URALKODNI FOGOK ELLENSÉGEIM AKARATA ELLENÉRE IS

1987. november 24

Vassula, elolvastatom veled azokat a szavakat, amelyeket Margit Máriának mondtam. Azt mondtam, hogy uralkodni fogok ellenségeim és mindazok akarata ellenére is, akik megpróbálnak szembeszegülni velem, - ezért bizakodjatok kedveseim. 1 Vassula, szeretném, ha még egyszer lerajzolnád, hogy milyen a Szentháromság!

Igen, Uram 1

 

 

Egyik a másikból ered Ez egy fénylátomás volt. Egyik fény a másikból kilépve alkot hármat. Amikor a Fiú az Atyában van, akkor Ók egyek. A Szentháromság EGY és ugyanaz. Lehetnek hárman, de mindhárom eggyé is lehet. Az eredmény: egyetlen Isten.


1 egy látomás szerint, amelyet egyszer az Úr adott nekem, amikor nehézségeim voltak a megértésben.

VIRÁGAIMAT ÖNTÖZNI KELL, KÜLÖNBEN MIND EGY SZÁLIG ELPUSZTULNAK

1987. november 28.Kicsim, tedd széppé kertemet, mert jelenlegi állapotában csak szárazságot látok benne. Szárazság uralkodik benne. Tikkasztó szél járja át, és kiszárítja azt a keveset is, ami megmaradt. Virágaimat öntözni kell, különben mind egy szálig elpusztulnak! Bimbóim nem érik meg a virágzást, elpusztul egyik a másik után. Ó bárcsak meghallanák!

Istenem, miért olyan bonyolult dolog valamit elhatározni? Miért olyan nehéz erre az elhatározásra jutni? Miért kell hónapoknak, éveknek eltelnie? Valóban olyan bonyolult dolog lenne egymást szeretni és családként egyesülni? Nem õk maguk tanítanak-e minket arra, hogy szeressük egymást, és hogy tanuljunk meg áldozatot hozni és adni? Éveknek kell eltelnie az egyesülésig? Valóban különleges tanácskozásokra és találkozásokra van szükség ehhez? Miért nem képesek egyetlen, végleges találkozót tartani, egymásnak kezet nyújtani, és megadni Péternek azt az elsõséget, amelyet Te adtál neki egykor, hogy tetszésedre legyenek és mosolyra fakasszanak?

Mennyire szeretem egyszerûségedet, gyermekem! Gyermekien gondolkozol. A gyerekek az én gyöngéim! Tudod, amikor gyerekek veszekednek, sohasem tart néhány percnél tovább veszekedésük, mert nincs bennük rosszakarat. Leányom, ezek azonban nem gyermekek, elvesztették egykori ártatlanságukat. Elvesztették egyszerûségüket, mert ártatlanságukat rosszakaratra, egyszerûségüket hiúságra, szentségüket istentelenségre, alázatukat képmutatásra cserélték fel. Látod, gyermekem, ez az oka annak, hogy újból eljövök és emlékeztetem õket arra, hogy én, Jézus, milyen vagyok. Mezítláb és alázatosan jövök, belépek saját házamba, odatérdelek szolgáim elé és megmosom lábukat. 1 Ne sírj Vassulám - mindez az egységért van. Engedd, hogy igénybe vegyelek. Ezúttal nem tagadhatják le, hogy én, Jézus vagyok az, mert ezt az eseményt már régen megjövendöltem. Elolvastattam veled egy részt abból, amit XXIII. János pápának sugalltam. De azután...

Azután, Uram!?

