SÍRTAM BÛNEID MIATT, TESTVÉR, DE SZÍVEM TELE VAN SZERETETTEL ÉS IRGALOMMAL

2001. május 2.

Leányom, õrizz a szívedben mindenkor, hogy olyan legyek szívedben, mint a dicsérõ ének! Látod, mennyire rajtad tartom tekintetemet? Királyi udvaromban folytatom a tanítást tudásomról, mindig megmutatom, melyik úton haladj. Mivel Tanácsadód és Tanítód is vagyok, mosolyogj, derüljön fel arcod, mert a kegyelem eláraszt téged. Palotámban és országom királyi udvarában felzeng dicsõségem, és itt mindenki "dicsõséget" kiált. Én, aki mindenható, király és uralkodó vagyok, abban a megtiszteltetésben részesítettelek, hogy zafírokon járhatsz vörösen izzó szén helyett. 1

Én vezettelek téged, és rajtad keresztül másokat az egység és a kiengesztelõdés útján, de csupán ezen irgalmas cselekedtem miatt hamis tanúk keltek fel ellenem és kegyetlenül megtámadták Szavamat és benne mindazt, ami a lelkeket élteti. 2

Ne aggódj azonban, mert engem úgy ismernek, hogy megdöntöm a székeket, az érveket és a hatalmat. E napokban felfedem az egész világ elõtt, hogy mit mondtam egyes pásztoraitok vakságáról. 3

E pásztorok áldozatomat magasztalva felém emelik kezüket a szentélyben, de nem tartják féken lelkükben a haragot és a büszkeséget, amikor félelmetes szikrák pattannak ki szemükbõl. Becsületesnek és igaznak mondják magukat, de valójában lábon járó holttestek. Fölényesen hangoztatják becsületességüket és hûségüket elõttem, pedig nem félnek ellene mondani egész Evangéliumomnak mennybéli szentjeim és angyalaim elõtt.

Parancsolataim a hûségrõl szólnak, és az õ ajkuknak a szent bölcsességet kellene hirdetniük, ám tõlük csak kérkedést hallok, ami egyre csak növeli képeimen omló könnyeim árját. Amikor egy pásztor ily mélyre süllyed, újból el kellene sajátítania, miként tanítsa módszereim, elõírásaim és szeretetem törvényének alapelveit. Hiszen mondottam:

"Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedbõl,
teljes lelkedbõl, teljes elmédbõl és minden erõdbõl,
felebarátodat pedig, mint önmagadat!"

 Nem tanulták, hogy az ítélet napján a Földön tanúsított szeretetük mértéke szerint lesznek megítélve? Miképpen hihetik, hogy énbennem élnek és belém vannak gyökerezve, amikor az ördög hatalmában vannak? A durva beszéd, a kegyetlen szív ellentétben áll az én Szívemmel. Õk nem fordulnak teljes figyelmükkel a szentség, a hit, a szeretet és a béke felé, ahogy a Szentírás tanítja nektek. Vajon miért nem olvasták: "Az Úr szolgájának nem szabad részt vennie a perlekedésekben, hanem jóságosnak kell lennie mindenkihez."

Egykor így szóltam: "Egyházam szétmorzsolódik, mint a korhadt fa, és csupán ezt hallom tõlük: "Talán szárazság van?"" 4Rettenetes vádakkal illetik hûséges testvérüket 5 és ezzel halálos bûnt követnek el. Így saját ajkukról, oszlásnak indult testükbõl jönnek elõ a férgek, mert helyet adtak szívükben a kétkedésnek és az elbizakodottságnak. Mennyi sértést kell még eltûrnöm részükrõl?

Kiléptem képeimbõl, hogy figyelmeztessem õket, de jelemet saját javukra használták ki, és még nagyobb ellenségességgel fordultak felém. Szóltam hozzájuk, de nem hallgattak meg. Zokogtam elõttük, mint a furulya hangja, de úgy tettek, mintha nem látták volna véres könnyeimet. Tiltakoztam haragjuk miatt, amit szívükben táplálnak testvérük 6 ellen, de nem válaszoltak rá. Arra kényszerültem, hogy koldusként kérleljem õket, mert Szívemben elviselhetetlenné vált a fájdalom, de gondosan elkerültek engem. Kiáltottam utánuk, sírtam, hogy letérítsem õket a halál ösvényérõl, de nem figyeltek rám.

