MINT AHOGY A MENNYBOLTON TÖRVÉNYEK URALKODNAK, UGYAN­ÚGY ÉS UGYANAZ A TÖRVÉNY URALKODIK A LELKEK VILÁGÁBAN.

1994. február 13.

 

MINT AHOGY A MENNYBOLTON TÖRVÉNYEK URALKODNAK, UGYAN­ÚGY ÉS UGYANAZ A TÖRVÉNY URALKODIK A LELKEK VILÁGÁBAN.

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem, a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelméből. Ámen. Ármin vagyok, ne félj!

 

Imádkozzunk testvérem! Áldott vagy Istenünk, mindenható, örök Atyám! Ki szent Fia által nyilatkoztatta ki magát az embernek, mint mindenható örök Istent, egyben mint mennyei Atyát. Ki szereti az övéit, és ki az elsőszülött Jézus Krisztus szent sebei és szentséges vére által tette örököseivé az embert a tévelygő és botladozó embert.

Mert a világ Ura és Istene sem tagad meg benneteket, mint bűnösöket, hanem mint szent Atyátok mindnyájatokat visszahív és visszavár, az elsőszülött, a Fiú Isten szent sebei és szentséges vére által.

Mindnyájotokat odaállított egy út elé, mit végig kell járnotok vándorlástok alatt itt a földön, hogy el ne tévedjetek, mindnyájotok elé, mint biztos útjelzőt letette – mit Krisztus szent keresztje mutat, ezt a jelt nem lehet összetéveszteni semmivel – mi biztosan jelzi azt az irányt, hol rátaláltok Krisztusra, az eleven áldozatra. Ő, ki maga is a szenvedés férfia, ki szenvedése által és annak erejével vonz magához benneteket, mert a szeretet, az egy láthatatlan erőforrás, – akár mint a nap – vonzásának hatalmas erejével tartja meg az ő fogjait, az ő gyermekeit. És ne feledjétek el, mint a napnak, úgy a bolygónak is van vonzási köre, a holdak, mit a bolygó vonz és tart meg, de mégis mindőiket a nap vonzása tartja és vonzza magához.

Imádkozzatok és imádkozzunk testvérem, hogy ti is mint bolygók vonzzatok magatok is holdakat, mit bekapcsolhattok a nagy megtartó erőbe a Napba, azaz Istenbe, hogy önmagukban csillagok legyenek az égen, csak a Nap által, mert tőle kapják a fényüket.

 

Ezért mondottam annyiszor, mint ahogy a mennybolton törvények uralkodnak, ugyanúgy és ugyanaz a törvény uralkodik a lelkek világában, mert minden összefügg.

 

Ezért imádjuk a háromszemélyű, egy igaz Istent, az Atyát, a Fiút, Jézus Krisztust és Isten szent Lelkét, a köztetek munkálkodó Szentlélek Úristent. Mert megvilágítja elméteket, mindig rávezet benneteket egy-egy igazságra, mi az Atya igazsága, és ebből mindig csak annyit kaptok, mit véges elmétek el tud fogadni, amit meg tudtok érteni.

A lélek mindig a pozitív oldalt mutatja. A sátán pedig mindig a negatív oldalát és elhiteti veletek, hogy a jó nem is jó, a rossz nem is rossz. Össze tudja keverni a kettőt úgy, hogy megzavarjon benneteket, mert ebben nagy mester. Nagyon szereti magyarázni Krisztus tanítását, az evangéliumokat is, ezért zavarta meg az emberiséget, mikor elkezdtek külön tanokat hirdetni. Mindig valamit kihagyott és sosem a lényegre tette a hangsúlyt. Így csonkították meg a krisztusi tanítást, így forgácsolták szét Krisztus egyházát. Ezért kapott létjogosultságot a reform, először csak egy ember csorbította meg az egyházat, Krisztus titokzatos testét, híve azt, hogy Istennek tetsző dolgot cselekszik. Pedig az történt, hogy elfordult a világosságtól, hol felismerhette volna a helyes utat. Elvesztette tisztánlátását, mert önös célra akarta felhasználni a tiszta forrást és beszennyezett vizet merített, mert a gonosz eltérítette és elvakította. Nem azon az úton haladva, ne higgyétek, hogy célba értek. Egyedül a krisztusi tanítás által éritek el a ti Uratokat és Isteneteket. De azt hangsúlyozom, hogy azt a tanítást, mi egy egész és nem hiányzik belőle egy mondat sem. Mit mondott Uratok, Istenetek; “JAJ ANNAK AZ EMBERNEK, KI CSAK EGY BETŰT IS ELVESZ A TANÍTÁSBÓL, AVAGY HOZZÁTESZ.” Ezt úgy értsétek, hogy a krisztusi igének csak egy értelme van. Nem lehet azt félremagyarázni kinek, kinek a szája íze szerint. Mikor Uratok és Istenetek azt mondotta: “AZ ÉN TESTEM VALÓBAN ÉTEL, AZ ÉN VÉREM VALÓBAN ITAL. AKI ESZI AZ ÉN TESTEMET ÉS ISSZA AZ ÉN VÉREM, MÉG HA MEGHAL IS, ÉLNI FOG.” Ez a tanítás kemény beszéd volt. Ezután a tanítványok közül sokan elhagyták mondván; “bolond beszéd ez, ki hallgatja. “

 