Azután megsúgtam neki, mekkora megpróbáltatásokat kell Egyházamnak elviselnie. Én, Jézus szeretlek benneteket. Maradj bennem, az én szeretetemben! Meg fogom osztani veled keresztemet


1 Jézus átvitt értelemben mondja ezt.

Hűség, igazsághoz való ragaszkodás

Kedveseim, figyeljetek minden nap arra, hogy mit kér tőletek a Szentháromság! Hallgassátok, mit üzen a Szentlélek a szívetekben. Sajátítsátok el, miként tudtok ráhangolódni, hogy minél tökéletesebben teljesítsétek kívánságát. Ha jól megélitek a pillanatokat, vagyis hűen reagáltok az elétek tárulkozó eseményekre, akkor eleget tesztek a Szentháromság elvárásainak. Hűséget és az igazsághoz való ragaszkodást kívánnak tőletek, amikor feladataitokat teljesítitek. Legyetek buzgók és állhatatos lelkületűek, mert akkor mindvégig az Úrnak szolgáltok.


2012.11. 26.     Anna Terézia

A sok búcsú a vértanúk sorába emel

A szentmise alatt, miközben hallgattam a prédikációt váratlanul lelkem Jézus Szent Színe előtt állt. Nem értettem, hogy történhetett ez velem, és Ő a következőt felelte: „Amikor Én megmutatkozom előtted, akkor számodra megszűnik a tér és az idő, és minden egy pillanat alatt játszódik le. Lelked Elém repült, mert Én azt akartam, hogy Velem légy és tapasztalataidat leírd azon testvéreidnek, akik nem látnak Engem. Azért hívtalak, hogy egy újabb misztikus titkot megosszak veled.” A szívemben nagy boldogság érzés töltött el, mivel alkalmam volt arra, hogy a szentgyónásban az Úr megtisztítsa lelkemet, és úgy állhattam meg Uram előtt. Jézus most úgy mutatta meg nekem a Mennyországot, mint egy magas hegységet, melynek alakja háromszögben rajzolódott ki. Láttam, hogy a hegyen az égiek hierarchiájának megfelelően helyezkednek el a szentek és angyalok lakhelyei. Miközben felfelé haladtunk lábunk a tökéletesség lépcsőfokait érintette, amely egyenesen a Szentháromsághoz vezetett. A hegy csúcsát egy hatalmas fényáradat fedte be és tudtam, hogy ott lakik a három isteni személy. Amikor egyre jobban közeledtünk a fényhez azt tapasztaltam, hogy legyengülök. A szeretet kiáradó ereje volt ez, amit a lelkem is alig bírt elviselni. Mondtam az Úrnak: „Uram, érzem, hogy legyengülök. A boldogság tapasztalata túlárad rajtam.” Ő azt válaszolta: „Ne félj gyermekem, hiszen Én vagyok a szeretet! Megfogom a kezedet, mert ahova vinni akarlak, arról neked tanúságot kell tenned.” Az angyalok után a tökéletesség legfelsőbb fokán a vértanúk vannak. Ruhájuk úgy ragyogott, miként Jézusé, mivel ők életüket adták hitükért. Aztán olyan lelkekkel találkoztam, akik mellettük álltak, de ruhájuk makulátlanul hófehér tiszta volt. Valószínűleg ők lehettek azok, akik a fehér vértanúságot képviselik. Jézus azt mondta nekem: „nemcsak fehér vértanúkat látsz magad előtt, hanem olyan lelkeket is, akik a megszentelő kegyelem állapotában haltak meg és azonnal üdvözültek. Ők azok, akik életükben rengeteg teljes búcsút elnyertek. Mindazok, akik elvégzik a 12 éves Szent Brigitta imát, melyben ígéretem szerint felveszem őket a vértanúk sorába, az mind a megszentelő kegyelem állapotára vonatkozik. Megadom nekik a kegyelmet, hogy már az életükben szentté válnak, és olyan harmóniában tudjanak élni Istennel és embertársaikkal a földön, mely hasonló az Édenkert állapotához. Tégy tanúságot mindarról gyermekem, amit most hallottál Tőlem. Szavaimat buzdításként fogják fogadni mindazok, akik élnek a kegyelmek lehetőségével.”

 

2014. 11. 13, Csütörtök  Mária Magdolna

http://engesztelok.hu/egi-kegyelmek-zapora/878-a-sok-bucsu-a-vertanuk-soraba-emel

ELJÖTTEM, HOGY ÉLETRE KELTSEM SZENTSÉGES SZÍVEM TISZTELETÉT. SZÍVEM SZERETETTÕL LÁNGOL AZ EGÉSZ EMBERISÉGÉRT

Az “Igaz élet Istenben” üzenet tizenegyedik születésnapja,
1996. november 28.

