúságomat, Istenem, mégis rám bíztad nemes Szeretet-ódádat, e Feltámadás-ódát, és azóta majdnem élve nyelnek el a gyötrőink, ok nélkül rágalmaznak és gyaláznak engem.

De Én védelmet nyújtottam neked, és áldásaimmal jutalmaztalak… Énekelj Nekem zsoltárokat és dicsőítő énekeket, hadd örvendezzen a Szívem! Az ilyen apróság is édes illatú áldozatnak számít a szememben….

Mielőtt találkoztam Veled és törvényeddel, valamennyire már éreztem ítéletedet, amikor gúnyolódtam.

Te mégis eljöttél hozzám, megkönyörültél rajtam és felemeltél… Belém leheltél és meggyógyítottál. Ó, együtt érző Istenem!  Nyisd ki néped szemét! Olyan sokan vannak, akik nem látnak…

Ha meginognak a hegyek és a hullámokba zuhannak, ha megolvadnak a sziklák, mint a viasz Színem előtt, mindazoknak irgalmazni fogok, akik félnek Engem…

Nagyszerű látvány Téged látni, Uram! Fenségesen szép Neved felülmúlja az eget és a földet, muzsika a fülemnek. Áldalak Téged, aki tanácsadóm, amikor meg alszom, közbenjáróm Vagy.

Szavad beragyogja az egész földet, és bárhol, ahová elér, halottakat támaszt. Hatalmad örök Hatalom.

Ezernyi drágakő alkotta palástodat, amikor megláttalak kilépni a felhők közül. Mint Vőlegény, finoman lépdeltél lefelé a lépcsőn, majd előléptél, és kitárt karokkal így szóltál hozzám:

„Lakóhelyem vagy, mert megmentettelek. Tanítványom leszel az Én útmutatásaim szerint. Megtanítalak arra az útra, amelyen járnod kell…

Új éneket fogsz énekelni tiszteletemre, amivel meg fogod hiúsítani az ellenségem gonosz terveit, aki kárt okoz Egyházamnak. Sohase félj, akkor sem, ha nem hallod beszédemet vagy hangomat. Mindig Veled vagyok…

Lámpásod leszek, megvilágítom lábaidat. Még ha lavinaként zúdulnának is rád a támadóid, te akkor se félj, mert Én melletted vagyok! Felöveztelek erőmmel, hogy győzedelmeskedj, hogy kiemeld Egyházamat a mocsárból, és dicsőíts Engem.”

Akkor engedd meg, Uram, hogy még egyszer felkapaszkodjak Kerubodra, hogy Hozzád repüljek Istenem, a szelek szárnyán¹[1]. Hogy halljam Istenemnek hangját, felemeljem a Vőlegény fátylát, és szemléljem az Ő édességét és istenségét! Mert akkor szemem előtt lesz majd a Te Szereteted.

Lángra gyúlt lelkem nem fogja már kérdezni szívemtől: ’Meddig rejti még el az Arcát előled? Meddig várakoztat még, hogy a magasságokba vigyen[2], fel az Ő Udvaraiba, ahol tanítást és tudást kapok, és ahol még magasabbra juthatok? Ahol majd a további magasságokat elérve a megértés még nagyobb fényében a magasztos Szeretet áthatolhatatlan lángjaiba, magának a Fénynek mélységeibe hatolhatok.

Ott bent a lelkem félelemmel telt tisztelettel fogja szemlélni a mindennél Szépségesebbet, Aki sokkal fenségesebb, mint az összes angyal szépsége együttvéve.[3] Ott bent Isten megismerhetővé teszi magát az embernek.

Istenben semmivé válik a külvilág, ivadéka egybeolvad Vele, csontja az Ő csontja, húsa az Ő húsa lesz. A teljesség Királyi Jogara.

Én mirhám, én nővérem, ne félj, mert veled vagyok, hogy leírjam mondanivalómat. Mindig támaszod leszek, és segítségedre sietek, amikor megkérdezik tőled az emberek: „Mi a tudás kulcsa?” Így válaszolj nekik: „A kulcs a tudás világossága és a Szentlélek kegyelme, Aki tökéletesen megismerteti veled a misztériumaimat és Engem. A tudás kulcsa a tiszta Fény szétáradó ragyogása, mely megvilágosítja azokat, akik használják, hogy a lehető legtökéletesebben ki tudják fejezni a mondanivalómat. „ Amint mondtad, a tudás kulcsa azt jelenti, hogy Magának a Fénynek a mélységeibe hatolni…” Ezért örvendezz és légy boldog te, akit arra hívtalak, hogy Királyi Udvaraimban beszélgess Velem, és mondanivalómat leírd, ami feltárja előttetek  misztériumaim rejtett titkait! Örvendezz, mert keblemen tápláltalak isteni kegyelemmel. Kegyelmem terápiás eszköz, mely meggyógyítja a lélek és a szellem gyengeségeit, és képessé teszi arra, hogy Lábnyomaimat kövesse a szenvedés, az önmegtagadás, az akaratomra való ráhagyatkozás és a szenvedélymentesség ösvényén. Benned élve felvirágoztattalak, keblemen tápláltalak, és eggyé formáltalak Magammal. Ne érezd hát magad többé bizonytalanságban! Veled vagyok!

Angyalom, prófétává tettelek semmiségedből. Mondd meg azoknak, akik nem fogadnak el téged vagy az Üzeneteimet, hogy az Ítélet Napján több irgalmat fogok tanúsítani Szodoma és Gomorra iránt, mint elítélőiddel szemben. Ha valaki azzal az arcátlan szándékkal megy oda hozzád, hogy megüssön, azt Én azonnal elkapom. Ne törődj a kicsinyes emberekkel, ők szűklátókörűek, de főleg az alázat hiányzik belőlük.

A tudás és az aszkézis még nagyobb magasságaiba foglak vezetni, hogy fejlődj. Szent ösvényekre foglak vezetni, hogy betekinthess dicsőségembe. Bátorítani és erősíteni akarlak, és méltóvá akarlak tenni Nagyságomhoz. Gyöngyöm, Én szülöttem, ó mit meg nem tennék érted! Megáldalak. IC

 

[1] Zsolt.18,10.

[2] a lelkem

[3] itt ez úgy értendő, mint Fény. Isten Fénye az összes mennyei fényt túlragyogja
Source: http://ichtys.hu/index.php/158-2004-marcius-2

http://ichtys.hu/index.php/158-2004-marcius-2