AZ EMBERI NEM HALÁLOSAN MEGSZOMORÍT ENGEM

Rhodos, 1991. július 24.

Üzenet a rhodos-i imacsoport részére:

Az emberi értelem nem képes felfogni, mennyire égek a vágytól, hogy szólhassak hozzájuk, és ezért áll a Bölcsesség szívük ajtaja előtt. Senki sem méltó bölcsességemre, az Atya azonban végtelen kegyességében kész bölcsességet adni az egyszerű gyermeknek.
  Ó... szeretteim, ti az én leszármazottaim vagytok. Nyomorúságosak lettetek és maradtatok, de melyik apa hagyná el nyomorúságba került gyermekét, és melyik apa küldené el magától hagyva, hogy gyermeke folytassa erkölcstelen életét, míg a halál erőt nem vesz rajta? Nem lépne közbe, és nem mentené meg sietve?
  Most, hogy kiemeltelek benneteket a gödörből, emeljétek rám tekinteteteket! Szemetek meg fogja látni a tökéletességet. Engedjétek, hogy együtt lakjak veletek! Nem fogjátok megbánni. Én, az Úr, megáldalak benneteket.
  Legyetek a világosság edényei azok számára, akik a romlottság edényeként járnak a világban, képtelenek megkülönböztetni balkezüket a jobbtól, és hozzátok őket hozzám! Nektek adom erőmet, ne féljetek! Az emberi nem halálosan megszomorít engem, és Szívem megszakad a világban lévő gonoszság és bűn láttán. Ti, ti meghallottátok panaszomat, mert közel jöttem hozzátok.
  Meghallottátok hangomat, örüljetek! Örüljetek, és legyetek boldogok, hogy meggyógyítottam elhomályosodott szemeteket, és meggyógyítottam a törvénytelenség miatt beteg szíveteket! Irgalmam visszahozott benneteket hozzám, és most engedjétek, hogy igénybe vegyelek benneteket - fiatalt és időset - isteni tervemhez!
Imádkozzatok és kérjétek, hogy vezesselek benneteket! Ti nagyon értékesek vagytok számomra! Szüntelenül imádkozzatok, mert az ima lesz táplálékotok.

ÁLLÍTSÁTOK HELYRE ÖSSZETÖRT OLTÁRAIMAT!

1996. július 8.

Uram?

 ÉN VAGYOK. Ne ess többé kísértésbe!...
  Üzeneteimet tedd életed gyönyörűségévé! Ismertesd meg őket! Melletted vagyok és a Bölcsesség igaz tanítást ad neked... Szívem gyümölcse, irgalmam gyümölcse! Én, az Úr, segíteni fogok neked.
  Lelki tanácsadód mindamellett... 1
  Soha ne feledkezzetek meg arról, hogy bennetek vagyok, ti pedig énbennem! Viseljétek el együtt a nehézségeket! Futástok még nem ért véget. Nemes művet bíztam mindkettőtökre. Neked, virágom, ezt az üzenetet adtam, majd lelki ajándékokat is. Kegyelmeket adtam, és jóindulatomat élvezheted. Miként az első gyümölcsökkel 2 csodákat műveltem és kinyilvánítottam bennük dicsőségemet, úgy lesz veled is. Ki fogom nyilvánítani dicsőségemet és Szentlelkem hatalmát, ha megengeded, hogy magamba merítselek.
  Tanácsadódnak pedig, akit dicsőségemre és céljaim érdekében emeltem fel, azért adtalak, hogy ellásson tanácsokkal téged. Azért adtalak neki, hogy bátorítson, vigasztaljon és jóságosan gondoskodjon rólad. Hamarosan színről színre meglátsz engem azzal a személlyel együtt, akit melléd állítottam. Törődjetek azzal, hogy az én céljaimért éljetek és a lehető legtöbb lelket hozzátok hozzám! Állítsátok helyre összetört oltáraimat! A kegyelem rajtatok van.
  Jöjj!1 ez a rész személyes vonatkozásai miatt kimarad.
2  az apostolokkal

MEG FOGLAK HALLGATNI

1996. július 17.

(Imádság a Szentlélekhez:)

Ó Világosság! Ó háromszorosan szent,
megközelíthetetlen Világosság!