Áldott legyen az én Sziklám,
áldott legyen Szabadítóm!
Áldott legyen Szentséges Szíve,
az a Szív, amely az egész világnak
kinyilvánítja szeretetét!
Áldott legyen az a Szív,
amely kívánatosabb a legtisztább aranynál,
mert méznél édesebbek
benne rejlõ kincsei. 1

 

Áldott legyen Szentséges Szíve,
az a Szív, amely fölemelt
és nevelt engem!
Ó Uram, jöjj,
és mutasd be csodáidat az emberiségnek,
jöjj, és mutasd meg csodálatos jóságodat!

Sohasem foglak elhagyni. Szentséges Szívemet azért kínáltam fel neked, hogy lelked napfénye, szíved gyönyörûsége és életed öröme legyen. Az volt a kívánságom, hogy újból életre keltselek és halljalak. Dédelgess engem szereteteddel! Irántam érzett szomjúságod gyógyító balzsam megsebzett Szívemre…
Jöjj, engedd meg, hogy rajtad keresztül kiárasszam a jóság és imádság lelkét, hogy szeretõ jóságomban emlékeztessem a világot csodáimra és irgalmamra!
Szívem szeretettõl lángol az egész emberiségért, és minél elõrébb jutnak engem {üzenetemet} olvasva, annál több szent kegyelmet adok nekik, hogy még mélyebbre merítsem õket Szívem lángjaiban.
Végtelenül gazdag vagyok kegyelemben, és ebbe a Szívbe {Jézus saját Szívére mutatott} akarom õket befogadni, ebbe a Szívbe, amelynek gyönyörûséget jelent az emberek fiaival és leányaival lenni.
Szentséges Szívemben kincs és méltóság, tartós gazdagság és hûség van. Kincseim az erény útjára vezetnek benneteket. Boldog az a szem, amely láthatja, amit Szívemben lát, és el is nyeri, mert életet nyer, és elnyeri Atyám kegyeit. Mellette maradunk, nap mint nap megörvendeztetjük, áldást áldásra adunk neki és egész háznépének.
Szentséges Szívem olyan, mint a békéltetõ illat. Olyan, mint a sötétségetekben fénylõ napsugár.
Szentséges Szívem édesebb a méznél, és mindenkit szívesen látok, aki meg akarja ízlelni édességemet.
Szentséges Szívem olyan, mint a válogatott rózsákkal ékes virágágy.
Szentséges Szívem telve van jósággal. Igen, olyan, mint az élet forrása.
Fordítsátok szemeteket Szentséges Szívemre és ragyogása verõfényessé teszi sötét éjszakátokat.
Vegyétek Szentséges Szívemet és öleljétek át! Közelsége a szent kegyelem koronáját helyezi fejetekre, lábatokat a hûség útjára vezeti, hogy még véretek se sajnáljátok kiontani tiszteletemre.