Jézus Krisztus Isten volt, ő előre tudta ennek a beszédnek a következményét, megkérdezte apostolait is, a tizenkettőt: “TI IS EL AKARTOK HAGYNI?” Erre Péter azt felelte: “Hová menjünk Uram, az örök élet ígéi nálad vannak”. Ekkor még az Úr nem magyarázta meg nekik, hogy ez miképpen történik. Hanem akkor, mikor közelgett órája, az utolsó vacsorán, ami így történt: Vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és tanítványainak adta. “VEGYÉTEK ÉS EGYÉTEK, MERT EZ AZ ÉN TESTEM, MELY ÉRTETEK ADATIK. Utána pedig vette a bort, a kelyhet, azt mondotta: “IGYATOK EBBŐL MINDNYÁJAN, MERT EZ AZ ÉN VÉREM KELYHE, MELY ÉRTETEK ÉS SOKAKÉRT ONTATIK A BŰNÖK BOCSÁNATÁRA. EZT CSELE­KEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE!” Ez a hitetek oszlopa. Ez tartja fenn Krisztus egyházát annyi viharon át.

Ez a fundamentuma, ezen nyugszik, mert Krisztus valóban jelen van, élő elevenen az ő egyházában. De vigyázzatok testvéreim! Lelketek tisztaságára, hogy mindig méltón és tiszta lélekkel vegyétek magatokhoz ezt a szentséges testet és vért.

Mert azt is mondotta ti Uratok és Istenetek: “AKI MÉLTATLANUL ESZI AZ ÉN TESTEMET ÉS MÉLTATLANUL ISSZA AZ ÉN VÉREMET, AZ KÁRHOZATOT ESZIK ÉS KÁRHOZATOT ISZIK. “

 

Testvéreim, ezt az Istennek felülmúlhatatlan ajándékát, kegyelmének felülmúlhatatlan nagyságát hagyták ki a hitújítók, a sátántól megcsalatottak. Mert mint mondottam, már annyiszor a sátán nagyon okos és intelligens, ismeri bűnös hajlamaitokat, gondola­taitokat. Mert ezeket az úgymond hitújítókat arra nem vehette rá, hogy istentagadók legyenek, mert felismerték volna a gonoszt, így csak egy lelket kaparinthatott volna meg. Az ő terve más volt, sok-sok lelket akart tévútra téríteni és térített is. Minden egyes – úgymond – felekezetből kimaradt az az alap, mi élteti, a biztos úton vezeti, táplálja a szentségi Jézus jelenlevése. Ami annak a következménye, hogy a krisztusi tanításból csak azt fogadták el, mi az ő szájuk íze szerinti volt, a többit félretették, mintha nem is mondotta és tanította volna Jézus Krisztus, a megváltó, az örökös Főpap, Isten egyszülöttje, a második isteni személy. Ezért mondom testvéreim, mindig és mindig visszatérek rá, az éberségre, a készenlétre! Várjátok királyotok érkezését!

Imádkozzatok egymásért, a megtévesztettekért, kik a szülők félrevezetettsége által hetedíziglen abba a tévedésbe születtek bele, hogy meg lettek fosztva a mennyei eledeltől és megkötözöttségük által nem tudnak, de nem is akarnak visszatalálni ahhoz a forráshoz, hol az élet vize buzog, hol Krisztus szentséges szent vére mossa a lelkeket hófehérre.

Imádkozzatok, imádkozzatok testvéreim a megtévesztettekért – kik között sok a jóakaratú ember – hogy betaláljanak abba az akolba, hol egyetlen egy pásztor; Jézus Krisztus vezeti az övéit az örök élet mezejére, hol üdvösségük lesz mindörökké Krisztusban, és Krisztus által.

 

Öröktől fogva élő örök Atyám! Könyörgök hozzád szent Fiad, a mi Urunk és Istenünk és az ő kereszten függő kínhalála által. Emlékezzél meg az emberekről, kikért ez a szentséges vér kiömlött és könyörülj meg rajtunk.

Terjeszd ki rájuk szent Lelked erejét, világosítsd meg elméjüket és vonzzad őket szent Fiadhoz. Hisz megváltónk, Jézus Krisztus mondotta: “Senki sem jöhet hozzám, csak ha Atyám vonzza.” Vonzzál Atyám minden lelket, hogy megtalálja azt az utat, mi szent Fiadhoz vezet, hogy elérjenek hozzád Atyám, mert azt is mondotta Krisztus az isteni Bárány: “SENKI SEM JUTHAT AZ ATYÁHOZ, CSAK ÉNÁLTALAM.”

Irgalmazz és kegyelmezz az embemek, ó dicső szentháromságú egy igaz Istenünk, hogy ne vesszen el más, csak a kárhozat fia. Ámen.

Most búcsúzom és azt mondom: Áldjon meg benneteket az öröktől fogva szerető Atyátok. Üdvözítsen benneteket a bűnöket megváltó Jézus Krisztus. Világosítson meg benneteket Isten szent Lelke, őrködjön felettetek a szeplőtelenül fogantatott szent Szűz, Isten anyja, Mária. Védelmezzen szent karja erejével Szent Mihály Főangyal, Isten minden angyalai és szentjei imádkozzanak értetek. Ámen.

Én pedig Isten alázatos szolgája, imádkozom értetek és veletek. Ármin.

Ajánló
Kommentek
  1. Én