Jöjj! Szállj le és ne csak azokhoz jöjj,
akik azért hívnak,
mert hallottak Rólad,
hanem jöjj azokhoz is,
akik még nem ismernek Téged!
Jöjj! Testünk Lámpása!
Jöjj és gyógyítsd meg azokat,
akik sohasem értettek meg Téged!
Jöjj mindazokhoz, akik félnek Tőled!
Jöjj és mutasd meg rejtett kincsedet,
melyet a mi időnkre tettél félre!

Jöjj! Jöjj, és fedd fel az Atyát
és a Fiú Szent Arcát!
Jöjj és fedd fel magadat, Szentlélek!
Jöjj, Barátom,
mert Te vagy szívünk
ragyogó Világossága!
Jöjj el a magasságból és öltöztess
hatalmadba és ragyogásodba minket!

Jöjj, és lakozzál bennünk
és tégy minket lakóhelyeddé,
az imádság helyévé,
mert Te vagy a szüntelen Imádság!

Látod, mily ruhátlanok vagyunk nélküled?
Jöjj, és áraszd ki világosságodat ebben a sötétségben!

Te vagy Ígéretünk!
Te vagy Világosságunk!
Igen, Te vagy az Ígéret!

Te vagy, akiről a Szentírás így beszél:
"Nem lesz többé éjszaka
és nem szorulnak lámpafényre
vagy napvilágra.
Az Úristen ragyog rájuk."*

Te vagy örökségünk Záloga!
Áldott legyen Szent Neved!
Te vagy a felbecsülhetetlen értékű Gyöngy!
Te vagy lelkünk fényessége,
Vendégségünk és Ünnepünk.
Te vagy életünk ellenállhatatlan Társa!
Te vagy a lélekben szegények Trónja!

Te vagy az országok Országa,
a birodalmak Birodalma!
Ó lelkünk Vendége!
Jöjj, és szabadíts meg minket!
Amen.A Szentlélek: Gyermekem, az imádság a te fegyvered, és én, én kiragadhatlak téged a sötétség hatalmából, és ahogy egykor gondoltad, helyet adhatok neked a megközelíthetetlen Világosságban és az elérhetetlen Kincsben. Dicsőséges hatalmamban, gyermekem, elnyerheted az erőt, a szelídséget, a türelmet és az álhatatosságot. Bennem és általam kiálthatod: "Amen!"
  És én, az Amen, a Hűséges, az igaz Tanú, Isten teremtésének igazi Forrása, meg foglak hallgatni! Le fogok szállni rátok mint mennydörgés, hogy szabadságot adjak nektek és egységet teremtsek köztetek és a mi Egységünk között: eltöltelek benneteket háromságos Szentségünk teljességével.
  Tűz-keresztség készül leszállni rátok, teremtés! Az annyira várt keresztség, ami mindent megújít!
  Leányom, hirdesd Isten országát, és ne engedd, hogy bárki hátráltasson!… 1 Kérd, hogy forrásként áradjon ki rád az élő víz és frissítsen fel téged!

Remények Reménye, megkérhetlek-e, hogy oldozd meg azok láncát, akik még meg vannak kötözve?


A Szentlélek! Kérd! Nem hallottad, hogy bennem megtalálod a szabadságot?
  Mondom neked, eljövök azokhoz, akik soha nem kerestek engem, de szívük olyan maradt, mint a gyermekeké. Felfedem dicsőséges hatalmamat azok előtt, akik sohasem szóltak hozzám. Elmegyek oda, ahonnan nem száműznek.
  Elérkezett a különválasztás ideje, elérkezett az idő, hogy felfedjem az ország dicsőséges gazdagságát. A kegyelem ideje van rajtatok, ezért mondom újból: ti, akik Krisztus Testéhez tartoztok, jöjjetek és vágyakozzatok adományaimra, hogy teljesen behatolhassatok Krisztus misztériumába. Ne legyetek olyanok, mint a hitehagyottak, akik többé nem keresik a jót.
  És titeket, akik így szóltok azokhoz, akik segítségül hívnak engem: "Ezt az imát nem ismerem" 2, kérdezlek: "Lehetséges, hogy nem hallottatok meg engem? Lehet, hogy nem láttatok? Lehet, hogy nem értettetek meg? Ellenálltok nekem? Azt állítjátok, hogy ismertek engem, de amit mondtok és tesztek, nem más, mint kegyelmeim visszautasítása. 3   Béke legyen veled! Te, aki túlélted ezt a nagy hitehagyást, dicsőitsd háromszorosan szent Nevünket és bensőségesen dicsérj minket!