Szentséges Szívem legyõzhetetlen szentsége lehet pajzsotok, amikor a gonoszság megdicsõíti a gonoszságot.
Szentséges Szívem olyan, mint a gyümölccsel tele, sûrû lombú fa, amelynek ágai között oltalomra leltek.
Szívem tüze hatalom, amely világosságot gyújt lelketekben. A legfényesebb csillagok sem tudják úgy megvilágítani lelketek félelmetes éjszakáját, mint a Szívembõl kiáradó tûz.
Szentséges Szívem tüze ezerszer fényesebb a Napnál. Olyan, mintha ezerszeresére növelnénk a csillagok együttes fényét.
Nálam van az isteni szeretet, az isteni irgalom, az isteni gyümölcsök, az isteni világosság, az isteni édesség, az isteni források, az isteni gazdagság, amelyek gazdaggá teszik azokat, akik hozzám jönnek és az én tisztaságommal töltik fel kincstárukat.
Így szóltam, amikor népemet meg akartam menteni a haláltól:
“Eljövök hozzájuk Szívemmel a kezemben, és megnyitom Szívemet mint kincstárt és elárasztom õket isteni kincseimmel. Úgy jövök hozzájuk, mint a hatalmas óceán, hogy megerõsítsem õket.”
Mihez tudjátok hasonlítani ezt a Szívet, amely lerakta szentélyem alapjait? Tömjén ágacskához nyár idején? A hárfa dallamához? A kristálytiszta gyémánthoz?
Szentséges Szívem legyõzhetetlen szentségét semmihez sem lehet hasonlítani. Szívemben megszentelt kegyelmek vannak, mert egyedüli ragyogásában, sokszoros kegyelmeiben és erényeiben, Szívem gyengéd, szelíd és könyörületes közületek még a legnyomorúságosabbhoz is.
Szívem nem pihen, mert én vagyok az Ige, és Isten Igéje él és cselekszik. Szívemet nem lehet megsérteni dicsõségében. Jóakaratú és tele van irgalommal, amikor hiányt szenvedtek, vagy segítségre van szükségetek.

Mivel Szívem a kegyelem trónja, bízzatok jóakaratomban! Együtt érzek veletek tudatlanságotokban. Ne csüggedjetek, tudjatok arról, hogy állandó helyetek van Szentséges Szívemben! Én vagyok Isten Igéje, és szájamból éles kard tör elõ 2. Itt vagyok, és Szívem helyreteszi kardjával, ami nem helyes.
Szentséges Szívemet nem nehéz megérteni, nem vagyok nehezen érthetõ Isten, mert olyan vagyok, mint a lámpás, kívül-belül világítok, teljesen átjár a fény, ezért sohasem vezetlek benneteket tévútra, és biztosítalak mindenkor, hogy a szentség végül elnyeri jutalmát.
Szentséges Szívem a világ világossága, fénylõ és tiszta.
Szentséges Szívem isteni és ellenállhatatlan, mert magába foglalja üdvösségetek minden gazdagságát. Aki szívesen fogadja e Szívet, az hódolattal, hûséggel és tisztelettel elfogad minket mint háromszorosan Szentet, és én istenségemben elvezetem õt az örök életre.
Szentséges Szívem szeretettel dobog az emberiségért, mert szeretettel van az ember iránt. Ha gyermekként közeledtek hozzám, kezetekbe teszem Szentséges Szívemet.
Amikor meglátjátok kincseimet, amint bölcs mondásokkal megvilágítja misztériumaimat és titkaimat, szent félelem vesz erõt rajtatok, mert rádöbbentek, hogy Isten vagyok, háromságos és a lényeg egységében mégis Egy, aki drágább nektek, mint a világ egész gazdagsága, drágább még saját életeteknél is.
