“Uram, tégy engem Békéd eszközévé!”

Az Úr Jézus tanítása, 2006. március elsőpéntekén
Elgondolkodtam azon, milyen jó lenne, ha az egész világon béke lenne, főleg az emberi szívekben. Vajon békétlen, zűrzavaros világunkban vannak-e még olyan emberek, akik a béke eszközei? Hallunk: háborúkról, katasztrófákról, járványos betegségekről… ezek, a szívekben lévő bűnöknek, békétlenségeknek a következményei! Az Úr Jézus és Szűz Mária, meg akarnak minket tanítani, hogyan is lehetünk a béke eszközei!
Az Úr Jézus ezt mondta nekem: “Engesztelő gyermekeim közül a legtöbben hallgatnak a Szavamra és Azt gyakorlatba is teszik. Ezáltal megkapják Tőlem a Szív Békéjét, amely az Én Békém! Ez a legtöbb, amit kaphattok Tőlem! A szívbékével rendelkezve, lehettek az Én Békém eszközei! Nagyon sokan élnek az emberek között, Nélkülem és ellenem, akik nem várnak Engem vissza a Földre! Miattuk, nagyon szomorú az Én Szívem! A Szentírásban olvashatjátok: ‘Vajon, amikor újra visszatérek hozzátok, találok-e hitet a Földön?’ A hit az, ami szinte kihalt az emberek szívéből! Ti törekedjetek azok közé tartozni, akikben van élő hit, mert azok az Én áldott gyermekeim közé fognak tartozni, égi békével a szívükben. Tudnotok kell, a világ most egy nagy tisztulás alatt áll! Nagyon közel van az az idő, amikor a mostani kegyelmi idő után, hirtelen, nagy sötétség fog borulni az egész világra. Abban az időben nagy zűrzavar lesz mindenütt. Ti, akik a bűnbánatban és a bűnbocsánatban Engem akartok választani, ne féljetek senkitől és semmitől! Ti, bízzatok Bennem és Édesanyámban, meg fogjátok látni, mi megsegítünk titeket a Szentlélek által. Megáldalak titeket az Én Isten-i Békémmel!”

Mit kell tudni a békéről?
Csak azok kapják meg az Úr Jézus egyik legnagyobb ajándékát, a szívbékét, akik Isten útján járnak. Az Úr Jézus békéje mindig a jóra irányul! Akik békében élnek Istennel, azok békében tudnak élni embertársaikkal is. Az Úr Jézus békéje, a szívetekben, a külső békétlenség ellenére is megmarad!
Szűz Mária tanítása, 2006. március elsőszombatján
Feltehetjük a kérdést: Vajon mit kell tudni és tenni, hogy Jézus békéjét megtapasztalhassuk a szívünkben?
A Szűzanya sok helyen, ahol megjelent, beszélt a szív imájáról és a szív békéjéről. Szűz Mária, azt mondta: “Ha keresitek és teszitek Isten Akaratát, megtapasztaljátok a lelki békét, amit senki más nem adhat meg nektek, csak az Isten. Az Ő Akaratában van a ti békétek, örömötök és üdvösségetek!”
Az elmúlt hónapban, egy jövőre vonatkozó látomásban részesültem. Abból megértettem, hogy rövid időn belül: fizikai és lelki sötétség fog borulni az egész emberiségre. Ez hirtelen fog megtörténni, ahogy a Szentírásban olvashatjuk: “Úgy fog rátok törni az a nap, mint várandós asszonyra a fájdalom.”
A Szűzanya még a következőket mondta: “Gyógyíthatatlan betegségek fognak elterjedni az egész világon! Az emberek félni fognak. Isten, ezt megengedi, mert az emberiség egy Isten nélküli világot épített fel, amely most hozza meg a termését. Az emberiségnek meg kell tisztulnia: a bűntől, a hamisságtól… és vissza kell térnie Istenhez, akitől eltávolodott, mert másképpen nem lesz jövője. Mindenhol azt fogják mondani, hogy nincs gyógyszer a gyógyíthatatlan betegségekre. Én azt mondom, hogy van!!!
Én, Aki a Remény Anyja vagyok, tudok nektek segíteni! Az Én Szeplőtelen Szívemben mindenkinek van helye, aki alázattal, bűnbánattal beismeri bűneit és bocsánatot kér Szent Fiamtól. Aki elhiszi, hogy Isten megbocsát neki, új életet kezdhet! Az Én Szívemben, Édesanya-i szeretetem által, megóvlak benneteket minden rossztól, amit a Gonosz ellenetek elkészített. Általam, nem vagytok reménytelenek! Jövök hozzátok, segítek nektek, ha ti ezt kéritek. Én segítek nektek, hogy megtisztuljatok a bűnbánat által, így Szeplőtelen Szívembe térjetek, a legbiztosabb Menedékbe, ahol világosságot fogtok kapni a sötét időben. Ebben a nagyböjti időben, vegyétek komolyan, amit most újra mondok nektek: alázatosan kérjetek Istentől bocsánatot és higgyetek Isten bűnbocsátó hatalmában! Így, megkapjátok a lelki békét, Oltalmamban részesültök és nem fogtok félni senkitől és semmitől. Véssétek jól a szívetekbe, mert nagy szükségetek lesz rá: aki hisz, annak minden lehetséges! Megáldalak titeket az élő hit kegyelmével!”