(A Szentlélek akkor megnyitotta szájamat és megtöltötte Istennek szóló dicséretekkel.)

Szóljon hála és dicséret
a félelmetes, végtelenül nagy
Úrnak!

Lásd, aki ragyogó sugaraival
kápráztatja el szememet,
nem más, mint az én Atyám!

Ó egek
tündöklő Ékessége!
Neved nagysága
megszabadított engem.
Fülemet amint feléd fordítottam,
szájadból kaptam meg
Szavadat.

És most
örömmel énekelek Istennek,
Atyámnak!

Diadallal kiáltok a Felkenthez,
Jézus Krisztushoz, Megváltómhoz.

Megígért Istenem!*
Gyönyörűségek Gyönyörűsége!
Szeretlek, mert barátoddá fogadtál.

És most teljes szívvel kiáltom:

"Amen! Égek a vágytól,
hogy hirdethessem és kikiáltsam
hűséges szeretetedet!

Megteszem akaratodat,
és akit csak lehetséges
egységre viszek Egységetekkel,
hogy ők is elteljenek
háromságos Szentségetek
teljességével."
Amen. 4


A Szentlélek: Maradj állhatatos akaratunk teljesítésében! Napjaitokban én vagyok a kő, amelyet az építők elvetnek, én vagyok az Egyház sarokköve. Szabadság és szeretet van bennem, mégis elvet engem nemzedéked, mert nem értett meg. Nem kérnek tanácsot tőlem…
  Lásd, olyan vagyok, mint a gazdag talaj. Ha elveted bennem magjaidat, az örök életet fogod learatni, és a Paradicsom lesz otthonod.
  Jöjj hozzám késedelem nélkül, és szegénységed által gazdaggá, gyengeséged által erőssé, nyomorúságosságod által buzgóvá és hűségessé teszlek. Semmiséged által teszlek háromságos Szentségünk élő oltárává.
  Jöjj hozzám félve és remegve, és a ti időtök bátor harcosává teszlek, hogy csatlakozhass Szent Mihályhoz és seregéhez 5 és harcolj a ti időtök nagy harcában.   Szüntelen imádság vagyok bennetek és betöltöm ürességeteket.
  Mindenkor közel állok a szegényhez és az egyszerűhöz.
  Jöjjetek és ragadjatok meg engem…
  Jöjjetek és vegyetek birtokba engem és én befogadlak szentségembe 6, felkínálom nektek felbecsülhetetlen adományaimat, a mi részünkké 7, eggyé teszlek benneteket mibennünk, hogy azután menjetek és építsétek újjá szentélyünk romjait.
  Te, aki a sivatagból jöttél, jöjj és lépj be mély vizeimbe! Hullámaim tisztára mosnak és felfrissítenek. Ne félj tőlem! Nem hallottad, barátom, hogy tengerré teszem a kiszáradt földet? Kiárasztom rád a mennyből adományaimat és kegyeimet. Ahogy a menny esőt hullatott háromságos Szentségünk jelenlétében, ugyanúgy fogom kiárasztani jelenlétemet az egész emberiségre.
  Elmélkedj ezen!
  Mi ketten?

Igen, mindörökre.


1  Ez mintha úgy hangzott volna, hogy "Senki sem lesz képes megakadályozni, hogy hirdesd az országot."
2  A Szentlélek segítségül hívása kézrátétellel - a gyógyító szolgálat.
3  A Szentlélek újból hozzám fordult:
4  vö. Ef 1,13
5 azt is hallottam ugyanakkor, hogy "angyalaihoz"
6 azt is hallottam ugyanakkor, hogy "istenségembe"
7 a Szentháromság részévé

Őszinte bűnbánat

Kedveseim, amikor felismeritek hibáitokat és vétkeitek súlyát, ne késlekedjetek Isten irgalmához folyamodni! Tegyétek ezt meg, amilyen gyorsan csak tudjátok! A gondolattal, szóval és cselekedettel történő kihágásokat se hanyagoljátok a Szentháromság elé tárni, hiszen előttük nincsen kicsi és nagy bűn, mert minden, ami bűnre vezető hajlam bennetek, az mind elfordítja arcotokat Istentől! A legfontosabb ilyenkor, hogy kérjétek a kegyelmet az őszinte bűnbánatra, mert a gonosz csábító el akarja hitetni veletek, hogy amit elkövettetek, az nem is olyan súlyos, nem kell vele törődni. Ez a legveszélyesebb csapda, amit elétek állíthat, amikor megvizsgáljátok magatokat. A bánat csak őszinte és tiszta szívben születhet meg, melyet a kegyelem fürdője már megtisztított. Imádkozzatok ezért a nagy ajándékért, hogy mindig a rendelkezésetekre álljon szükségetek mértéke szerint.