Ó Vassula nálam van az irgalom, mégis oly sok gyermekem hagyja el és veti meg ezt az irgalmas Szívet.
Bár számûzött vagy a Földön, teremtés, nyisd ki szemedet és szemléld Szentséges Szívemet!
Nyisd ki szemedet és szívedet a Szívemben lévõ csodákra! Nem fogom elrejteni elõled felbecsülhetetlen kincseimet.
Bár számûzött vagy, kinyitom Szívem ajtaját, és amikor nyomorúságodban Szívem fenségét fogja szemlélni szemed, olthatatlan vágyakozást fogsz érezni rendelkezéseim után. Szándékaim örömmel töltenek el téged, és azok lesznek tanácsadóid. Majd önként fogod kérni, hogy az Áldozat áldozata, a Keresztrefeszített keresztrefeszítettje lehess. Félelem és szégyen nélkül fogod hirdetni a világnak szándékaimat, nem feledve, hogy ki talált meg téged, a számûzöttet a számûzetésben.
Akkor így fogsz szólni Szentséges Szívemre mutatva: “Mester, mindörökre itt akarok maradni, ez az az otthon, amelyet választottam.”
Szavam lényege a hûség, és engem arról ismernek, hogy hûséges vagyok és igaz. Szívemben nincs megtévesztés.
Szentséges Szívem, a te mennyországod, telve van igazságos rendelkezésekkel. Boldog az az ember, aki felfedezi Szívem állhatatosságát, mert értéke felülmúlja a gyöngyökét. Semmi sem egyenlõ vele azok közül, amit magatoknak kívánnátok.
Fiaim, leányaim, semmi sem egyenértékû Szentséges Szívemmel, mert én vagyok az Alfa és az Omega.
Szentséges Szívem útjai örömteli utak, bensõséges kapcsolatot teremtenek, amit annyira áhítunk. 3
Mihez hasonlíthatnátok Szentséges Szívemet? Forráshoz, amely termékennyé teszi a kertet? Igen, ha valaki szomjas, jöjjön hozzám! Jöjjön és igyék! Szívem az élõ víz forrása. Jöjjetek és merítkezzetek bele ezekbe a folyamokba 4, amelyek Szentséges Szívembõl folynak!
Szentséges Szívem a ti biztosítékotok, és az élet fája azoknak, akik birtokolni akarják. Ne engedjétek, hogy lábatok halálra vigyen benneteket!
Tudjatok róla, hogy az én szelíd, Szentséges Szívem dicsõséggel teljes és fenséges, megbízható, hûséges és igaz! Egeket betöltõ állhatatosság veszi körül. Kiemeli a szegényt a porból 5, Vassula, és kiemeli õket nyomorukból, hogy helyet adjon nekik mélységeiben, a végtelen irgalom mélységeiben.
Legyen Szentséges Szívem a gyökér, mely titeket fenntart, és ti azért vagytok belém oltva, hogy kapjatok gazdag nedveimbõl, ami életet ad nektek, örök életet. Maradjatok belém oltva, hogy az én részem legyetek és életetek meg lesz kímélve.
Vassula, azért jöttem újból, hogy életre keltsem Szentséges Szívem tiszteletét! Boldogok, akik követik ezt az áhitatot! A világból kihalt a szeretet, mert eltávolodott tõlünk {a Szentháromságtól.}, és elhagyva a bölcsesség forrását, meghalt szárazságában. Ezért jöttem Szívemmel a kezemben hozzátok, hogy érezzétek dobbanásait. Ne lepõdjetek meg, nem olvastátok?