Hogyan kerülhetünk az Úr Jézus Irgalmas Szívének és Szűz Mária Szeplőtelen Szívének oltalmába?
Az alázat megélése által! Tudjuk, hogy csak teremtmények vagyunk. Alárendelt lelkülettel kérjük az Égiek segítségét.
A bűnbánat megélése által! Beismerjük, megbánjuk bűneinket és az Úr Jézustól bocsánatot kérünk.
A hit megélése által! Amit az Úr Jézus és Szűz Mária kérnek elhisszük és megtesszük, akár áldozatok árán is.
Hogyan győz bennünk a Két Szent Szív?
Az önfelajánlás megélése által! Felajánljuk magunkat a Két Szent Szívnek, hogy Akaratuk szerint rendelkezzenek velünk.
A remény megélése által! A legreménytelenebb helyzetben is bízunk az Úr Jézus és Szűz Mária segítségében.
Az újrakezdés megélése által! Soha nem adjuk meg magunkat a bűnnek. A bűnbánatban és a bűnbocsánatban mindig újrakezdünk.
Ha így élünk, a Úr Jézus és Szűz Mária kettős védelme alá kerülünk.
Ők győzni fognak bennünk és velünk, sőt általunk azokban is akikért engesztelünk!
A mennyei Atya tanítása, 2006. március elsővasárnapján
Ma, a lelkigyakorlatok harmadik napján, amikor meg akarjuk örvendeztetni a Mennyei Atyát, arra gondolok, hogy már a tizenharmadik alkalommal tartjuk az elsővasárnapot, a Mennyei Atya tiszteletére. Akármilyenek is az életkörülményeink, bármilyen sötétség is borul a lelkünkre és az emberiségre, azt sohase felejtsük el, Isten soha nem hagy el minket.
Újra megkérdeztem a mennyei Atyát: mivel örvendeztethetnénk meg Téged? A következőket mondta:
“Higgyetek egyre jobban Bennem, - az egyre jobban terjedő hitetlenség ellenére - legalább ti, akik engeszteltek Engem. Ha elhiszitek azt, hogy a Béke Királya és a Béke Királynője vezet titeket, akkor tudok rajtatok segíteni. Legalább annyit ismerjenek el a teremtményeim, hogy Tőlem származnak és előbb vagy utóbb Hozzám térnek vissza. Tudjátok meg, Én nagyon régtől vártam arra, hogy ti, teremtményeim legalább egy napot szenteljetek tiszteletemre. Ezt tőletek megkaptam. Sohasem fogom ezt elfelejteni nektek. Köszönöm mindenkinek az áldozatát, amit Értem, Szent Fiamért és a Szűzanyáért hoztok a Szentlélek segítségével. Atyai áldásom kísérjen tovább is titeket, engesztelő utatokon!
Mit kell tudjunk a kísértésről?
A kísértés: a Gonosz Lélek belső késztetése arra, hogy a rosszat tegyük meg; a jót ne tegyük, és különböző túlzásokba menjünk bele. Leginkább a Gonosz Lélek rendetlen: evésbe, ivásba, érzékiségbe, lustaságba, anyagiasságba, gőgbe, irigységbe, haragba, Isten nélküli vagy Isten elleni életbe akar bele vinni, a beleegyezésünkkel. A kísértés csak akkor válik bűné, ha abba, akár gondolatban is beleegyezünk! A Gonosz az Istenfélőket kísérti a rosszra, a bűnben élőket békén hagyja. Tudnunk kell, Isten sohase enged erőnkön felüli kísértést. Azért engedi meg Isten a Gonosznak, hogy megkísértsen, hogy ezáltal próbára tegyen, mi van valójában a szívünkben; edz minket a harc által; megtisztít a hibáktól, alázatossá tesz, lehetőséget ad az érdemszerzésre… Életünk utolsó leheletéig számíthatunk a Gonosz támadására, ezért állandóan vigyáznunk kell. A Gonosz Lélek mellett még a gonosz emberei, eszközei és a gyenge természetünk vihet a bűnbe.
Hogyan védekezzünk a kísértés ellen? Határozottsággal; állandó szeretetben maradással, imával, böjttel; a bűn következményeire való gondolással; Jézus, Mária, az Angyalok és Szentek segítségül hívásával; szenteltvízzel; a bűnalkalom kerülésével; rendszeres gyónással; szabadító imával; a jóban való kitartással…
“Boldogok, akik szívbékéjük érdekében ellenállnak minden kísértésnek!”
Ajánló
Kommentek
  1. Én