Amikor majd Bíróként jövök hozzájuk, fõúri méltóságban, és bûneik miatt fogom vádolni õket, mert valóban bûnök azok, akkor nagy hatalommal megmutatom nekik, miképpen csonkították meg Misztikus Testemet.
Akkor majd hova mennek? Hova mennek, hogy elmeneküljenek elõlem? Hova futnak el jelenlétembõl? A dombra? Az utakra? A keresztutakra? A szentélybe vagy annak kapujába?
Én ott leszek.
Ti határozottan tagadjátok a Szentírásban leírt kijelentéseimet, ám ha valóban olvastátok volna, akkor tudnátok, hogy

"ne vessétek meg az embert öreg korában" 7

hanem nyújtsátok feléje kezeteket! Ha ti, akik magatokat szentnek és igaznak mondjátok, haragot tápláltok valaki ellen, hogyan kérhettek könyörületet tõlem? Bocsássam meg bûneiteket, amikor haraggal gondoltok bátyátokra? 8

Mit tegyek nap mint nap elmondott "Kyrie eleison" könyörgésetekkel? 9 Mit tegyek sok-sok áldozatotokkal és tömjénfüstötökkel? Ezek nem eszközlik ki bocsánatomat bûneitekért.

Figyelj rám! Sírtam bûneid miatt, testvér, de Szívem tele van szeretettel és irgalommal. Én vagyok az, aki új életet ad lelkednek és megtisztítja szemedet. Gyógyulást, életet és áldást adok. Ha hízelgõ szavakat hallanál, azokat nem tõlem hallanád. Felsoroltam bûneidet, hogy bûnbánó szívvel térj vissza hozzám, és én meggyógyítalak. Szentjeim és angyalaim a mennyben most látják szégyenletes ruhátlanságodat.

Felfedted magad testvér, nemcsak a nemzetek, hanem az egész menny elõtt. Elvisellek azonban félelmetes ruhátlanságod ellenére is és újból felruházlak magammal, ha megalázod magad, bûnbánatot tartasz és megszívleled, amit mondtam. Hajts térdet, Görögország, és kérj Nevemben bocsánatot! Kelj fel, támadj fel halálodból, és engedd meg Édesanyámnak, hogy vezesse léptedet, mint gyermeke lépteit a zafírok ösvényén a szentségbe. 10 Fordulj hozzá, és engedd meg Szent Édesanyádnak, hogy kigyógyítson holt cselekedeteidbõl, és királyivá váljon elõttem szolgálatod, amikor tiszta szívvel végzed. Engedd meg Boldogságos Anyádnak, hogy helyreállítsa szentségedet, és segítsen neked újból megmenekülni.

Fohászkodj a szentekhez, hogy mutassák meg neked az utat a világosság otthonába, akkor szavaid nem lesznek többé üresek, hanem a béke dallamává válnak, és vissza fogod vonni mindazt, amit ellenem beszéltél, és bûnbánatot tartasz porban és hamuban. 11

Mikor fogja Kelet háza szent csókkal üdvözölni Nyugat házát? IC
Leányom, nézz azokra a mély sebekre, amelyeket szájuk ejtett Testemen!
Áldott leányom, ne hajolj le azért, hogy engem keress! Feletted és melletted vagyok. Jöjj, lépj be Urad örömébe és békéjébe! Elõre nézz, ne hátra és maradj belém oltva! IC


(Ezt az üzenetet a pápa görögországi látogatása alatt kaptam, amikor sokan tiltakoztak látogatása ellen. Ezt az üzenetet sok metropolita kézhez kapta, és két nappal II. János Pál pápa elmenetele elõtt odatették Christodoulos püspök padjára is.)


1 A zafírok itt erényeket jelentenek.
2 Megértettem, hogy az "ellenem" kifejezés rám is vonatkozik. Jézus rólam is szólt, amikor így fejezte ki magát.
3 Néhány görögkeleti szerzetesrõl és papról.
4Az 1992. február 18.üzenetben
5 II. János Pál pápát
6 II. János Pál pápa
7 vö. Sir 8,6
8 II. János Pál pápára
9 Uram irgalmazz! - görögül
10 A zafírok itt erényeket jelentenek.
11 Az "ellenem" szó II. János Pál pápára is vonatkozik. Ez megerõsíti Krisztus szavait az Evangéliumban: "amit a legkisebbnek tesztek testvéreim közül, az nekem teszitek.

Ajánló
Kommentek
  1. Én