“Forrás fakad az Úr házából.” 6

Ez az élõ víz 5 vízeséséként fog kiáradni Szívembõl… Igen, úgy hogy mindannyian megkapjátok a szabadságot, amit egyedül az én Lelkemben találhattok meg.
Eljöttem hozzád, de nem érdemeid miatt, mivel nincs érdemed.
Nem csak nyomorúságod és semmiséged miatt választottalak, ahogyan az embereknek mondod, hanem azért, mert jelentéktelen vagy és Szentséges Szívemrõl semmit sem tudtál. Igen 6, és mivel Egyházamról sem tudtál semmit. Nem voltak erényeid, bûneid miatt pedig társadalmad képmása voltál, és távol az én lábnyomaimtól. Még angyalaim szemében is elképesztõnek tûntél!
Mégis eljöttem hozzád, kicsiny kis teremtés, hogy megmutassam a világnak Szentséges Szívem hatalmát és végtelen irgalmamat.

Eljöttem tudatlanságodhoz és képességedet meghaladó feladattal bíztalak meg. Megismertettem veled Szentséges Szívemet és továbbra is meg fogom ismertetni ebben a hideg és bûnei miatt saját vérében ázó világgal.
A Szentséges Szívembõl folyó Forrással 7 elárasztom ezt a hideg világot, hogy életet fakasszon, amerre folyik. Ígéretem beteljesedik, mert Szentlelkem, az Életadó fogja kormányozni ezt a gonosz társadalmat és õszinte néppé fogja tenni. Akkor majd szentség és igazságosság lesz a társuk.
Vassula, egykor megengedtem szeretett tanítványomnak, Jánosnak, hogy vessen egy pillantást Szívem kincsére, s ez a pillantás elvitte õt ama nap félelmein keresztül keresztemhez.
Majd késõbb meghívtam Gertrúdot, hogy tisztelje Szentséges Szívemet, megmutattam neki a Szívembe rejtett kincsek értékét. Örömkönnyek hullottak szemébõl, amikor meglátta ezeket az isteni kincseket.
Arra vágytam, hogy kinyilvánítsam elõtted napjaidban, a ti korszakotokban misztériumom gazdagságát, amelyet titokban tartottam végtelen idõkön át.
Tiszteld ezért Szentséges Szívemet és légy ártatlan!
Légy a föld sója és világossága, világíts fényes csillagként a világban, mert föl fogod ajánlani 8 az élet Igéjének.
Borulj most térdre és dicsérj engem! Látod milyen nagyok az én csodáim? Látod milyen nagyok csodatetteim? Legyen könnyû számodra igám, ne terheljen téged, és nyoma sem lesz fáradtságodnak… Kövesd azt az utat, amelyet számodra kijelöltem, és mondd meg népemnek, hogy senki sem élhet meg csupán értelmével, és hogy sohasem fedem fel magamat azok elõtt, akik azt állítják, hogy csak a földi dolgokat ismerik, mert az nem az igazi, Istentõl származó tudás.

Az igazi tudás az, hogy ismertek bennünket háromságos Szentségünkben és bensõséges egységben éltek velünk. Nincsenek kedvenceim, hirdesd ezért Szentséges Szívem tiszteletét minden népnek! 9
Legyetek egyek bennünk!
Szeretünk téged, drága gyermek. Fogadd áldásunkat!

Késõbb:

Igen! Ezt 10 megmentõ üzenetem tizenegyedik születésnapjára adtam neked. Továbbra is megtöltöm szájadat és táplállak Szavammal. Továbbra is bõséges megszentelt kegyelmet kapsz Szívemtõl, hogy betölthesd küldetésedet. És ahogy megmondtam Szentséges Szívem más apostolainak, megmondom neked is:
“Szeresd ezt a Szívet, amelyet oly kevéssé szeretnek, és mondd meg nekik {az embereknek}, hogy aki ezt a tiszteletet gyakorolja, nemcsak saját részére kap szent kegyelmeket, hanem egész háznépének is.”
És te, szeretett gyermekem, légy velem egy! IC


1 kincsei: Isten szavai
2 vö. Jel 2,16
3 A Szentháromság áhítja.
4 Jézus a Szentlélekrõl beszél.
5 Jézus ezt rám célozva mondta, mivel engem életre keltett és helyet adott nekem Szívében.
6 Joel 4,18
7 a Szentlélek
8 Arra gondoltam, hogy az Egyházról sem tudtam semmit.
9 Jézus Szentlelkérõl beszél
10 a világot
11 Jézus arra gondol, hogy nemcsak a katolikusoknak, hanem másoknak is.
12 az elõbbi üzenetet

LETASZÍTOM A CSALÓKAT OROSZORSZÁG LESZ A TI IDÕTÖK ÉLÕ PÉLDAKÉPE

1989. november 13-14.