2012.07. 10. Anna Terézia

http://engesztelok.hu/lelkielet/szinte-bnbanat

NE MIATTAM SÍRJ!

Rhodos, 1990. július 27.

Az egyik szerzetes, akivel találkoztam, könnyekre fakadt, amikor elmondtam neki, mennyire szenved Jézus.

Jöjj, és tedd keblemre füledet, fiam, és hallgasd szívem dobbanását! Minden egyes dobbanása hívás valamely lélek számára, könyörgés egyetlen mosolyért. Mégsem értem hullasd könnyeidet fiam, hanem fivéreidért és nővéreidért, akik holtak, és testük feloszlóban van. Ne miattam sírj, ne miattam! Értük imádkozz, hogy Atyám küldje el nekik az értelem Lelkét! Másképpen hogyan lehetne őket megtéríteni?

Vassula, add oda nekik azt az imát, amelyet Szent Édesanyámtól kaptál! Azt kérem tőlük, hogy imádkozzák naponta. Jöjj, az Írások beteljesednek... Én, az Úr sorra emelem a tömjén-oltárokat. Ezeknek az oltároknak szolgálniuk kellett volna, de parlagon hevernek, mert nincs senki, aki törődjön velük vagy lángra lobbantsa őket.

AJÁNLJÁTOK FEL ORSZÁGOTOKAT A MI KÉT SZÍVÜNKNEK!

Mazatlan, Mexikó, 1992. július 7.

Nem értékeltük nagy szeretetedet, és szüntelenül gyalázzuk Szentlelkedet, aki most igyekszik örökbe fogadni és a szereteten nyugvó igazsághoz vezetni minket. A hitehagyás összeházasodott a racionalizmussal, és világra jött az istentagadás. Elhagytunk Téged, és ismételten elhagyunk. Egyesek tudatosan kihívják Szentségedet. Szólsz hozzánk, de ki figyel Rád? Szomorúság emészti szemedet, de csak megvetést kapsz.

Béke legyen veled! Add át békémet drága lelkemnek! 1 Higgyétek el, hogy nemzedéketek nagy hitehagyásában úgy üldözi Szentlelkemet, mint azelõtt sohasem. Ô vált korszakotokban a botlás kövévé. Megmondtam, kis gyermekem, hogy ki fognak benneteket ûzni Atyátok házából, el fognak ítélni benneteket, miközben azt gondolják, hogy irántam való szent kötelességüket teljesítik. Ne bánkódjék kicsi szívetek, szeretteim! Én, a ti Megváltótok vagyok elõttetek! Ma mindazok érdekében szólok, akiken sebet ütöttek. Az én békémet adom nektek. Ez a béke vegyen körül benneteket! Ne féljetek, és ne mondjátok: "Mit tegyek Uram? Mondom nektek: Szüntelenül imádkozzatok, hogy megszenteljétek saját lelketeket és mások lelkét is. A szívetekkel imádkozzatok, és késztessétek menekülésre a gonosz lelket! Legyetek velem egységben, akkor senki és semmi sem jön közénk. Elérkezett az az idõ, amikor már nem kellene haboznotok. Terjesszétek a szõlõskerteket, ahol csak tudjátok! Ne féljetek a vihartól, amely olykor felkel! Az én Szentséges Szívem a ti menedéketek. Jöjjetek ezért, és ajánljátok fel magatokat és családotokat Nekem és Édesanyátok Szeplõtelen Szívének! Én, Jézus, szeretnék itt maradni országotokban, és szeretném megszentelni, ezért kérem tõletek, hogy ajánljátok fel országotokat a mi két Szívünknek.
  Teljes Szívemmel megáldalak benneteket!

 


1 Masi atyának Mazatlanban, Mexikóban.