Béke legyen veled gyermekem! Szeretettel evangelizálj a Szeretetért ! Az Ecclesia újra életre kel, mert én, az Úr letaszítom mindazokat a csalókat, akik magas székre helyezkedtek benne. Leányom, távolítsd el ezeket a töviseket, amelyek fejemet szúrják, ezeket a töviseket, amelyek miatt sok vért ontottam. Ne félj tõlük leányom, mert melletted vagyok, és mondom neked, hogy hatalmammal és nagy irgalmammal mindannyiukat letaszítom. Látod gyermekem, túl sokáig gyászolt már az egész mennyország nõvéred miatt, akit oly kevéssé szeretnek. Évek óta hullatjuk keserû könnyeinket...
"Ó Oroszország, te egyszerû testi teremtmény! A gonoszság már méhedbe is beférkõzött. Te porból és hamuból való teremtmény, én, a Magasságbeli feltámasztalak, mert én vagyok a Feltámadás. Addig ápollak, míg vissza nem térsz az életbe, és rád helyezve ujjamat, dicsõséges nemzetté változtatlak, ahogy én magam is átváltoztam. Öltözeted fenséges lesz, ragyogó fehér. Az egész mennyország leveti gyászruháját, és örömkönnyé válik keserû könnye. Az egész mennyország meg fogja ünnepelni feltámadásodat, és szent vértanúid, akik szüntelenül Szent Édesanyánk lábánál imádkoztak közbenjárásáért, e napon Édesanyámmal és nagy sereg szent angyalával együtt leszállnak gyermekeid otthonába, és náluk fognak lakozni. Testemmel fogom akkor gyermekeidet táplálni, és inni kínálom nekik Véremet. Oroszország nagy szeretettel fog enni engem és inni engem. Dicsérni fog engem. Oroszország lesz a ti idõtöknek és a következõ nemzedéknek élõ példája nagy megtérése miatt. Nõvéred, akit sokan nem szeretnek, megváltoztatja bûnös magatartását, és egész erejével engem, Istenét fogja hívni. Vassula, hallod? Figyelj... figyelj nõvéred gyermekeinek sírására!
1 . Gyermekei panaszkodnak és jajgatnak. Az én Oroszországom gyermekei sírnak, az egész mennyország látja bánkódásukat. A menny mélyen megindult ínségük láttán, és én, aki mindig is szerettem õt, itt vagyok halott teste mellett. Kezemet hideg szívére teszem, és csontjai felvirágoznak a sírból. Nevérõl jót fognak szólni, mert én fogom õt, fiait és leányait is felékesíteni. A béke és a szeretet szövetségét kötöm és pecsételem meg vele. Szeretem, mindig is szerettem még irántam való hûtlenségében is, és gonoszságában is újból és újból megáldottam. Ez lesz dicsõséges csodám! Csak várjatok és meglátjátok! Azokat is visszahozom az életbe, akik gyûlöletükben elaludtak. - Ok nélkül gyûlöltek, mivel õk is Oroszország fiai, és még méhében 2 élnek. Mindez hamarosan bekövetkezik leányom. Szent vagyok, én, a Magasságbeli, a Szentháromság. Szerezz nekem örömet, és hallgass meg, ahogy ma meghallgattál!


(Isten elégedettnek látszott.)

Angyalok kórusa:  "Alleluja a Felkentnek! Légy az Úr örömére, és keresd Õt a szív tisztaságában, keresd a szív egyszerûségében! Angyalaitok vagyunk, akik szüntelenül õrködnek felettetek."

Dániel, az õrangyalom: "Isten szeret téged, és én, Dániel mindig veled vagyok. Maradj kicsiny, mert ez tetszik az Úrnak!"

Ó Dániel... hogyan kerülhetném el az imatalálkozókat, ahol az emberek kezdik megismerni a kinyilatkoztatást és engem is? Hogyan maradhatnék "kicsiny"? Te tudod, hogy mennyire nem szeretek a nyilvánosság elõtt szerepelni!

Dániel: Vassula, kicsinek maradni annyi, mint alázatosnak maradni, és az Úrnak tetszeni. Ne felejtsd el, az Úr kívánsága, hogy gyûljetek össze!
3 Ne félj! Üzenetét meg fogják ismerni. A világnak találkoznia kell a Béke Királyával! Nemzedékednek el kell ismernie Istent, és meg kell térnie! Adj hálát Istennek irgalmas mûveiért! Én, Dániel, szüntelenül imádkozom érted. Isten azt akarja, hogy légy jó, és félelem nélkül hirdesd szeretetét az egész emberiségnek! A Magasságbeli megáld téged és mindazokat, akik elkötelezik magukat az üzenet mellett, és hirdetik a nemzeteknek.

A Szeretet szeret benneteket.1Ekkor sírni kezdtem, nemcsak Oroszország szenvedõ gyermekei miatt, hanem azért is, mert Isten olyan leírhatatlanul szomorú hangon szólt.
2országában
3A havonként megtartott imaösszejövetelre.